ພິມ
ແບ່ງປັນ

ນີໄຟ​ສະບັບ​ທີ​ສີ່​ໜັງສື​ນີໄຟຜູ້​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ—ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສານຸສິດ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ

ເລື່ອງ​ລາວ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ຕາມ​ບັນທຶກ​ຂອງ​ເພິ່ນ.

ບົດ​ທີ 1

ຊາວ​ນີ​ໄຟ ແລະ ຊາວ​ເລ​ມັນ​ທັງ​ໝົດ​ປ່ຽນ​ໃຈ​ເຫລື້ອມ​ໃສ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ເຂົ້າຂອງ​ທັງ​ໝົດ​ນຳ​ກັນ​ເປັນ​ສ່ວນ​ລວມ, ກະທຳ​ການມະຫັດສະຈັນ, ແລະ ຈະເລີນ​ຮຸ່ງເຮືອງ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ—ຫລັງ​ຈາກ​ສອງ​ສັດຕະວັດ, ການ​ແຕກ​ແຍກ, ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ, ສາດສະໜາ​ຈັກ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ, ແລະ ການ​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ເລີ່ມ​ເກີດຂຶ້ນ—ຫລັງ​ຈາກ​ສາມ​ຮ້ອຍ​ປີ, ທັງ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ ແລະ ຊາວ​ເລ​ມັນ​ກາຍເປັນ​ຄົນ​ຊົ່ວ—ອາມ​ມາ​ຣອນ​ເຊື່ອງ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ທີ່​ສັກສິດ​ໄວ້. ປະມານ ຄ.ສ. 35–321.

1 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ປີ​ທີ​ສາມ​ສິບ​ສີ່​ຜ່ານ​ໄປ, ແລະ ປີ​ທີ​ສາມ​ສິບ​ຫ້າ​ນຳ​ອີກ, ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ສານຸສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ຈັດຕັ້ງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ທັງ​ໝົດ​ໂດຍ​ຮອບ. ແລະ ຫລາຍ​ຕໍ່​ຫລາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ມາ​ຫາ​ພວກ​ເພິ່ນ, ແລະ ໄດ້​ກັບ​ໃຈ​ຈາກ​ບາບ​ຂອງ​ຕົນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ, ໄດ້​ຮັບ​ບັບ​ຕິ​ສະ​ມາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ນຳ​ອີກ.

2 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ທີ​ສາມ​ສິບ​ຫົກ​ຄື, ຜູ້ຄົນ​ທັງ​ໝົດ​ທົ່ວ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ໃຈ​ເຫລື້ອມ​ໃສ​ໃນ​ພຣະ​ຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ທັງ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ ແລະ ຊາວ​ເລ​ມັນ, ແລະ ບໍ່​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ ແລະ ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ທຸກ​ຄົນ​ກໍ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ຕໍ່​ກັນ​ໂດຍ​ທ່ຽງ​ທຳ.

3 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ເຂົ້າຂອງ​ທັງ​ໝົດ​ນຳ​ກັນ​ເປັນ​ສ່ວນ​ລວມ; ສະນັ້ນ ຈຶ່ງ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຮັ່ງມີ ຫລື ຄົນ​ຍາກຈົນ, ຂ້າ​ທາດ ຫລື ຜູ້​ເປັນ​ອິດ​ສະລະ, ແຕ່​ພວກ​ເຂົາທຸກ​ຄົນ​ເປັນ​ອິດ​ສະລະ, ແລະ ເປັນ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ໃນ​ຂອງ​ປະທານ​ຈາກ​ສະຫວັນ.

4 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ປີ​ທີ​ສາມ​ສິບ​ເຈັດ​ກໍ​ໄດ້​ຜ່ານ​ໄປ​ອີກ, ແລະ ມັນ​ກໍ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສັນຕິ​ສຸກ​ຢູ່​ຕໍ່​ໄປ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ.

