Nifae Tolu

O Le Tusi a Nifae O Le Atalii o Nifae, O Le Atalii ia o Helamana

3 Nifae 

Ma o Helamana o le atalii o Helamana, o le atalii ia o Alema, o le atalii ia o Alema, o se e tupuga mai ia Nifae o le atalii o Liae, o le na sau i fafo mai Ierusalema i le tausaga muamua o le nofoaiga a Setekaia, le tupu o Iuta.
Mataupu 1

Ua tuua e Nifae, le atalii o Helamana, le laueleele, ma ua tausia e lona atalii o Nifae talafaamaumau—E ui ina tele faailoga ma mea ofoofogia, ua fuafua tagata amioleaga e fasioti i e ua amiotonu—Ua oo mai le po o le fanau mai o Keriso—Ua tuuina mai le faailoga, ma ua oso mai se fetu fou—Ua faateleina le pepelo ma le taufaasese, ma ua fasioti e faomea a Katianetona tagata e toatele. E tusa o le 1–4 T.A.

Mataupu 2

Ua faateleina le amioleaga ma mea inosia i totonu o tagata—Ua aufaatasi sa Nifaē ma sa Lamanā e puipuia i latou lava e faasaga i le au faomea a Katianetona—O sa Lamanā na liliu mai ua papae ma ua taua o sa Nifaē. E tusa o le 5–16 T.A.

Mataupu 3

Ua faatonu mai Kitianae, le taitai o le au faomea a Katianetona, ia Lakoneu ma tagata sa Nifaē ia latou siilima ma tuu atu o latou laueleele ia te i latou—Ua tofia Kitekitonae e Lakoneu e avea ma kapeteni sili o autau—Ua faapotopoto fatasi tagata sa Nifaē i Saraʼemila ma Nuumau e puipuia i latou lava. E tusa o le 16–18 T.A.

Mataupu 4

Ua faatoilalo e autau a sa Nifaē le au faomea a Katianetona—Ua fasiotia Kitianae, ma lona sui, o Seminaraea, ua sisi—Ua viia e sa Nifaē le Alii mo lo latou manumalo. E tusa o le 19–22 T.A.

Mataupu 5

Ua salamo sa Nifaē ma ua lafoai a latou agasala—Ua tusi e Mamona le talafaasolopito o ona tagata ma ia talai atu le afioga tumau-faavavau ia te i latou—O le a faapotopotoina mai Isaraelu mai lona faasalalauga umi. E tusa o le 22–26 T.A.

Mataupu 6

Ua manuia sa Nifaē—Ua tupu mai le faamaualuga, le mauoa, ma le faailoga tagata—Ua vaevaeina le Ekalesia i faatuiesega—Ua taitai e Satani tagata i fouvalega matilatila—E toatele perofeta ua latou alaga atu le salamo ma ua fasiotia—Ua taupulepule e na fasiotia i latou e ave faamalosi le pule i le malo. E tusa o le 26–30 T.A.

Mataupu 7

Ua fasiotia le faamasino sili, ua lepetia le malo, ma ua vaevae tagata i ituaiga—Ua avea Iakopo, le aneti-Keriso, ma tupu o se faapotopotoga faalilolilo—Ua talai atu e Nifae le salamo ma le faatuatua ia Keriso—Ua auauna mai agelu ia te ia i aso taitasi, ma ia faatulai mai lona uso mai le oti—E toatele ua salamo ma papatisoina. E tusa o le 30–33 T.A.

Mataupu 8

Ua faamaonia e afa, mafuie, afi, asiosio, ma luluuga le faasatauroga o Keriso—E toatele tagata na faaumatia—Ua ufitia le laueleele i le pogisa mo aso e tolu—O i latou o e na totoe ua laue i le mea ua oo mai ia te i latou. E tusa o le 33–34 T.A.

Mataupu 9

Ua oo mai i le pogisa le siufofoga o Keriso ma tautino mai le faaumatiaina o le toatele o tagata ma aai e tele ona o lo latou amioleaga—Ua ia tautino mai foi lona paia, ma fetalai mai ua faataunuuina le tulafono a Mose, ma valaauina tagata ia o mai ia te ia ma faaolaina. E tusa o le 34 T.A.

