Drie Nephi

  Het boek Nephi De zoon van Nephi, die de zoon van Helaman was

  3 Nephi 

  En Helaman was de zoon van Helaman, die de zoon was van Alma, die de zoon was van Alma, een afstammeling van Nephi, die de zoon was van Lehi, die Jeruzalem had verlaten in het eerste regeringsjaar van Zedekia, koning van Juda.
  Hoofdstuk 1

  Nephi, de zoon van Helaman, vertrekt uit het land, en zijn zoon Nephi houdt de kronieken bij — Hoewel er een overvloed aan tekenen en wonderen is, nemen de goddelozen zich voor de rechtvaardigen te doden — De nacht van Christus’ geboorte breekt aan — Het teken wordt gegeven en er verschijnt een nieuwe ster — Leugens en misleiding nemen toe en de rovers van Gadianton doden vele mensen. Ongeveer 1–4 n.C.

  Hoofdstuk 2

  Goddeloosheid en gruwelen onder het volk nemen toe — De Nephieten en de Lamanieten verenigen zich om zich tegen de rovers van Gadianton te verdedigen — Bekeerde Lamanieten worden blank van huid en worden Nephieten genoemd. Ongeveer 5–16 n.C.

  Hoofdstuk 3

  Giddianhi, de roverhoofdman, eist dat Lachoneüs en de Nephieten zichzelf en hun landen overgeven — Lachoneüs stelt Gidgiddoni aan als opperbevelhebber van de legers — De Nephieten verzamelen zich in Zarahemla en Overvloed om zich te verdedigen. Ongeveer 16–18 n.C.

  Hoofdstuk 4

  De Nephitische legers verslaan de rovers van Gadianton — Giddianhi wordt gedood, en zijn opvolger, Zemnarihah, opgehangen — De Nephieten loven de Heer voor hun overwinningen. Ongeveer 19–22 n.C.

  Hoofdstuk 5

  De Nephieten bekeren zich en verzaken hun zonden — Mormon schrijft de geschiedenis van zijn volk en verkondigt hun het eeuwige woord — Israël zal vergaderd worden uit zijn langdurige verstrooiing. Ongeveer 22–26 n.C.

  Hoofdstuk 6

  De Nephieten zijn voorspoedig — Hoogmoed, rijkdom en standsverschil ontstaan — De kerk wordt door onenigheid verscheurd — Satan leidt het volk tot openlijke opstand — Vele profeten roepen op tot bekering en worden gedood — Hun moordenaars spannen samen om de regering over te nemen. Ongeveer 26–30 n.C.

  Hoofdstuk 7

  De opperrechter wordt vermoord, de regering wordt vernietigd en het volk verdeelt zich in stammen — Jakob, een antichrist, wordt koning van een geheime vereniging — Nephi predikt bekering en geloof in Christus — Engelen dienen hem dagelijks, en hij wekt zijn broer op uit de doden — Velen bekeren zich en laten zich dopen. Ongeveer 30–33 n.C.

  Hoofdstuk 8

  Orkanen, aardbevingen, branden, wervelwinden en bodemverheffingen getuigen van Christus’ kruisiging — Velen worden vernietigd — Duisternis bedekt het land drie dagen lang — Zij die overblijven bejammeren hun lot. Ongeveer 33–34 n.C.

  Hoofdstuk 9

  In de duisternis verkondigt de stem van Christus de vernietiging van vele mensen en steden wegens hun verdorvenheid — Hij verkondigt ook zijn goddelijkheid, zegt dat de wet van Mozes is vervuld en nodigt de mensen uit om tot Hem te komen en zich te laten redden. Ongeveer 34 n.C.

  Hoofdstuk 10

  Er is vele uren lang stilte in het land — Christus’ stem belooft zijn volk te vergaderen zoals een hen haar kuikens vergadert — Het rechtvaardigste deel van het volk is bewaard gebleven. Ongeveer 34–35 n.C.

  Jezus Christus heeft Zich aan het volk van Nephi vertoond, toen de menigte was bijeenvergaderd in het land Overvloed, en Hij heeft hen gediend; en Hij heeft Zich op de volgende wijze aan hen vertoond.

  Dit beslaat de hoofdstukken 11 tot en met 26.

  Hoofdstuk 11

  De Vader getuigt van zijn geliefde Zoon — Christus verschijnt en verkondigt zijn verzoening — De mensen betasten de littekens in zijn handen, voeten en zijde — Zij roepen hosanna — Hij zet de wijze van dopen uiteen — De geest van twisten is van de duivel — De leer van Christus is dat de mensen moeten geloven en zich moeten laten dopen en de Heilige Geest moeten ontvangen. Ongeveer 34 n.C.

  Hoofdstuk 12

  Jezus roept en machtigt de twaalf discipelen — Hij houdt een rede voor de Nephieten die vergelijkbaar is met de Bergrede — De zaligsprekingen — Zijn leringen gaan de wet van Mozes te boven en komen op de eerste plaats — De mensen wordt geboden volmaakt te zijn zoals Hij en zijn Vader volmaakt zijn — Vergelijk Mattheüs 5. Ongeveer 34 n.C.

  Hoofdstuk 13

  Jezus leert de Nephieten het gebed van de Heer — Zij moeten schatten in de hemel vergaren — De twaalf discipelen wordt geboden zich tijdens hun bediening niet te bekommeren om stoffelijke zaken — Vergelijk Mattheüs 6. Ongeveer 34 n.C.

