Kniha Almova syna Almy

Kapitola 11

Je vysvětlen nefitský peněžní systém – Amulek se sváří se Zezromem – Kristus nespasí lid v jeho hříších – Pouze ti, kteří dědí království nebeské, jsou spaseni – Všichni lidé vstanou v nesmrtelnost – Po vzkříšení není žádné smrti. Kolem roku 82 př. Kr.

1 Nyní, v zákoně Mosiášově bylo, že každý muž, který je soudcem zákona, nebo ti, kteří jsou určeni, aby byli soudci, mají dostávati mzdu podle času, kdy pracují, aby soudili ty, kteří před ně byli předvedeni, aby byli souzeni.

2 Nyní, jestliže jeden člověk dlužil druhému a nechtěl splatiti, co dlužil, byla na něj podána stížnost soudci; a soudce použil pravomoci a vyslal úředníky, aby před něho byl onen člověk předveden; a soudil toho člověka podle zákona a důkazů, které proti němu byly vzneseny, a tak byl tento člověk donucen splatiti, co dlužil, anebo byl zbaven majetku, anebo byl vyvržen z prostředku lidu jako zloděj a lupič.

3 A tento soudce dostal svou mzdu podle svého času – sénin zlata za den nebo sénum stříbra, což se rovná séninu zlata; a to je podle zákona, jenž byl dán.

4 Nyní, toto jsou názvy různých kousků jejich zlata a jejich stříbra podle jejich hodnoty. A tyto názvy dali Nefité, neboť nepočítali podle Židů, kteří byli v Jeruzalémě; ani neměřili podle Židů; ale měnili své počítání a měření podle názorů a okolností lidu v každém pokolení až do vlády soudců, a tehdy to bylo austanoveno králem Mosiášem.

5 Nyní, toto počítání je takto – sénin zlata, séon zlata, šam zlata a limna zlata.

6 Sénum stříbra, amnor stříbra, ezrom stříbra a onti stříbra.

7 Sénum stříbra se rovnal séninu zlata nebo míře ječmene a také míře každého druhu obilí.

8 Nyní, množství séonu zlata bylo dvojnásobkem hodnoty séninu.

9 A šam zlata byl dvojnásobkem hodnoty séonu.

10 A limna zlata měla hodnotu všech těchto.

11 A amnor stříbra byl stejně veliký jako dva sénumy.

12 A ezrom stříbra byl stejně veliký jako čtyři sénumy.

13 A onti byl stejně veliký jako všechny tyto.

14 Nyní, toto je hodnota menších částek jejich počítání –

15 Šiblon je polovina sénumu; tudíž, jeden šiblon za polovinu míry ječmene.

16 A šiblum je polovina šiblonu.

17 A léjach je polovina šiblumu.

18 Nyní, toto je jejich částka, podle jejich počítání.

19 Nyní, ántion zlata se rovná třem šiblonům.

20 Nyní, bylo to pouze za účelem toho, aby dosáhli zisku, protože dostávali svou mzdu podle své zaměstnanosti, tudíž podněcovali lid k pozdvižením a všelikým nepokojům a zlovolnosti, aby byli více zaměstnáni, aby azískali peníze podle případů, které před ně byly předvedeny; tudíž podněcovali lid proti Almovi a Amulekovi.

21 A tento Zezrom počal vyslýchati Amuleka řka: Odpovíš mi na několik otázek, na které se tě zeptám? Nyní, Zezrom byl muž, který byl odborníkem v anástrojích ďáblových, aby mohl ničiti to, co je dobré; tudíž, pravil Amulekovi: Odpovíš mi na otázky, které ti položím?

22 A Amulek mu pravil: Ano, bude-li to podle aDucha Páně, jenž je ve mně; neboť neřeknu ničeho, co by bylo proti Duchu Páně. A Zezrom mu pravil: Viz, zde je šest ontiů stříbra, a ty všechny ti dám, popřeš-li jsoucnost Nejvyšší Bytosti.

23 Nyní, Amulek pravil: Ó, ty adítě pekla, proč mne bpokoušíš? Cožpak nevíš, že spravedliví se takovým pokušením nepoddávají?

24 Ty věříš, že není žádného Boha? Pravím ti: Nikoli, ty víš, že je Bůh, ale ty více miluješ amamon nežli jeho.

25 A nyní, ty jsi mi lhal před Bohem. Pravil jsi mi – Viz, těchto šest ontiů, které mají velikou cenu, ti dám – když jsi měl v srdci svém, že si je ponecháš; a jediným přáním tvým bylo, abych popřel pravého a živého Boha, abys měl příčinu mne zničiti. A nyní viz, za toto veliké zlo budeš míti odměnu svou.