Mataupu 10

Ua taaligoligoa le laueleele mo itula e tele—Ua folafola mai e le siufofoga o Keriso le faapotopotoina o ona tagata e pei ona ofaofatai mai e se matuamoa lana toloai—Ua faasaoina le vaega o tagata sa sili atu ona amiotonu. E tusa o le 34–35 T.A.

Na faaali mai e Iesu Keriso o ia lava i le nuu o Nifae, ao faapotopoto faatasi le motu o tagata i le laueleele o Nuumau, ma sa ia auauna atu ia te i latou; ma sa faapenei ona ia faaali mai o ia lava ia te i latou.

E aofia ai le mataupu 11 e oo i le 26.

Mataupu 11

Ua molimau le Tamā i lona Alo Pele—Ua afio mai Keriso ma tautino mai lana togiola—Ua pai atu tagata i manua i ona lima, ma vae, ma lona itu—Ua latou alalaga, Osana—Ua ia faatuina le ala ma le faiga o le papatisoga—O le agaga o le finau e mai le tiapolo—O le mataupu a Keriso o le tatau lea i tagata ona salamo ma papatiso ma talia le Agaga Paia. E tusa o le 34 T.A.

Mataupu 12

Ua valaauina ma tofia e Iesu le Toasefululua—Ua ia tuuina atu i tagata sa Nifaē se lauga e pei o le Lauga i le Mauga—Ua ia fofogaina Faaamuia—Ua sili ma taua atu ana aoaoga nai lo le tulafono a Mose—Ua poloaiina tagata ia atoatoa i latou e pei ona atoatoa o ia ma lona Tamā—Faatusatusa i le Mataio 5. E tusa o le 34 T.A.

Mataupu 13

Ua aoao mai e Iesu le Tatalo a le Alii i tagata sa Nifaē—E tatau ona latou teuina oa i le lagi—Ua poloaiina le Toasefululua e aua nei mafaufau i mea faaletino i la latou auaunaga faaleagaga—Faatusatusa i le Mataio 6. E tusa o le 34 T.A.

Mataupu 14

Ua poloai mai Iesu: Aua le faamasino atu; ole atu i le Atua; ia faaeteete i perofeta pepelo—Ua ia folafola mai le olataga i e e faia le finagalo o le Tamā—Ia faatusatusa i le Mataio 7. E tusa o le 34 T.A.

Mataupu 15

Ua faailoa mai Iesu ua faataunuuina ia te ia le tulafono a Mose—O tagata sa Nifaē o isi mamoe ia na ia fetalai atu ai i Ierusalema—O le amioletonu ua le iloa ai e tagata o le Alii i Ierusalema e uiga i mamoe o Isaraelu ua faasalalauina. E tusa o le 34 T.A.

Mataupu 16

O le a asiasi atu Iesu i isi mamoe o le aiga o Isaraelu ua leiloloa—I aso e gata ai o le a alu atu le talalelei i Nuuese ona oo atu ai lea i le aiga o Isaraelu—O le a vaai mata i le mata le nuu o le Alii pe a ia toe aumai Siona. E tusa o le 34 T.A.

Mataupu 17

Ua poloai Iesu i tagata ia mafaufau i ana upu ma tatalo mo le malamalama—Ua ia faamaloloina e ua mamai—Ua tatalo o ia mo tagata, ua faaaoga ai le gagana e le mafai ona tusia—Ua auauna mai agelu ma ua siosiomia o latou tamaiti laiti i le afi. E tusa o le 34 T.A.

Mataupu 18

Ua faatuina e Iesu le faamanatuga i totonu o tagata sa Nifaē—Ua poloaiina i latou ia tatalo e le aunoa i lona suafa—Ua tausalaina i latou o e e aai i lona tino ma feinu i lona toto ma le faaletatau—Ua tuuina mai mana i soo e faaee atu ai le Agaga Paia. E tusa o le 34 T.A.

Mataupu 19

Ua auauna atu le au soo e toasefululua i tagata ma ua tatalo atu mo le Agaga Paia—Ua papatisoina le au soo ma ua latou maua le Agaga Paia ma le auaunaga a agelu—Ua tatalo Iesu ma ia faaaogaina upu e le mafai ona tusia—Ua molimau mai o ia i le faatuatua tele naua o nei tagata sa Nifaē. E tusa o le 34 T.A.

