Kapitola 37

Desky z mosazi a další písma jsou zachovávána, aby přivedla duše k spasení–Jaredité byli zničeni pro svou zlovolnost–Jejich tajné přísahy a smlouvy musejí býti před lidem utajeny–Raďte se s Pánem ve veškerém svém konání–Tak jako Liahona vedla Nefity, tak slovo Kristovo vede lidi k věčnému životu. Kolem roku 74 př. Kr.

  A nyní, synu můj Helamane, přikazuji ti, abys převzal záznamy, které mi byly svěřeny;

  A také ti přikazuji, abys vedl záznam tohoto lidu podle toho, jak jsem to činil já, na deskách Nefiových, a zachovával všechny věci, které jsem zachovával já, v posvátnosti tak, jak jsem je zachovával já; neboť jsou zachovávány pro moudrý záměr.

  A tyto desky z mosazi, které obsahují tyto rytiny, na nichž jsou záznamy svatých písem, které mají rodokmen našich praotců od samého počátku –

  Viz, bylo prorokováno našimi otci, že budou udržovány a předávány z jednoho pokolení na druhé a budou udržovány a zachovávány rukou Páně, dokud nevyjdou ke každému národu, pokolení, jazyku a lidu, aby poznali tajemství, která jsou na nich obsažena.

  A nyní viz, jsou-li udržovány, musejí si podržeti svůj jas; ano, a ony si podrží svůj jas; ano, a taktéž i všechny desky, které obsahují svaté písmo.

  Nyní, ty se můžeš domnívati, že to je pošetilost ve mně; ale viz, já ti pravím, že malými a prostými věcmi se uskutečňují věci veliké; a malé prostředky v mnoha případech zahanbují moudré.

  A Pán Bůh užívá prostředků, aby uskutečnil své veliké a věčné záměry; a velice malými prostředky Pán zahanbuje moudré a uskutečňuje spasení mnoha duší.

  A nyní, doposud bylo moudrostí v Bohu, aby tyto věci byly zachovávány; neboť viz, rozšířily paměť tohoto lidu, ano, a přesvědčily mnohé o omylu jejich cest a přivedly je k poznání jejich Boha k spasení jejich duše.

  Ano, pravím ti, kdyby nebylo těchto věcí, které tyto záznamy obsahují, které jsou na těchto deskách, Ammon a jeho bratří by nebyli přesvědčili tolik tisíc Lamanitů o nesprávných tradicích jejich otců; ano, tyto záznamy a jejich slova je přivedla ku pokání; to jest, přivedla je k poznání Pána, jejich Boha, a k radosti v Ježíši Kristu, jejich Vykupiteli.

  10 A kdo ví, zdali skrze ně jich nebude přivedeno mnoho tisíc, ano, a také mnoho tisíc našich tvrdošíjných bratří Nefitů, kteří nyní zatvrzují srdce své v hříchu a nepravostech, k poznání Vykupitele svého

  11 Nyní, tato tajemství mi ještě nebyla plně oznámena; tudíž se zdržím o tom mluviti.

  12 A postačí, jestliže jen řeknu, že jsou zachovávány pro moudrý záměr, kterýžto záměr je znám Bohu; neboť on radí v moudrosti nad všemi svými díly, a stezky jeho jsou přímé a cesta jeho je jeden věčný koloběh.

  13 Ó, pamatuj, pamatuj, synu můj Helamane, jak přísná jsou přikázání Boží. A on pravil: Budete-li zachovávati přikázání má, bude se vám v zemi dařiti – ale nebudeš-li zachovávati přikázání jeho, budeš z přítomnosti jeho odříznut.

  14 A nyní, pamatuj, synu můj, že ti Bůh svěřil tyto věci, které jsou posvátné, které udržoval v posvátnosti a které také bude udržovati a zachovávati pro moudrý záměr v něm, aby mohl ukázati moc svou budoucím pokolením.

  15 A nyní viz, říkám ti duchem proroctví, že budeš-li přestupovati přikázání Boží, viz, tyto věci, které jsou posvátné, ti budou mocí Boží odňaty a ty budeš vydán Satanovi, aby tě mohl prosívati jako plevy ve větru.

