Katriyèm Nefi

Liv Nefi A Ki se pitit gason Nefi—youn nan Disip Jezikri yo

 

Istwa pèp Nefi a, dapre rejis li a.
Chapit 1

Tout Nefit yo ak tout Lamanit yo konvèti nan Senyè a—Yo pataje tout bagay ansanm, yo fè mirak, epi yo pwospere nan peyi a—Apre de syèk, divizyon, mechanste, fo legliz, ak pèsekisyon leve—Apre twasan ane, Nefit yo ak tout Lamanit yo vin mechan—Amawon sere rejis sakre yo. Anviwon 35–321 APRE JEZIKIRI.