Ko e Tohi ʻa ʻAlamā ko e Foha ʻo ʻAlamā

Vahe 12

ʻOku fakakikihi ʻa ʻAlamā mo Sisolome—ʻOku lava ʻo fakahā ʻa e ngaahi meʻa lilo ʻa e ʻOtuá kiate kinautolu pē ʻoku tui faivelengá—ʻOku fakamāuʻi ʻa e tangatá ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi fakakaukaú, ngaahi tuí, ngaahi leá, mo e ngaahi ngāué—ʻE hoko ki he kau angahalá ha mate fakalaumālie—ʻOku hoko ʻa e moʻui fakamatelie ko ʻení ko ha tuʻunga ʻahiʻahiʻanga—ʻOku hanga ʻe he palani ʻo e huhuʻí ʻo fakahoko ʻa e Toetuʻú ʻo, makatuʻunga ʻi he tuí, mo ha fakamolemoleʻi ʻo e ngaahi angahalá—ʻOku maʻu ʻe kinautolu ʻoku fakatomalá ha totonu ke maʻu ʻa e ʻaloʻofa ʻi he ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú. Taʻu 82 K.M. nai.

1 Ko ʻeni, ko e meʻa ʻi he vakai ʻe ʻAlamā kuo taʻofi ʻe he ngaahi lea ʻa ʻAmulekí ʻa Sisolomé, he naʻá ne vakai kuo ʻilo ʻe ʻAmuleki ʻi heʻene aloi mo kaka ke fakaʻauha iá, pea ko e meʻa ʻi heʻene vakai ʻokú ne kamata ke tetetete koeʻuhi ko ʻene bʻiloʻi ʻene angahalá, naʻá ne fakaava ai hono ngutú ʻo kamata ke lea kiate ia, pea ke poupouʻi ʻa e ngaahi lea ʻa ʻAmulekí, pea ke fakamatalaʻi ʻa e ngaahi meʻa ʻo lahi ange, pe ke fakamahinoʻi ʻa e ngaahi folofolá ʻo lahi ange ʻi he meʻa kuo fai ʻe ʻAmulekí.

2 Ko ʻeni, naʻe fanongo ʻe he kakai naʻe tuʻu takatakaí ki he ngaahi lea ʻa ia naʻe lea ʻaki ʻe ʻAlamā kia Sisolomé; he naʻe tokolahi ʻaupito ʻa e kakaí, pea ko e anga ʻeni ʻo ʻene leá:

3 Ko ʻeni ʻe Sisolome, ko e meʻa ʻi he ʻiloʻi koe ʻi hoʻo loí mo e kākaá, he kuo ʻikai ke ngata ʻi hoʻo loi ki he tangatá, ka kuo ke loi ki he ʻOtuá; he vakai, ʻokú ne ʻafioʻi ʻa hoʻo ngaahi afakakaukau kotoa pē, pea ʻokú ke vakai ʻoku fakahā kiate kimaua ʻa hoʻo ngaahi fakakaukaú ʻe hono Laumālié.

4 Pea ʻokú ke vakai ʻokú ma ʻiloʻi ko hoʻo fakakaukaú ko ha fakakaukau fakaoloolo ʻaupito, ʻo tatau mo e olo poto ʻo e tēvoló, ke loi mo kākaaʻi ai ʻa e kakaí ni ke ke lava ai ʻo fakafehiʻa ʻa kinautolu kiate kimaua, ke nau lauʻikoviʻi mo kapusi ʻa kimaua ki tuʻa—

5 Ko e fakakaukau foki ʻeni ʻa ho afilí, pea kuo ne ngāue ʻaki hono mālohí ʻiate koe. Pea ko hoku lotó ke ke manatuʻi ko e meʻa ʻoku ou lea ʻaki kiate koé ʻoku ou lea ʻaki ia ki he kakai kotoa pē.

6 Pea vakai ʻoku ou pehē kiate kimoutolu kotoa pē ko ha tauhele ʻeni ʻa ho filí, ʻa ia kuó ne fokotuʻu ke tauheleʻi ʻaki ʻa e kakaí ni, koeʻuhí ke ne lava ai ʻo fakamoʻulaloaʻi ʻa kimoutolu kiate ia, koeʻuhí ke ne lava ʻo kāpui ʻaki ʻa kimoutolu ʻa ʻene ngaahi asēiní, koeʻuhi ke ne haʻihaʻi hifo ʻa kimoutolu ki he ʻauha taʻengatá, ʻo fakatatau ki he mālohi ʻo ʻene fakapōpulá.

