Ko e Tohi ʻa ʻAlamā ko e Foha ʻo ʻAlamā

Vahe 22

ʻOku akoʻi ʻe ʻĒlone ʻa e tamai ʻa Lamōnaí ʻo kau ki he Fakatupú, ko e hinga ʻa ʻĀtamá, mo e palani ʻo e huhuʻi ʻia Kalaisí—ʻOku ului ʻa e tuʻí mo hono falé kotoa—ʻOku fakamatalaʻi ʻa e vahevahe ʻo e fonuá ʻi he kau Nīfaí mo e kau Leimaná. Taʻu 90–77 K.M. nai.

1 Ko ʻeni, lolotonga ʻa e akoʻi pehē ʻe ʻĀmoni ʻa e kakai ʻo Lamōnaí maʻu pē, te tau foki ki he fakamatala kia ʻĒlone mo hono kāingá; he ʻi he hili ʻene ʻalu atu mei he fonua ko Mitonaí naʻe atataki ia ʻe he Laumālié ki he fonua ko Nīfaí, ʻo aʻu ki he fale ʻo e tuʻi naʻe pule ki he fonuá hono kotoa btuku kehe pē ʻa e fonua ko ʻIsimelí; pea ko e tamai ia ʻa Lamōnaí.

2 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻá ne hū atu kiate ia ki he fale ʻo e tuʻí, fakataha mo hono kāingá, peá ne punou hifo ʻi he ʻao ʻo e tuʻí, ʻo ne pehē kiate ia: Vakai, ʻE tuʻi, ko e kāinga kimautolu ʻo ʻĀmoni, ʻa ia kuó ke atukuange mei he fale fakapōpulá.

3 Pea ko ʻeni, ʻE tuʻi, kapau te ke tuku pē ke mau moʻui, te mau hoko ko hoʻo kau tamaioʻeiki. Pea naʻe folofola ange ʻe he tuʻí kiate kinautolu: Tuʻu hake, he te u tuku kiate kimoutolu ʻa hoʻomou moʻuí, pea ʻe ʻikai te u tuku ke mou hoko ko ʻeku kau tamaioʻeiki; ka ʻoku ou kole ke mou tokoni mai kiate au; he kuo hohaʻa ʻeku fakakaukaú koeʻuhi ko e angaʻofa mo hono maʻongoʻonga ʻo e ngaahi lea ʻa homou tokoua ko ʻĀmoní; pea ʻoku ou fie ʻilo pe ko e hā ʻa e ʻuhinga kuo ʻikai ai te ne haʻu mei he fonua ko Mitonaí mo kimoutolú.

4 Pea naʻe pehē ʻe ʻĒlone ki he tuʻí: Vakai, kuo ui ia ʻe he Laumālie ʻo e ʻEikí ki ha feituʻu kehe; kuó ne ʻalu ki he fonua ko ʻIsimelí ke akoʻi ʻa e kakai ʻo Lamōnaí.

5 Pea ko ʻeni naʻe folofola ange ʻe he tuʻí kiate kinautolu: ko e hā ʻeni kuo mou lea ʻaki ʻo kau ki he Laumālie ʻo e ʻEikí? Vakai, ko e meʻa ʻeni ʻoku fakahohaʻa kiate aú.

6 Pea ko e tahá, ko e hā hono ʻuhinga ʻo e meʻá ni naʻe pehē ʻe ʻĀmoni—aKapau te mou fakatomala, ʻe fakamoʻui ʻa kimoutolu, pea ka ʻikai te mou fakatomala, ʻe kapusi atu ʻa kimoutolu ʻi he ʻaho fakaʻosí?

7 Pea naʻe tali ʻe ʻĒlone kiate ia ʻo pehē ange ki ai: ʻOkú ke tui koā ʻoku ʻi ai ha ʻOtua? Pea folofola ange ʻe he tuʻí: ʻOku ou ʻiloʻi ʻoku lau ʻe he kau ʻAmalekaí ʻoku ʻi ai ha ʻOtua, pea kuó u fakangofua kiate kinautolu ke nau langa ha ngaahi potu tapu, ke nau fakataha mai ki ai ʻo hū kiate ia. Pea kapau ʻokú ke pehē ʻeni ʻoku ʻi ai ha ʻOtua, vakai te u atui pē.

8 Pea ko ʻeni, ʻi he fanongo ʻe ʻĒlone ki he meʻa ní, naʻe kamata ke fiefia ʻa hono lotó, pea naʻá ne pehē ange: Vakai, hangē ʻokú ke moʻuí, ʻE tuʻi, ʻoku ʻi ai ha ʻOtua.

9 Pea folofola ange ʻe he tuʻí: Ko e ʻOtuá koā ʻa e aLaumālie Lahi ko ia ʻa ia naʻá ne ʻomi ʻa ʻetau ngaahi tamaí mei he fonua ko Selūsalemá?

10 Pea pehē ange ʻe ʻĒlone kiate ia: ʻIo, ko ia ia ʻa e Laumālie Lahi ko iá, pea naʻá ne afakatupu ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻi he langí mo e māmaní fakatouʻosi. ʻOkú ke tui ki ai?

11 Pea naʻá ne folofola: ʻIo, ʻoku ou tui naʻe fakatupu ʻe he Laumālie Lahí ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, pea ʻoku ou fakaʻamu ke ke fakamatalaʻi mai kiate au ʻo kau ki he ngaahi meʻá ni kotoa, pea te u atui ki hoʻo ngaahi leá.

12 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he ʻiloʻi ʻe ʻĒlone ʻe tui ʻa e tuʻí ki heʻene ngaahi leá, naʻá ne kamata mei he fakatupu ʻo ʻĀtamá, ʻo ne alau ʻa e ngaahi folofolá ki he tuʻí—ʻa e founga ʻo hono fakatupu ʻe he ʻOtuá ʻa e tangata ʻi hono tataú, pea naʻe tuku ʻe he ʻOtuá kiate ia ha ngaahi fekau, pea ko e meʻa ʻi he maumau-fonó, kuo hinga ai ʻa e tangatá.

13 Pea naʻe fakamatalaʻi ange ʻe ʻĒlone ʻa e ngaahi folofolá kiate ia ʻo kamata mei he angaohi ʻo ʻĀtamá, ʻo ne fakahā kiate ia ʻa e hinga ʻa e tangatá mo honau anga-fakakakano pea mo e bpalani foki ʻo e huhuʻí, ʻa ia kuo teuteu talu cmei hono ʻai ʻa e tuʻunga ʻo e māmaní, tuʻunga ʻia Kalaisi, maʻanautolu kotoa pē ʻe tui ki hono huafá.

14 Pea ko e meʻa ʻi he ahinga ʻa e tangatá ʻe ʻikai te ne lava ke bngāueʻi ha meʻa ʻiate ia pē; ka ʻoku hanga ʻe he ngaahi mamahi mo e pekia ʻa Kalaisí ʻo cfakalelei ʻa ʻenau ngaahi angahalá, ʻi he tuí mo e fakatomalá, mo e ala meʻa peheé; pea ʻokú ne motuhi ʻa e ngaahi haʻi ʻo e maté, koeʻuhi ke ʻoua naʻa ikuna ʻa e dfaʻitoká, pea ke folo hifo ʻa e mamahi ʻo e maté ʻi he ngaahi ʻamanaki ki he nāunau; pea naʻe fakamatalaʻi ʻe ʻĒlone ʻa e ngaahi meʻá ni kātoa ki he tuʻí.

15 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili hono fakamatalaʻi ʻe ʻĒlone ʻa e ngaahi meʻá ni kiate iá, naʻe folofola ange ʻe he tuʻí: aKo e hā te u fai ke u maʻu ai ʻa e moʻui taʻengata ko ia kuó ke lea ki aí? ʻIo, koe hā te u fai ke u bfanauʻi ʻi he ʻOtuá, pea taʻaki fuʻu ʻa e laumālie fai angahala ko ʻení mei hoku lotó, ʻo maʻu hono Laumālié, koeʻuhí ke u fonu ʻi he fiefia, kae ʻikai kapusi atu au ʻi he ʻaho fakaʻosí? Naʻá ne pehē, Vakai, te u tukuange ʻa e meʻa ckotoa pē ʻa ia ʻoku ou maʻú, ʻio, te u liʻaki hoku puleʻangá, koeʻuhi ke u lava ʻo maʻu ʻa e fuʻu fiefia lahi ko ʻení.