5 ແລະ ມີ​ວຽກ​ງານ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າ​ມະຫັດສະຈັນ​ທີ່​ສານຸສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເຮັດ​ຂຶ້ນ, ເຖິງ​ຂະໜາດ​ທີ່​ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ປິ່ນປົວ​ຄົນ​ເຈັບ​ປ່ວຍ, ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ຕາຍ​ຄືນ​ມີ​ຊີວິດ​ອີກ, ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ເປ້ຍ​ລ່ອຍ​ຍ່າງ​ໄດ້, ແລະ ຄົນ​ຕາບອດ​ເຫັນຮຸ່ງ, ແລະ ຄົນ​ຫູໜວກ​ຍິນ​ໄດ້; ແລະ ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ​ນາໆ​ປະການ​ໃນ​ບັນດາ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ; ແລະ ພວກ​ເພິ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ສິ່ງ​ອັດສະຈັນ​ໂດຍ​ວິທີ​ອື່ນ ນອກ​ຈາກ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

6 ແລະ ປີ​ທີ​ສາມ​ສິບ​ແປດ​ໄດ້​ຜ່ານ​ໄປ​ດັ່ງນີ້, ແລະ ປີ​ທີ​ສາມ​ສິບ​ເກົ້າ ແລະ ປີ​ທີ​ສີ່​ສິບ​ເອັດ, ແລະ ປີ​ທີ​ສີ່​ສິບ​ສອງ​ນຳ​ອີກ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຈົນ​ເຖິງ​ປີ​ທີ​ສີ່​ສິບ​ເກົ້າ​ຜ່ານ​ໄປ, ແລະ ປີ​ທີ​ຫ້າ​ສິບ​ເອັດ​ອີກ, ແລະ ປີ​ທີ​ຫ້າ​ສິບ​ສອງ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຈົນ​ປີ​ທີ​ຫ້າ​ສິບ​ເກົ້າ​ຜ່ານ​ໄປ​ນຳ​ອີກ.

7 ແລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຈະເລີນ​ຮຸ່ງເຮືອງ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ​ໃນ​ແຜ່ນ​ດິນ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເຖິງ​ຂະໜາດ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ສ້າງ​ເມືອງ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ໃນ​ບ່ອນ ຊຶ່ງ​ເຄີຍ​ເປັນ​ເມື່ອງ​ທີ່​ຖືກ​ເຜົາ​ໄໝ້​ໄປ​ແລ້ວ.

8 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ເມືອງ​ເຊ​ລາ​ເຮັມ​ລາ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເມືອງ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໃໝ່​ອີກ.

9 ແຕ່​ວ່າ ມີ​ຫລາຍ​ເມືອງ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຈົມ​ລົງ, ແລະ ນ້ຳ​ເຂົ້າ​ມາ​ແທນ​ທີ່; ສະນັ້ນ ຈຶ່ງ​ສ້າງ​ເມືອງ​ເຫລົ່ານັ້ນ​ຂຶ້ນ​ໃໝ່​ບໍ່​ໄດ້.

10 ແລະ ບັດ​ນີ້, ຈົ່ງ​ເບິ່ງເຫດການ​ໄດ້​ບັງເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ໄດ້​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂຶ້ນ, ແລະ ມີ​ຄົນ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ໄວ, ແລະ ກັບ​ເປັນ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ຈົບງາມ ແລະ ໜ້າ​ຊົມທີ່​ສຸດ.

11 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ແຕ່ງງານ​ກັນ, ແລະ ຍົກ​ໃຫ້​ແຕ່ງງານ​ກັນ, ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ພອນ​ຫລາຍ​ປະການ​ຕາມ​ຄຳ​ສັນຍາ ຊຶ່ງ​ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ​ໄດ້​ກະທຳ​ໄວ້​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ.

12 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເດີນ​ໄປ​ຕາມ​ການ​ປະຕິບັດ ແລະ ພິທີການ​ຂອງ​ກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ; ແຕ່​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເດີນ​ໄປ​ຕາມ​ພຣະ​ບັນຍັດ ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ໂດຍ​ການ​ຖື​ສິນ​ອົດ​ເຂົ້າ ແລະ ການ​ອະທິຖານ, ແລະ ການ​ຊຸມນຸມ​ກັນ​ເລື້ອຍໆ​ເພື່ອ​ອະ​ທິຖານ ແລະ ເພື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

13 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ບໍ່​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ​ໃນ​ບັນດາ​ຜູ້ຄົນ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ທົ່ວ​ແຜ່ນດິນ, ແຕ່​ມີ​ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ອັດສະຈັນ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຕ່າງໆ​ທີ່​ເຮັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ບັນດາ​ສານຸສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ.

14 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ປີ​ທີ​ເຈັດ​ສິບ​ເອັດ​ຜ່ານ​ໄປ ແລະ ປີ​ທີ​ເຈັດ​ສິບ​ສອງ​ອີກ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ໂດຍ​ສະຫລຸບ, ຈົນ​ຮອດ​ປີ​ທີ​ເຈັດ​ສິບ​ເກົ້າ​ໄດ້​ຜ່ານ​ໄປ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ ຈົນ​ຮອດ​ໜຶ່ງ​ຮ້ອຍ​ປີ​ຜ່ານ​ໄປ, ແລະ ສານຸສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຜູ້​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເລືອກ​ໄວ້​ກໍ​ໄດ້​ຈາກ​ໄປ​ຫາ​ທີ່​ສຸຂະ​ເສີມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທັງ​ໝົດ​ແລ້ວ ​ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ສາມ​ຄົນ​ທີ່​ຈະ​ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ຕໍ່​ໄປ; ແລະ ມີ​ສານຸສິດ​ຜູ້​ອື່ນໆ​ໄດ້​ຮັບ​ແຕ່ງຕັ້ງ​ແທນ; ແລະ ຜູ້​ຄົນ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ​ໃນ​ລຸ້ນ​ນັ້ນ​ກໍ​ໄດ້​ຈາກ​ໄປ​ເໝືອນ​ກັນ.

15 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ມັນ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ, ຍ້ອນ​ວ່າ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຊຶ່ງ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ.

16 ແລະ ມັນ​ບໍ່​ມີ​ການ​ອິດສາ​ບັງ​ບຽດ, ບໍ່​ມີ​ການ​ຜິດ​ຖຽງ, ບໍ່​ມີ​ການ​ວຸ້ນວາຍ, ບໍ່​ມີ​ການ​ໂສເພນີ, ບໍ່​ມີ​ການ​ເວົ້າ​ຕົວະ, ບໍ່​ມີ​ການ​ຄາດ​ຕະ​ກຳ, ບໍ່​ມີ​ການ​ປະພຶດ​ລາມົກ​ຢ່າງໃດ​ເລີຍ; ແລະ ໂດຍ​ແນ່ນອນ​ແລ້ວ ຄົງ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້ຄົນ​ກຸ່ມ​ໃດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມສຸກ​ຫລາຍ​ໄປ​ກວ່າ​ນີ້​ໃນ​ບັນດາ​ຜູ້ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ທີ່​ພຣະຫັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ.

17 ມັນ​ບໍ່​ມີ​ໂຈນ, ຫລື ຄາດ​ຕະ​ກອນ, ທັງ​ບໍ່​ມີ​ຊາວ​ເລ​ມັນ ຫລື ຊາວ​ໃດໆ​ເລີຍ; ແຕ່​ຄົນ​ທັງ​ໝົດ​ຢູ່​ເປັນ​ພວກ​ດຽວ​ກັນ, ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ທາຍາດ​ຂອງ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

18 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເປັນ​ສຸກ​ຫລາຍ​ແທ້ໆ! ເພາະ​ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ​ໄດ້​ປະທານ​ພອນ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ສຳລັບ​ການ​ກະທຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທັງ​ໝົດ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ ແລະ ຈະເລີນ​ຮຸ່ງເຮືອງ​ຢູ່​ເຖິງ​ແມ່ນໜຶ່ງ​ຮ້ອຍ​ສິບ​ປີ​ຜ່ານ​ໄປ; ແລະ ຄົນ​ລຸ້ນ​ທຳ​ອິດ​ນັບ​ແຕ່​ພຣະ​ຄຣິດ​ກໍ​ໄດ້​ຈາກ​ໄປ, ແລະ ມັນ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ​ໃນ​ທົ່ວ​ແຜ່ນດິນ​ເລີຍ.