Mataupu 20

Ua saunia e Iesu le areto ma le uaina i se ala faavavega ma ua toe faamanuia ma tufatufa atu le faamanatuga i tagata—O le a aumai le toe vaega o Iakopo i le malamalama o le Alii lo latou Atua, ma o le a fai mo o latou tofi le laueleele o Amerika—O Iesu o le perofeta e pei o Mose, ma o tagata sa Nifaē o fanau a perofeta—O isi o tagata o le Alii o le a faapotopotoina i Ierusalema. E tusa o le 34 T.A.

Mataupu 21

O le a faapotopotoina Isaraelu pe a oo mai le Tusi a Mamona—O le a faatuina Nuuese i Amerika o ni tagata saoloto—O le a faaolaina i latou pe a fai latou te talitonu ma usiusitai; a leai, o le a vavaeeseina i latou ma faaumatia—O le a faatuina e Isaraelu le Ierusalema Fou, ma o le a toe foi mai ituaiga ua leiloloa. E tusa o le 34 T.A.

Mataupu 22

I aso e gata ai, o le a faatuina Siona ma ona siteki, ma o le a faapotopotoina Isaraelu i le alofa mutimutivale ma le agamalu—O le a latou manumalo—Faatusatusa i le Isaia 54. E tusa o le 34 T.A.

Mataupu 23

Ua faamaonia e Iesu upu a Isaia—Ua ia poloaiina tagata ia suesue i perofeta—Ua faaopoopo ia latou talafaamaumau upu a Samuelu le sa Lamanā e uiga i le Toetutu. E tusa o le 34 T.A.

Mataupu 24

O le a saunia e le avefeau a le Alii le ala mo le Afio Mai Faalua—O le a afio Keriso e faamasino—Ua poloaiina Isaraelu ia totogi sefuluai ma taulaga—Ua tausia se tusi faamanatu—Faatusatusa i le Malaki 3. E tusa o le 34 T.A.

Mataupu 25

O le a susunuina i le Afio Mai Faalua e pei o tagutugutu o saito e e faamaualuluga ma e e amioleaga—O le a toe foi mai Elia ae lei oo i lena aso tele ma le matautia—Faatusatusa i le Malaki 4. E tusa o le 34 T.A.

Mataupu 26

Ua faamalamalama atoatoa mai e Iesu mea uma mai le amataga e oo i le iuga—Ua tautala mai pepe ma tamaiti i mea ofoofogia e le mafai ona tusia—O i latou e i ai i totonu o le Ekalesia a Keriso ua tuutele mea uma i totonu ia te i latou. E tusa o le 34 T.A.

Mataupu 27

Ua poloaiina i latou e Iesu ia faaigoa le ekalesia i lona igoa—O lana misiona ma lana taulaga togiola o lana talalelei lea—Ua poloaiina tagata ia salamo ma papatiso ina ia mafai ona faapaiaina i latou e le Agaga Paia—Ia avea i latou ia pei lava o Iesu ia. E tusa o le 34–35 T.A.

Mataupu 28

Ua molimanao le toaiva o le Toasefululua mo se tofi i le malo o Keriso pe a latou feoti ma ua folafola mai ia te i latou—Ua molimanao ma tuuina mai i sa Nifaē e Toatolu le mana e le feoti ai ae nonofo pea i le lalolagi seia toe afio mai Iesu—Sa liua i latou ma vaai i mea ua le faatagaina ona tautala i ai, ma o loo auauna atu nei i latou i totonu o tagata. E tusa o le 34–35 T.A.

Mataupu 29

O le oo mai o le Tusi a Mamona o se faailoga lea ua amataina e le Alii le faapotopotoina o Isaraelu ma faataunuu ana feagaiga—O i latou o e e teena ana faaaliga ma meaalofa o aso e gata ai o le a fetuuina. E tusa o le 34–35 T.A.

Mataupu 30

Ua poloaiina Nuuese o aso e gata ai ia salamo, o mai ia Keriso, ma faitauina faatasi ma le aiga o Isaraelu. E tusa o le 34–35 T.A.