ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ແອວ​ມາ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ແອວ​ມາ

ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ແອວ​ມາ​ໃຫ້​ແກ່​ໂຄ​ຣິ​ອານ​ທັນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ.

ມີ​ຢູ່​ໃນ​ບົດ​ທີ 39 ຈົນ​ເຖິງ​ບົດ​ທີ 42.

ບົດ​ທີ 39

ບາບ​ຂອງ​ກາມ​ມະ​ລົມ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ—ບາບ​ຂອງ​ໂຄ​ຣິ​ອານ​ທັນ​ໄດ້​ກີດ​ກັນຊາວ​ໂຊ​ລຳ​ຈາກ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ຄຳ—ການ​ໄຖ່​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ມີ​ຜົນ​ສະທ້ອນ​ຄືນ​ຫລັງ​ເພື່ອ​ໄຖ່​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ຊອບ​ທຳຜູ້​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ໄປ​ກ່ອນ. ປະມານ 74 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ແລະ ບັດ​ນີ້, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ພໍ່​ມີ​ບາງ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈະ​ເວົ້າກັບ​ລູກ​ຫລາຍ​ກວ່າ​ທີ່ພໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ໄປ​ແລ້ວ​ກັບ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລູກ; ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ລູກ​ບໍ່​ໄດ້​ສັງ​ເກດ​ຄວາມ​ແນ່ນອນ​ຂອງ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລູກ​ບໍ, ຄວາມ​ຊື່ສັດ​ຂອງ​ລາວ, ແລະ ຄວາມ​ພາກ​ພຽນ​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ການ​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ? ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ລາວ​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ຕົວຢ່າງ​ທີ່​ດີ​ໃຫ້​ແກ່ລູກ​ບໍ?

2 ເພາະວ່າ​ລູກ​ບໍ່​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຕໍ່​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ພໍ່​ຫລາຍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ອ້າຍ​ຂອງ​ລູກ​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ຊາວ​ໂຊ​ລຳ. ບັດ​ນີ້, ນີ້​ຄື​ເລື່ອງ​ທີ່ພໍ່​ບໍ່ພໍ​ໃຈ​ກັບ​ລູກ; ລູກ​ໄດ້​ອວດ​ອ້າງ​ກຳລັງ ແລະ ປັນຍາ​ຂອງ​ລູກ​ເອງ.

3 ແລະ ນີ້​ຍັງ​ບໍ່​ໝົດ, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່. ລູກ​ໄດ້​ເຮັດ​ສິ່ງ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ໂສກ​ເສົ້າ​ແກ່ພໍ່​ຫລາຍ; ເພາະ​ລູກ​ໄດ້​ປະ​ຖິ້ມ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສາ​ດສະໜ​າ​ກິດ, ແລະ ໄດ້​ໄປ​ຫາ​ແຜ່ນດິນ​ໄຊ​ຣັນ ຊຶ່ງ​ຢູ່​ລະຫວ່າງ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ຊາວ​ເລ​ມັນ ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ອິດສະ​ເບນ​ຍິງ​ໂສ​ເພ​ນີ​ຄົນ​ນັ້ນ.

4 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ນາງ​ໄດ້​ລັກ​ເອົາ​ໃຈ​ຂອງຫລາຍຄົນ​ໄປ; ແຕ່​ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ຂໍ້​ແກ້​ຕົວ​ສຳລັບ​ເຈົ້າ, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ລູກ​ຄວນ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິບັດ​ສາ​ດສະ​ໜ​າ​ກິດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ລູກ​ໄດ້​ຮັບ​ມອບ​ໝາຍ.

5 ເຈົ້າບໍ່​ຮູ້​ບໍ, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ວ່າ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ໜ້າ​ກຽດຊັງ​ໃນ​ສາຍ​ພຣະ​ເນດ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ທີ່​ສຸດ​ເໜືອ​ກວ່າ​ບາບ​ທັງ​ປວງ​ນອກ​ຈາກ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ບໍລິສຸດ​ຕ້ອງ​ເສຍ​ຊີວິດ ຫລື ການ​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ?

6 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຖ້າ​ຫາກ​ລູກ​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ, ຊຶ່ງຄັ້ງໜຶ່ງ​ສະຖິດ​ຢູ່​ໃນ​ລູກ, ແລະ ລູກ​ຮູ້​ວ່າ​ຕົນ​ປະຕິ​ເສດ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ນີ້​ເປັນ​ບາບ​ທີ່​ອະ​ໄພ​ໃຫ້​ບໍ່​ໄດ້​ເລີຍ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເປັນ​ຄາດ​ຕະກອນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ ແລະ ຮູ້​ເລື່ອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຂອງ​ງ່າຍ​ສຳລັບ​ພວກ​ເຂົາທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ໄພ​ໂທດ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພໍ່​ເວົ້າກັບ​ເຈົ້າ, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ວ່າ​ມັນ​ບໍ່​ງ່າຍ​ສຳລັບ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ໄພ.

7 ແລະ ບັດ​ນີ້, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ພໍ່​ປາ​ຖະໜາ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າວ່າ ລູກ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ເຊັ່ນນັ້ນ. ພໍ່​ບໍ່​ຢາກ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ລູກ, ອັນ​ຈະ​ທໍລະມານ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ລູກ, ຖ້າ​ຫາກ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເພື່ອຄວາມ​ດີ​ຂອງ​ລູກ.

8 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ລູກ​ເຊື່ອງ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ລູກ​ໃຫ້​ພົ້ນຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ລູກ​ບໍ່​ກັບ​ໃຈ ມັນ​ຈະ​ຢືນ​ເປັນ​ປະຈັກ​ພະຍານ​ກ່າວ​ໂທດ​ລູກ​ໃນ​ວັນ​ສຸດ​ທ້າຍ.

9 ບັດ​ນີ້ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ພໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ລູກ​ກັບ​ໃຈ ແລະ ປະ​ຖິ້ມ​ບາບ​ຂອງ​ລູກ, ແລະ ບໍ່​ຫລົງ​ໄຫລ ແລະ ໄຝ່ຝັນ​ຢູ່​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຫັນ​ໄດ້, ແຕ່​ຈົ່ງ​ຫ້າມ​ຕົນ​ເອງ​ຈາກສິ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້; ເພາະ​ຖ້າ​ຫາກ​ລູກ​ບໍ່​ເຮັດ​ດັ່ງ​ນີ້ ລູກ​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າມາ​ເປັນ​ມູນ​ມໍລະດົກ​ໄດ້​ເລີຍ. ໂອ້, ຈົ່ງ​ຈຳ​ໄວ້, ແລະ ຈົ່ງ​ຖື​ເປັນ​ໜ້າ​ທີ່, ແລະ ຫ້າມ​ຕົນ​ເອງ​ຈາກ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້.

10 ແລະ ພໍ່​ສັ່ງ​ລູກ​ໃຫ້​ຖື​ເປັນ​ໜ້າ​ທີ່​ທີ່​ຈະ​ປຶກສາ​ກັບ​ພວກ​ອ້າຍ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ຂອງ​ລູກ; ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ລູກຍັງ​ໜຸ່ມ​ຢູ່, ແລະ ລູກ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ພວກ​ອ້າຍ​ບຳລຸງ​ລ້ຽງ, ແລະ ຈົ່ງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຕໍ່​ຄຳ​ແນະນຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

11 ຢ່າ​ຍອມ​ໃຫ້​ຕົນ​ເອງ​ຖືກ​ຊັກ​ນຳ​ໄປ​ໂດຍ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ ຫລື ໂງ່​ຈ້າ​ເລີຍ; ຢ່າ​ຍອມ​ໃຫ້​ມານ​ຊັກ​ນຳ​ໃຈ​ຂອງ​ລູກ​ໃຫ້​ຕິດຕາມ​ພວກ​ຍິງ​ໂສ​ເພນີ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ເຫລົ່ານັ້ນອີກ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ໂອ້ ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ລູກ​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ພຽງ​ໃດ​ມາ​ໃຫ້​ຊາວ​ໂຊ​ລຳ; ເພາະວ່າ​ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ເຫັນ​ການ​ປະພຶດ​ຂອງ​ລູກ ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ຍອມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ພໍ່​ເລີຍ.

