Չորրորդ Նեփի

Գիրքը Նեփիի Որը Նեփիի որդին է՝ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներից մեկը

 

Նեփիի ժողովրդի մի պատմություն՝ ըստ նրա հիշատակարանի:
Գլուխ 1

Նեփիացիները և Լամանացիները՝ բոլորը դարձի են գալիս առ Տերը – Նրանց բոլոր բաներն ընդհանուր են, գործում են հրաշքներ և բարգավաճում են երկրում – Երկու դար հետո առաջանում են բաժանումներ, չարիքներ, կեղծ եկեղեցիներ և հալածանքներ – Երեք հարյուր տարի հետո, ինչպես Նեփիացիները, այնպես էլ Լամանացիներն ամբարիշտ են – Ամմարոնը թաքցնում է սրբազան հիշատակարանները: Մոտ 35–321թթ. Ք.ծ.հ.: