ນີໄຟ​ສະບັບ​ທີ​ສີ່​

ໜັງສື​ນີໄຟຜູ້​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ—ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສານຸສິດ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ

 

ເລື່ອງ​ລາວ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ຕາມ​ບັນທຶກ​ຂອງ​ເພິ່ນ.
ບົດ​ທີ 1

ຊາວ​ນີ​ໄຟ ແລະ ຊາວ​ເລ​ມັນ​ທັງ​ໝົດ​ປ່ຽນ​ໃຈ​ເຫລື້ອມ​ໃສ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ—ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ເຂົ້າຂອງ​ທັງ​ໝົດ​ນຳ​ກັນ​ເປັນ​ສ່ວນ​ລວມ, ກະທຳ​ການມະຫັດສະຈັນ, ແລະ ຈະເລີນ​ຮຸ່ງເຮືອງ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ—ຫລັງ​ຈາກ​ສອງ​ສັດຕະວັດ, ການ​ແຕກ​ແຍກ, ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ, ສາດສະໜາ​ຈັກ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ, ແລະ ການ​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ເລີ່ມ​ເກີດຂຶ້ນ—ຫລັງ​ຈາກ​ສາມ​ຮ້ອຍ​ປີ, ທັງ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ ແລະ ຊາວ​ເລ​ມັນ​ກາຍເປັນ​ຄົນ​ຊົ່ວ—ອາມ​ມາ​ຣອນ​ເຊື່ອງ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ທີ່​ສັກສິດ​ໄວ້. ປະມານ ຄ.ສ. 35–321.