16 Ka naʻe pehē ange ʻe ʻĒlone kiate ia: Kapau ʻokú ke afie maʻu ʻa e meʻá ni, kapau te ke punou hifo ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá, ʻio, kapau te ke fakatomala mei hoʻo ngaahi angahalá kotoa pē, ʻo punou hifo ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá, ʻo ui ki hono huafá ʻi he tui, ʻo tui te ke maʻu, te ke toki maʻu ʻa e bʻamanaki lelei ʻa ia ʻokú ke fie maʻú.

17 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili ʻa e lea ʻaki ʻe ʻĒlone ʻa e ngaahi lea ní, naʻe apunou hifo ʻa e tuʻí ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí, ʻi hono ongo tui; ʻio, naʻá ne fakatōmapeʻe hifo ia ki he kelekelé, ʻo ne bkaila leʻo-lahi, ʻo pehē:

18 ʻE ʻOtua, kuo tala mai ʻe ʻĒlone kiate au ʻoku ʻi ai ha ʻOtua; pea kapau ʻoku ʻi ai ha ʻOtua, pea kapau ko e ʻOtua koe, ʻofa muʻa ʻo fakahā mai koe kiate au, pea te u liʻaki kotoa ʻeku ngaahi angahalá koeʻuhi ke u ʻiloʻi koe, pea ke fokotuʻu hake au mei he maté, pea fakamoʻui au ʻi he ʻaho fakaʻosí. Pea ko ʻeni ʻi he hili ʻa e folofola ʻaki ʻe he tuʻí ʻa e ngaahi folofola ní, naʻá ne tō ki lalo ʻo hangē kuó ne maté.

19 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe feleleʻi ʻa ʻene kau tamaioʻeikí ʻo fakahā ki he kuiní ʻa e ngaahi meʻa kotoa ʻa ia kuo hoko ki he tuʻí. Pea naʻá ne hū mai ki he tuʻí; pea ʻi heʻene sio ki heʻene tokoto ʻo hangē kuó ne maté, pea mo e tutuʻu foki ʻa ʻĒlone mo hono kāingá ʻo hangē kuo tupu meiate kinautolu ʻa ʻene toó, naʻá ne tuputāmaki kiate kinautolu, ʻo ne fekau ki heʻene kau tamaioʻeikí, pe ko e kau tamaioʻeiki ʻa e tuʻí, ke nau puke ʻa kinautolu ʻo tāmateʻi ʻa kinautolu.

20 Pea ko ʻeni kuo mamata ʻa e kau tamaioʻeikí ki he tupuʻanga ʻo e tō ʻa e tuʻí, ko ia naʻa nau manavahē ke ala honau nimá kia ʻĒlone mo hono kāingá; pea naʻa nau kole fakamātoato ki he kuiní ʻo pehē ange: Ko e hā ʻokú ke fekau ai ke mau tāmateʻi ʻa e kau tangata ko ʻení, he vakai ʻoku amālohi ange honau toko tahá ʻiate kimautolu kotoa pē? Ko ia kuo pau pē ke mau tō kotoa ʻi honau ʻaó.

21 Ko ʻeni ʻi he vakai ʻe he kuiní ki he ilifia ʻa e kau tamaioʻeikí naʻe kamata ke ne fuʻu ilifia lahi foki mo ia, telia naʻa tō ha kovi kiate ia. Pea naʻá ne fekau ki heʻene kau tamaioʻeikí ke nau ʻalu ʻo ui ʻa e kakaí, koeʻuhí ke nau lava ʻo tāmateʻi ʻa ʻĒlone mo hono kāingá.

