Kapitola 35

Kázání slova maří lstivost Zoramitů–Ti vyhánějí obrácené, kteří se pak v Jeršonu připojují k lidu Ammonovu–Alma je zarmoucen nad zlovolností lidu. Kolem roku 74 př. Kr.

  Nyní, stalo se, že poté, co Amulek ukončil tato slova, opustili zástup a šli do země Jeršon.

  Ano, a zbytek bratří poté, co kázali slovo Zoramitům, také šel do země Jeršon.

  A stalo se, že poté, co se oblíbenější část Zoramitů společně poradila o slovech, jež jim byla kázána, rozhněvala se pro slovo, neboť mařilo jejich lstivost; tudíž oni nechtěli poslouchati tato slova.

  A vyslali poselství a shromáždili všechny lidi po celé zemi a radili se s nimi o slovech, jež byla promlouvána.

  Nyní, jejich vládcové a jejich kněží a jejich učitelé nedali lidu najevo svá přání; tudíž zjistili potají smýšlení veškerého lidu.

  A stalo se, že poté, co zjistili smýšlení veškerého lidu, ti, kteří byli nakloněni slovům, jež promlouval Alma a jeho bratří, byli vypuzeni ze země; a bylo jich mnoho; a přišli také do země Jeršon.

  A stalo se, že Alma a jeho bratří je poučovali.

  Nyní, lid Zoramitů se hněval na lid Ammonův, který byl v Jeršonu, a hlavní vládce Zoramitů, jsa velice zlovolným mužem, poslal k lidu Ammonovu poselství požaduje od nich, aby vypudili ze své země všechny ty, kteří od nich přešli do jejich země.

  A vychrlil proti nim mnoho hrozeb. A nyní, lid Ammonův se jejich slov nebál; tudíž je nevypudili, ale přijali všechny chudé ze Zoramitů, kteří k nim přišli; a nasytili je a oblékli je a dali jim země jako jejich dědictví; a sloužili jim podle jejich potřeb.

  10 Nyní, to podnítilo Zoramity k hněvu vůči lidu Ammonovu a počali se stýkati s Lamanity a podněcovali je také k hněvu vůči nim.

  11 A tak počali Zoramité a Lamanité činiti přípravy na válku proti lidu Ammonovu, a také proti Nefitům.

  12 A tak skončil sedmnáctý rok vlády soudců nad lidem Nefiovým.

  13 A lid Ammonův odešel ze země Jeršon a přišel do země Melek a uvolnil místo v zemi Jeršon vojskům Nefitů, aby mohla bojovati s vojsky Lamanitů a s vojsky Zoramitů; a tak počala válka mezi Lamanity a Nefity v osmnáctém roce vlády soudců; a zpráva o jejich válkách bude podána později.

  14 A Alma a Ammon a jejich bratří a také dva synové Almovi se vrátili do země Zarahemla, byvše nástroji v rukou Božích při přivádění mnoha Zoramitů ku pokání; a tolik, kolik jich bylo přivedeno ku pokání, bylo vyhnáno ze své země; ale mají země jako své dědictví v zemi Jeršon a chopili se zbraní, aby bránili sebe a své manželky a děti a své země.

  15 Nyní, Alma, jsa zarmoucen pro nepravost svého lidu, ano, pro ony války a krveprolití a sváry, které mezi nimi byly; a oznámiv slovo neboli byv vyslán, aby oznamoval slovo mezi všemi lidmi v každém městě; a vida, že srdce lidí se počalo zatvrzovati a že se počali pro přísnost slova urážeti, byl v srdci nesmírně zarmoucen.

  16 Tudíž, dal, aby se jeho synové shromáždili, aby mohl předati každému z nich jednotlivě pověření ohledně věcí týkajících se spravedlivosti. A my máme zprávu o jeho přikázáních, která jim dal, podle jeho vlastního záznamu.