ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ແອວ​ມາ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ແອວ​ມາ

ບົດ​ທີ 37

ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ທອງ​ເຫລືອງ ແລະ ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ອື່ນໆ​ໄດ້​ຖືກ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ໄວ້​ເພື່ອ​ນຳ​ເອົາ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ທັງຫລາຍ​ມາ​ຫາ​ຄວາມ​ລອດ—ຊາວ​ຢາ​ເຣັດ​ຖືກ​ທຳລາຍ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ—ຄຳ​ສາບານ​ລັບ ແລະ ຄຳ​ສັນຍາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ຮັກສາໄວ້​ບໍ່​ໃຫ້​ໃຜ​ຮູ້—ຈົ່ງ​ປຶກສາ​ກັບ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໃນ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ທ່ານ​ເຮັດ—ດັ່ງ​ທີ່ເລຍ​ໂຮ​ນາ​ໄດ້​ນຳພາ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ໄປ​ແນວ​ໃດ, ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ກໍ​ຈະ​ນຳພາ​ຜູ້​ຄົນ​ໄປ​ຫາ​ຊີວິດ​ນິລັນດອນ​ແນວນັ້ນ. ປະມານ 74 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ແລະ ບັດ​ນີ້, ຮີ​ລາມັນ​ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ພໍ່​ສັ່ງ​ລູກ​ອີກ​ວ່າ ລູກ​ຈົ່ງ​ຮັບ​ເອົາ​ບັນທຶກ ຊຶ່ງ​ໄດ້ຖືກ​ມອບ​ໃຫ້ພໍ່;

2 ແລະ ພໍ່​ສັ່ງ​ລູກ​ອີກ​ວ່າ ໃຫ້​ລູກ​ບັນ​ທຶກກ່ຽວ​ກັບ​ຜູ້ຄົນພວກ​ນີ້​ໄວ້​ໃນ​ແຜ່ນ​ຈາ​ລຶກ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ຄື​ກັນ​ກັບພໍ່​ໄດ້​ກະທຳ​ມາ, ແລະ ຮັກສາ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ທັງ​ໝົດ​ທີ່ພໍ່​ໄດ້​ຮັກສາ​ມາ​ໃຫ້​ສັກສິດ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ທີ່ພໍ່​ໄດ້​ຮັກສາ​ມັນ​ໄວ້; ເພາະວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ໄປ​ເພື່ອ​ຈຸດປະສົງ​ອັນ​ສະຫລາດທີ່​ຕ້ອງ​ຮັກ​ສາ​ມັນ​ໄວ້.

3 ແລະ ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ທອງ​ເຫລືອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ຊຶ່ງມີ​ຕົວ​ອັກສອນ​ສະຫລັກ​ໄວ້​ໃນ​ນັ້ນ, ຊຶ່ງມີ​ບັນທຶກ ແລະ ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ອັນ​ສັກ​ສິດ​ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ, ຊຶ່ງມີ​ລຳດັບ​ການ​ສືບ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ຂອງ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເລີ່ມ​ຕົ້ນມາ—

4 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ທຳນາຍ​ໄວ້, ວ່າ​ມັນ​ຄວນ​ຖືກ​ຮັກສາ​ໄວ້ ແລະ ມອບ​ຕໍ່ໆ​ກັນ​ໄປ​ຈາກ​ຄົນ​ລຸ້ນ​ໜຶ່ງ​ຫາ​ຄົນ​ອີກລຸ້ນ​ໜຶ່ງ, ແລະ ຖືກ​ເກັບ​ກຳ ແລະ ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ໄວ້​ໂດຍ​ພຣະ​ຫັດ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ຈົນ​ກວ່າ​ມັນ​ຈະ​ເຖິງ​ວັນ​ເວລາ​ທີ່​ມັນ​ຈະ​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ທຸກ​ປະຊາ​ຊາດ, ທຸກ​ຕະກຸນ, ທຸກ​ພາສາ, ແລະ ທຸກ​ຜູ້​ຄົນ​ທັງ​ປວງ, ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້ຈັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ລຶກລັບ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ.

5 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຖ້າ​ຫາກ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຮັກສາ​ມັນ​ໄວ້ ມັນ​ຈະ​ສົດໃສ​ຢູ່​ຄື​ເກົ່າ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ມັນ​ຈະຍັງ​ສົດ​ໃສ​ຢູ່​ຄື​ເກົ່າ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ທັງ​ໝົດ ຊຶ່ງມີ​ຂໍ້ຄວາມ​ອັນ​ເປັນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ສັກສິດ​ຈະ​ຍັງ​ສົດ​ໃສ​ຢູ່​ຄື​ກັນ.

6 ບັດ​ນີ້ລູກ​ອາດ​ຈະ​ຄິດ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ຄວາມ​ໂງ່​ຈ້າ​ຂອງ​ພໍ່; ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ພໍ່​ເວົ້າ​ກັບ​ລູກ​ວ່າ ເລື່ອງ​ເລັກ​ນ້ອຍ ແລະ ງ່າຍໆ​ຈະ​ນຳ​ເລື່ອງ​ໃຫຍ່ມາ; ແລະ ໃນ​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ວິທີ​ເລັກໆນ້ອຍໆ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ສະ​ຫລາດ​ຍອມ​ຈຳນົນ.

7 ແລະ ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດວຽກ​ງານ​ໂດຍ​ວິທີ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ຈຸດ​ມຸ້ງ​ໝາຍ​ອັນ​ເປັນ​ນິລັນດອນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ມາ; ແລະ ໂດຍ​ວິທີ​ເລັກໆ​ນ້ອຍໆ​ທີ່​ສຸດ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ສະຫລາດ​ຕ້ອງ​ຈຳນົນ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ລອດ​ເກີດ​ກັບ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງ​ຫລາຍ.

8 ແລະ ບັດ​ນີ້, ຈົນ​ເຖິງ​ທຸກ​ມື້​ນີ້, ນີ້​ຄື​ຄວາມ​ສະຫລຽວ​ສະຫລາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ໄວ້; ເພາະວ່າ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມັນ​ຈະ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຊົງຈຳ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນພວກ​ນີ້​ດີ​ຂຶ້ນ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ມັນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫລາຍ​ຄົນ​ສຳນຶກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ຕົນ, ແລະ ນຳ​ພວກ​ເຂົາ​ມາ​ຫາ​ຄວາມ​ຮູ້​ເຖິງ​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ໄປ​ຫາ​ຄວາມ​ລອດ​ຂອງ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

9 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພໍ່​ເວົ້າກັບ​ລູກ​ວ່າ, ຖ້າ​ຫາກ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ສິ່ງ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ທີ່​ມີ​ບັນທຶກ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ແລ້ວ, ອຳ​ໂມນ​ກັບ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຂອງ​ລາວ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊາວ​ເລມັນ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​ແນ່​ໃຈ​ບໍ່​ໄດ້​ໃນ​ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ​ອັນ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຂອງ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ບັນທຶກ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຊັກ​ນຳ​ພວກ​ເຂົາ​ມາສູ່​ການ​ກັບ​ໃຈ; ແລະ ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ຊັກ​ນຳ​ພວກ​ເຂົາ​ມາສູ່​ຄວາມ​ຮູ້​ເລື່ອງພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າອົງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ໃນ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດພຣະຜູ້​ໄຖ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

10 ແລະ ຜູ້​ໃດ​ຈະ​ຮູ້​ໄດ້​ວ່າ ບັນທຶກ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ເສັ້ນທາງ​ນຳພາ​ພວກ​ເຂົາ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​ມາ​ໃຫ້​ຮູ້ຈັກ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​ທີ່​ແຂງ​ຄໍ, ຜູ້​ຊຶ່ງຕອນ​ນີ້​ເຮັດ​ໃຈ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ຢູ່​ໃນ​ບາບ ແລະ ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ, ເພື່ອ​ມາ​ຫາ​ຄວາມ​ຮູ້​ເລື່ອງ​ພຣະຜູ້​ໄຖ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ?