  16 Ale budeš-li zachovávati přikázání Boží a budeš-li nakládati s těmito věcmi, které jsou posvátné, podle toho, co ti Pán přikazuje (neboť ty se musíš obraceti k Pánu ohledně čehokoli, co s nimi musíš činiti), viz, žádná moc na zemi ani v pekle ti je nemůže odebrati, neboť Bůh je mocný natolik, že naplní všechna slova svá.

  17 Neboť on naplní všechny přísliby své, které ti dá, neboť on naplnil přísliby své, které dal otcům našim.

  18 Neboť jim přislíbil, že tyto věci zachová pro moudrý záměr v něm, aby mohl ukázati moc svou budoucím pokolením.

  19 A nyní viz, jeden záměr již naplnil, totiž znovuzřízení mnoha tisíc Lamanitů k poznání pravdy; a ukázal na nich moc svou, a ještě na nich také moc svou ukáže budoucím pokolením; tudíž budou zachovávány.

  20 Tudíž ti přikazuji, synu můj Helamane, abys byl pilný v plnění všech mých slov a abys byl pilný v zachovávání přikázání Božích, jak jsou psána.

  21 A nyní, promluvím k tobě o oněch dvaceti čtyřech deskách, abys je udržoval, aby tomuto lidu mohla býti ukázána tajemství a díla temnoty a jejich tajná díla neboli tajná díla onoho lidu, který byl zničen; ano, všechny jejich vraždy a loupení a jejich plenění a všechna jejich zlovolnost a ohavnosti mohou býti ukázány tomuto lidu; ano, a abys uchovával tyto překladatele.

  22 Neboť viz, Pán viděl, že lid jeho počal působiti v temnotě, ano, konati tajné vraždy a ohavnosti; tudíž Pán pravil, že nebudou-li činiti pokání, budou vyhlazeni s tváře země.

  23 A Pán pravil: Připravím služebníku svému Gazelemovi kámen, který bude vyzařovati v temnotě světlo, abych mohl odkrýti lidem svým, kteří mi slouží, abych jim mohl odkrýti díla bratří jejich, ano, tajná díla jejich, jejich díla temnoty, a jejich zlovolnost a ohavnosti.

  24 A nyní, synu můj, tyto překladatele byly připraveny, aby se mohlo naplniti slovo Boží, které on pravil řka:

  25 Vynesu z temnoty na světlo všechna tajná díla jejich a ohavnosti jejich; a nebudou-li činiti pokání, vyhladím je s tváře země; a vynesu na světlo všechny tajnosti a ohavnosti jejich každému národu, který bude od nynějška nadále vlastniti tuto zemi.

  26 A nyní, synu můj, my vidíme, že pokání nečinili; tudíž byli zničeni, a potud se slovo Boží naplnilo; ano, jejich tajné ohavnosti byly vyneseny z temnoty a byly nám oznámeny.

  27 A nyní, synu můj, přikazuji ti, abys zadržel všechny jejich přísahy a jejich smlouvy a jejich dohody v jejich tajných ohavnostech; ano, a všechna jejich znamení a jejich divy budeš před tímto lidem tajiti, aby je nepoznali, aby snad také neupadli v temnotu a nebyli zničeni.

  28 Neboť viz, na celé této zemi leží prokletí, že na všechny ony činitele temnoty přijde zničení podle moci Boží, až budou plně zralí; tudíž si přeji, aby tento lid nemusel býti zničen.

  29 Tudíž budeš před tímto lidem ony tajné plány jejich přísah a jejich smluv tajiti a pouze jejich zlovolnost a jejich vraždy a jejich ohavnosti mu budeš oznamovati; a budeš je učiti, aby si takovou zlovolnost a ohavnosti a vraždy hnusili; a také je budeš učiti, že onen lid byl zničen pro svou zlovolnost a ohavnosti a své vraždy.

  30 Neboť viz, povraždili všechny proroky Páně, kteří přišli mezi ně, aby jim oznamovali nepravosti jejich; a krev těch, které zavraždili, křičela k Pánu, jejich Bohu, o odplatu na těch, kteří byli jejich vražedníky; a tak soudy Boží přišly na tyto činitele temnoty a tajných spolčení.

  31 Ano, a prokleta budiž tato země na věky věků pro ony činitele temnoty a tajná spolčení, až ke zničení, ledaže budou činiti pokání, nežli plně uzrají.

