Trečiasis Nefis

Nefio knyga Šis Nefis buvo sūnus Nefio, kuris buvo Helamano sūnus

3 Nefio knyga 

O Helamanas buvo sūnus Helamano, kuris buvo sūnus Almos, kuris buvo sūnus Almos, kuris buvo palikuonis Nefio, kuris buvo sūnus Lehio, kuris atėjo iš Jeruzalės pirmaisiais Judėjos karaliaus Zedekijo valdymo metais.
1 Skyrius

Nefis, Helamano sūnus, išvyksta iš šalies ir jo sūnus Nefis veda metraščius. Nepaisant daugybės ženklų ir stebuklų, nelabieji ketina išžudyti teisiuosius. Ateina Kristaus gimimo naktis. Duotas ženklas, ir iškyla nauja žvaigždė. Melagystės ir apgaulės sustiprėja, ir Gadiantono plėšikai išžudo daug žmonių. Apie 1–4 m. po Kristaus gim.

2 Skyrius

Nelabumas ir bjaurumai tarp žmonių stiprėja. Nefitai ir lamanitai susivienija, kad apsigintų nuo Gadiantono plėšikų. Atversti lamanitai tampa baltaodžiais ir pavadinami nefitais. Apie 5–16 m. po Kristaus gim.

3 Skyrius

Gidianhis, Gadiantono plėšikų vadas, reikalauja, kad Lachonijus ir nefitai pasiduotų ir atiduotų savo žemes. Lachonijus paskiria Gidgidonį vyriausiuoju armijų vadu. Nefitai susirenka gintis Zarahemlos ir Dosniojoje žemėse. Apie 16–18 m. po Kristaus gim.

4 Skyrius

Nefitų armijos nugali Gadiantono plėšikus. Gidianhis nukaunamas, o jo pasekėjas Zemnarihas pakabinamas ant medžio. Nefitai šlovina Viešpatį dėl savo pergalių. Apie 19–22 m. po Kristaus gim.

5 Skyrius

Nefitai atgailauja ir palieka savo nuodėmes. Mormonas rašo savo liaudies istoriją ir skelbia jiems nesibaigiantį žodį. Izraelis bus surinktas iš savo ilgalaikio išsklaidymo. Apie 22–26 m. po Kristaus gim.

6 Skyrius

Nefitai klesti. Iškyla išdidumas, turtas ir klasiniai skirtumai. Bažnyčią drasko susiskaldymai. Šėtonas veda žmones atvirai maištauti. Daug pranašų šaukia atgailą ir nužudomi. Jų žudikai susimoko užgrobti valdžią. Apie 26–30 m. po Kristaus gim.

7 Skyrius

Vyriausiasis teisėjas nužudomas, valdžia sunaikinama ir žmonės pasidalina į gentis. Jokūbas, antikristas, tampa slaptos sąjungos karaliumi. Nefis skelbia atgailą ir tikėjimą Kristumi. Jam kasdien tarnauja angelai, ir jis prikelia iš mirusiųjų savo brolį. Daug kas atgailauja ir krikštijasi. Apie 30–33 m. po Kristaus gim.

8 Skyrius

Audros, žemės drebėjimai, gaisrai, viesulai ir gamtiniai perversmai patvirtina Kristaus nukryžiavimą. Sunaikinama daug žmonių. Tris dienas žemę dengia tamsa. Išlikusieji apverkia savo likimą. Apie 33–34 m. po Kristaus gim.

9 Skyrius

Tamsoje Kristaus balsas paskelbia daugelio žmonių ir miestų sunaikinimą už jų nelabumą. Jis taip pat paskelbia savo dieviškumą, praneša, kad Mozės įstatymas įvykdytas, ir kviečia žmones ateiti pas jį ir būti išgelbėtiems. Apie 34 m. po Kristaus gim.

10 Skyrius

Daugelį valandų žemėje tvyro tyla. Kristaus balsas pažada surinkti savo žmones, kaip višta surenka savo viščiukus. Išsaugota teisesnioji liaudies dalis. Apie 34–35 m. po Kristaus gim.

Susirinkus miniai Dosniojoje žemėje, Jėzus Kristus parodė save Nefio žmonėms ir jiems tarnavo; ir štai, kaip jis parodė save jiems.

Tai aprašyta nuo 11 iki 26 skyriaus imtinai.

11 Skyrius

Tėvas paliudija apie savo Mylimąjį Sūnų. Kristus pasirodo ir paskelbia savo apmokėjimą. Žmonės paliečia žaizdų žymes jo rankose, kojose ir šone. Jie šaukia: Osana. Jis moko, kaip ir kokiu būdu krikštyti. Nesutarimo dvasia yra iš velnio. Kristaus doktrina yra tai, kad žmonės turi tikėti, priimti krikštą ir gauti Šventąją Dvasią. Apie 34 m. po Kristaus gim.

12 Skyrius

Jėzus pašaukia ir įgalioja Dvylika. Jis pasako nefitams pamokslą, panašų į Kalno Pamokslą. Jis išsako teiginius apie palaimas. Jo mokymai pranoksta ir yra svarbesni už Mozės įstatymą. Žmonėms įsakyta būti tobuliems, kaip jis ir jo Tėvas yra tobuli. Palyginkite Mato 5. Apie 34 m. po Kristaus gim.

13 Skyrius

Jėzus moko nefitus Viešpaties maldos. Jie turi krauti lobius danguje. Dvylikai įsakyta tarnaujant nesirūpinti dėl laikinųjų dalykų. Palyginkite Mato 6. Apie 34 m. po Kristaus gim.