11 ບັດ​ນີ້ຄວາມ​ລຶກລັບ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ໂດຍ​ສົມບູນ​ແກ່ພໍ່; ດັ່ງນັ້ນ ພໍ່​ຈຶ່ງ​ຢຸດ​ໄວ້​ກ່ອນ.

12 ແລະ ເປັນ​ການ​ພຽງພໍ ຖ້າ​ຫາກພໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ກ່າວ​ວ່າ ບັນທຶກ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ໄວ້ ເພື່ອ​ຈຸດປະສົງ​ອັນ​ສະຫລາດ, ຊຶ່ງຈຸດປະສົງ​ນີ້ ພຣະ​ເຈົ້າຮູ້ຈັກ; ເພາະວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ແນະນຳ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສະຫລຽວ​ສະຫລາດ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ທາງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຊື່​ຕົງ, ແລະ ເສັ້ນທາງ​ເດີນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ຮອບ​ທີ່​ເປັນ​ນິລັນດອນ​ໜຶ່ງ.

13 ໂອ້ ຈົ່ງ​ຈື່​ຈຳ​ໄວ້, ຈື່​ຈຳ​ໄວ້, ຮີ​ລາມັນ​ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້ານັ້ນ​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ພຽງ​ໃດ. ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: ຖ້າ​ຫາກ​ເຈົ້າຈະ​ຮັກສາ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ເຮົາ, ເຈົ້າຈະຈະ​ເລີນ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ—ແຕ່​ຖ້າ​ຫາກ​ລູກ​ບໍ່​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ແລ້ວ ລູກ​ຈະ​ຖືກ​ຕັດ​ອອກຈາກ​ທີ່​ປະ​ທັບ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

14 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ຈື່ຈຳ​ໄວ້, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າມອບ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄວ້​ກັບ​ລູກ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສັກສິດ, ຊຶ່ງພຣະ​ອົງ​ຈະ​ເກັບ​ກຳ​ໄວ້​ໃຫ້​ສັກສິດ, ແລະ ຊຶ່ງພຣະ​ອົງ​ຈະ​ເກັບ​ກຳ ແລະ ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ໄວ້​ເພື່ອ​ຈຸດປະສົງ​ອັນ​ສະຫລາດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ເພື່ອ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ອອກ​ມາ​ໃຫ້​ຄົນ​ລຸ້ນຫລັງ​ເຫັນ.

15 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພໍ່​ບອກ​ລູກ​ໂດຍ​ວິນ​ຍານ​ແຫ່ງ​ການ​ທຳນາຍ​ວ່າ, ຖ້າ​ຫາກ​ລູກ​ລະ​ເມີດ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເອົາ​ບັນທຶກ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄປ​ຈາກ​ລູກ, ແລະ ລູກ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ຫາ​ຊາ​ຕານ, ເພື່ອ​ມັນຈະ​ໄດ້​ຝັດ​ລູກ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ຂີ້​ແກບ​ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ລົມ.

16 ແຕ່​ຖ້າ​ຫາກ​ລູກ​ຈະ​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ ຈະ​ປະຕິບັດ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ສັກສິດ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຕາມ​ທີ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ບັນຊາ​ລູກ, (ລູກ​ຈະ​ຕ້ອງ​ວິ​ງວອນ​ຫາ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າສຳລັບ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ ບໍ່​ວ່າ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ເພື່ອ​ລູກ​ຈະ​ປະຕິບັດ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້) ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ບໍ່​ມີ​ອຳນາດ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ ຫລື ນະລົກ​ຈະ​ສາມາດ​ເອົາ​ມັນ​ໄປ​ຈາກ​ລູກ​ໄດ້, ເພາະ​ພຣະ​ເຈົ້າມີ​ອຳນາດ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ສຳ​ເລັດ​ທັງ​ໝົດ.