7 Pea ko ʻeni, ʻi he ʻosi hono lea ʻaki ʻe ʻAlamā ʻa e ngaahi lea ní, naʻe kamata ʻa Sisolome ke tetetete ʻo fuʻu lahi ange ʻaupito, he kuo ʻāsili ai pe hono mahino lahi ange kiate ia ʻa e māfimafi ʻo e ʻOtuá; pea kuo mahino foki kiate ia ʻoku maʻu ʻe ʻAlamā mo ʻAmuleki ha ʻilo kiate ia, he kuo mahino kiate ia kuó na ʻiloʻi ʻa e ngaahi fakakaukau mo e ngaahi holi ʻa hono lotó; he kuo tuku ʻa e mālohi kiate kinaua ke na ʻilo ki he ngaahi meʻa ko iá ʻo fakatatau ki he laumālie ʻo e kikité.

8 Pea naʻe kamata ʻe Sisolome ke ʻeke fakamātoato kiate kinaua, koeʻuhí ke ne ʻilo lahi ange ki he puleʻanga ʻo e ʻOtuá. Pea naʻá ne pehē kia ʻAlamā: Ko e hā hono ʻuhinga ʻo e meʻá ni, ʻa ia kuo lea ʻaki ʻe ʻAmuleki ʻo kau ki he toetuʻu ʻo e maté, ʻo pehē ʻe toe tuʻu ʻa e kakai kotoa pē mei he maté, ʻo tatau ʻa e angatonu mo e taʻe-angatonu, pea ʻe ʻomai ke tutuʻu ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá ke fakamāuʻi ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi ngāué?

9 Pea ko ʻeni naʻe kamata ʻe ʻAlamā ke fakamatalaʻi ʻa e ngaahi meʻá ni kiate ia, ʻo ne pehē: ʻOku tuku ki ha tokolahi ke ʻiloʻi ʻa e ngaahi ameʻa lilo ʻa e ʻOtuá; ka neongo iá kuo fai kiate kinautolu ha fekau mamafa ke ʻoua naʻa nau fakahā kae fakatatau b ki he konga ʻo ʻene folofolá ʻa ia ʻokú ne fakangofua ki he fānau ʻa e tangatá, ʻo fakatatau ki he tokanga mo e faivelenga ʻoku nau fai kiate iá.

10 Pea ko ia, ʻilonga ia ʻe afakafefeka hono lotó, ʻe maʻu ʻe ia ʻa e konga bsiʻi ange ʻo e folofolá; pea ʻilonga ia ʻe cʻikai fakafefeka hono lotó, ʻe dfoaki kiate ia ʻa e konga lahi ʻo e folofolá, kae ʻoua kuo tuku kiate ia ke ne ʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻa lilo ʻa e ʻOtuá ʻo aʻu ki heʻene ʻiloʻi hono kotoa.

11 Pea ko kinautolu ʻe fakafefeka honau lotó, ʻe foaki kiate kinautolu ʻa e akonga siʻi ange ʻo e folofolá kae ʻoua kuo ʻikai ke nau bʻiloʻi ha meʻa ʻo kau ki heʻene ngaahi meʻa liló; pea ʻe toki fakapōpulaʻi ʻa kinautolu ʻe he tēvoló, pea taki hifo ʻa kinautolu ʻi heʻene faʻitelihá ki he fakaʻauhá. Ko ʻeni ko hono ʻuhinga ʻeni ʻo e ngaahi csēini ʻo dhelí.

12 Pea kuo lea mahinongofua ʻa ʻAmuleki ʻo kau ki he amaté, pea mo e fokotuʻu hake mei he faʻa ʻauʻauhá ni ki he taʻe-faʻa-ʻauʻauhá, mo e taki mai ki he fakamaau ʻo e ʻOtuá, ke bfakamāuʻi ʻo fakatatau ki heʻetau ngaahi ngāué.

13 Pea kapau kuo hoko ʻo fakafefeka hotau lotó, ʻio, kapau kuo tau fakafefeka hotau lotó ki he folofolá, kae ʻoua kuo ʻikai ʻiloa ia ʻiate kitautolu, ʻe toki fakamanavahē leva ʻa hotau tuʻungá, he ʻe toki fakahalaiaʻi ai ʻa kitautolu.