19 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື​ນີ​ໄຟ, ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ບັນທຶກ​ອັນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ນີ້​ໄດ້ສິ້ນ​ຊີວິດ​ໄປ, (ຊຶ່ງ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ບັນທຶກ​ໄວ້​ໃນ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ) ແລະ ອາ​ໂມ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນໄດ້​ເຮັດ​ບັນທຶກ​ນີ້​ແທນ; ແລະ ລາວ​ກໍ​ໄດ້​ເຮັດ​ບັນທຶກ​ໄວ້​ໃນ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ນຳ​ອີກ.

20 ແລະ ລາວໄດ້​ຮັກສາ​ບັນທຶກ​ຢູ່​ແປດ​ສິບ​ສີ່​ປີ, ແລະ ຄວາມ​ສັນຕິ​ສຸກ​ກໍ​ຍັງ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ, ນອກ​ຈາກ​ຜູ້ຄົນ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ສາດສະໜາ​ຈັກ ແລະ ເອີ້ນ​ຊື່​ຕົນ​ວ່າ ຊາວ​ເລ​ມັນ; ສະນັ້ນ ມັນ​ຈຶ່ງ​ເລີ່ມ​ມີ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ອີກ.

21 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ອາ​ໂມ​ໄດ້​ສິ້ນ​ຊີວິດ​ໄປ​ຄື​ກັນ, (ແລະ ມັນ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ຮ້ອຍ​ເກົ້າ​ສິບ​ສີ່​ປີ​ນັບ​ແຕ່​ການ​ສະເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ) ແລະ ອາ​ໂມ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ລາວໄດ້​ຮັກສາບັນທຶກ​ແທນ; ແລະ ລາວ​ກໍ​ໄດ້​ບັນທຶກ​ໄວ້​ໃນ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ຄື​ກັນ; ແລະ ມັນ​ມີ​ຂຽນ​ໄວ້​ໃນ​ໜັງສື​ນີ​ໄຟ​ນຳ​ອີກ ຊຶ່ງ​ແມ່ນ​ໜັງສື​ເຫລັ້ມ​ນີ້.

22 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ສອງ​ຮ້ອຍ​ປີ​ໄດ້​ຜ່ານ​ໄປ; ແລະ ຄົນ​ຊົ່ວ​ອາຍຸ​ທີ​ສອງ​ໄດ້​ຜ່ານ​ໄປ​ໝົດ ນອກ​ຈາກ​ບໍ່​ເທົ່າໃດ​ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

23 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າມໍ​ມອນຢາກ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້​ວ່າ ຜູ້ຄົນ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຂຶ້ນ, ເຖິງ​ຂະໜາດ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ໄປ​ທົ່ວ​ຜືນ​ແຜ່ນ​ດິນ, ແລະ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາກັບ​ເປັນ​ຄົນ​ຮັ່ງມີ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ, ເພາະ​ຄວາມ​ຈະ​ເລີນ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ.

24 ແລະ ບັດ​ນີ້, ໃນ​ປີ​ທີ​ສອງ​ຮ້ອຍ​ໜຶ່ງ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ມີ​ບາງ​ຄົນ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່​ໄຝ່​ຝັນ​ໃນ​ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ຕົວ​ເຊັ່ນ ການ​ນຸ່ງ​ຖື​ເສື້ອ​ຜ້າ​ທີ່​ມີ​ລາ​ຄາ​ແພງ, ແລະ ໃສ່​ເຄື່ອງ​ປະດັບ​ຢ່າງ​ດີ​ນາໆ​ຊະນິດ ແລະ ໃຊ້​ຂອງ​ດີໆ​ຂອງ​ໂລກ.

25 ແລະ ນັບ​ແຕ່​ເວລາ​ນັ້ນ​ໄປພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ສິ່ງ​ຂອງ ແລະ ເຂົ້າຂອງ​ຮວມກັນ​ເປັນ​ສ່ວນ​ລວມໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ.

26 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ເລີ່ມ​ແບ່ງ​ຊັ້ນວັນນະ​ກັນ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ເລີ່ມ​ສ້າງ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ຂຶ້ນ ເພື່ອ​ຫາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ, ແລະ ເລີ່ມ​ປະຕິ​ເສດ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ.