22 Ko ʻeni ʻi he ʻiloʻi ʻe ʻĒlone ʻa e fakapapau ʻa e loto ʻo e kuiní, pea ʻi heʻene ʻiloʻi foki ʻa e fefeka ʻo e loto ʻo e kakaí, naʻá ne manavahē telia naʻa fakataha mai ha fuʻu kakai tokolahi, pea ʻe hoko ai ha fakakikihi lahi mo ha maveuveu ʻiate kinautolu; ko ia naʻe mafao atu hono nimá ʻo fokotuʻu hake ʻa e tuʻí mei he kelekele, ʻo ne pehē kiate ia: Tuʻu hake. Pea naʻe tuʻu hake ia ʻi hono vaʻé, ʻo ne toe maʻu hono iví.

23 Ko ʻeni naʻe fai ʻeni ʻi he ʻao ʻo e kuiní mo e tokolahi ʻo e kau tamaioʻeikí. Pea ʻi heʻenau mamata ki aí naʻa nau fuʻu ofo lahi ʻaupito, ʻo kamata ke ilifia. Pea naʻe tuʻu atu ki muʻa ʻa e tuʻí, ʻo kamata ke afolofola kiate kinautolu, pea naʻe tui ai ʻo bului ʻa hono falé kotoa ki he ʻEikí.

24 Ko ʻeni kuo ʻi ai ha fuʻu kakai tokolahi kuo fakataha mai ko e meʻa ʻi he fekau ʻa e kuiní, pea naʻe kamata ke ʻi ai ha ngaahi lāunga lahi ʻiate kinautolu ko e meʻa ʻia ʻĒlone mo hono kāingá.

25 Ka naʻe tuʻu atu ki muʻa ʻa e tuʻí ʻi honau ʻao ʻo ne akonaki kiate kinautolu. Pea naʻa nau loto-fiemālie kia ʻĒlone mo kinautolu naʻe ʻiate iá.

26 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he ʻafioʻi ʻe he tuʻí kuo loto-fiemālie ʻa e kakaí, naʻá ne fekau ke tuʻu ʻa ʻĒlone mo hono kāingá ʻi he lotolotonga ʻo e fuʻu kakaí, pea ke nau malanga ʻaki ʻa e folofolá kiate kinautolu.

27 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe ʻoatu ʻe he tuʻí ha atohi fanongonongo ʻi hono kotoa ʻo e fonuá, ki hono kakai kotoa pē ʻa ia naʻe ʻi hono fonuá kotoa, ʻa ia naʻe ʻi he ngaahi potu takatakai kotoa pē, ʻa ia naʻe ʻalu atu ʻo aʻu ki he tahi, ʻi he hahaké mo e hihifó, pea kuo vaheʻi mei he fonua ko bSeilahemalá ʻe ha kiʻi konga feituʻu maomaonganoa lausiʻi, ʻa ia naʻe ʻalu atu mei he tahi hahaké ʻo aʻu ki he tahi hihifó, pea takatakai ʻi he ngaahi ngataʻanga ʻo e ngaahi matātahí, mo e ngaahi ngataʻanga ʻo e feituʻu maomaonganoa naʻe ʻi he tokelaú ofi ki he veʻe fonua ko Seilahemalá, ʻo ʻalu atu ʻi he ngaahi ngataʻanga fonua ʻo Manataí, ʻo ofi ki he matavai ʻo e vaitafe ko Saitoné, ʻo ʻalu atu mei he hahaké ki he hihifó—pea naʻe pehē hono vaheʻi ʻo e kau Leimaná mo e kau Nīfaí.

28 Ko ʻeni, naʻe nofo ʻa e kau Leimana afakapikopiko tahá ʻi he feituʻu maomaonganoá, ʻo nau nofo ʻi ha ngaahi fale fehikitaki; pea naʻa nau mafola ʻi he feituʻu maomaonganoa ʻi he hihifó, ʻi he fonua ko Nīfaí; ʻio, pea ʻi he fonua foki ʻi he hihifo ʻo e fonua ko Seilahemalá, ʻi he ngaahi ngataʻanga fonua ofi ki he matātahí, pea ʻi he hihifó ʻi he fonua ko Nīfaí, ʻi he potu ʻo e ʻuluaki tofiʻa ʻo ʻenau ngaahi tamaí, pea naʻe pehē ʻene tuʻu ʻo ofi ki he matātahí.

