Kniha Almova syna Almy

Kapitola 4

Alma křtí tisíce obrácených – Do Církve vstupuje nepravost a pokrok Církve je pozdržen – Nefia je jmenován hlavním soudcem – Alma se jako vysoký kněz oddává službě. Kolem roku 86–83 př. Kr.

1 Nyní, stalo se v šestém roce vlády soudců nad lidem Nefiovým, že v azemi Zarahemla nebylo žádných svárů ani válek;

2 Ale lidé se soužili, ano, velice se soužili nad aztrátou svých bratří, a také nad ztrátou svých stád a dobytka, a také nad ztrátou svých polí s obilím, jež Lamanité pošlapali a zničili nohama.

3 A tak veliké byly jejich strasti, že každá duše měla příčinu truchliti; a věřili, že to jsou soudy Boží seslané na ně pro jejich zlovolnost a jejich ohavnosti; tudíž byli probuzeni, aby se rozpomenuli na svou povinnost.

4 A počali církev vésti řádněji; ano, a mnozí byli apokřtěni ve vodách Sidonu a byli připojeni k církvi Boží; ano, byli pokřtěni rukou Almy, který byl vysvěcen na bvysokého kněze nad lidem církve rukou svého otce Almy.

5 A stalo se v sedmém roce vlády soudců, že okolo tří tisíc pěti set duší se připojilo k acírkvi Boží a bylo pokřtěno. A tak skončil sedmý rok vlády soudců nad lidem Nefiovým; a po celou tu dobu byl trvalý mír.

6 A stalo se v osmém roce vlády soudců, že lidé církve počali býti pyšní pro své nesmírné abohatství a své bjemné hedvábí a své jemně tkané plátno a pro svá mnohá stáda a dobytek a své zlato a své stříbro a všeliké drahocenné věci, jež získali svou přičinlivostí; a pro všechny tyto věci byli povýšeni v pýše očí svých, neboť počali nositi velice drahý oděv.

7 Nyní, toto bylo příčinou veliké strasti pro Almu, ano, a pro mnohé lidi, které Alma avysvětil, aby byli učiteli a kněžími a staršími nad církví; ano, mnozí z nich byli tuze zarmouceni pro zlovolnost, jež, jak viděli, počala býti mezi jejich lidmi.

8 Neboť viděli a pohlíželi s velikým zármutkem na to, že lidé církve počali býti povýšeni v apýše očí svých a počali ulpívati srdcem svým na bohatství a na marných věcech světa, že počali opovrhovati jeden druhým a počali pronásledovati ty, kteří bnevěřili podle jejich vlastní vůle a libosti.

9 A tak v tomto osmém roce vlády soudců počaly býti mezi lidmi církve veliké asváry; ano, vyvstala bzávidění a rozbroje a zášť a pronásledování a pýcha, která dokonce přesahovala pýchu těch, kteří k církvi Boží nenáleželi.

10 A tak skončil osmý rok vlády soudců; a zlovolnost církve byla velikým kamenem úrazu pro ty, kteří k církvi nenáleželi; a tak církev počala ochabovati ve svém rozvoji.

11 A stalo se na počátku devátého roku, že Alma viděl zlovolnost církve, a také viděl, že apříklad církve počíná vésti ty, kteří jsou nevěřící, od jedné nepravosti k druhé, a tak přivádí zničení lidu.

12 Ano, viděl mezi lidmi velikou nerovnost, někteří se povyšovali v pýše své a pohrdali druhými a obraceli se zády k apotřebným a nahým a k těm, kteří byli bhladoví, a k těm, kteří žíznili, a k těm, kteří byli nemocní a sužovaní.

13 Nyní, toto bylo velikou příčinou k bědování mezi lidem, zatímco jiní se ponižovali pomáhajíce těm, kterým bylo jejich pomoci zapotřebí, a tak arozdávajíce ze svého jmění chudým a potřebným, sytíce hladové a trpíce všelikými bstrastmi cpro Krista, který přijde podle ducha proroctví;

14 Těšíce se na onen den, audržujíce si tak odpuštění hříchů svých; jsouce naplněni velikou bradostí ze vzkříšení mrtvých, podle vůle a moci Ježíše Krista a jeho vysvobozením z pout smrti.

15 A nyní, stalo se, že Alma, spatřiv strasti pokorných následovníků Božích a pronásledování, jež na ně kupil zbytek lidu jeho, a vida veškerou anerovnost jejich, se velice zarmoutil; nicméně Duch Páně ho neopustil.

16 A vybral si mezi staršími církve jednoho moudrého muže a dal mu moc podle ahlasu lidu, aby mohl míti moc nařizovati bzákony podle zákonů, jež byly dány, a uplatňovati je podle zlovolnosti a zločinů lidu.

17 Nyní, tento muž se jmenoval Nefia a byl jmenován ahlavním soudcem; a usedl na soudcovskou stolici, aby soudil lid a vládl mu.

18 Nyní, Alma mu nedal úřad vysokého kněze nad církví, ale podržel si úřad vysokého kněze pro sebe; ale předal Nefiaovi soudcovskou stolici.

19 A to učinil, aby asám mohl vyjíti mezi svůj lid, neboli mezi lid Nefiův, aby mu mohl kázati bslovo Boží, aby jej cpodněcovaldrozpomenutí se na jeho povinnost a aby mohl slovem Božím odstraniti veškerou pýchu a vychytralost a veškeré sváry, jež mezi jeho lidem byly, nevida žádný jiný způsob, jak by jej mohl napraviti, nežli přemoci jej jasným esvědectvím proti němu.

20 A tak na počátku devátého roku vlády soudců nad lidem Nefiovým předal Alma soudcovskou stolici aNefiaovi a omezil se cele na bvysoké kněžství svatého řádu Božího a na svědectví o slovu, podle ducha zjevení a proroctví.