Ko e Tohi ʻa ʻAlamā ko e Foha ʻo ʻAlamā

Vahe 23

ʻOku fanongonongo ʻa e tauʻatāina fakalotú—ʻOku fakaului ʻa e kau Leimana ʻi he potu fonua ʻe fitu mo e ngaahi kolo lalahi—ʻOku nau ui ʻa kinautolu ko e kau ʻAnitai-Nīfai-Līhai pea ʻoku fakaʻatā ʻa kinautolu mei he fakamalaʻiá—ʻOku fakaʻikaiʻi ʻe he kau ʻAmalekaí mo e kau ʻAmuloné ʻa e moʻoní. Taʻu 90–77 K.M. nai.

1 Vakai, ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē naʻe ʻoatu ʻe he tuʻi ʻo e kau Leimaná ha atohi fanongonongo ki hono kakaí kotoa, ke ʻoua te nau ala honau nimá kia ʻĀmoni, pe ʻĒlone, pe ʻOminea, pe Himinai, pe ko ha taha ʻo honau kāinga ʻa ia ʻe ʻalu atu ʻo malanga ʻaki ʻa e folofola ʻa e ʻOtuá, ʻi ha fetuʻu pē te nau ʻi ai, ʻi ha potu ʻi honau fonuá.

2 ʻIo, naʻá ne ʻoatu ha tuʻutuʻuni kiate kinautolu, ke ʻoua naʻa nau ala honau nimá kiate kinautolu ke haʻi, pe lī ʻa kinautolu ki he fale fakapōpulá; pea ʻoua foki naʻa nau ʻaʻanu kiate kinautolu, pe taaʻi ʻa kinautolu, pe kapusi ʻa kinautolu ki tuʻa mei honau ngaahi fale lotú, pe tauteaʻi ʻa kinautolu; pea ʻoua foki naʻa nau tolomakaʻi ʻa kinautolu, ka ʻoku totonu ke nau tauʻatāina ke nau hū atu ki honau ngaahi falé, kae ʻumaʻā foki honau ngaahi temipalé mo honau ngaahi potu tapú.

3 Pea koeʻuhí ke nau lava ʻo ʻalu atu ʻo malanga ʻaki ʻa e folofolá ʻo fakatatau ki honau lotó, he kuo ului ʻa e tuʻí ki he ʻEikí, mo hono falé kotoa; ko ia naʻá ne ʻoatu ʻene tohi fanongonongó ʻi hono kotoa ʻo e fonuá ki hono kakaí, koeʻuhí ke ʻoua naʻa ʻi ai ha meʻa ʻe taʻofi ʻa e folofola ʻa e ʻOtuá, koeʻuhí ke mafola atu ia ki hono kotoa ʻo e fonuá, koeʻuhí ke lava ʻo fakamahino ki hono kakaí ʻa e ngaahi atalatukufakaholo kovi ʻa ʻenau ngaahi tamaí, pea ke lava ʻo fakamahinoʻi kiate kinautolu, ko e kāinga ʻa kinautolu kotoa pē, pea ʻoku ʻikai totonu ke nau fakapō, pe vete koloa, pe kaihaʻa, pe fai feʻauaki, pe fai ha faʻahinga fai angahala ʻe taha.

4 Pea ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili ʻa e ʻoatu ʻe he tuʻí ʻa e tohi fanongonongo ko ʻeni, naʻe ʻalu atu ʻa ʻĒlone mo hono kāingá mei he kolo ki he kolo, pea mei he fale ʻo e lotu ʻe taha ki he taha, ʻo fokotuʻu ha ngaahi siasí, mo fakanofo ha kau taulaʻeiki mo ha kau akonaki ʻi hono kotoa ʻo e fonuá ʻi he kau Leimaná, ke malanga mo ako ʻaki ʻa e folofola ʻa e ʻOtuá ʻiate kinautolu; pea ko ia naʻe kamata ke tupulaki lahi ʻa ʻenau ngāué.

5 Pea naʻe fakahā ki he toko lau afe ʻa e ʻilo ki he ʻEikí, ʻio, naʻe fakalotoʻi ha toko lau afe ke nau tui ki he ngaahi atalatukufakaholo ʻa e kau Nīfaí; pea naʻe akoʻi kiate kinautolu ʻa e ngaahi blekooti mo e ngaahi kikite ʻa ia naʻe tukufakaholo ʻo aʻu mai ki he lolotonga ní.