12 ແລະ ບັດ​ນີ້​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບພໍ່​ວ່າ: ຈົ່ງ​ສິດສອນ ພວກ​ລູກ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ດີ, ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຊັກ​ນຳ​ໃຈ​ຂອງ​ຫລາຍ​ຄົນ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ພິນາດ; ສະນັ້ນພໍ່ສັ່ງ​ເຈົ້າ, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເກງ​ກົວ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ໃຫ້​ລູກ​ລະ​ເວັ້ນຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວຮ້າຍ​ຂອງ​ລູກ;

13 ໃຫ້​ລູກ​ຫັນ​ໜ້າ​ໄປ​ຫາ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າດ້ວຍ​ສຸດ​ຄວາມ​ນຶກ​ຄິດ, ຄວາມ​ສາ​ມາດ, ແລະ ກຳລັງ; ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ລູກ​ຊັກ​ນຳ​ໃຈ​ຂອງ​ຜູ້​ໃດ​ໃຫ້​ເຮັດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ; ແຕ່​ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ​ຈົ່ງ​ກັບ​ໄປ​ຫາ​ເຂົາ, ແລະ ຍອມຮັບ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ລູກ ແລະ ຄວາມ​ຜິດ​ນັ້ນ ຊຶ່ງລູກ​ໄດ້​ກະທຳ​ລົງ​ໄປ.

14 ຢ່າ​ຊອກ​ຫາ​ຂອງ​ມີ​ຄ່າ ຫລື ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ໂລກ; ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ລູກ​ຈະ​ເອົາ​ມັນ​ໄປ​ກັບ​ລູກ​ບໍ່​ໄດ້.

15 ແລະ ບັດ​ນີ້, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ພໍ່​ຢາກ​ເວົ້າສິ່ງ​ໜຶ່ງ​ກັບ​ລູກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພໍ່​ເວົ້າກັບ​ລູກ​ວ່າ, ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ຢ່າງ​ແນ່​ນອນ​ເພື່ອ​ເອົາ​ບາບ​ຂອງ​ໂລກ​ໄປ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ເພື່ອ​ປະກາດ​ຂ່າວ​ອັນ​ໜ້າ​ຊື່ນ​ຊົມ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ລອດ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

16 ແລະ ບັດ​ນີ້ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ນີ້​ຄື​ການ​ປະຕິບັດ​ສາ​ດສະໜ​າ​ກິດ ຊຶ່ງ​ເອີ້ນ​ລູກ​ມາ, ເພື່ອ​ປະກາດ​ຂ່າວ​ອັນ​ໜ້າ​ຊື່ນ​ຊົມ​ເຫລົ່າ​ນີ້ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້, ເພື່ອ​ຕຽມ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ; ຫລື ແທ້​ຈິ​ງ​ແລ້ວ ຄວາມ​ລອດ​ນັ້ນຈະ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ, ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຕຽມ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ໄດ້​ຍິນ​ພຣະ​ຄຳ​ໃນ​ເວລາ​ຂອງ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

17 ແລະ ບັດ​ນີ້​ພໍ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ລູກ​ສະບາຍ​ຂຶ້ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ລູກ​ແປກ​ໃຈ​ຢູ່​ວ່າ​ເປັນ​ດ້ວຍ​ເຫດ​ໃດ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ມາ​ກ່ອນ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານ​ເຖິງ​ພຽງນີ້. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພໍ່​ກ່າວ​ກັບ​ລູກ​ວ່າ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ໃນ​ເວລາ​ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ​ທີ່​ມີຄ່າ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ດັ່ງ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ໃນ​ເວລາ​ຂອງ​ການ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ?

18 ມັນ​ຈຳ​ເປັນ​ບໍ່​ແມ່​ນບໍ​ທີ່​ແຜນ​ແຫ່ງ​ການ​ໄຖ່​ຈະ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້ຈັກ​ແກ່​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້ຈັກ​ແກ່​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ?

19 ມັນ​ງ່າຍ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບໍ​ທີ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ສົ່ງ​ທູດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ມາ​ປະກາດ​ຂ່າວ​ອັນ​ໜ້າ​ຊື່ນ​ຊົມ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ແກ່​ພວກ​ເຮົາໃນ​ເວລາ​ນີ້​ດັ່ງ​ແກ່​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ຫລື ດັ່ງ​ພາຍຫລັງ​ເວລາ​ແຫ່ງ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ?