Trešais Nefijs

Tā Nefija grāmata, kurš bija dēls Nefijam, kas bija dēls Helamanam

3. Nefija 

Un Helamans bija dēls Helamanam, kas bija dēls Almam, kas bija dēls Almam, kas bija pēctecis no Nefija, kas bija dēls Lehijam, kurš iznāca no Jeruzālemes, Jūdas ķēniņa Cedekijas pirmajā valdīšanas gadā.
1. nodaļa

Nefijs, Helamana dēls, dodas prom no zemes, un viņa dēls Nefijs ved pierakstus. Kaut arī zīmju un brīnumu ir pārpilnam, ļaunie iecer nokaut taisnīgos. Pienāk Kristus dzimšanas nakts. Zīme ir dota un parādās jauna zvaigzne. Melošana un krāpšana pieaug un Gadiantona laupītāji noslepkavo daudzus. Apmēram 1–4 g. pēc Kr.

2. nodaļa

Tautā pieaug bezdievība un negantības. Nefijieši un lamanieši apvienojas, lai aizstāvētos pret Gadiantona laupītājiem. Pievērstie lamanieši kļūst balti un tiek saukti par nefijiešiem. Apmēram 5–16 g. pēc Kr.

3. nodaļa

Gidianhijs, gadiantoniešu vadonis, pieprasa, lai Lahoneuss un nefijieši padodas un atdod savas zemes. Lahoneuss ieceļ Gidgidoniju par augstāko virsnieku. Nefijieši sapulcējas Zarahemlā un Pārpilnībā, lai aizstāvētos. Apmēram 16–18 g. pēc Kr.

4. nodaļa

Nefijiešu karapulki sakauj Gadiantona laupītājus. Gidianhijs ir nogalināts un viņa pēctecis Zemnarihass tiek pakārts. Nefijieši slavē To Kungu par savām uzvarām. Apmēram 19–22 g. pēc Kr.

5. nodaļa

Nefijieši nožēlo un atmet savus grēkus. Mormons raksta savas tautas vēsturi un pasludina tiem mūžīgo vārdu. Israēls tiks sapulcināts kopā no savas ilgās izklīdināšanas. Apmēram 22–26 g. pēc Kr.

6. nodaļa

Nefijieši zeļ. Parādās lepnums, bagātība un šķiru atšķirības. Baznīcu plosa šķelšanās. Sātans vada ļaudis uz atklātu sacelšanos. Daudzi pravieši piesauc grēku nožēlošanu un tiek nogalināti. Viņu slepkavas slepeni sadarbojas, lai pārņemtu valdību. Apmēram 26–30 g. pēc Kr.

7. nodaļa

Augstākais soģis tiek noslepkavots, valdība tiek iznīcināta un tauta sadalās ciltīs. Jēkabs, antikrists, kļūst par slepenas savienības ķēniņu. Nefijs sludina grēku nožēlošanu un ticību Kristum. Eņģeļi kalpo tam ik dienas un viņš uzceļ savu brāli no miroņiem. Daudzi nožēlo grēkus un top kristīti. Apmēram 30–33 g. pēc Kr.

8. nodaļa

Vētras, zemestrīces, uguns, viesuļvētras un dabas novirzes apliecina Kristus krustā sišanu. Daudz ļaužu tiek iznīcināti. Tumsa sedz zemi trīs dienas. Tie, kas paliek, apraud savu likteni. Apmēram 33–34 g. pēc Kr.

9. nodaļa

Tumsā Kristus balss pasludina daudzu ļaužu un pilsētu iznīcināšanu viņu bezdievības dēļ. Viņš arī pasludina Savu dievišķību, paziņo, ka Mozus likums ir piepildīts un aicina visus cilvēkus nākt pie Viņa un tapt izglābtiem. Apmēram 34 g. pēc Kr.

10. nodaļa

Daudzas stundas zemē ir klusums. Kristus balss apsola sapulcināt Savu tautu, kā vista sapulcina savus cālīšus. Taisnīgākā tautas daļa ir tikusi pasargāta. Apmēram 34–35 g. pēc Kr.

Jēzus Kristus parādījās Nefija tautai, kad liels ļaužu pulks bija sapulcējies kopā Pārpilnības zemē, un kalpoja tiem; un tādā veidā Viņš parādījās tiem.

Ietver no 11. līdz 26. nodaļai ieskaitot.

11. nodaļa

Tēvs liecina par Savu mīļoto Dēlu. Kristus parādās un pasludina Sevis veikto Grēku Izpirkšanu. Ļaudis tausta brūces Viņa rokās un kājās, un sānos. Viņi kliedz Ozianna. Viņš izklāsta kristīšanas veidu un paņēmienu. Strīdus gars ir no velna. Kristus mācība ir, ka cilvēkiem ir jātic un jātop kristītiem, un jāsaņem Svētais Gars. Apmēram 34 g. pēc Kr.

12. nodaļa

Jēzus aicina un pilnvaro divpadsmit mācekļus. Viņš runā ar nefijiešiem līdzīgi kā Kalna sprediķī. Viņš stāsta Svētīgumus. Viņa mācības pārsniedz un ir augstākas pār Mozus likumu. Cilvēkiem ir pavēlēts būt tikpat pilnīgiem kā Viņš un Viņa Tēvs. Salīdziniet ar Mateja ev. 5. nodaļu. Apmēram 34 g. pēc Kr.

13. nodaļa

Jēzus māca nefijiešiem Tā Kunga lūgšanu. Viņiem ir jākrāj manta debesīs. Divpadsmit mācekļiem viņu kalpošanā tiek pavēlēts nedomāt par laicīgajām lietām. Salīdziniet Mateja ev. 6. Apmēram 34 g. pēc Kr.

14. nodaļa

Jēzus pavēl: netiesājiet; lūdziet Dievam; sargieties no viltus praviešiem. Viņš apsola glābšanu tiem, kas darīs Tēva gribu. Salīdziniet ar Mateja ev. 7. Apmēram 34 g. pēc Kr.

15. nodaļa

Jēzus paziņo, ka Mozus likums ir izpildīts Viņā. Nefijieši ir tās citas avis, par ko Viņš runāja Jeruzālemē. Nekrietnības dēļ Tā Kunga tauta Jeruzālemē nezina par Israēla izklīdinātajām avīm. Apmēram 34 g. pēc Kr.

16. nodaļa

Jēzus apmeklēs citas no pazudušajām Israēla avīm. Pēdējās dienās evaņģēlijs nonāks pie citticībniekiem, un tad pie Israēla nama. Tā Kunga ļaudis paši savām acīm redzēs, kā Viņš atkal atjaunos Ciānu. Apmēram 34 g. pēc Kr.

17. nodaļa

Jēzus liek ļaudīm pārdomāt Viņa vārdus un lūgt par sapratni. Viņš izdziedina viņu slimos. Viņš lūdz par tiem ļaudīm, izmantodams tādu valodu, kas nevar tikt rakstīta. Eņģeļi kalpo viņiem un uguns ieskauj viņu bērniņus. Apmēram 34 g. pēc Kr.

18. nodaļa

Jēzus ievieš Svēto Vakarēdienu starp nefijiešiem. Viņiem tiek pavēlēts vienmēr lūgt Viņa Vārdā. Tie, kas ēd Viņa miesu un dzer Viņa asinis necienīgi, tiek nosodīti. Mācekļiem tiek dota vara piešķirt Svēto Garu. Apmēram 34 g. pēc Kr.

19. nodaļa

Divpadsmit mācekļi kalpo ļaudīm un lūdz pēc Svētā Gara. Mācekļi top kristīti un saņem Svēto Garu un eņģeļu kalpošanu. Jēzus lūdz Dievu ar vārdiem, kas nevar tikt rakstīti. Viņš apliecina šo nefijiešu ārkārtīgi lielo ticību. Apmēram 34 g. pēc Kr.

