Ikaupat nga Nephi

Ang Basahon ni Nephi Kinsa Anak nga Lalaki ni Nephi—Usa sa mga Tinun-an ni Jesukristo

 

Usa ka asoy sa mga katawhan ni Nephi, sumala sa iyang talaan.
Kapitulo 1

Ang mga Nephite ug ang mga Lamanite nakabig ngadto sa Ginoo—Sila nagbaton sa mga butang nga alang kanilang tanan, mihimo og mga milagro, ug miuswag sa yuta—Human sa duha ka gatusan ka mga tuig, nga panagbahin, mga dautan, mini nga mga simbahan, ug pagpanggukod midagsang—Human sa tulo ka gatusan ka mga tuig ang mga Nephite ug ang mga Lamanite nahimo nga mga dautan—Si Ammaron mitipig sa sagrado nga mga talaan. Mga A.D. 35–321.