27 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ເມື່ອ​ສອງ​ຮ້ອຍ​ສິບປີຜ່ານ​ໄປ ກໍ​ໄດ້​ມີ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ຈັກ​ຢູ່​ຫລາຍ​ແຫ່ງ​ໃນ​ແຜ່ນດິ​ນ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ມີ​ຫລາຍ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ຈັກ​ຊຶ່ງ​ອ້າງ​ວ່າ​ຕົນ​ຮູ້ຈັກ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ເຖິງ​ຂະໜາດ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຍອມ​ຮັບ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ນາໆ​ປະ​ການ, ແລະ ໄດ້​ປະຕິບັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ສັກ​ສິດ​ແກ່​ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ຫ້າມ​ເພາະ​ຄວາມ​ບໍ່​ມີ​ຄ່າ​ຄວນ.

28 ແລະ ສາດສະໜາ​ຈັກ​ແຫ່ງ​ນີ້​ໄດ້​ມີ​ສະ​ມາຊິກ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ, ແລະ ຍ້ອນ​ວ່າ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ຊາ​ຕານ​ຜູ້​ຊຶ່ງມີ​ອຳນາດ​ເໜືອ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

29 ແລະ ອີກ​ອັນໜຶ່ງ, ມັນ​ມີ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ອີກ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະ​ຄຣິດ; ແລະ ເຂົາໄດ້​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ຍ້ອນ​ວ່າ​ຄວາມ​ຖ່ອມຕົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ; ແລະ ເຂົາ​ໄດ້​ໝິ່ນ​ປະໝາດ​ພວກ​ເຂົາ​ຍ້ອນ​ວ່າສິ່ງ​ມະຫັດ​ສະ​ຈັນ​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ຊຶ່ງກະທຳ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ.

30 ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາຈຶ່ງ​ໄດ້​ໃຊ້​ອຳນາດ ແລະ ສິດ​ຂົ່ມຂູ່​ສານຸສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູຜູ້​ທີ່ຢູ່​ກັບ​ເຂົາ, ແລະ ເຂົາ​ໄດ້​ເອົາພວກ​ເພິ່ນ​ເຂົ້າຄຸກ; ແຕ່​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່​ກັບພວກ​ເພິ່ນ, ຄຸກ​ຈຶ່ງ​ແຍກ​ອອກ​ເປັນ​ສອງ, ແລະ ພວກ​ເພິ່ນກໍ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ໃນ​ບັນດາພວກ​ເຂົາ.

31 ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ແລະ ທັງໆ​ທີ່​ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນຢູ່​ກໍ​ຕາມ, ແຕ່​ຜູ້​ຄົນ​ກໍ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຈແຂງ​ກະດ້າງ​ຢູ່, ແລະ ໄດ້​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຂ້າພວກ​ເພິ່ນ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ຊາວ​ຢິວທີ່ຢູ່​ເຢຣູ​ຊາເລັມ​ພະຍາຍາມ​ຂ້າພຣະ​ເຢຊູ​ຕາມ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

32 ແລະ ເຂົາ​ໄດ້​ໂຍນພວກ​ເພິ່ນ​ເຂົ້າ​ເຕົາ​ໄຟ, ແຕ່ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອັນຕະລາຍ​ຢ່າງ​ໃດ.

33 ແລະ ເຂົາ​ໄດ້​ໂຍນ​ພວກ​ເພິ່ນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຖ້ຳ​ສັດ​ຮ້າຍ​ອີກ, ແລະ ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ຫລິ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ສັດ​ຮ້າຍ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຫລິ້ນ​ຢູ່​ນຳ​ລູກ​ແກະ; ແລະ ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ສັດ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອັນຕະລາຍ​ເລີຍ.

34 ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ຜູ້ຄົນ​ກໍ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຈ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ຢູ່, ເພາະ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຖືກ​ຊັກ​ນຳ​ໄປ​ໂດຍ​ພວກ​ນັກ​ທຳ ແລະ ໂດຍ​ສາດສະດາ​ປອມ​ຫລາຍ​ຄົນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ສ້າງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຫລາຍ​ບ່ອນ​ຂຶ້ນ, ແລະ ໃຫ້​ເຮັດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ນາໆ​ປະການ. ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ທຸບ​ຕີ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ; ແຕ່​ວ່າ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ບໍ່​ໄດ້​ໂຕ້​ຕອບ​ເລີຍ. ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເສື່ອມ​ໂຊມ​ລົງ​ດັ່ງນັ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື​ໄປ​ແຕ່ລະ​ປີ ແລະ ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຈົນ​ວ່າ​ສອງ​ຮ້ອຍ​ສາມ​ສິບ​ປີຜ່ານ​ໄປ.

