Capitolul 13

Oamenii sunt chemaţi să devină mari preoţi datorită credinţei lor foarte mari şi a faptelor lor bune—Ei sunt chemaţi să propovăduiască poruncile—Prin dreptate ei sunt sfinţiţi întră în odihna Domnului—Melhisedec a fost unul dintre aceştia—Îngerii anunţă veşti de bucurie în toată ţara—Ei vor dezvălui adevărata venire a lui Hristos. Circa 82 î.H.

  Şi iarăşi, fraţii mei, aş dori să vă îndrept minţile înainte, la timpul când Domnul Dumnezeu a dat aceste porunci către copiii Săi; şi aş dori ca voi să vă amintiţi că Domnul Dumnezeu a rânduit preoţi potrivit ordinului Său cel sfânt, care era potrivit ordinului Fiului Său, ca să propovăduiască aceste lucruri către popor.

  Şi acei preoţi au fost rânduiţi după ordinul Fiului Său în aşa fel încât poporul să poată cunoaşte în ce fel să-L aştepte pe Fiul Său pentru mântuire.

  Şi acesta este felul în care ei au fost rânduiţi—fiind chemaţi şi pregătiţi încă de la crearea lumii, potrivit previziunii făcute de Dumnezeu, potrivit cu marea lor credinţă şi cu faptele lor bune; în primul rând, fiind lăsaţi să aleagă binele sau răul; de aceea, fiindcă au ales binele şi pentru că au dovedit nespus de mare credinţă, ei sunt chemaţi cu o chemare sfântă, da, cu acea chemare sfântă care a fost pregătită prin şi după o mântuire pregătitoare pentru aceştia.

  Şi astfel, ei au fost chemaţi la această chemare sfântă datorită credinţei lor, în timp ce alţii au respins Spiritul lui Dumnezeu din cauza tăriei inimilor lor şi a orbirii minţilor lor, pe când, dacă nu ar fi fost aceasta, ei ar fi avut un privilegiu tot atât de mare ca şi fraţii lor.

  Sau, în sfârşit, pentru întâia oară ei au fost în aceeaşi situaţie ca şi fraţii lor; astfel, această chemare sfântă fiind pregătită încă de la crearea lumii pentru aceia care nu-şi vor împietri inimile, aceasta fiind în şi prin ispăşirea Singurului Fiu Născut, care a fost pregătit—

  Şi astfel fiind chemaţi cu această chemare sfântă şi fiind rânduiţi în marea preoţie a ordinului sfânt al lui Dumnezeu ca să propovăduiască poruncile Lui către copiii oamenilor, pentru ca şi ei să poată să intre în odihna Lui—

  Această mare preoţie fiind după ordinul Fiului Lui, care ordin a fost încă de la crearea lumii; sau, cu alte cuvinte, fiind fără început al zilelor sau sfârşit al anilor, fiind pregătită din veşnicie în toată veşnicia, potrivit previziunii Lui despre toate lucrurile—

  Acum, ei au fost rânduiţi după felul acesta—fiind chemaţi cu o chemare sfântă şi rânduiţi printr-o rânduială sfântă şi luând asupra lor marea preoţie a sfântului ordin, care chemare şi rânduială şi mare preoţie sunt fără de început sau de sfârşit—

  Astfel ei au devenit mari preoţi pentru veşnicie, după ordinul Fiului, Singurul Născut al Tatălui, care este fără de început al zilelor sau de sfârşit al anilor, care este plin de har, de dreptate şi de adevăr. Şi aşa este. Amin.

  10 Acum, aşa cum am spus despre ordinul sfânt sau această mare preoţie, mulţi au fost care au fost rânduiţi şi au devenit mari preoţi ai lui Dumnezeu; şi s-a povestit despre nemărginita lor credinţă şi pocăinţă şi despre faptele lor drepte înaintea lui Dumnezeu, ei alegând mai degrabă să se pocăiască şi să facă fapte drepte decât să piară;

  11 De aceea, ei au fost numiţi după acest ordin sfânt şi au fost sfinţiţi şi veşmintele lor au fost albite prin spălare în sângele Mielului.

  12 Acum, după ce au fost sfinţiţi de către Duhul Sfânt, având veşmintele lor făcute albe, fiind puri şi nepătaţi înaintea lui Dumnezeu, ei nu puteau să se uite la păcat decât cu groază; şi au fost mulţi, nespus de mulţi, care au fost făcuţi puri şi au intrat în odihna Domnului Dumnezeului lor.

  13 Şi acum, fraţii mei, aş vrea ca voi să vă umiliţi înaintea lui Dumnezeu şi să aduceţi rod demn de pocăinţă pentru ca şi voi să intraţi în acea odihnă.

  14 Da, umiliţi-vă pe voi înşivă, chiar la fel ca şi poporul din zilele lui Melhisedec, care, de asemenea, a fost un mare preot după acelaşi ordin ca acela despre care eu am vorbit, care, de asemenea, a luat asupra sa marea preoţie pentru veşnicie.

