ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ແອວ​ມາ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ແອວ​ມາ

ບົດ​ທີ 13

ພວກ​ຜູ້​ຊາຍຖືກ​ເອີ້ນ​ໃຫ້​ເປັນ​ມະຫາ​ປະ​ໂລຫິດຍ້ອນ​ສັດທາ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ວຽກ​ງານ​ດີ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ—ເຂົາ​ເຈົ້າສິດສອນ​ພຣະ​ບັນຍັດ—ຜ່ານ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ ເຂົາ​ເຈົ້າຖືກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສັກສິດ ແລະ ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ທີ່​ປະ​ທັບ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ—ເມນ​ຄີ​ເສ​ເດັກ​ເປັນ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ໃນ​ພວກ​ນີ້—ເຫລົ່າທູດ​ປະກາດ​ຂ່າວ​ອັນ​ໜ້າ​ຊື່ນ​ຊົມ​ທົ່ວ​ແຜ່ນດິນ—ພວກ​ເພິ່ນ​ຈະ​ເປີດ​ເຜີຍ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ອັນ​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ. ປະມານ 82 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ແລະ ອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ, ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາກ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ລະນຶກ​ເຖິງ​ເວລາ​ທີ່​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະທານ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໃຫ້​ແກ່​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ; ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາກ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ຈື່​ຈຳ​ໄວ້​ວ່າອົງພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ແຕ່ງຕັ້ງປະ​ໂລຫິດ​ຕາມ​ຖານະ​ອັນ​ສັກສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ຖານະ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ເພື່ອ​ສິດສອນ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້ຄົນ.

2 ແລະ ປະ​ໂລຫິດ​ເຫລົ່ານັ້ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຕ່ງຕັ້ງຕາມ​ຖານະ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ຕາມ​ວິທີ​ນັ້ນຜູ້ຄົນ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້ຈັກ​ວ່າ ໂດຍ​ວິທີ​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ລະນຶກ​ຫາ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເພື່ອ​ການ​ໄຖ່.

3 ແລະ ນີ້​ຄື​ວິທີ​ຕາມ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຕ່ງຕັ້ງ—​ໂດຍ​ທີ່​ຖືກ​ເອີ້ນ ແລະ ຖືກ​ຕຽມ​ໄວ້​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການວາງ​ຮາກ​ຖານ​ຂອງ​ໂລກ​ຕາມ​ຄວາມ​ຮູ້ລ່ວງ​ໜ້າ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ອັນ​ເນື່ອງ​ມາ​ຈາກ​ສັດທາ​ອັນ​ແຮງ​ກ້າ ແລະ ວຽກ​ງານ​ດີ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ໂດຍ​ທີ່​ໃນ​ຕອນ​ທຳ​ອິດ​ຖືກ​ປະປ່ອຍ​ໄວ້​ໃຫ້​ເລືອກ​ເອົາ​ຄວາມ​ດີ ຫລື ຄວາມ​ຊົ່ວ; ດັ່ງນັ້ນ ໂດຍ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເລືອກ​ເອົາ​ຄວາມ​ດີ, ແລະ ໃຊ້​ສັດທາ​ຢ່າງ​ລົ້ນ​ເຫລືອ, ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ເອີ້ນ​ໃຫ້​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ອັນ​ສັກສິດ, ແທ້ຈິງ​ແລ້ວ, ດ້ວຍ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ອັນ​ສັກສິດ​ນັ້ນທີ່​ໄດ້​ຕຽມ​ໄວ້​ພ້ອມ​ກັນ, ແລະ ຕາມການ​ໄຖ່​ທີ່​ໄດ້​ຕຽມ​ໄວ້​ສຳລັບ​ຄົນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນຄື​ກັນ.