35 ແລະ ບັດ​ນີ້​ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ໃນ​ປີ​ສອງ​ຮ້ອຍ​ສາມ​ສິບ​ເອັດ, ມັນ​ເກີດ​ມີ​ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ກັນ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ໃນ​ບັນດາ​ຜູ້ຄົນ.

36 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ໃນ​ປີ​ນີ້ ມັນ​ໄດ້​ເກີດ​ມີ​ຜູ້ຄົນ​ກຸ່ມໜຶ່ງ ຊຶ່ງມີ​ຊື່ວ່າ ຊາວ​ນີ​ໄຟ, ແລະ ພວກ​ເຂົາເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ; ແລະ ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາມີ​ພວກ​ອື່ນ​ອີກ​ທີ່​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ເອີ້ນ​ວ່າ—ຊາວ​ຢາ​ໂຄບ, ຊາວ​ໂຢ​ເຊັບ, ແລະ ຊາວໂຊ​ລຳ;

37 ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ, ແລະ ຜູ້​ນະມັດ​ສະການ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, (ລວມທັງ​ສານຸສິດ​ສາມ​ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ ຊຶ່ງຈະ​ຄົງ​ຢູ່​ຕໍ່​ໄປ) ຖືກ​ເອີ້ນ​ວ່າ ຊາວ​ນີ​ໄຟ, ແລະ ຊາວ​ຢາ​ໂຄບ, ແລະ ຊາວ​ໂຢ​ເຊັບ, ແລະ ຊາວ​ໂຊ​ລຳ.

38 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຜູ້​ທີ່​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ວ່າ ຊາວ​ເລ​ມັນ, ຊາວ​ເລ​ມູ​ເອນ, ແລະ ຊາວ​ອິດ​ຊະ​ມາ​ເອນ; ແລະ ພວກ​ເຂົາບໍ່​ໄດ້​ເສື່ອມ​ໂຊມ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື, ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ກະບົດ​ຕໍ່​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ໂດຍ​ເຈດ​ຕະນາ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ສິດສອນ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຊື່ອ, ເໝືອນດັ່ງ​ທີ່​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ເຊື່ອ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕົ້ນມາ.

39 ແລະ ເປັນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ບັນ​ພະ​ບຸ​ລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາຄື​ກັນ​ກັບ​ທີ່​ເປັນ​ມາ​ແລ້ວ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕົ້ນ​ມາ. ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ສິດສອນ​ໃຫ້​ກຽດຊັງ​ລູກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ຄື​ກັນ​ກັບ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ຖືກ​ສິດສອນ​ໃຫ້​ກຽດ​ຊັງ​ລູກ​ຫລານ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕົ້ນມາ.

40 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ສອງ​ຮ້ອຍ​ສີ່​ສິບ​ສີ່​ປີຜ່ານ​ໄປ ແລະ ການ​ງານຂອງ​ຜູ້ຄົນ​ເປັນ​ໄປ​ດັ່ງນັ້ນ. ແລະ ຜູ້ຄົນ​ສ່ວນ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຫລາຍ​ກວ່າກໍ​ເຂັ້ມແຂງ​ຂຶ້ນ, ແລະ ກັບ​ມີ​ຈຳນວນ​ຫລາຍ​ກວ່າ​ຜູ້ຄົນຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

41 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ຄົງ​ສ້າງ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ​ໃຫ້​ຕົນ​ເອງ​ຢູ່​ຕໍ່​ໄປ, ແລະ ຕົກ​ແຕ່ງ​ມັນ​ດ້ວຍ​ຂອງ​ມີຄ່າ​ນາໆ​ຊະນິດ. ແລະ ສອງ​ຮ້ອຍ​ຫ້າ​ສິບ​ປີ​ໄດ້​ຜ່ານ​ໄປ​ດັ່ງ​ນີ້, ແລະ ສອງ​ຮ້ອຍ​ຫົກ​ສິບ​ປີ​ກໍ​ຜ່ານ​ໄປ​ອີກ.

42 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຜູ້ຄົນ​ກຸ່ມ​ທີ່​ຊົ່ວ​ເລີ່ມ​ເຮັດ​ຄຳ​ສາບານ ແລະ ເຮັດ​ການ​ມົ້ວ​ສຸມ​ລັບ​ຂອງ​ແກ​ດີ​ອານ​ທັນ​ຂຶ້ນອີກ.

43 ແລະ ຜູ້ຄົນ​ຜູ້​ມີ​ຊື່ວ່າ ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ເລີ່ມ​ທະ​ນົງ​ໃຈຂຶ້ນ, ຍ້ອນ​ວ່າ​ຂອງ​ມີຄ່າ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ກັບ​ມາ​ຖື​ຕົວ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ຊາວ​ເລ​ມັນພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

44 ແລະ ນັບ​ແຕ່​ເວລາ​ນີ້​ໄປ ສານຸສິດ​ກໍ​ເລີ່ມ​ເສົ້າສະຫລົດ​ໃຈ​ເພາະ​ບາບ​ຂອງ​ໂລກ.

45 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ເມື່ອ​ສາມ​ຮ້ອຍ​ປີຜ່ານ​ໄປ, ທັງ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ ແລະ ຜູ້ຄົນ​ເລ​ມັນ​ກັບ​ມາ​ເປັນ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ເທົ່າໆ​ກັນ.

46 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ໂຈນ​ແກ​ດີ​ອານ​ທັນ​ໄດ້​ແຜ່​ຂະຫຍາຍ​ໄປ​ທົ່ວຜືນ​ແຜ່ນດິນ; ແລະ ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຈັກ​ຄົນ​ທີ່​ຊອບ​ທຳ​ນອກ​ຈາກ​ສານຸສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຄ້າຂາຍ​ຄຳ ແລະ ເງິນ ຢູ່​ໃນ​ຮ້ານ​ຄ້າ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ, ແລະ ໄດ້​ເຮັດ​ການ​ຄ້າຂາຍ​ອື່ນໆ​ນຳ​ອີກ.

47 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຫລັງ​ຈາກ​ສາມ​ຮ້ອຍ​ຫ້າ​ປີຜ່ານ​ໄປ, (ແລະ ຜູ້ຄົນ​ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຢູ່) ອາ​ໂມ​ໄດ້​ສິ້ນ​ຊີວິດ​ໄປ; ແລະ ອາມ​ມາ​ຣອນ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້​ຮັກສາ​ບັນທຶກ​ແທນ.

48 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ເມື່ອ​ສາມ​ຮ້ອຍ​ຊາວ​ປີຜ່ານ​ໄປ, ອາມ​ມາ​ຣອນ​ໂດຍ​ຖືກ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ຊົງ​ນຳໄດ້​ເຊື່ອງ​ບັນທຶກ​ທີ່​ສັກສິດ​ໄວ້—ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ບັນທຶກ​ສັກສິດ​ທັງ​ໝົດ ຊຶ່ງຖືກ​ມອບ​ຕໍ່ໆ​ກັນ​ມາ​ຈາກ​ຄົນ​ລຸ້ນ​ໜຶ່ງ​ຫາ​ຄົນ​ອີກ​ລຸ້ນໜຶ່ງ—ຈົນ​ເຖິງ​ປີ​ທີ​ສາມ​ຮ້ອຍ​ຊາວນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ.

49 ແລະ ລາວ​ໄດ້​ເຊື່ອງ​ມັນ​ໄວ້​ກັບ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ເພື່ອ​ມັນ​ຈະ​ຖືກ​ນຳ​ອອກ​ມາ​ຫາ​ເຊື້ອສາຍ​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ​ຜູ້​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ອີກ, ຕາມ​ຄຳ​ທຳນາຍ ແລະ ຕາມ​ຄຳ​ສັນຍາ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ. ແລະ ບັນທຶກ​ຂອງ​ອາມ​ມາ​ຣອນ​ຈົບ​ລົງ​ດັ່ງ​ນີ້.