Tredje Nephi

Nephis bok Nephi var sønn av Nephi, som var sønn av Helaman

3 Nephi 

Og Helaman var sønn av Helaman, som var sønn av Alma som var sønn av Alma, som var en etterkommer av Nephi, som var sønn av Lehi, som dro ut fra Jerusalem i det første år av Sidkias, Juda konges regjeringstid.
Kapittel 1

Helamans sønn, Nephi, drar ut av landet, og hans sønn Nephi fører opptegnelsene — Selv om det skjer mange tegn og undere, planlegger de ugudelige å slå de rettferdige ihjel — Natten for Kristi fødsel kommer — Tegnet blir gitt, og en ny stjerne viser seg — Løgn og bedrag tiltar, og Gadianton-røverne dreper mange. Ca. 1–4 e.Kr.

Kapittel 2

Ugudelighet og avskyelighet tiltar blant folket — Nephittene og lamanittene går sammen for å forsvare seg mot Gadianton-røverne — Omvendte lamanitter blir hvite og kalles nephitter. Ca. 5–16 e.Kr.

Kapittel 3

Gadianton-leder Giddianhi forlanger at Lachoneus og nephittene skal overgi seg og oppgi sine landområder — Lachoneus utnevner Gidgiddoni til øverstkommanderende over hærstyrkene — Nephittene samler seg i Zarahemla og Overflod for å forsvare seg. Ca. 16–18 e.Kr.

Kapittel 4

Nephittenes hærstyrker slår Gadianton-røverne — Giddianhi blir drept og hans etterfølger, Zemnarihah, blir hengt — Nephittene priser Herren for sine seire. Ca. 19–22 e.Kr.

Kapittel 5

Nephittene omvender seg og forsaker sine synder — Mormon skriver sitt folks historie og forkynner det evige ord for dem — Israel vil samles inn fra sin lange adspredelse. Ca. 22–26 e.Kr.

Kapittel 6

Nephittene har fremgang — Stolthet, velstand og klasseskille oppstår — Kirken splittes på grunn av uoverensstemmelser — Satan leder folket til åpent opprør — Mange profeter roper omvendelse og blir drept — Deres mordere sammensverger seg for å overta regjeringen. Ca. 26–30 e.Kr.

Kapittel 7

Den øverste dommer myrdes, styreformen ødelegges og folket deler seg i stammer — Jakob, en antikrist, blir konge for et hemmelig forbund — Nephi forkynner omvendelse og tro på Kristus — Engler betjener ham daglig, og han oppvekker sin bror fra de døde — Mange omvender seg og blir døpt. Ca. 30–33 e.Kr.

Kapittel 8

Uvær, jordskjelv, branner, hvirvelvinder og fysiske omveltninger vitner om Kristi korsfestelse — Mange mennesker blir drept — Mørke dekker landet i tre dager — De som blir igjen, jamrer seg over sin skjebne. Ca. 33–34 e.Kr.

Kapittel 9

I mørket forkynner Kristi røst at mange folk er drept og byer blitt ødelagt på grunn av deres ugudelighet — Han kunngjør også at han er guddommelig, forteller at Moseloven er oppfylt og innbyr menneskene til å komme til ham og bli frelst. Ca. 34 e.Kr.

Kapittel 10

Det er stillhet i landet i mange timer — Kristi røst høres, og han lover å samle sitt folk som en høne samler sine kyllinger — Den mest rettferdige del av folket er blitt spart. Ca. 34–35 e.Kr.

Jesus Kristus viste seg for Nephis folk og betjente dem mens folkemengden var forsamlet i landet Overflod, og på denne måten viste han seg for dem.

Omfatter kapittel 11 til og med 26.

Kapittel 11

Faderen vitner om sin elskede Sønn — Kristus viser seg og forteller om sin forsoning — Folket kjenner merkene i hans hender, føtter og side — De roper hosianna — Han forklarer fremgangsmåten ved dåp og hvordan den skal utføres — Stridighetens ånd er av djevelen — Kristi lære innebærer at menneskene skal tro og bli døpt og motta Den Hellige Ånd. Ca. 34 e.Kr.

Kapittel 12

Jesus kaller de tolv og gir dem myndighet — Han holder en tale i likhet med Bergprekenen for nephittene — Han gjengir Saligprisningene — Hans lære går videre og står over Moseloven — Menneskene blir befalt å være fullkomne likesom han selv og hans Fader er fullkomne — Sammenlign med Matteus 5. Ca. 34 e.Kr.

Kapittel 13

Jesus lærer nephittene Herrens bønn — De skal samle seg skatter i himmelen — De tolv blir befalt at de i sitt virke ikke skal bekymre seg for timelige ting — Sammenlign med Matteus 6. Ca. 34 e.Kr.