  32 A nyní, synu můj, pamatuj na slova, jež jsem k tobě promlouval; nesvěřuj ony tajné plány tomuto lidu, ale uč jej věčné nenávisti k hříchu a k nepravosti.

  33 Kaž jim pokání a víru v Pána Ježíše Krista; uč je, aby se pokořili a aby byli mírní a pokorní v srdci; uč je, aby odolávali každému pokušení ďáblovu svou vírou v Pána Ježíše Krista.

  34 Uč je, aby nikdy nebyli znaveni konáním dobra, ale aby byli mírní a pokorní v srdci; neboť takoví naleznou odpočinutí duši své.

  35 Ó, pamatuj, synu můj, a uč se moudrosti v mládí svém; ano, nauč se v mládí svém zachovávati přikázání Boží.

  36 Ano, a volej k Bohu o veškerou podporu svou; ano, nechť veškerá konání tvá jsou pro Pána, a ať jdeš kamkoli, nechť je to v Pánu; ano, nechť veškeré myšlenky tvé směřují k Pánu; ano, nechť náklonnost srdce tvého ulpí na Pánovi na věky.

  37 Raď se s Pánem ve veškerém konání svém a on tě povede k dobrému; ano, když večer uléháš, uléhej v Pánu, aby nad tebou bděl ve spánku tvém; a když ráno vstáváš, nechť je tvé srdce naplněno poděkováním Bohu; a jestliže toto budeš činiti, budeš pozvednut posledního dne.

  38 A nyní, synu můj, mám něco, co bych ti chtěl říci o oné věci, kterou naši otcové nazývají koulí neboli ukazatelem – neboli naši otcové ji nazývali Liahonou, což přeloženo je kompas; a připravil ji Pán.

  39 A viz, žádný člověk neumí vypracovati tak pečlivé vypracování. A viz, byla připravena, aby našim otcům ukazovala směr, kterým mají putovati v pustině.

  40 A pracovala pro ně podle jejich víry v Boha; tudíž jestliže měli víru, aby věřili, že Bůh může způsobiti, že ona vřetena budou ukazovati cestu, kterou mají jíti, viz, stalo se tak; tudíž tento zázrak, a také mnohé jiné zázraky, byl pro ně vykonáván mocí Boží, den za dnem.

  41 Nicméně, protože ony zázraky byly konány malými prostředky, ukázala jim podivuhodná díla. Byli nedbalí a zapomněli uplatňovati svou víru a píli a pak ona podivuhodná díla ustala a oni ve svém putování nepostupovali;

  42 Tudíž setrvávali v pustině neboli neputovali přímým směrem a byli pro své přestupky sužováni hladem a žízní.

  43 A nyní, synu můj, chtěl bych, abys pochopil, že tyto věci nejsou bez nástinu; neboť jak byli naši otcové nedbalí dbáti tohoto kompasu (nyní, tyto věci byly časné), nedařilo se jim; právě tak je tomu s věcmi, jež jsou duchovní.

  44 Neboť viz, je stejně snadné dbáti slova Kristova, jež ti bude ukazovati přímý směr k věčné blaženosti, jako bylo snadné pro naše otce dbáti tohoto kompasu, který jim ukazoval přímý směr do zaslíbené země.

  45 A nyní, já pravím, není v této věci předobraz? Neboť právě tak jistě, jako tento ukazatel přivedl naše otce tím, že následovali jeho směr, do zaslíbené země, tak nás přenesou slova Kristova, jestliže budeme následovati jejich směr, přes toto údolí smutku do daleko lepší země zaslíbení.

  46 Ó synu můj, nebuďme nedbalí proto, že cesta je snadná; neboť tak tomu bylo s našimi otci; neboť tak to pro ně bylo připraveno, že kdyby pohlédli, mohli žíti; právě tak je tomu s námi. Cesta je připravena, a jestliže na ni budeme hleděti, můžeme žíti na věky.

  47 A nyní, synu můj, hleď, aby ses staral o tyto posvátné věci, ano, hleď, abys pohlížel k Bohu a žil. Jdi k tomuto lidu a oznamuj slovo, buď rozvážný. Synu můj, měj se dobře.