4 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ໃຫ້​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ອັນ​ສັກສິດ​ນີ້ ເປັນ​ຍ້ອນ​ສັດທາ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຄົນ​ອື່ນ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ເອົາ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ຄວາມ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ຂອງ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ຄວາມ​ມືດ​ດັບ​ຂອງ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ເປັນ​ໄປ​ແນວ​ນີ້​ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ຫລາຍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

5 ຫລື​ວ່າ​ໂດຍ​ສະຫລຸບ​ແລ້ວ ໃນ​ຕອນ​ທຳ​ອິດ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຢູ່​ໃນ​ຖານະ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ການ​ເອີ້ນ​ທີ່ສັກສິດ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ຕຽມ​ໄວ້​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ວາງ​ຮາກ​ຖານ​ຂອງ​ໂລກ​ສຳລັບ​ຄົນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ທີ່​ບໍ່​ເຮັດ​ໃຈ​ແຂງ​ກະ​ດ້າງ, ໂດຍ​ໃນ ແລະ ຜ່ານ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ແທນ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ອົງ​ດຽວ​ທີ່​ຖື​ກຳເນີດ​ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ຕຽມ​ໄວ້—

6 ແລະ ໂດຍ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບການ​ເອີ້ນ​ໂດຍ​ການ​ເອີ້ນ​ອັນສັກສິດ​ນີ້, ແລະ ຖືກ​ແຕ່ງຕັ້ງ​ສູ່​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ​ຊັ້ນສູງ​ແຫ່ງ​ຖານະ​ອັນ​ສັກສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ສິດສອນ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໃຫ້​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ, ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ທີ່​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຄື​ກັນ—

7 ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ​ຊັ້ນສູງ​ນີ້​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ຖານະ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ຊຶ່ງຖານະ​ນີ້​ເປັນ​ມາ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການວາງ​ຮາກ​ຖານ​ຂອງ​ໂລກ; ຫລື ອີກປະການ​ໜຶ່ງ, ບໍ່​ມີ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນຂອງ​ມື້ ຫລື ບ່ອນ​ຈົບ​ຂອງ​ປີ​ເລີຍ, ໂດຍ​ຖືກ​ຕຽມ​ໄວ້​ຈາກ​ນິລັນດອນ​ຫາຕະຫລອດ​ຊົ່ວ​ນິລັນດອນ​ຕາມ​ຄວາມ​ຮູ້ລ່ວງ​ໜ້າ​ໃນ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງຂອງ​ພຣະ​ອົງ—

8 ບັດ​ນີ້ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ແຕ່ງຕັ້ງຕາມ​ວິທີ​ນີ້—ໂດຍ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ໃຫ້​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ອັນ​ສັກສິດ, ແລະ ຖືກ​ແຕ່ງຕັ້ງດ້ວຍ​ວິທີ​ການ​ອັນ​ສັກສິດ, ແລະ ຮັບ​ເອົາ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ​ຊັ້ນສູງ​ແຫ່ງ​ຖານະ​ອັນ​ສັກສິດ, ຊຶ່ງຕຳ​ແໜ່ງ​ພິທີການ ແລະ ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ​ຊັ້ນສູງ​ນີ້​ບໍ່​ມີ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ ຫລື ບ່ອນ​ຈົບ—

9 ພວກ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ກັບກາຍ​ມາ​ເປັນ​ມະຫາ​ປະ​ໂລຫິດ​ຕະຫລອດ​ໄປ​ຕາມ​ຖານະ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດອົງ​ດຽວທີ່​ຖື​ກຳເນີດ​ຈາກ​ພຣະ​ບິດາ, ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ມື້ ຫລື ບ່ອນ​ຈົບ​ຂອງ​ປີ​ຜູ້​ເຕັມ​ປ່ຽມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ຄຸນ, ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ, ແລະ ຄວາມ​ຈິງ. ແລະ ເປັນ​ດັ່ງນັ້ນ. ອາ​ແມນ.

10 ບັດ​ນີ້, ດັ່ງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າມາ​ແລ້ວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຖານະ​ອັນ​ສັກສິດ ຫລື ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ​ຊັ້ນສູງ​ນີ້, ໄດ້​ມີ​ຫລາຍ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ມະຫາ​ປະ​ໂລຫິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ; ແລະ ເປັນ​ຍ້ອນ​ສັດທາ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ການ​ກັບ​ໃຈ, ແລະ ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າທີ່​ມີ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເຂົາ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ກັບ​ໃຈ ແລະ ກະທຳ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຊອບ​ທຳ ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເລືອກ​ເອົາ​ຄວາມ​ຕາຍ;

11 ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ເອີ້ນ​ຕາມ​ຖານະ​ອັນ​ສັກສິດ​ນີ້ ແລະ ຖືກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສັກສິດ, ແລະ ອາພອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າຖືກ​ລ້າງ​ໃຫ້​ຂາວ​ສະອາດ​ແລ້ວ​ໂດຍ​ໂລຫິດ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ.