Kapittel 14

Jesus befaler: Døm ikke, adspør Gud, vær på vakt mot falske profeter — Han lover frelse til dem som gjør Faderens vilje — Sammenlign med Matteus 7. Ca. 34 e.Kr.

Kapittel 15

Jesus bekjentgjør at Moseloven er oppfylt ved ham — Nephittene er de andre får som han talte om i Jerusalem — På grunn av ugudelighet vet Herrens folk i Jerusalem ikke om Israels adspredte får. Ca. 34 e.Kr.

Kapittel 16

Jesus vil besøke andre av Israels tapte får — I de siste dager vil evangeliet bli forkynt for hedningefolkene og deretter for Israels hus — Herrens folk vil se like for sine øyne at han skal bringe Sion tilbake. Ca. 34 e.Kr.

Kapittel 17

Jesus ber folket om å overveie hans ord og be for å få større forståelse — Han helbreder deres syke — Han ber for folket og bruker et språk som ikke kan skrives — Engler betjener ders små og ild omkranser dem. Ca. 34 e.Kr.

Kapittel 18

Jesus innstifter nadverden blant nephittene — De blir befalt alltid å be i hans navn — De som spiser hans kjød og drikker hans blod uverdig, blir fordømt — Disiplene får myndighet til å meddele Den Hellige Ånd. Ca. 34 e.Kr.

Kapittel 19

De tolv disipler betjener folket og ber for å motta Den Hellige Ånd — Disiplene blir døpt og mottar Den Hellige Ånd og blir betjent av engler — Jesus ber og bruker ord som ikke kan skrives — Han bærer vitnesbyrd om den overmåte store tro disse nephittene har. Ca. 34 e.Kr.

Kapittel 20

Jesus tilveiebringer brød og vin på en mirakuløs måte og forretter nadverden for folket igjen — Levningen av Jakob vil komme til kunnskap om Herren sin Gud og vil få det amerikanske fastland til arv — Jesus er den profet som er likesom Moses, og nephittene er barn av profetene — Andre av Herrens folk vil bli samlet til Jerusalem. Ca. 34 e.Kr.

Kapittel 21

Israel vil bli samlet når Mormons bok kommer frem — Hedningefolkene vil bli grunnfestet i Amerika og være et fritt folk — De vil bli frelst hvis de tror og er lydige, ellers vil de bli avskåret og utryddet — Israel vil bygge det nye Jerusalem, og de tapte stammer vil vende tilbake. Ca. 34 e.Kr.

Kapittel 22

I de siste dager vil Sion og hennes staver bli opprettet, og Israel vil bli samlet med barmhjertighet og ømhet — De vil seire — Sammenlign med Jesaja 54. Ca. 34 e.Kr.

Kapittel 23

Jesus godkjenner Jesajas ord — Han befaler folket å granske profetene — Lamanitten Samuels ord om oppstandelsen blir føyet til deres opptegnelser. Ca. 34 e.Kr.

Kapittel 24

Herrens sendebud vil berede veien for det annet komme — Kristus skal holde dom — Israel blir befalt å betale tiende og offergaver — En minnebok blir ført — Sammenlign med Malakias 3. Ca. 34 e.Kr.

Kapittel 25

Ved det annet komme vil de stolte og ugudelige bli brent som halm — Elijah vil vende tilbake før denne store og forferdelige dag — Sammenlign med Malakias 4. Ca. 34 e.Kr.

Kapittel 26

Jesus forklarer alle ting fra begynnelsen til enden — Spebarn og barn uttaler vidunderlige ting som ikke kan skrives — De som tilhører Kristi Kirke, har alle ting felles. Ca. 34 e.Kr.

Kapittel 27

Jesus befaler dem å kalle Kirken ved hans navn — Hans misjon og sonoffer utgjør hans evangelium — Menneskene blir befalt å omvende seg og bli døpt så de kan bli helliggjort ved Den Hellige Ånd — De skal være slik som Jesus er. Ca. 34–35 e.Kr.

Kapittel 28

Ni av de tolv ønsker, og blir lovet, en arv i Kristi rike når de dør — De tre nephitter ønsker, og får makt over døden, så de kan bli på jorden inntil Jesus kommer igjen — De blir forvandlet og ser ting det ikke er tillatt å omtale, og de virker nå blant menneskene. Ca. 34–35 e.Kr.

Kapittel 29

Når Mormons bok kommer frem, er det et tegn på at Herren har begynt å samle Israel og oppfylle sine pakter — De som forkaster hans åpenbaringer og gaver i de siste dager, vil bli slått med en forbannelse. Ca. 34–35 e.Kr.

Kapittel 30

Hedningefolkene i de siste dager blir befalt å omvende seg, komme til Kristus og bli regnet til Israels hus. Ca. 34–35 e.Kr.