26 A Zezrom mu pravil: Ty pravíš, že je pravý a živý Bůh?

27 A Amulek pravil: Ano, je pravý a živý Bůh.

28 Nyní Zezrom pravil: Je více nežli jeden Bůh?

29 A on odpověděl: Ne.

30 Nyní, Zezrom mu opět pravil: Jak víš o těchto věcech?

31 A on pravil: aAnděl mi je oznámil.

32 A Zezrom opět pravil: Kdo je ten, který přijde? Je to Syn Boží?

33 A on mu pravil: Ano.

34 A Zezrom opět pravil: Spasí lid svůj av hříších jeho? A Amulek odpověděl a pravil mu: Pravím ti, nespasí, neboť je nemožné, aby popřel slovo své.

35 Nyní Zezrom pravil lidu: Hleďte, ať si tyto věci zapamatujete; neboť on pravil, že je jen jeden Bůh; nicméně praví, že přijde Syn Boží, ale lid svůj nespasí – jako kdyby měl pravomoc přikazovati Bohu.

36 Nyní, Amulek mu opět praví: Viz, ty jsi lhal, neboť říkáš, že jsem promlouval, jako kdybych měl pravomoc přikazovati Bohu, protože jsem pravil, že nespasí lid svůj v hříších jeho.

37 A opět ti pravím, že ho v ahříších jeho spasiti nemůže; neboť já nemohu popříti slovo jeho a on pravil, že bžádná nečistá věc nemůže zděditi ckrálovství nebeské; tudíž, jak můžete býti spaseni, ledaže zdědíte království nebeské? Tudíž nemůžete býti spaseni v hříších svých.

38 Nyní, Zezrom mu opět praví: Je Syn Boží oním skutečným Věčným Otcem?

39 A Amulek mu pravil: Ano, on je skutečným aVěčným Otcem nebe a země a bvšech věcí, jež na nich jsou; on je počátek i konec, první i poslední;

40 A přijde na asvět, aby bvykoupil svůj lid; a cvezme na sebe přestupky těch, kteří věří ve jméno jeho; a to jsou ti, kteří budou míti věčný život, a k nikomu jinému spasení nepřijde.

41 Tudíž zlovolní zůstanou, jako kdyby nebylo učiněno ažádného vykoupení, kromě toho, že budou uvolněna pouta smrti; neboť viz, přijde den, kdy bvšichni vstanou z mrtvých a stanou před Bohem a budou csouzeni podle skutků svých.

42 Nyní, je smrt, jež se nazývá smrtí časnou; a smrt Kristova uvolní apouta této časné smrti, takže všichni budou pozvednuti z této časné smrti.

43 Duch a tělo budou opět aspojeny ve své dokonalé podobě; jak končetina, tak kloub budou znovuzřízeny do své vlastní schránky, tak jako jsme nyní v tuto dobu; a budeme předvedeni, abychom stáli před Bohem, vědouce tak, jako víme nyní, a budeme míti jasnou bvzpomínku na veškerou svou cvinu.

44 Nyní, toto znovuzřízení přijde ke všem, jak k starým, tak k mladým, jak k porobeným, tak k svobodným, jak k mužům, tak k ženám, jak k zlovolným, tak ke spravedlivým; a dokonce ani jeden vlas z hlavy jejich nebude ztracen; ale vše bude aznovuzřízeno do své dokonalé schránky, jako je to nyní neboli v těle, a budou předvedeni a vyzváni, aby se zodpovídali před stolicí Krista Syna a Boha bOtce a Svatého Ducha, což jest cjeden Věčný Bůh, aby byli dsouzeni podle skutků svých, ať byly dobré, nebo ať byly zlé.

45 Nyní, viz, mluvil jsem k tobě o smrti smrtelného těla a také o avzkříšení smrtelného těla. Pravím ti, že toto smrtelné tělo bude bpozvednuto jako ctělo nesmrtelné, to je ze smrti, a to z první smrti, k životu, takže oni již dnemohou zemříti; duch jejich se spojí s tělem jejich, aby nikdy nebyli rozděleni; a tak se celek stane educhovním a nesmrtelným, takže oni již více nespatří porušitelnost.

46 Nyní, když Amulek dokončil tato slova, lidé opět počali žasnouti a také Zezrom se počal chvěti. A tak skončila slova Amulekova, neboli toto je vše, co jsem napsal.