6 Pea hangē ʻoku moʻui ʻa e ʻEikí, ʻoku pehē ko kinautolu kotoa ʻa ia naʻe tuí, pe ko kinautolu kotoa naʻe fakamahino ki ai ʻa e ʻilo ki he moʻoní, ʻi he malanga ʻa ʻĀmoni mo hono kāingá, ʻo fakatatau ki he laumālie ʻo e fakahaá mo e kikité, pea mo e mālohi ʻo e ʻOtuá ʻo fakahoko ai ha ngaahi mana ʻiate kinautolú—ʻio, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, hangē ʻoku moʻui ʻa e ʻEikí, ko e tokolahi ʻo e kau Leimana naʻe tui ki heʻenau malangá, pea nau aului ki he ʻEikí, naʻe bʻikai ke nau toe hē.

7 He naʻa nau hoko ko ha kakai māʻoniʻoni; naʻa nau tuku hifo ʻa e ngaahi mahafu naʻa nau angatuʻu ʻakí, ʻo ʻikai te nau toe tauʻi ʻa e ʻOtuá, pe ko ha taha ʻo honau kāingá.

8 Ko ʻeni ko e afaʻahinga ʻeni ʻa ia naʻa nau ului ki he ʻEikí:

9 Ko e kakai ʻo e kau Leimana ʻa ia naʻe ʻi he fonua ko ʻIsimelí;

10 Kae ʻumaʻā foki mo e kakai ʻo e kau Leimaná ʻa ia naʻe ʻi he fonua ko Mitonaí;

11 Kae ʻumaʻā foki mo e kakai ʻo e kau Leimaná ʻa ia naʻe ʻi he kolo ko Nīfaí;

12 Kae ʻumaʻā foki mo e kakai ʻo e kau Leimaná ʻa ia naʻe ʻi he fonua ko aSailomé, mo kinautolu ʻa ia naʻe ʻi he fonua ko Semeloní, pea ʻi he kolo ko Lēmiuelá, pea ʻi he kolo ko Siminilomí.

13 Pea ko e ngaahi hingoa ʻeni ʻo e ngaahi kolo ʻo e kau Leimaná ʻa ia naʻe aului ki he ʻEikí; pea ko kinautolu ʻeni naʻa nau tuku hifo ʻa e ngaahi mahafu tau ʻa ia naʻa nau angatuʻu ʻakí, ʻio, ʻa ʻenau ngaahi mahafu taú kotoa; pea ko e kau Leimana ʻa kinautolu kotoa pē.

14 Pea naʻe ʻikai ke aului ʻa e kau ʻAmalekaí, tuku kehe ha toko taha pē; pea naʻe ʻikai foki mo ha toko taha ʻo e kau bʻAmuloné; ka naʻa nau fakafefeka honau lotó, pea mo e loto foki ʻo e kau Leimana ʻi he ngaahi potu kotoa ko ia ʻo e fonuá ʻa ia naʻa nau nofo aí; ʻio, pea mo honau ngaahi kolo īkí mo honau ngaahi kolo lalahí kotoa.

15 Ko ia, kuo tau lau ki he hingoa ʻo e ngaahi kolo kotoa ʻo e kau Leimaná ʻa ia naʻa nau fakatomala ʻo maʻu ʻa e ʻilo ki he moʻoní, pea nau ului.

16 Pea ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē naʻe fakaʻamu ʻa e tuʻí mo kinautolu ʻa ia naʻe uluí ke nau maʻu ha hingoa, koeʻuhi ke fakaʻilongaʻi ʻaki kinautolu mei honau kāingá; ko ia naʻe fealeaʻaki ʻa e tuʻí mo ʻĒlone mo e tokolahi ʻo ʻenau kau taulaʻeikí, ʻo kau ki he hingoa te nau ʻai kiate kinautolu ke fakaʻilongaʻi ʻaki ʻa kinautolú.

17 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻa nau ui honau hingoá ko e kau aʻAnitai-Nīfai-Līhai; pea naʻe ui ʻa kinautolu ʻaki ʻa e hingoa ko ʻení, pea ʻikai toe ui ʻa kinautolu ko e kau Leimana.

18 Pea naʻa nau kamata ke hoko ko ha kakai faʻa ngāue lahi; ʻio, pea naʻa nau vā lelei mo e kau Nīfaí; ko ia, naʻa nau kamata ke nofo vā lelei mo kinautolu, pea naʻe ʻikai ke toe ʻiate kinautolu ʻa e afakamalaʻia ʻa e ʻOtuá.