29 Pea naʻe ʻi ai foki ha kau Leimana tokolahi ʻi he potu hahaké ʻo ofi ki he matātahí, ʻa ia kuo tuli ʻe he kau Nīfaí ʻa kinautolu ki aí. Pea naʻe pehē hono meimei takatakai ʻa e kau Nīfaí ʻe he kau Leimaná; ka neongo iá kuo maʻu ʻe he kau Nīfaí ʻa e ngaahi potu fakatokelau kotoa ʻo e fonua ʻa ia ʻoku fehokotaki mo e feituʻu maomaonganoá ʻi he matavai ʻo e vaitafe ko Saitoné mei hahaké ki hihifó, ʻo takatakai ʻi he feituʻu maomaonganoá; ʻi he tokelaú, ʻo fai atu ʻo aʻu ki he fonua ʻa ia naʻa nau ui ko aMahú.

30 Pea naʻe aʻu hono ngataʻangá ki he fonua ʻa ia naʻa nau ui ko aʻAuhá, pea naʻe pehē hono mamaʻo ʻene tuʻu ʻi he tokelaú naʻe aʻu ia ki he fonua naʻe nofoʻi pea ʻauha hono kakaí, ʻa ia ko honau ngaahi bhuí kuo tau lau ki ai, ʻa ia naʻe ʻilo ʻe he kakai ʻo Seilahemalá, pea ko e potu ia ʻa ia naʻa nau cʻuluaki tūʻuta mai aí.

31 Pea naʻa nau haʻu mei ai ʻo aʻu ki he feituʻu maomaonganoá ʻi he tongá. Ko ia naʻe ui ʻa e fonua ʻi he fakatokelaú ko aʻAuha, pea naʻe ui ʻa e fonua ʻi he fakatongá ko Mahu, ʻa ia ko e feituʻu maomaonganoa ia naʻe fonu ʻi he fanga manu kaivao kehekehe ʻo e faʻahinga kotoa pē, ko hanau niʻihi kuo haʻu mei he fonua ʻi he fakatokelaú ke maʻu ha meʻakai.

32 Pea ko ʻeni, ko hono amamaʻó ko e fononga feʻunga mo e ʻaho ʻe taha mo e konga ki ha tangata Nīfai ʻi he vahaʻa ʻo Mahú mo e fonua ko ʻAuhá mei he tahi hahaké ki he tahi hihifó; pea naʻe pehē hono meimei takatakai ʻa e fonua ko Nīfaí mo e fonua ko Seilahemalá ʻe he vaí, pea ʻoku ʻi ai ha bkavelemotu ʻi he vahaʻa ʻo e fonua he fakatokelaú mo e fonua he fakatongá.

33 Pea naʻe hoko ʻo pehē kuo nofoʻi ʻe he kau Nīfaí ʻa e fonua ko Mahú, ʻo fai mei he tahi hahaké ki he tahi hihifó, pea kuo pehē hono kāpui ʻe he kau Nīfaí ʻi honau potó ʻaki ʻenau kau leʻo mo ʻenau ngaahi kau tau ʻa e kau Leimana ʻi he potu tongá ke ʻoua naʻa nau toe maʻu ha fonua ʻi he feituʻu tokelaú, koeʻuhi ke ʻoua naʻa nau fuʻu mafola atu ki he fonua ʻi he fakatokelaú.

34 Ko ia naʻe ʻikai lava ke toe maʻu ʻe he kau Leimaná ha fonua kae ngata pē ʻi he fonua ko Nīfaí pea mo e feituʻu maomaonganoa takatakai ki aí. Ko ʻeni naʻe ngali poto hono fai ʻe he kau Nīfaí ʻa e meʻá ni—he ko ha fili ʻa e kau Leimaná kiate kinautolu, ko ia naʻe ʻikai ai te nau fie kātaki ʻenau ngaahi fakamamahí mei he tafaʻaki kotoa pē, pea koeʻuhi ke nau maʻu foki ha fonua ʻa ia te nau lava ʻo hola ki ai, ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi holí.

35 Pea ko ʻeni, hili ʻeku leaʻaki ʻení, ʻoku ou toe foki ki he fakamatala kia ʻĀmoni mo ʻĒlone mo ʻOminea mo Himinai pea mo honau kāingá.