17 ເພາະວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄຳ​ສັນຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ຊຶ່ງພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໄວ້​ກັບ​ລູກ​ສຳ​ເລັດ​ທັງ​ໝົດ, ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄຳ​ສັນຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໄວ້​ກັບ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ.

18 ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສັນຍາ​ກັບ​ຄົນ​ເຫລົ່ານັ້ນວ່າ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ບັນທຶກ​ນີ້​ໄວ້​ເພື່ອ​ຈຸດປະສົງ​ອັນ​ສະຫລາດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ເພື່ອ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ອອກ​ມາ​ໃຫ້​ຄົນ​ລຸ້ນຫລັງ​ເຫັນ.

19 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈຸດປະສົງ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ, ຈົນ​ວ່າ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊາວ​ເລ​ມັນຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຫາ​ຄວາມ​ຮູ້​ເລື່ອງ​ຄວາມ​ຈິງ; ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້, ແລະ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ອີກ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ລຸ້ນ​ຕໍ່​ໄປ; ດັ່ງນັ້ນ ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ໄວ້.

20 ດັ່ງນັ້ນ ພໍ່​ຈຶ່ງ​ສັ່ງ​ເຈົ້າ, ຮີ​ລາມັນລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ໃຫ້​ລູກ​ພາກ​ພຽນ​ພະຍາຍາມ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ພໍ່​ສຳ​ເລັດ​ທັງ​ໝົດ, ແລະ ໃຫ້​ລູກ​ພາກ​ພຽນ​ພະຍາຍາມ​ໃນ​ການ​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຄື​ກັນ​ກັບ​ທີ່​ມີ​ຂຽນ​ໄວ້.

21 ແລະ ບັດ​ນີ້, ພໍ່​ຈະ​ເວົ້າກັບ​ລູກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ຊາວ​ສີ່​ແຜ່ນ​ນີ້, ໃຫ້​ລູກ​ເກັບ​ກຳ​ມັນ​ໄວ້, ເພື່ອ​ວ່າ​ຄວາມ​ລຶກລັບ ແລະ ວຽກ​ງານ​ແຫ່ງ​ຄວາມມືດ, ແລະ ວຽກ​ງານ​ລັບ​ທັງ​ໝົດ, ຫລື ວຽກ​ງານ​ລັບ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ​ຜູ້​ຖືກ​ທຳລາຍ​ໄປ​ແລ້ວ, ຈະ​ເປັນ​ທີ່​ປະຈັກ​ແກ່​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ການ​ຄາດ​ຕະກຳທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ການ​ຂີ້ລັກ​ມັກ​ສົກ, ແລະ ການ​ປຸ້ນ​ຈີ້, ແລະ ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ, ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ຈະ​ເປັນ​ທີ່​ປະຈັກ​ແກ່​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ​ວ່າໃຫ້​ລູກ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ເຄື່ອງ​ແປ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄວ້.

22 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເລີ່ມ​ເຮັດ​ວຽກ​ງານ​ໃນ​ຄວາມ​ມືດ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເຮັດ​ການ​ຄາດ​ຕະກຳ ແລະ ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ທີ່​ເປັນຄວາມ​ລັບ; ດັ່ງນັ້ນ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ, ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ເຫລົ່ານັ້ນບໍ່​ກັບ​ໃຈ, ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ທຳລາຍ​ອອກ​ຈາກ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ.