12 ບັດ​ນີ້ຫລັງ​ຈາກ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າສັກສິດ, ເຮັດ​ໃຫ້​ອາພອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າຂາວ​ສະອາດ​ບໍລິສຸດ ແລະ ປາ​ດສະ​ຈາກ​ມົນທິນ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເຂົາ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ເບິ່ງ​ບາບ​ບໍ່​ໄດ້ ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ມີ​ແຕ່​ຄວາມ​ກຽດ​ຊັງ​ມັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ; ແລະ ມີ​ຄົນ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ ທີ່​ຖືກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບໍລິສຸດ ແລະ ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ທີ່​ພັກ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າອົງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

13 ແລະ ບັດ​ນີ້, ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາກ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ຖ່ອມຕົວ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ ນຳ​ຜົນ​ທີ່​ສົມ​ກັບ​ການ​ກັບ​ໃຈ​ອອກ​ມາ, ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ທີ່​ພັກ​ແຫ່ງ​ນັ້ນ.

14 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ຖ່ອມຕົວ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ຜູ້​ຄົນ​ໃນ​ເວລາ​ຂອງ​ເມນ​ຄີ​ເສ​ເດັກ, ຜູ້​ເປັນ​ມະຫາ​ປະ​ໂລຫິດຜູ້​ໜຶ່ງ​ຕາມ​ຖານະ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້ ຊຶ່ງຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ, ຜູ້​ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ​ຊັ້ນສູງ​ໄວ້​ກັບ​ຕົວ​ຕະຫລອດ​ໄປ.

15 ແລະ ແມ່ນ​ເມນ​ຄີ​ເສ​ເດັກ​ຜູ້ດຽວ​ກັນ​ນີ້​ທີ່​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຈ່າຍ​ສ່ວນ​ສິບ​ໃຫ້; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ບັນພະ​ບຸ​ລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ສ່ວນ​ສິບ​ໃຫ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ສ່ວນ​ສິບ​ຂອງ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ເພິ່ນ​ເປັນ​ເຈົ້າຂອງ.

16 ແລະ ພິທີການ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ມີ​ກຳນົດ​ໄວ້​ຕາມ​ນີ້, ເພື່ອ​ໂດຍ​ວິທີ​ນີ້​ຜູ້ຄົນ​ຈະ​ໄດ້​ລະນຶກ​ຫາ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ແບບ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຖານະ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ຫລື ເປັນ​ຖານະ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ນີ້​ກໍ​ເພື່ອ​ພວ​ກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ລະນຶກ​ຫາ​ພຣະ​ອົງ​ເພື່ອ​ການ​ປົດ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ທີ່​ພັກ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ.

17 ບັດ​ນີ້​ເມນ​ຄີ​ເສ​ເດັກ​ຜູ້​ນີ້ ເປັນ​ກະສັດ​ປົກຄອງ​ແຜ່ນດິນ​ຊາ​ເລັມ; ແລະ ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ເກັ່ງ​ກ້າ​ໃນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດຊັງ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຂົາ​ຫລົງ​ທາງ​ໄປ​ໝົດ; ພວກ​ເຂົາ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທຸກ​ຢ່າງ;

18 ແຕ່​ວ່າ​ເມນ​ຄີ​ເສ​ເດັກ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ສັດທາ​ອັນ​ແຮງ​ກ້າ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ​ຊັ້ນສູງ ຕາມ​ຖານະ​ອັນ​ສັກສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ໄດ້​ສິດສອນ​ເຖິງ​ການ​ກັບ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ເພິ່ນ. ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ກັບ​ໃຈ; ແລະ ເມນ​ຄີ​ເສ​ເດັກ​ໄດ້​ສະຖາປະນາ​ສັນຕິ​ສຸກຂຶ້ນ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ໃນ​ເວລາ​ຂອງ​ເພິ່ນ; ດັ່ງນັ້ນ ເພິ່ນ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ວ່າ​ເຈົ້າຊາຍ​ແຫ່ງ​ສັນຕິ​ສຸກ, ເພາະວ່າ​ເພິ່ນ​ເປັນ​ກະສັດ​ຂອງ​ຊາ​ເລັມ; ແລະ ເພິ່ນ​ໄດ້​ປົກຄອງ​ພາຍ​ໃຕ້​ບິດາ​ຂອງ​ເພິ່ນ.