14 Koeʻuhi he ʻe fakahalaiaʻi kitautolu ʻe heʻetau ngaahi aleá, ʻio, ʻe fakahalaiaʻi ʻa kitautolu ʻe heʻetau ngaahi ngāué kotoa; ʻe ʻikai lau ʻa kitautolu ʻoku taʻe-ha-mele; pea ʻe fakahalaiaʻi ʻa kitautolu foki ʻe heʻetau ngaahi fakakaukaú; pea ʻi he tuʻunga fakamanavahē ko iá ʻe ʻikai te tau loto-toʻa ke sio hake ki hotau ʻOtuá; pea te tau fie fiefia ʻo kapau te tau lava ʻo fekau ki he ngaahi maká mo e ngaahi bmoʻungá ke holo hifo kiate kitautolu ke cfufuuʻi ʻa kitautolu mei hono ʻaó.

15 Ka ʻe ʻikai lava ke pehē; he kuo pau ke tau ō mai ʻo tutuʻu ʻi hono ʻaó ʻi hono nāunaú, mo hono mālohí, mo hono māfimafí, mo e ngeiá, pea mo e pule aoniú, ʻo fakamoʻoniʻi hotau afakamaaʻi taʻengatá ʻoku totonu ʻa ʻene ngaahi bfakamaau kotoa pē; pea ʻokú ne angatonu ʻi heʻene ngaahi ngāue kotoa pē, pea ʻokú ne ʻaloʻofa ki he fānau ʻa e tangatá, pea ʻoku ʻiate ia ʻa e māfimafi kotoa pē ke fakamoʻui ʻa e tangata fulipē ʻoku tui ki hono huafá ʻo fua ʻaki ʻa e fua ʻoku ngali mo e fakatomalá.

16 Pea ko ʻeni vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu ʻe toki hoko mai ha mate, ʻio ko e amate ʻanga uá, ʻa ia ko ha mate fakalaumālie; ko e taimi ko iá ʻilonga ia ʻoku mate ʻi heʻene ngaahi angahalá ʻi he bmate fakasinó, ʻio, ʻe toki cmate ia ʻi ha mate fakalaumālie; ʻio, te ne mate ki he ngaahi meʻa ʻoku kau ki he māʻoniʻoní.

17 Ko e taimi ʻeni ʻe tatau ai honau fakamamahiʻí mo ha aano ʻo e afi mo e maka-vela, ʻa ia ʻoku ʻalu hake hono uló ʻo taʻengata pea taʻengata; pea ko ia ia ʻa e taimi ʻe toki haʻihaʻi hifo ʻa kinautolu ki he fakaʻauha taʻengatá, ʻo fakatatau ki he mālohi mo e fakapōpula ʻa Sētané, he kuó ne fakapōpulaʻi ʻa kinautolu ʻo fakatatau mo hono lotó.

18 Ko ia ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, te nau toki hangē kuo aʻikai ha huhuʻi ʻe faí; he ʻoku ʻikai lava ʻo huhuʻi ʻa kinautolu ʻo fakatatau ki he fakamaau totonu ʻa e ʻOtuá; pea ʻoku ʻikai te nau lava ʻo bmate, he ʻoku ʻikai ke toe ʻi ai ha ʻauha.

19 Pea ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē ʻi he fakaʻosi ʻe ʻAlamā hono lea ʻaki ʻa e ngaahi lea ní, naʻe kamata ke ofo ʻo lahi ange ʻa e kakaí.

20 Ka naʻe ai ha tokotaha ko Enitiona, ʻa ia ko ha pule lahi ʻiate kinautolu, naʻe haʻu ia ʻo ne pehē kiate ia: Ko e hā ʻa e meʻa ko ia kuó ke pehē ʻe toe tuʻu ʻa e tangatá mei he maté ʻo liliu mei he faʻa-maté ni ki he tuʻunga ataʻe-faʻa-mate, ke ʻoua naʻa lava ʻo toe mate ʻa e laumālié?

21 Ko e hā ʻa e ʻuhinga ʻo e folofola, ʻoku pehē naʻe tuku ʻe he ʻOtuá ha kau aselupimi mo ha heletā ulo ʻi he potu hahake ʻo e ngoue ʻo bʻĪtení, telia naʻa hū ʻa ʻetau ʻuluaki mātuʻá ʻo na kai ʻa e fua ʻo e ʻakau ʻo e moʻuí, peá na moʻui ʻo taʻengata? Pea ko ia ʻoku tau vakai ai naʻe ʻikai ke ʻi ai ha kihiʻi momoʻi faingamālie ke na moʻui ai ʻo taʻengata.