23 ແລະ ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: ເຮົາ​ຈະ​ຕຽມ​ຫີນ​ກ້ອນ​ໜຶ່ງ​ໄວ້​ໃຫ້ກາ​ເຊ​ເຣັມ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ເຮົາ, ຊຶ່ງມັນ​ຈະ​ສ່ອງ​ແສງ​ສະຫວ່າງ​ອອກ​ມາສູ່​ຄວາມມືດ, ເພື່ອ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້ຄົນຊຶ່ງຮັບ​ໃຊ້​ເຮົາ​ຮູ້ຈັກ​ເພື່ອ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຮູ້ຈັກ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ວຽກ​ງານ​ລັບ ແລະ ວຽກ​ງານ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ມືດ, ແລະ ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

24 ແລະ ບັດ​ນີ້, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ເຄື່ອງ​ແປ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ມີ​ຕຽມ​ໄວ້​ເພື່ອ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ, ຊຶ່ງ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າວ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ:

25 ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ວຽກ​ງານ​ລັບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ອອກ​ຈາກ​ຄວາມ​ມືດ​ມາ​ຫາ​ຄວາມ​ແຈ້ງ; ແລະ ຖ້າ​ຫາກພວກ​ເຂົາບໍ່​ກັບ​ໃຈ ເຮົາ​ຈະ​ທຳລາຍ​ພວກ​ເຂົາ​ອອກ​ຈາກ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ; ແລະ ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ຄວາມ​ລັບ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄປ​ຫາ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ທຸກ​ປະຊາ​ຊາດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເປັນ​ເຈົ້າຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ຕໍ່​ຈາກ​ນີ້​ໄປ.

26 ແລະ ບັດ​ນີ້, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ກັບ​ໃຈ; ດັ່ງນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ທຳລາຍ ແລະ ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າທີ່​ເວົ້າ​ໄວ້​ຈຶ່ງ​ສຳ​ເລັດ​ດັ່ງ​ນີ້; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ອັນ​ລັບໆ​ຂອງ ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ນຳ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ມືດ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້ຈັກ​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ.

27 ແລະ ບັດ​ນີ້, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ພໍ່​ສັ່ງ​ໃຫ້​ລູກ​ຮັກສາ​ຄຳ​ສາບານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ຄຳ​ໝັ້ນສັນຍາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ຂໍ້​ຕົກລົງ​ໃນ​ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ອັນ​ລັບໆ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄວ້​ໃຫ້​ໝົດ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ລູກ​ຈະ​ເກັບ​ກຳ​ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ສິ່ງ​ແປກ​ປະຫລາດ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈາກ​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້, ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່ຮູ້ຈັກ​ມັນ, ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ອາດ​ຈະ​ຕົກ​ໄປ​ໃນ​ຄວາມ​ມືດ ແລະ ຖືກ​ທຳລາຍ​ໄປ.

28 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມີ​ການ​ສາບ​ແຊ່ງ​ຢູ່​ທົ່ວ​ແຜ່ນດິນ, ຄື​ຄວາມ​ຈິບຫາຍ​ຈະ​ເກີດ​ກັບ​ຄົນ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ງານ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ມືດ​ຕາມ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາສຸກ​ເຕັມທີ່; ດັ່ງນັ້ນ ພໍ່​ຈຶ່ງບໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ຜູ້ຄົນພວກນີ້ຖືກທຳລາຍ.

29 ດັ່ງນັ້ນ ລູກ​ຈົ່ງ​ເກັບ​ກຳ​ແຜນການ​ລັບ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄວ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄຳ​ສາບານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ລອດ​ຈາກ​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້, ແລະ ລູກ​ຈົ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຮູ້​ພຽງ​ແຕ່​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ; ແລະ ລູກ​ຈົ່ງ​ສິດສອນ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ກຽດ​ຊັງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດຊັງ ແລະ ການ​ຄາດ​ຕະກຳທັງ​ໝົດ; ແລະ ລູກ​ຈົ່ງ​ສິດສອນ​ພວກ​ເຂົາ​ອີກ​ວ່າ ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນຖືກ​ທຳລາຍ​ໄປ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ຄວາມຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ ແລະ ການ​ຄາດ​ຕະກຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເອງ.

30 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຂ້າ​ສາດສະ​ດາ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ຜູ້​ມາ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ​ເພື່ອ​ປະກາດ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ເລືອດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຫລົ່ານັ້ນ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ທູນ​ຕໍ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າອົງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ເພື່ອ​ການ​ແກ້​ແຄ້ນ​ຜູ້​ທີ່​ຂ້າ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ການ​ພິພາກສາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນດັ່ງ​ນີ້​ກັບ​ຄົນ​ງານ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ມືດ ແລະ ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ການ​ມົ້ວ​ສຸມ​ລັບ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ.

31 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ແຜ່ນດິນ​ຖືກ​ສາບ​ແຊ່ງ​ຕະຫລອດ​ໄປ ແລະ ຕະຫລອດ​ການສຳລັບ​ຄົນ​ງານ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ມືດ ແລະ ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ການ​ມົ້ວ​ສຸມ​ລັບ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ, ຈົນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ພິນາດ, ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່ກັບ​ໃຈ ກ່ອນ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ສຸກ​ເຕັມທີ່.

32 ແລະ ບັດ​ນີ້, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ຈົ່ງ​ຈື່​ຈຳ​ຄຳ​ເວົ້າທີ່ພໍ່​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ລູກ; ຢ່າ​ໄດ້​ມອບ​ແຜນການ​ລັບ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້, ແຕ່​ຈົ່ງ​ສິດສອນ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ກຽດຊັງ​ບາບ ແລະ ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຕະຫລອດ​ການ.

33 ຈົ່ງ​ສິດສອນ​ເຖິງ​ການ​ກັບ​ໃຈ ແລະ ສັດທາ​ໃນ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ເຈົ້າ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ; ຈົ່ງ​ສິດສອນ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ຖ່ອມ​ຕົນ ແລະ ອ່ອນ​ໂຍນ ແລະ ຕ່ຳຕ້ອຍ​ໃນ​ໃຈ; ຈົ່ງ​ສິດສອນ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ຕ້ານທານ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ຂອງ​ມານ, ດ້ວຍ​ສັດທາ​ຂອງພວກ​ເຂົາ​ຊຶ່ງມີ​ໃນພຣະ​ເຢຊູຄຣິດ​ເຈົ້າ.

34 ຈົ່ງ​ສິດສອນ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໃຫ້​ເບື່ອ​ໜ່າຍ​ວຽກ​ງານ​ດີ, ແຕ່​ໃຫ້​ອ່ອນ​ໂຍນ ແລະ ຕ່ຳ​ຕ້ອຍ​ໃນ​ໃຈ; ເພາະວ່າ​ຄົນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ຈະ​ພົບ​ທີ່​ພັກຜ່ອນ​ໃຫ້​ແກ່​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ຕົນ.

35 ໂອ້, ຈົ່ງ​ຈື່​ຈຳ​ໄວ້, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ແລະ ຈົ່ງ​ຮຽນ​ຮູ້​ປັນຍາ​ໃນ​ໄວ​ໜຸ່ມຂອງ​ລູກ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ຮຽນ​ຮູ້​ໃນ​ໄວ​ໜຸ່ມຂອງ​ລູກ ເພື່ອ​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

36 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ຈົ່ງ​ເອີ້ນ​ຫາ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ລູກ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ທັງ​ໝົດ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຂໍ​ໃຫ້ການ​ກະທຳ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ລູກ​ຢູ່​ກັບ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແລະ ບໍ່​ວ່າ​ລູກ​ຈະ​ໄປ​ບ່ອນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ກໍ​ໃຫ້​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ລູກນັ້ນຢູ່​ກັບ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຂໍ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ລູກ​ລະນຶກ​ຫາ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຂໍ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮັກ​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ລູກ​ວາງ​ໄວ້​ຢູ່​ກັບ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຕະຫລອດ​ໄປ.

37 ຈົ່ງ​ປຶກສາ​ນຳ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໃນ​ການ​ກະທຳ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ລູກ, ແລະ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຊີ້​ທາງ​ໃຫ້​ລູກ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ດີ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເວລາ​ລູກ​ນອນ​ລົງ​ຕອນ​ກາງຄືນ​ກໍ​ຈົ່ງ​ນອນ​ຢູ່​ກັບ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ເພື່ອ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ໄດ້​ດູ​ແລ​ລູກ​ເວລາ​ລູກ​ນອນ; ແລະ ເວລາ​ລູກ​ຕື່ນ​ຂຶ້ນຕອນ​ເຊົ້າ ກໍ​ຂໍ​ໃຫ້ໃຈ​ຂອງ​ລູກ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຂອບ​ພຣະ​ໄທ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ລູກ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້, ລູກ​ຈະຖືກຍົກ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ສຸດ​ທ້າຍ.

38 ແລະ ບັດ​ນີ້, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ພໍ່​ມີ​ແນວ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຈະ​ເວົ້າກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເອີ້ນ​ວ່າ ລູກ​ກົມ ຫລື ເຂັມ​ຊີ້​ທິດ—ຫລື ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເອີ້ນ​ວ່າ ເລຍ​ໂຮ​ນາ, ຊຶ່ງ​ແປ​ວ່າ ເຂັມຊີ້​ທິດ; ຊຶ່ງພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕຽມ​ມັນ​ໄວ້​ໃຫ້.

39 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ເລີຍ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ແບບນີ້​ໄດ້​ດ້ວຍ​ຝີ​ມື​ອັນ​ແປກ​ປະຫລາດ​ແບບ​ນີ້. ແລະ ເບິ່ງ​ແມ ມັນ​ຖືກ​ຕຽມ​ໄວ້​ໃຫ້​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ຊີ້​ທາງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຄວນ​ເດີນ​ໄປ​ໃນ​ຖິ່ນ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ກັນດານ.

40 ແລະ ມັນ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຕາມ​ສັດທາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່​ມີ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ; ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ສັດທາ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂັມ​ຂອງ​ມັນ​ຊີ້​ໄປ​ຕາມ​ທາງ​ທີ່​ຄວນ​ໄປ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມັນ​ກໍ​ເປັນ​ໄປ​ເຊັ່ນນັ້ນ; ດັ່ງນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ມີ​ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ​ນີ້ ແລະ ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ​ອື່ນໆ​ອີກ​ຫລາຍ​ຢ່າງ ຊຶ່ງ​ເກີດ​ຈາກ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ມື້​ແລ້ວ​ມື້​ເລົ່າ.

41 ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ສິ່ງ​ອັດສະຈັນ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ໂດຍ​ວິທີ​ເລັກໆ​ນ້ອຍໆ. ມັນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຜົນງານ​ທີ່​ໜ້າ​ອັດ​ສະ​ຈັນ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ. ພວກ​ເຂົາ​ກຽດຄ້ານ, ແລະ ລືມ​ໃຊ້​ສັດທາ ແລະ ຄວາມ​ພາກ​ພຽນ​ຂອງ​ຕົນ, ແລ້ວ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ໜ້າ​ອັດສະຈັນ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ກໍ​ຢຸດ​ສະ​ງັກ​ໄປ, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງບໍ່​ກ້າວ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

42 ດັ່ງນັ້ນ, ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ວົນວຽນ​ຢູ່​ໃນ​ຖິ່ນ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ກັນດານ, ຫລື ບໍ່​ໄດ້​ເດີນທາງ​ຊື່​ໄປ​ຫາ​ຈຸດ​ໝາຍ​ປາຍທາງ, ແລະ ທຸກ​ຍາກ​ລຳບາກ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຫິວ​ເຂົ້າ​ຫິວ​ນ້ຳ, ຍ້ອນ​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

