Prikázania Almove jeho synovi Koriantonovi.
Obsiahnuté v kapitolách 39 až 42 vrátane.

Kapitola 39

Pohlavný hriech je ohavnosťou – Koriantonove hriechy bránili Zórámitom prijať slovo – Kristovo vykúpenie pôsobí spätne pri spáse verných, ktorí ho predošli. Okolo roku 74 pred Kr.

 A teraz, syn môj, mám niečo viac, čo by som ti chcel povedať, než to, čo som hovoril bratovi tvojmu; lebo hľa, či si nepozoroval stálosť brata svojho, vernosť jeho a usilovnosť jeho v zachovávaní prikázaní Božích? Hľa, či ti nedal dobrý príklad?

 Lebo ty si medzi ľudom Zórámitov nedbal na slová moje tak veľa, ako brat tvoj. Teraz, toto je to, čo mám proti tebe; ty si dospel k vychvaľovaniu sa silou svojou a múdrosťou svojou.

 A to nie je všetko, syn môj. Ty si učinil to, čo ma zarmútilo; lebo si opustil službu a odišiel si do krajiny Siron za hranicu s Lámánitmi za neviestkou Isabel.

 Áno, ona ukradla srdcia mnohých; ale to nebolo žiadne ospravedlnenie pre teba, syn môj. Ty si sa mal prikloniť k službe, ktorá ti bola zverená.

 Či nevieš, syn môj, že veci tieto sú ohavnosťou v očiach Pánových; áno, ohavnejšie nad všetky hriechy okrem preliatia nevinnej krvi alebo zapretia Ducha Svätého?

 Lebo hľa, ak zaprieš Ducha Svätého, keď už v tebe raz mal miesto a vieš, že ho zapieraš, hľa, to je hriech, ktorý je neodpustiteľný; áno, a ktokoľvek vraždí proti svetlu a poznaniu Božiemu, pre toho nie je ľahké získať odpustenie; áno, hovorím ti, syn môj, že pre toho nie je ľahké získať odpustenie.

 A teraz, syn môj, kiež by Boh bol dal, aby si nebol vinný tak veľkým zločinom. Nezaoberal by som sa zločinmi tvojimi a netrýznil dušu tvoju, keby to nebolo pre dobro tvoje.

 Ale hľa, pred Bohom nemôžeš ukryť zločiny svoje; a ak nebudeš činiť pokánie, budú stáť ako svedectvo proti tebe posledného dňa.

 Teraz, syn môj, chcel by som, aby si činil pokánie a aby si zanechal hriechy svoje, a aby si už nechodil za žiadosťami očí svojich, ale aby si sa zaprel vo všetkých veciach týchto; lebo ak tak neučiníš, nemôžeš na žiaden spôsob zdediť kráľovstvo Božie. Ó, pamätaj a vezmi si to k srdcu, a zapri sa vo veciach týchto.

 10 A prikazujem ti, aby si si vzal k srdcu, že sa budeš v konaní svojom radiť so staršími bratmi svojimi; lebo hľa, ty si v mladosti svojej a je potrebné, aby sa o teba bratia tvoji starali. A dbaj na ich rady.

 11 Nestrp, aby ťa zviedlo niečo márne či pochabé; nestrp, aby diabol znova zviedol srdce tvoje k oným zlovoľným neviestkam. Hľa, ó syn môj, akú veľkú neprávosť si priviedol na Zórámitov; lebo keď videli počínanie tvoje, nechceli veriť slovám mojim.

 12 A teraz, Duch Pána mi hovorí: Prikáž deťom svojim, aby činili dobro, aby nezviedli srdcia mnohých ľudí ku skaze; takže ti prikazujem, syn môj, v bázni Božej, aby si sa zdržal neprávostí svojich;

 13 Aby si sa obracal k Pánovi celou svojou mysľou, mocou a silou; aby si už nezvádzal srdcia ďalších k tomu, aby zlovoľnosť činili; ale radšej aby si sa k nim vrátil a aby si sa priznal k chybám svojim a k tomu zlu, ktoré si učinil.

 14 Neusiluj o bohatstvo ani o márne veci sveta tohto; lebo hľa, nemôžeš si ich vziať so sebou.

 15 A teraz, syn môj, chcel by som ti povedať niečo o príchode Krista. Hľa, hovorím ti, je to ten, ktorý určite príde, aby sňal hriechy sveta; áno, príde, aby ľudu svojmu oznámil radostné zvesti spásy.

 16 A teraz, syn môj, toto bola oná služba, ku ktorej si bol povolaný, oznamovať tieto radostné zvesti ľudu tomuto, aby si pripravil ich myseľ; či skôr aby k nim mohla prísť spása, aby mohli pripraviť myseľ detí svojich, aby počuli slovo v dobe príchodu jeho.

 17 A teraz, upokojím trochu myseľ tvoju vo veci tejto. Hľa, divíš sa, prečo veci tieto majú byť známe tak dlho vopred. Hľa, hovorím ti, či nie je duša v dobe tejto Bohu rovnako drahá, ako bude duša v dobe príchodu jeho?

 18 Či nie je rovnako nutné, aby bol plán vykúpenia oznámený ľudu tomuto, ako aj deťom jeho?

 19 Či nie je pre Pána v dobe tejto rovnako ľahké, aby poslal anjela svojho, aby hlásal tieto radostné zvesti nám, ako aj deťom našim, alebo ako aj po dobe príchodu svojho?