  Hoofdstuk 14

  Jezus gebiedt: Oordeel niet; vraag God; wacht u voor valse profeten — Hij belooft redding aan hen die de wil van de Vader doen — Vergelijk Mattheüs 7. Ongeveer 34 n.C.

  Hoofdstuk 15

  Jezus kondigt aan dat de wet van Mozes in Hem is vervuld — De Nephieten zijn de andere schapen waarover Hij in Jeruzalem heeft gesproken — Wegens ongerechtigheid heeft het volk van de Heer in Jeruzalem geen weet van de verstrooide schapen van Israël. Ongeveer 34 n.C.

  Hoofdstuk 16

  Jezus zal nog andere verloren schapen van Israël bezoeken — In de laatste dagen zal het evangelie eerst naar de andere volken en dan naar het huis van Israël gaan — Het volk van de Heer zal het met eigen ogen zien wanneer Hij Zion terugbrengt. Ongeveer 34 n.C.

  Hoofdstuk 17

  Jezus draagt de mensen op om zijn woorden te overdenken en te bidden om begrip — Hij geneest hun zieken — Hij bidt voor de mensen met woorden die niet geschreven kunnen worden — De kleine kinderen worden omringd door vuur en engelen dienen hen. Ongeveer 34 n.C.

  Hoofdstuk 18

  Jezus stelt het avondmaal in onder de Nephieten — Hij gebiedt hun altijd in zijn naam te bidden — Zij die op onwaardige wijze zijn vlees eten en zijn bloed drinken, worden verdoemd — De discipelen ontvangen de macht om de Heilige Geest te verlenen. Ongeveer 34 n.C.

  Hoofdstuk 19

  De twaalf discipelen leren het volk en bidden om de Heilige Geest — De discipelen laten zich dopen en ontvangen de Heilige Geest en engelenbediening — Jezus bidt met woorden die niet opgeschreven kunnen worden — Hij getuigt van het buitengewoon grote geloof van deze Nephieten. Ongeveer 34 n.C.

  Hoofdstuk 20

  Jezus verschaft brood en wijn op wonderbaarlijke wijze en bedient de mensen wederom het avondmaal — Het overblijfsel van Jakob zal tot de kennis komen van de Heer, hun God, en heel Amerika beërven — Jezus is de profeet die gelijk Mozes is, en de Nephieten zijn de kinderen van de profeten — Anderen van het volk van de Heer zullen naar Jeruzalem worden vergaderd. Ongeveer 34 n.C.

  Hoofdstuk 21

  Israël zal vergaderd worden wanneer het Boek van Mormon tevoorschijn komt — De andere volken zullen als een vrij volk in Amerika worden gevestigd — Indien zij geloven en gehoorzamen, zullen zij gered worden; anders zullen zij afgesneden en vernietigd worden — Israël zal het nieuwe Jeruzalem bouwen en de verloren stammen zullen terugkeren. Ongeveer 34 n.C.

  Hoofdstuk 22

  Zion en haar pinnen zullen in de laatste dagen gevestigd worden en Israël zal in barmhartigheid en tederheid vergaderd worden — Zij zullen zegevieren — Vergelijk Jesaja 54. Ongeveer 34 n.C.

  Hoofdstuk 23

  Jezus bevestigt de woorden van Jesaja — Hij gebiedt het volk de profeten te onderzoeken — De woorden van Samuel de Lamaniet over de opstanding worden aan hun kronieken toegevoegd. Ongeveer 34 n.C.

  Hoofdstuk 24

  De bode van de Heer zal de weg bereiden voor de wederkomst — Christus zal oordelen — Israël wordt geboden tienden en offergaven te betalen — Er wordt een gedenkboek bijgehouden — Vergelijk Maleachi 3. Ongeveer 34 n.C.

  Hoofdstuk 25

  De hoogmoedigen en goddelozen zullen bij de wederkomst als stoppels worden verbrand — Elia zal terugkeren voor die grote en geduchte dag — Vergelijk Maleachi 4. Ongeveer 34 n.C.

  Hoofdstuk 26

  Jezus legt alle dingen uit vanaf het begin tot het eind — Zuigelingen en kinderen zeggen wonderbare dingen die niet opgeschreven kunnen worden — De leden van de kerk van Christus hebben alle dingen gemeenschappelijk. Ongeveer 34 n.C.

  Hoofdstuk 27

  Jezus gebiedt hun de kerk bij zijn naam te noemen — Zijn zending en zijn zoenoffer vormen zijn evangelie — De mensen wordt geboden zich te bekeren en zich te laten dopen, zodat zij door de Heilige Geest geheiligd kunnen worden — Zij moeten zijn zoals Jezus is. Ongeveer 34–35 n.C.

  Hoofdstuk 28

  Negen van de twaalf discipelen verlangen een erfdeel in Christus’ koninkrijk wanneer zij sterven, hetgeen hun wordt beloofd — Aan het verlangen van de drie Nephieten naar macht over de dood teneinde op aarde te kunnen blijven totdat Christus terugkomt, wordt voldaan — Zij worden veranderd en zien dingen waarover niet gesproken mag worden; zij dienen nu onder de mensen. Ongeveer 34–35 n.C.

  Hoofdstuk 29

  Het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon is een teken dat de Heer begonnen is met de vergadering van Israël en de vervulling van zijn verbonden — Zij die zijn openbaringen en gaven van de laatste dagen verwerpen, zullen worden vervloekt. Ongeveer 34–35 n.C.

  Hoofdstuk 30

  De andere volken van de laatste dagen wordt geboden zich te bekeren, tot Christus te komen en zich te rekenen tot het huis van Israël. Ongeveer 34–35 n.C.