43 ແລະ ບັດ​ນີ້, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ພໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ລູກ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ປາດສະ​ຈາກ​ເງົາ​ຂອງ​ມັນ; ເພາະວ່າ​ເວລາ​ບັນ​ພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກຽດຄ້ານ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເຂັມ​ຊີ້​ທິດ​ນີ້ (ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ທາງ​ໂລກ) ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຈະ​ເລີນ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ກັບ​ສິ່ງ​ເປັນ​ທາງ​ວິນ​ຍານ.

44 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມັນ​ງ່າຍ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຕໍ່​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ຊຶ່ງຈະ​ຊີ້​ທາງ​ຊື່​ໃຫ້​ລູກ​ໄປ​ຫາ​ຄວາມສຸກ, ດັ່ງທີ່​ເປັນ​ມາ​ກັບ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ກັບ​ເຂັມ​ຊີ້​ທິດນີ້, ຊຶ່ງຈະ​ຊີ້​ທາງ​ຊື່​ໄປ​ຫາ​ແຜ່ນດິນ​ແຫ່ງ​ຄຳ​ສັນຍາ.

45 ແລະ ບັດ​ນີ້ພໍ່ຂໍ​ຖາມ​ວ່າ, ບໍ່​ມີ​ແບບ​ຢ່າງ​ໃນ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ບໍ? ເພາະ​ໂດຍແນ່​ນອນ​ທີ່ເຂັມ​ຊີ້​ທິດ​ນີ້​ໄດ້​ນຳພາ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ໂດຍເດີນຕາມ​ການ​ຊີ້​ທາງ​ຂອງ​ມັນ​ມາ​ສູ່​ແຜ່ນດິນ​ທີ່​ສັນຍາ​ໄວ້, ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ກໍເໝືອນ​ກັນ, ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ນັ້ນ ມັນ​ກໍ​ຈະ​ນຳພາ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ພົ້ນຫຸບ​ເຂົາແຫ່ງ​ຄວາມ​ເສົ້າສະຫລົດ​ໃຈ ແລ້ວ​ໄປ​ຫາ​ໂລກ​ທີ່​ສັນຍາ​ໄວ້​ທີ່​ດີ​ກວ່າ.

46 ໂອ້ ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ຂໍ​ຢ່າ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາມີ​ຄວາມ​ກຽດຄ້ານຍ້ອນ​ວ່າ​ຄວາມ​ງ່າຍ​ຂອງ​ເສັ້ນທາງນັ້ນ; ເພາະວ່າ​ມັນ​ໄດ້​ເປັນ​ມາ​ແລ້ວ​ກັບ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ; ເພາະວ່າ​ມັນ​ໄດ້​ຕຽມ​ໄວ້​ແບບ​ນັ້ນສຳລັບ​ພວກ​ເຂົາ, ວ່າຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ຫລຽວ​ເຫັນ, ພວກ​ເຂົາກໍ​ຈະ​ມີ​ຊີວິດ; ມັນ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນກັບ​ພວກ​ເຮົາ. ທາງ​ໄດ້​ຖືກ​ຕຽມ​ໄວ້​ແລ້ວ, ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ເຮົາ​ຈະ​ຫລຽວ​ເບິ່ງ ເຮົາ​ຈະ​ມີ​ຊີວິດ​ຕະຫລອດ​ການ.

47 ແລະ ບັດ​ນີ້, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ວ່າລູກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ສັກສິດ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄວ້, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ວ່າລູກ​ຫລຽວ​ເບິ່ງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ມີ​ຊີວິດ. ຈົ່ງ​ໄປຫາຜູ້ຄົນພວກນີ້ ແລະ ປະກາດ​ພຣະ​ຄຳ, ແລະ ຈົ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່. ລາ​ກ່ອນ, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່.