14 Skyrius

Jėzus įsako: neteiskite, prašykite Dievą, saugokitės netikrų pranašų. Jis pažada išgelbėjimą tiems, kurie vykdo Tėvo valią. Palyginkite Mato 7. Apie 34 m. po Kristaus gim.

15 Skyrius

Jėzus paskelbia, kad Mozės įstatymas įvykdytas jame. Nefitai yra tos kitos avys, apie kurias jis kalbėjo Jeruzalėje. Dėl nedorybės Viešpaties žmonės Jeruzalėje nežino apie išsklaidytąsias Izraelio avis. Apie 34 m. po Kristaus gim.

16 Skyrius

Jėzus aplankys kitas prapuolusias Izraelio avis. Paskutinėmis dienomis evangelija eis pas kitataučius ir po to į Izraelio namus. Viešpaties žmonės savo akimis matys, kada jis sugrąžins Sionę. Apie 34 m. po Kristaus gim.

17 Skyrius

Jėzus nurodo žmonėms apmąstyti jo žodžius ir melsti supratimo. Jis išgydo jų ligonius. Jis meldžiasi už liaudį tokia kalba, kurios neįmanoma užrašyti. Jų mažutėliams tarnauja angelai ir mažutėlius apgaubia ugnis. Apie 34 m. po Kristaus gim.

18 Skyrius

Jėzus tarp nefitų įsteigia sakramentą. Jiems įsakyta visuomet melstis jo vardu. Tie, kas nevertai valgo jo kūną ir geria jo kraują, pasmerkiami. Mokiniams duota galia suteikti Šventąją Dvasią. Apie 34 m. po Kristaus gim.

19 Skyrius

Dvylika mokinių tarnauja žmonėms ir meldžia Šventosios Dvasios. Mokiniai pakrikštijami ir gauna Šventąją Dvasią ir angelų tarnavimą. Jėzus meldžiasi žodžiais, kurių neįmanoma užrašyti. Jis paliudija apie nepaprastai didelį nefitų tikėjimą. Apie 34 m. po Kristaus gim.

20 Skyrius

Jėzus stebuklingai parūpina duonos ir vyno ir vėl pateikia sakramentą žmonėms. Jokūbo likutis ateis į Viešpaties, savo Dievo, pažinimą ir paveldės Amerikas. Jėzus yra pranašas kaip Mozė, ir nefitai yra pranašų vaikai. Kiti Viešpaties žmonės bus surinkti į Jeruzalę. Apie 34 m. po Kristaus gim.

21 Skyrius

Izraelis bus surinktas, kada išeis Mormono Knyga. Kitataučiai bus įkurdinti Amerikoje kaip laisvi žmonės. Jie bus išgelbėti, jeigu tikės ir paklus; kitaip jie bus iškirsti ir sunaikinti. Izraelis pastatys Naująją Jeruzalę, ir prapuolusios gentys sugrįš. Apie 34 m. po Kristaus gim.

22 Skyrius

Paskutinėmis dienomis bus įsteigta Sionė ir jos kuolai, ir Izraelis bus surinktas gailestingai ir švelniai. Jie triumfuos. Palyginkite su Izaijo 54. Apie 34 m. po Kristaus gim.

23 Skyrius

Jėzus patvirtina Izaijo žodžius. Jis įsako žmonėms tyrinėti pranašų žodžius. Prie jų metraščių pridėti Samuelio Lamanito žodžiai apie prisikėlimą. Apie 34 m. po Kristaus gim.

24 Skyrius

Viešpaties pasiuntinys paruoš kelią antrajam atėjimui. Kristus sėdės teismo krasėje. Izraeliui įsakyta mokėti dešimtines ir atnašas. Vedama atminimo knyga. Palyginkite Malachijo 3. Apie 34 m. po Kristaus gim.

25 Skyrius

Per antrąjį atėjimą išdidieji ir nelabieji bus sudeginti kaip ražiena. Elija sugrįš prieš tą didžią ir baisią dieną. Palyginkite Malachijo 3. Apie 34 m. po Kristaus gim.

26 Skyrius

Jėzus išaiškina viską nuo pradžios iki pabaigos. Kūdikiai ir vaikai kalba nuostabius dalykus, kuriuos uždrausta užrašyti. Kristaus Bažnyčios narių viskas yra bendra. Apie 34 m. po Kristaus gim.

27 Skyrius

Jėzus jiems įsako pavadinti Bažnyčią jo vardu. Jo misija ir apmokančioji auka sudaro jo evangeliją. Žmonėms įsakyta atgailauti ir priimti krikštą, idant būtų pašventinti Šventąja Dvasia. Jie turi būti tokie kaip Jėzus. Apie 34–35 m. po Kristaus gim.

28 Skyrius

Devyni iš dvylikos trokšta paveldo Kristaus karalystėje po savo mirties, ir tai jiems pažadama. Trys nefitai trokšta galios prieš mirtį ir ją gauna, ir dėl to gali pasilikti žemėje, kol Jėzus vėl ateis. Jie perkeliami ir mato tai, ko nevalia ištarti, ir dabar jie tarnauja tarp žmonių. Apie 34–35 m. po Kristaus gim.

29 Skyrius

Mormono Knygos išėjimas yra ženklas, kad Viešpats pradėjo rinkti Izraelį ir vykdyti savo sandoras. Tie, kurie atmes jo paskutiniųjų dienų apreiškimus ir dovanas, bus prakeikti. Apie 34–35 m. po Kristaus gim.

30 Skyrius

Paskutiniųjų dienų kitataučiams įsakyta atgailauti, ateiti pas Kristų ir būti priskaičiuotiems prie Izraelio namų. Apie 34–35 m. po Kristaus gim.