22 Ko ʻeni naʻe pehē ange ʻe ʻAlamā kiate ia: Ko e meʻa ia naʻá ku ʻai ke fakamatalaʻí. Ko ʻeni ʻoku tau vakai naʻe ahinga ʻa ʻĀtama ʻi heʻene kai ʻa e bfua tapú, ʻo fakatatau ki he folofola ʻa e ʻOtuá; pea ko ia ʻoku tau vakai ai naʻe hoko ʻa e faʻahinga kotoa ʻo e tangata ʻi heʻene hingá ko ha kakai kuo c mo tō ki lalo.

23 Pea ko ʻeni vakai, ʻoku ou pehē kiate koe ka ne lava ʻe ʻĀtama ke akai ʻa e fua ʻo e ʻakau ʻo e moʻuí ʻi he taimi ko iá, pehē kuo ʻikai ke ʻi ai ha mate, pea kuo taʻeʻaonga ʻa e folofolá, ʻo lau ai ʻa e ʻOtuá ko ha loi, he naʻá ne folofola: bKapau te ke kai, kuo pau te ke mate.

24 Pea ʻoku tau vakai ʻoku hoko ʻa e amate ki he faʻahinga ʻo e tangatá, ʻio, ʻa e mate ko ia kuo lau ki ai ʻa ʻAmulekí, ʻa ia ko e mate fakasinó; ka neongo iá naʻe tuku ki he btangatá ha vahaʻataimi ke ne lava ai ʻo fakatomala; ko ia naʻe hoko ai ʻa e moʻuí ni ko ha tuʻunga ʻahiʻahiʻanga; ko ha taimi ke cteuteu ai ke feʻiloaki mo e ʻOtuá; ko ha taimi ke teuteu ki he tuʻunga taʻengata ʻa ia kuó ma lau ki aí, ʻa ia ʻe hoko ʻi he hili ʻa e toetuʻu ʻo e maté.

25 Ko ʻeni, ka ne taʻeʻoua ʻa e apalani ʻo e huhuʻí, ʻa ia naʻe fokotuʻu talu mei hono ʻai ʻa e tuʻunga ʻo e māmaní, kuo ʻikai lava ke ʻi ai ha btoetuʻu ʻo e maté; ka naʻe ʻi ai ha palani ʻo e huhuʻi naʻe fokotuʻu, ʻa ia ʻe fakahoko ʻa e toetuʻu ʻo e maté, ʻa ia kuo lau ki aí.

26 Pea ko ʻeni vakai, ka ne lava ʻo ʻalu atu ʻa ʻetau ʻuluaki ongo mātuʻá ʻo kai ʻa e fua ʻo e aʻakau ʻo e moʻuí, pehē kuó na mamahiʻia ʻo taʻengata, ʻo ʻikai maʻu ha tuʻunga teuteuʻanga; pea ko ia ʻe fakataʻeʻaongaʻi ai ʻa e bpalani ʻo e huhuʻí, pea ʻe taʻeʻaonga ʻa e folofola ʻa e ʻOtuá, ʻo taʻelava ai ha meʻa.

27 Kae vakai, naʻe ʻikai ke pehē; ka naʻe atuʻutuʻuni ki he faʻahinga ʻo e tangatá kuo pau ke nau mate; pea ka hili ange ʻa e maté, ke nau ō mai ki he bfakamāú, ʻa ia ko e fakamaau pē ko ia kuó ma lau ki aí, ʻa ia ko e ngataʻangá.

28 Pea hili ʻa e tuʻutuʻuni ʻe he ʻOtuá ke hoko ʻa e ngaahi meʻá ni ki he tangatá, vakai, naʻá ne toki ʻafioʻi ʻoku totonu ke ʻilo ʻe he tangatá ki he ngaahi meʻa kuó ne tuʻutuʻuni kiate kinautolú;

29 Ko ia naʻá ne fekau ai ha kau aʻāngelo ke fealeaʻaki mo kinautolu, pea nau ngaohi ʻa e tangatá ke mamata ki hono nāunaú.

