Kniha Almova syna Almy

Kapitola 28

Lamanité jsou poraženi v strašlivé bitvě – Desítky tisíc jsou zabity – Zlovolní jsou vydáni stavu nekonečné bědy; spravedliví dosahují nikdy nekončícího štěstí. Kolem roku 77–76 př. Kr.

1 A nyní, stalo se, že poté, co se lid Ammonův zabydlel v zemi aJeršon, a také co byla v zemi Jeršon založena církev a co byla kolem země Jeršon rozestavěna vojska Nefitů, ano, na všech hranicích okolo země Zarahemla; vizte, vojska Lamanitů následovala své bratří do pustiny.

2 A tak nastala strašlivá bitva; ano, dokonce taková, jakou nikdo mezi veškerým lidem v zemi nepoznal od doby, kdy Lehi opustil Jeruzalém; ano, a desítky tisíc Lamanitů byly zabity a do široka rozptýleny.

3 Ano, a také mezi lidem Nefiovým bylo strašlivé krveprolití; nicméně Lamanité byli azahnáni a rozptýleni a lid Nefiův se opět vrátil do své země.

4 A nyní, byla to doba, kdy bylo po celé zemi slyšeti veliké truchlení a bědování, mezi veškerým lidem Nefiovým –

5 Ano, pláč vdov, truchlících pro svého manžela, a také otců, truchlících pro své syny, a dcery pro bratra, ano, bratra pro otce; a tak byl slyšeti truchlivý pláč mezi nimi všemi, truchlení pro jejich příbuzné, kteří byli zabiti.

6 A nyní, zajisté to byl den plný smutku; ano, čas vážnosti a čas mnohého apůstu a modlitby.

7 A tak končí patnáctý rok vlády soudců nad lidem Nefiovým;

8 A toto je zpráva o Ammonovi a jeho bratřích, o jejich putování po zemi Nefi, o jejich utrpení v zemi, o jejich úzkostech a o jejich strastech a o jejich anepředstavitelné radosti a o přijetí a bezpečí bratří v zemi Jeršon. A nyní, kéž Pán, Vykupitel všech lidí, na věky požehná jejich duši.

9 A toto je zpráva o válkách a svárech mezi Nefity, a také o válkách mezi Nefity a Lamanity; a patnáctý rok vlády soudců je ukončen.

10 A doba od prvního do patnáctého roku přinesla zničení mnoha tisíc životů; ano, přinesla strašlivý výjev krveprolití.

11 A těla mnoha tisíc jsou uložena hluboko v zemi, zatímco těla mnoha tisíc atlejí v hromadách na tváři země; ano, a mnohé tisíce btruchlí nad ztrátou svých příbuzných, protože, podle příslibů Páně, mají důvod se báti, že jsou vydáni stavu nekonečné bědy.

12 Zatímco mnohé tisíce jiných vpravdě truchlí nad ztrátou svých příbuzných, a přece se radují a těší v naději, a dokonce vědí, podle apříslibů Páně, že ti budou pozdviženi, aby přebývali na pravici Boha ve stavu nikdy nekončícího štěstí.

13 A tak vidíme, jak veliká je anerovnost člověka kvůli hříchu a přestupku a moci ďáblově, která přichází lstivými bplány, které vymyslel, aby polapil srdce lidí.

14 A tak vidíme veliké povolání lidí pilně pracovati na avinicích Páně; a tak vidíme veliký důvod ke smutku, a také k radosti – ke smutku kvůli smrti a kvůli zničení mezi lidmi a k radosti kvůli bsvětlu Kristovu k životu.