Ko e Tohi ʻa ʻAlamā ko e Foha ʻo ʻAlamā

Ko e ngaahi fekau ʻa ʻAlamā ki hono foha ko Sipiloní.

ʻOku kau ki ai ʻa e vahe 38.

Vahe 38

Naʻe fakatangaʻi ʻa Sipiloni koeʻuhi ko e māʻoniʻoní—Ko e fakamoʻuí ʻoku ʻia Kalaisí, ʻa ia ko e moʻui mo e maama ʻo e māmaní—Taʻofi hoʻo ngaahi holi fakakakanó. Taʻu 74 K.M. nai.

1 ʻE hoku foha, fanongo ki heʻeku ngaahi leá, he ʻoku ou pehē kiate koe, ʻo hangē ko ʻeku pehē kia Hilamaní, te ke monūʻia ʻi he fonuá ʻo fakatatau ki hoʻo tauhi ʻa e ngaahi fekau ʻa e ʻOtuá; pea ʻi he ʻikai te ke tauhi ʻa e ngaahi fekau ʻa e ʻOtuá ʻe motuhi atu koe mei hono ʻaó.

2 Pea ko ʻeni, ʻe hoku foha, ʻoku ou tui te u maʻu ha fiefia lahi ʻiate koe, koeʻuhi ko hoʻo tuʻu maʻu mo hoʻo faivelenga ki he ʻOtuá; he ko e meʻa ʻi hoʻo kamata ʻi hoʻo kei siʻí ke tokanga ki he ʻEiki ko ho ʻOtuá, ʻoku pehē ʻeku ʻamanaki ʻe afai pehē atu hoʻo tauhi ʻene ngaahi fekaú; he ʻoku monūʻia ia ʻokú ne bkātaki ki he ngataʻangá.

3 ʻOku ou pehē kiate koe, ʻe hoku foha, kuó u ʻosi maʻu ʻa e fuʻu fiefia lahi ʻiate koe, koeʻuhi ko hoʻo faivelenga mo hoʻo tōtōiví, mo hoʻo kātakí mo hoʻo kātaki fuoloa ʻi he kakai ʻo e kau aSōlamí.

4 He ʻoku ou ʻilo naʻe haʻi koe; ʻio, pea ʻoku ou ʻiloʻi foki naʻe tolongaki ʻaki ʻa e maka koe koeʻuhi ko e folofolá; pea naʻá ke kātakiʻi ʻa e ngaahi meʻa ko iá ʻi he afaʻa kātaki koeʻuhi naʻe bʻiate koe ʻa e ʻEikí; pea ko ʻeni ʻokú ke ʻiloʻi naʻe fakahaofi koe ʻe he ʻEikí.

5 Pea ko ʻeni ʻe hoku foha, ko Sipiloni, ʻoku ou fakaʻamu ke ke manatu, ʻe fakatatau ki hoʻo afalala ki he ʻOtuá ʻa hono bfakahaofi koe mei ho ngaahi ʻahiʻahiʻí, mo ho ngaahi cfaingataʻaʻiá, pea mo ho ngaahi fakamamahiʻí, pea ʻe hiki hake koe ʻi he ʻaho fakaʻosí.

6 Ko ʻeni, ʻe hoku foha, ʻoku ʻikai ko hoku lotó ke ke pehē ʻoku ou ʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻá ni ʻiate au pē, ka ko e Laumālie ʻo e ʻOtuá ʻa ia ʻoku ʻiate aú ʻa ia ʻokú ne fakaʻilo mai ʻa e ngaahi meʻá ni kiate aú; he ka ne taʻeʻoua hoku afanauʻi ʻi he ʻOtuá pehē kuo ʻikai te u ʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻá ni.

7 Kae vakai, kuo fekau hifo ʻe he ʻEikí ʻi heʻene ʻaloʻofa lahí ʻa ʻene aʻāngelo ke fakahā kiate au kuo pau ke u taʻofi ʻa e ngāue ʻo e bfakaʻauhá ʻi hono kakai; ʻio, pea kuó u mamata ki ha ʻāngelo ko e mata ki he mata, pea naʻá ne lea mai kiate au, pea naʻe hangē hono leʻó ko e maná, pea naʻe ngalulululu ai ʻa e fonuá kotoa.

8 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe ʻaho ʻe tolu mo e pō ʻe tolu ʻa ʻeku ʻi he fuʻu faingataʻaʻia lahi mo e mamahi ʻo e laumālié; ʻo ʻikai ai, te u maʻu ha afakamolemole ki heʻeku ngaahi angahalá, kae ʻoua kuó u tangi ki he ʻEiki ko Sīsū Kalaisí ke ne ʻaloʻofa mai. Kae vakai, naʻá ku tangi kiate ia pea naʻá ku maʻu ha fiemālie ki hoku laumālié.

9 Pea ko ʻeni, ʻe hoku foha, kuó u fakahā ʻeni kiate koe ke ke ako ʻa e potó, ke ke ako meiate au ʻoku aʻikai mo ha toe hala kehe pe ha founga ʻe lava ai ʻo fakamoʻui ʻa e tangatá, kae ngata pea founga pē ʻia Kalaisi. Vakai, ko ia ʻa e moʻui mo e bmaama ʻo e māmaní. Vakai, ko e folofola ia ʻo e moʻoní mo e māʻoniʻoní.

10 Pea ko ʻeni, ko e meʻa ʻi hoʻo kamata ke akoʻi ʻa e folofolá ko ia ʻoku ou loto ai ke ke hoko atu hoʻo akoʻí; pea ʻoku ou fakaʻamu ke ke ngāue faivelenga pea fakamaʻumaʻu ʻi he meʻa kotoa pē.

11 Tokanga ke ʻoua naʻá ke fielahi ʻi he hīkisiá; ʻio, tokanga ke ʻoua naʻá ke apōlepole ʻi ho poto ʻoʻoú pe ko ho fuʻu ivi lahí.

12 Ngāue ʻaki ʻa e loto-toʻá, kae ʻikai ko e fielahí; pea tokanga foki ke ke taʻofi kotoa hoʻo ngaahi holi fakakakanó, koeʻuhi ke ke fonu ʻi he ʻofá; tokanga ke ke fakaʻehiʻehi mei he nofo noá.

13 ʻOua naʻá ke lotu ʻo hangē ko e kau Sōlamí, he kuó ke vakai ʻoku nau lotú koeʻuhi ke fanongo ki ai ʻa e kakaí, pea ke fakamālōʻia ʻa kinautolu ʻi honau potó.

14 ʻOua naʻá ke pehē: ʻE ʻOtua, ʻoku ou fakamālō kiate koe koeʻuhi ʻoku mau alelei ange ʻi homau kāingá; ka ke pehē: ʻE ʻEiki, fakamolemoleʻi muʻa ʻeku btaʻefeʻungá, pea manatuʻi hoku kāingá ʻaki ʻa e ʻaloʻofa—ʻio, fakamoʻoniʻi hoʻo taʻefeʻungá ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá ʻi he taimi kotoa pē.

15 Pea ʻofa ke tāpuakiʻi ʻe he ʻEikí ʻa ho laumālié, pea maʻu koe ʻi he ʻaho fakaʻosí ʻi hono puleʻangá, koeʻuhi ke ke nofo hifo ʻi he melino. Ko ʻeni ke ke ʻalu, ʻe hoku foha, pea akoʻi ʻa e folofolá ki he kakaí ni. Fai fakamātoato. ʻE hoku foha, nofo ā.