Четвърти Нефи

Книгата на Нефи Който Е Син на Нефи, Един от Учениците на Исус Христос

 

Разказ за народа на Нефи, според неговия летопис.
Глава 1

Всички нефити и ламанити са обърнати към Господа. Те имат всички неща общи, вършат чудеса и преуспяват в земята. След два века възникват разцепления, злини, лъжливи църкви и преследвания. След три века и нефитите и ламанитите стават нечестиви. Амарон скрива свещените летописи. Около 35–321 г. от Хр.