19 ແລ​ະ ບັດ​ນີ້ມີ​ຫລາຍ​ຄົນ​ກ່ອນ​ເພິ່ນ, ແລະ ມີ​ຫລາຍ​ຄົນ​ຫລັງ​ຈາກ​ເພິ່ນ​ນຳ​ອີກ, ແຕ່​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ເພິ່ນ; ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຄົນ​ຈຶ່ງ​ກ່າວ​ເຖິງ​ເພິ່ນ​ເລື້ອຍໆ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ.

20 ບັດ​ນີ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຢາກ​ທົບ​ທວນ​ເລື່ອງ​ນີ້​ອີກ; ເພາະ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ໄວ້​ນັ້ນ​ພຽງພໍ​ແລ້ວ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ພວກ​ທ່ານ; ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ບິດ​ເບືອນ​ມັນ; ມັນ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ພິນາດ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ເອງ.

21 ແລະ ບັດ​ນີ້​ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ເມື່ອ​ແອວ​ມາ​ກ່າວ​ຄຳ​ເວົ້າ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ແລ້ວ, ເພິ່ນ​ໄດ້​ເດ່​ມື​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ຮ້ອງ​ຂຶ້ນດ້ວຍ​ສຽງ​ອັນ​ດັງ, ມີ​ຄຳ​ວ່າ: ບັດ​ນີ້​ເຖິງ​ເວລາ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ກັບ​ໃຈ, ເພາະ​ວ່າ​ວັນ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ລອດ​ມາ​ໃກ້​ແລ້ວ;

22 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ສຸລະສຽງ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຊຶ່ງອອກ​ຈາກ​ປາກ​ຂອງ​ເຫລົ່າ​ທູດ​ໄດ້​ປ​ະກາດ​ເລື່ອງ​ນີ້​ແກ່​ທຸກ​ປະຊາ​ຊາດ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ໄດ້​ປະກາດ​ເລື່ອງ​ນີ້​ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ມີ​ຂ່າວ​ອັນ​ໜ້າ​ຊື່ນ​ຊົມ​ແຫ່ງ​ຄວາມສຸກ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ແຜ່​ຂ່າວ​ອັນໜ້າ​ຊື່ນ​ຊົມ​ໄປໃນ​ບັນດາ​ຜູ້ຄົນທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ໄປ​ເຖິງ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ແຕກ​ພັດ​ພາກ​ຈາກ​ກັນ​ໄປ​ທົ່ວ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ; ສະນັ້ນ ຂ່າວ​ອັນ​ໜ້າ​ຊື່ນ​ຊົມ​ນີ້​ມາ​ຮອດ​ພວກ​ເຮົາ​ແລ້ວ.

23 ແລະ ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້ຈັກ​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເວົ້າອັນ​ງ່າຍໆ ເພື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຜິດ; ເພື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ເຮັດ​ຜິດ ແລະ ນີ້​ກໍ​ເພາະວ່າ​ການ​ເປັນ​ຄົນ​ຊັດ​ເຊ​ພະ​ເນ​ຈອນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄປ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ແປກໆ; ດັ່ງນັ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ໂປດ​ປານ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ເພາະວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຂ່າວ​ອັນ​ໜ້າ​ຊື່ນ​ຊົມ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ທີ່​ຈະ​ປະກາດ​ຕໍ່​ທຸກ​ຄົນ​ພວກ​ເຮົາ​ທົ່ວ​ທຸກ​ແຫ່ງ​ໃນ​ທຸກ​ສ່ວນ​ຂອງ​ສວນ​ອະ​ງຸ່ນຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

24 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຫລົ່າ​ທູດ​ກຳລັງ​ປະກາດ​ເລື່ອງ​ນີ້​ຕໍ່​ຫລາ​ຍຄົນ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ; ແລະ ນີ້​ກໍ​ເພື່ອ​ຈຸດປະສົງ​ໃນ​ການ​ຕຽມ​ໃຈ​ຂອງ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ພຣະອົງ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ໃນ​ລັດສະໝີ​ພາບ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