20. nodaļa

Jēzus brīnumainā veidā dabū maizi un vīnu un atkal izdala Vakarēdienu ļaudīm. Jēkaba atlikums nāks pie Tā Kunga, sava Dieva atziņas un mantos Amerikas kontinentu. Jēzus ir pravietis, līdzīgi Mozum, un nefijieši ir pravieša bērni. Citas Tā Kunga tautas tiks sapulcinātas Jeruzālemē. Apmēram 34 g. pēc Kr.

21. nodaļa

Israēls tiks sapulcināts, kad parādīsies Mormona Grāmata. Citticībnieki nostiprināsies kā brīva tauta Amerikā. Viņi tiks izglābti, ja viņi ticēs un paklausīs; citādi viņi tiks izdeldēti un iznīcināti. Israēls cels Jauno Jeruzālemi un pazudušās ciltis atgriezīsies. Apmēram 34 g. pēc Kr.

22. nodaļa

Pēdējās dienās Ciāna un tās stabi tiks nostiprināti, un Israēls tiks sapulcināts žēlastībā un labsirdībā. Viņi triumfēs. Salīdziniet ar Jesajas gr. 54. Apmēram 34 g. pēc Kr.

23. nodaļa

Jēzus apstiprina Jesajas vārdus. Viņš pavēl ļaudīm pētīt praviešus. Samuēla-lamanieša vārdi par augšāmcelšanos tiek pievienoti viņu pierakstiem. Apmēram 34 g. pēc Kr.

24. nodaļa

Tā Kunga vēstneši sagatavos ceļu Otrajai Atnākšanai. Kristus sēdēs soģa krēslā. Israēlam tiek pavēlēts maksāt desmito tiesu un ziedojumus. Tiek vesta piemiņas grāmata. Salīdziniet ar Maleahija gr. 3. Apmēram 34 g. pēc Kr.

25. nodaļa

Otrajā Atnākšanā lepnie un bezdievīgie tiks sadedzināti kā rugāji. Elija atgriezīsies pirms tās lielās un briesmīgās dienas. Salīdziniet ar Maleahija gr. 3. Apmēram 34 g. pēc Kr.

26. nodaļa

Jēzus izskaidro visas lietas no paša sākuma līdz galam. Zīdaiņi un bērni izsaka brīnumainas lietas, kas nevar tikt rakstītas. Tiem, kas ir Kristus Baznīcā, visam ir jābūt kopīgam. Apmēram 34 g. pēc Kr.

27. nodaļa

Jēzus pavēl tiem nosaukt Baznīcu Viņa Vārdā. Viņa misija un Izpirkšanas upuris veido Viņa evaņģēliju. Cilvēkiem ir pavēlēts nožēlot grēkus un tapt kristītiem, lai tie varētu tikt iesvētīti ar Svēto Garu. Viņiem ir jātop tādiem kā Jēzus. Apmēram 34–35 g. pēc Kr.

28. nodaļa

Deviņi no divpadsmit vēlas, un viņiem tiek apsolīts mantojums Kristus valstībā, kad tie nomirs. Trīs nefijieši vēlas, un tiem tiek dota vara pār nāvi, tā lai tie paliktu uz Zemes, līdz Kristus atkal nāks. Viņi tiek apskaidroti un redz lietas, ko nav ļauts izteikt, un tagad tie kalpo starp cilvēkiem. Apmēram 34–35 g. pēc Kr.

29. nodaļa

Mormona Grāmatas parādīšanās ir zīme, ka Tas Kungs ir sācis sapulcināt Israēlu un izpildīt Savas derības. Tie, kas noliegs Viņa pēdējo dienu atklāsmes un dāvanas, tiks nolādēti. Apmēram 34–35 g. pēc Kr.

30. nodaļa

Pēdējo dienu citticībniekiem ir pavēlēts nožēlot grēkus, nākt pie Kristus un tikt pieskaitītiem pie Israēla nama. Apmēram 34–35 g. pēc Kr.