  15 Şi a fost acelaşi Melhisedec căruia Avraam i-a plătit zeciuieli; da, până şi tatăl nostru, Avraam, a plătit că zeciuială o zecime din toată avuţia sa.

  16 Acum, aceste rânduieli au fost date în felul acesta, pentru ca prin aceasta poporul să poată să-L aştepte cu nerăbdare pe Fiul lui Dumnezeu, acesta fiind un fel de ordin de-al Lui sau acesta fiind ordinul Lui şi pentru ca ei să poată să-L aştepte cu nerăbdare pe El pentru iertarea păcatelor lor, pentru ca ei să poată intra în odihna Domnului.

  17 Acum, acest Melhisedec era un rege peste ţara Salemului; iar poporul lui se stricase mult în nedreptate şi în lucruri abominabile; da, toţi oamenii se rătăciseră; erau plini de tot felul de ticăloşii;

  18 Dar Melhisedec, având credinţă mare şi primind oficiul înaltei preoţii în acord cu ordinul cel sfânt al lui Dumnezeu, a predicat pocăinţă către poporul său. Şi iată, ei s-au pocăit; iar Melhisedec a stabilit pace în ţară în zilele sale; de aceea, el a fost numit prinţul păcii, căci era regele Salemului; şi a domnit sub tatăl său.

  19 Acum, au fost mulţi înaintea lui şi au mai fost mulţi după el, dar nici unul nu a fost mai mare decât el; de aceea, ei pe el l-au menţionat în mod mai deosobit.

  20 Acum, eu nu am nevoie să repet aceasta; ceea ce am spus este îndeajuns. Iată, scripturile sunt în faţa voastră; dacă vă veţi opune lor, atunci aceasta va fi distrugerea voastră.

  21 Şi acum, s-a întâmplat că atunci când Alma a spus aceste cuvinte către ei, el a întins braţul spre ei şi a strigat cu un glas puternic, zicând: Acum este timpul să vă pocăiţi, pentru că ziua salvării se apropie;

  22 Da, şi glasul Domnului vesteşte prin gura îngerilor către toate naţiunile; da, vesteşte că ei vor avea veşti bune despre o mare bucurie; da, şi a făcut să răsune aceste veşti bune printre toţi oamenii Săi, da, chiar şi printre cei care sunt împrăştiaţi pretutindeni pe faţa pământului; de aceea ele au venit la noi.

  23 Şi ele ne sunt făcute cunoscute în cuvinte clare pentru ca noi să le putem înţelege, pentru ca noi să nu greşim; şi aceasta, pentru că suntem rătăcitori într-o ţară străină; de aceea, suntem astfel mult favorizaţi, pentru că avem aceste veşti bune vestite nouă în toate părţile viei noastre.

  24 Pentru că, iată, îngerii vestesc aceasta către mulţi la timpul acesta, în ţara noastră; şi aceasta este pentru scopul de a pregăti inimile copiilor oamenilor ca să primească cuvântul Lui, la timpul venirii Lui în slava Sa.

  25 Şi acum, noi aşteptăm numai să auzim vestea cea bună, vestită către noi prin gura îngerilor, despre venirea Lui; pentru ca, timpul vine, noi nu ştim cât de curând. Eu aş dori ca Dumnezeu să facă astfel ca aceasta, să se va întâmple în zilele mele; dar, fie ca aceasta se va întâmpla mai devreme sau mai târziu, de aceasta mă voi bucura.

  26 Şi se va face cunoscut oamenilor drepţi şi sfinţi, prin gura îngerilor, la timpul venirii Lui, că vor fi împlinite cuvintele strămoşilor noştri, aşa după cum au spus ei despre El, care era în acord cu spiritul profeţiei ce era în ei.

  27 Şi acum, fraţii mei, îmi doresc din adâncul inimii, da, cu mare îngrijorare, chiar până la durere, ca voi să ascultaţi de cuvintele mele şi să vă lepădaţi de păcatele voastre şi să nu amânaţi ziua pocăinţei voastre;

  28 Ci să vă umiliţi înaintea Domnului şi să strigaţi numele Lui sfânt şi să vegheaţi şi să vă rugaţi fără răgaz pentru ca să nu fiţi ademeniţi mai presus decât ceea ce voi puteţi duce şi astfel să fiţi conduşi de către Spiritul Sfânt, devenind umili, blânzi, supuşi, răbdători, plini de dragoste şi de îndurare;

  29 Având credinţă în Domnul; având speranţa că veţi primi viaţă veşnică; având întotdeauna dragostea de Dumnezeu în inimile voastre pentru ca să fiţi înălţaţi în ziua din urmă şi să intraţi în odihna Lui.

  30 Şi Domnul să vă dea pocăinţă pentru ca să nu aduceţi mânia Lui asupra voastră pentru ca să nu fiţi doborâţi în lanţurile iadului, pentru ca să nu suferiţi cea de-a doua moarte.

  31 Şi Alma a vorbit mult mai multe cuvinte către popor care nu sunt scrise în această carte.