25 ແລະ ບັດ​ນີ້ພວກ​ເຮົາ​ພຽງ​ແຕ່​ຄອຍ​ຟັງ​ຂ່າວ​ອັນ​ໜ້າ​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ເລື່ອງ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ປະກາດ​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ​ໂດຍ​ປາກ​ຂອງ​ທູດ​ເພາະວ່າ​ເວລາ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ແລ້ວ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ສາມາດ​ຮູ້ຈັກ​ວ່າ​ໄວ​ປານ​ໃດ. ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ເປັນ​ໄປ​ໃນ​ວັນ​ເວລາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຖີດ; ແຕ່​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ຊ້າ ຫລື ໄວ​ພຽງ​ໃດ​ນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະປິຕິ​ຍິນ​ດີ​ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້.

26 ແລະ ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້ຈັກ​ແກ່​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ ແລະ ຜູ້​ບໍລິສຸດ​ໂດຍ​ປາກ​ຂອງ​ທູດ​ໃນ​ເວລາ​ແຫ່ງ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາສຳ​ເລັດ, ຕາມ​ເລື່ອງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ໄວ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ວິນ​ຍານ​ແຫ່ງ​ການ​ທຳນາຍຊຶ່ງຢູ່​ກັບ​ພວກ​ເພິ່ນ​ໃນ​ເວລາ​ນັ້ນ.

27 ແລະ ບັດ​ນີ້, ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ປາ​ຖະໜາ​ຈາກ​ສ່ວນ​ເລິກ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ໃຈ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ຈົນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານຟັງ​ຄຳ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ແລະ ປະ​ຖິ້ມ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ເຖີດ, ແລະ ຢ່າ​ເລື່ອນ​ວັນ​ແຫ່ງ​ການ​ກັບ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ເລີຍ;

28 ແຕ່​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ຖ່ອມຕົວ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແລະ ເອີ້ນ​ຫາ​ພຣະ​ນາມ​ອັນ​ສັກສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ເຝົ້າເບິ່ງ ແລະ ອະທິຖານສະ​ເໝີ, ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ລໍ້​ລວງ​ຈົນ​ເກີນກ​ວ່າ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ອົດທົນ​ໄດ້, ແລະ ຖືກ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ອັນ​ສັກສິດ​ນຳພາ​ໄປ​ເພື່ອ​ກາຍ​ເປັນ​ຄົນ​ຖ່ອມຕົວ, ອ່ອນ​ໂຍນ, ສອນ​ງ່າຍ, ອົດ​ທົນ, ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ຄວາມ​ອົດ​ກັ້ນອັນ​ຍາວ​ນານ;

29 ໂດຍ​ມີ​ສັດທາ​ໃນ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ; ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຊີວິດ​ນິລັນດອນ; ມີ​ຄວາມ​ຮັກ​ຕໍ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຢູ່​ໃນ​ໃ​ຈຂອງ​ພວກ​ທ່ານສະ​ເໝີ, ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນສຸດ​ທ້າຍ ແລະ ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ທີ່​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

30 ແລະ ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈົ່ງ​ປະ​ທານ​ການ​ກັບ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ທ່ານ​ດ້ວຍ​ເຖີດ, ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ເອົາ​ພຣະ​ພິ​ໂລດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ລົງ​ມາ​ເທິງພວກ​ທ່ານ, ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ມັດ​ດ້ວຍ​ສາຍ​ໂສ້​ແຫ່ງ​ນະ​ລົກ, ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ​ຈາກ​ຄວາມ​ຕາຍ​ເທື່ອ​ທີ​ສອງ.

31 ແລະ ແອວ​ມາ​ໄດ້​ເວົ້າຂໍ້ຄວາມ​ອື່ນໆ​ອີກ​ຢ່າງ​ຍືດຍາວ​ກັບ​ຜູ້ຄົນຊຶ່ງບໍ່​ໄດ້​ບັນທຶກ​ໄວ້​ໃນ​ໜັງສື​ເຫລັ້ມນີ້.