Kapitola 23

Je vyhlášena náboženská svoboda–Lamanité v sedmi zemích a městech jsou obráceni–Nazývají se Anti-Nefi-Lehité a jsou osvobozeni od prokletí–Amalekité a Amulonité odmítají pravdu. Kolem roku 90–77 př. Kr.

  Vizte, nyní, stalo se, že král Lamanitů vyslal mezi veškerý svůj lid prohlášení, aby nevkládali ruce své na Ammona nebo Arona nebo Omnera nebo Himniho ani na žádného z jejich bratří, kteří půjdou kážíce slovo Boží, ať budou na jakémkoli místě v kterékoli části jejich země.

  Ano, vyslal mezi ně ustanovení, aby na ně nevkládali ruce své, aby je svázali nebo je uvrhli do vězení; ani aby po nich neplivali nebo je bili nebo je vyvrhovali ze svých synagog nebo je bičovali; ani aby je nekamenovali, ale že mají míti volný přístup do jejich domů, a také do jejich chrámů a do jejich svatyň.

  A tak mohli jíti a kázati slovo podle přání svého, neboť král byl obrácen k Pánu, i celý jeho dům; tudíž vyslal po zemi prohlášení k svému lidu, aby slovo Boží nemělo žádné překážky, ale aby se mohlo šířiti po celé zemi, aby jeho lid mohl býti přesvědčen o zlovolných tradicích svých otců a aby mohli býti přesvědčeni, že jsou všichni bratří a že nemají vražditi ani pleniti ani krásti ani cizoložiti ani páchati žádnou zlovolnost.

  A nyní, stalo se, že když král vyslal toto prohlášení, Aron a jeho bratří chodili od města k městu a od jednoho domu uctívání ke druhému, zakládajíce církve a vysvěcujíce kněze a učitele v zemi mezi Lamanity, aby mezi nimi kázali a učili slovo Boží; a tak počali míti veliký úspěch.

  A tisíce byly přivedeny k poznání Pána, ano, tisíce byly přivedeny k tomu, aby věřily v tradice Nefitů; a byli učeni záznamům a proroctvím, jež byly předávány až do této nynější doby.

  A tak jistě, jakože žije Pán, tak jistě tolik, kolik uvěřilo, neboli tolik, kolik bylo přivedeno k poznání pravdy kázáním Ammona a jeho bratří podle ducha zjevení a proroctví a moci Boží působící skrze ně zázraky – ano, pravím vám, jakože žije Pán, tolik Lamanitů, kolik uvěřilo v jejich kázání a bylo obráceno k Pánu, nikdy neodpadlo.

  Neboť se stali spravedlivým lidem; složili zbraně své vzpoury, takže již nikdy více proti Bohu nebojovali, ani proti žádnému ze svých bratří.

  Nyní, toto jsou ti, kteří byli obráceni k Pánu:

  Lid Lamanitů, který byl v zemi Izmael;

  10 A také z lidu Lamanitů, který byl v zemi Middoni;

  11 A také z lidu Lamanitů, který byl v městě Nefi;

  12 A také z lidu Lamanitů, který byl v zemi Šilom a který byl v zemi Šemlon a v městě Lemuel a v městě Šimnilom.

  13 A toto jsou jména měst Lamanitů, jež byla obrácena k Pánu; a toto jsou ti, kteří složili zbraně své vzpoury, ano, všechny své válečné zbraně; a ti všichni byli Lamanité.

  14 A Amalekité obráceni nebyli, pouze jediný; ani žádný z Amulonitů; ale zatvrzovali srdce své, a také srdce Lamanitů v oné části země, kde dleli, ano, a ve všech svých vesnicích a ve všech svých městech.

  15 Tudíž, vyjmenovali jsme všechna města Lamanitů, v kterých pokání činili a došli poznání pravdy a byli obráceni.

  16 A nyní, stalo se, že král a ti, kteří byli obráceni, si přáli, aby měli jméno, aby tím mohli býti odlišeni od svých bratří; tudíž se král radil s Aronem a s mnohými jejich kněžími o jménu, které by na sebe měli vzíti, aby mohli býti odlišeni.

  17 A stalo se, že se nazvali Anti-Nefi-Lehité; a byli nazýváni tímto jménem a nebyli již nazýváni Lamanity.

  18 A počali býti velmi pracovitým lidem; ano, byli přátelští k Nefitům; tudíž navázali s nimi přátelství a prokletí Boží je již nepronásledovalo.