30 Pea naʻa nau kamata ʻo fai atu mei he taimi ko iá ke ui ki hono huafá; ko ia naʻe afefolofolai ʻa e ʻOtuá mo e tangatá, ʻo ne fakahā kiate kinautolu ʻa e bpalani ʻo e huhuʻí, ʻa ia kuo teuteu talu mei hono ʻai ʻa e ctuʻunga ʻo e māmaní; pea naʻá ne fakahā ʻeni kiate kinautolu ʻo fakatatau ki heʻenau tuí mo e fakatomalá pea mo ʻenau ngaahi ngāue māʻoniʻoní.

31 Ko ia, naʻá ne tuku ha ngaahi afekau ki he faʻahinga ʻo e tangatá, he kuo nau tomuʻa maumauʻi ʻa e ngaahi bʻuluaki fekaú ʻi he ngaahi meʻa naʻe fakamāmaní, ʻo nau hoko ʻo hangē ko e ngaahi ʻotua, ʻo cʻiloʻi ʻa e leleí mei he koví, ʻo fokotuʻu ʻa kinautolu ʻi ha tuʻunga ke dngāue, pe fokotuʻu ʻi ha tuʻunga ke ngāue ʻo fakatatau mo honau lotó mo ʻenau faʻitelihá, ke fai kovi, pe failelei—

32 Ko ia naʻe tuku ai ʻe he ʻOtuá ha ngaahi fekau kiate kinautolu, hili ʻene afakahā kiate kinautolu ʻa e palani ʻo e huhuʻí, ke ʻoua naʻa nau fai kovi, he ko e tautea ki aí ko ha bmate ʻanga ua, ʻa ia ko ha mate taʻengata ʻi he ngaahi meʻa ʻoku kau ki he māʻoniʻoní; koeʻuhi ʻe ʻikai ke mafai ha meʻa ʻe he palani ʻo e huhuʻí ki he kakai peheé, he ʻoku ʻikai te ne maʻu ha mālohi ki he ngaahi ngāue ʻo e cfakamaau totonú, ʻo fakatatau mo e fungani angalelei ʻo e ʻOtuá.

33 Ka kuo ui ʻe he ʻOtuá ki he faʻahinga ʻo e tangatá ʻi he huafa ʻo hono ʻAló (he ko e palani ʻeni ʻo e huhuʻi naʻe fokotuʻú) ʻo ne folofola: Kapau te mou fakatomala ʻo ʻikai fakafefeka homou lotó, pehē te u ʻaloʻofa kiate kimoutolu ʻi hoku ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú;

34 Ko ia, ʻilonga ia ʻoku fakatomala pea ʻikai fakafefeka hono lotó, ʻe maʻu ʻe ia ʻa e totonu ki he aʻaloʻofa ʻi hoku ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú, ki ha bfakamolemole ʻo ʻene ngaahi angahalá; pea ʻe hū ʻa e faʻahingá ni ki hoku cmālōlōʻangá.

35 Pea ʻilonga ia ʻe fakafefeka hono lotó mo fai angahalá, vakai ʻoku ou fuakava ʻi heʻeku ʻitá ʻe ʻikai te ne hū ki hoku mālōlōʻangá.

36 Pea ko ʻeni, ʻe hoku kāinga, vakai ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kapau te mou fakafefeka homou lotó, he ʻikai ke mou hū ki he mālōlōʻanga ʻo e ʻEikí; ko ia ʻoku fakahouhauʻi ia ʻe hoʻomou angahalá ke ne fekau hifo ai kiate kimoutolu ʻa hono houhaú ʻo hangē ko ia naʻe fai ʻi he aʻuluaki fakatupu houhaú, ʻio, ʻo hangē ko ʻene folofola ʻi he fakahouhau fakamuimuí pea mo e ʻuluakí foki, ki hono bfakaʻauha taʻengata ʻo homou ngaahi laumālié; ko ia, ʻoku fakatatau ai ki heʻene folofolá, ki he mate fakamuimuí pea mo e ʻuluakí foki.

37 Pea ko ʻeni, ʻe hoku kāinga, ko e meʻa ʻi heʻetau ʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻá ni, pea ʻoku moʻoni ia, tuku ke tau fakatomala, pea ʻoua ʻe fakafefeka hotau lotó, ke ʻoua naʻa tau afakatupu houhau ki he ʻEiki ko hotau ʻOtuá, ke ʻohifo hono houhaú kiate kitautolu ʻi heʻene ngaahi fekau hono ua ko ʻeni ʻa ia kuó ne tuku kiate kitautolú; kae tuku ke tau hū ki he bmālōlōʻanga ʻo e ʻOtuá, ʻa ia kuo teuteu ʻo fakatatau ki heʻene folofolá.