Nefi i Katërt

    Libri i Nefit I Cili Është Biri i Nefit—Një nga Dishepujt e Jezu Krishtit

     

    Një rrëfim i popullit të Nefit, sipas analit të tij.
    Kapitulli 1

    Të gjithë Nefitët dhe Lamanitët kthehen në besimin te Zoti—Ata kanë të gjitha gjërat e përbashkëta, bëjnë mrekulli dhe përparojnë në tokë—Pas dy shekujve ndodhin përçarje, të liga, kisha të rreme dhe persekutime—Pas treqind vjetësh si Nefitët ashtu dhe Lamanitët bëhen të këqij—Amaroni fsheh analet e shenjta. Rreth 35–321 pas K.