Zpráva o lidu Nefiovu a o jejich válkách a o rozštěpeních za dnů Helamanových podle záznamu Helamanova, který vedl za svých dnů.
Obsaženo v kapitolách 45 až 62 včetně.

Kapitola 45

Helaman věří slovům Almovým–Alma prorokuje zničení Nefitů–Žehná a proklíná zemi–Alma byl patrně vzat Duchem, tak jako Mojžíš–V církvi narůstá rozštěpení. Kolem roku 73 př. Kr.

  Vizte, nyní, stalo se, že lid Nefiův se převelice radoval, protože je Pán opět vysvobodil z rukou jejich nepřátel; tudíž vzdávali díky Pánu, svému Bohu; ano, a velice se postili a velice se modlili a uctívali Boha s převelikou radostí.

  A stalo se v devatenáctém roce vlády soudců nad lidem Nefiovým, že Alma přišel k svému synu Helamanovi a pravil mu: Věříš slovům, která jsem k tobě promlouval o oněch záznamech, jež byly vedeny

  A Helaman mu pravil: Ano, věřím.

  A Alma pravil opět: Věříš v Ježíše Krista, který přijde

  A on pravil: Ano, věřím všem slovům, která jsi promlouval.

  A Alma mu pravil opět: Budeš zachovávati přikázání má

  A on pravil: Ano, budu zachovávati tvá přikázání celým srdcem svým.

  Poté mu Alma pravil: Požehnaný jsi; a Pán dá, aby se ti dařilo v této zemi.

  Ale viz, mám něco, co bych ti chtěl prorokovati; ale to, co ti budu prorokovati, nebudeš oznamovati; ano, to, co ti budu prorokovati, nebude oznámeno až do té doby, kdy se ono proroctví naplní; tudíž zapiš slova, jež budu promlouvati.

  10 A toto jsou ona slova: Viz, cítím, že právě tento lid, Nefité, podle ducha zjevení, který je ve mně, bude za čtyři sta let od doby, kdy se jim projeví Ježíš Kristus, upadati do nevíry.

  11 Ano, a pak uvidí války a mor, ano, hlad a krveprolévání až do doby, kdy lid Nefiův zahyne –

  12 Ano, a to proto, že bude upadati do nevíry a bude upadati v díla temnoty a v nestoudnost a ve všelikou nepravost; ano, pravím ti, že proto, že budou hřešiti proti tak velikému světlu a poznání, ano, pravím ti, že od onoho dne dokonce ani čtvrté pokolení nepomine předtím, nežli nastane tato veliká nepravost.

  13 A až onen veliký den přijde, viz, velmi brzy přijde doba, kdy ti, kteří jsou nyní, nebo spíše símě těch, kteří jsou nyní počítáni mezi lid Nefiův, nebudou již počítáni mezi lid Nefiův.

  14 Ale každý, kdo zůstane a nebude v onen veliký a hrozný den zničen, bude počítán mezi Lamanity a stane se jako oni, všichni, kromě několika, kteří budou nazýváni učedníky Páně; a ty budou Lamanité pronásledovati až do doby, kdy zahynou. A nyní, toto proroctví se naplní pro nepravost.

  15 A nyní, stalo se, že poté, co Alma pravil Helamanovi tyto věci, požehnal mu a taktéž ostatním svým synům; a také požehnal zemi pro spravedlivé.

  16 A pravil: Tak praví Pán Bůh – Prokleta budiž země, ano, tato země, až ke zničení pro každý národ, pokolení, jazyk a lid, který bude činiti zlovolně, až budou plně zralí; a jak jsem pravil, tak se stane; neboť toto je prokletí i požehnání Boží na této zemi, neboť Pán nemůže pohlížeti na hřích se sebemenší mírou shovívavosti.

  17 A nyní, když Alma pravil tato slova, požehnal církvi, ano, všem těm, kteří budou státi pevně ve víře od oné doby nadále.

  18 A když to Alma učinil, odešel ze země Zarahemla, jako by šel do země Melek. A stalo se, že o něm již nikdy nikdo neslyšel; ohledně jeho smrti nebo pohřbu, o tom nevíme.

  19 Vizte, víme tolik, že to byl spravedlivý muž; a v církvi se šířila zpráva, že byl vzat duchem neboli pohřben rukou Páně, tak jako Mojžíš. Ale vizte, písma praví, že Pán vzal Mojžíše k sobě; a my se domníváme, že k sobě v duchu přijal i Almu; tudíž, z tohoto důvodu nevíme nic o jeho smrti a pohřbu.

  20 A nyní, stalo se na počátku devatenáctého roku vlády soudců nad lidem Nefiovým, že Helaman vyšel mezi lid, aby mu oznamoval slovo.

  21 Neboť vizte, pro jeho války s Lamanity a ona mnohá malá rozštěpení a nepokoje, které byly mezi lidem, se stalo nezbytným, aby mezi nimi bylo oznamováno slovo Boží, ano, a aby byl učiněn pořádek v celé církvi.

  22 Tudíž, Helaman a jeho bratří šli, aby opět upevnili církev v celé zemi, ano, v každém městě po celé zemi, kterou vlastnil lid Nefiův. A stalo se, že po celé zemi nad všechny církve dosadili kněze a učitele.

  23 A nyní, stalo se, že poté, co Helaman a jeho bratří dosadili kněze a učitele nad církvemi, povstalo mezi nimi rozštěpení a oni nechtěli dbáti slov Helamana a jeho bratří;

  24 Ale zpychli, jsouce povýšeni v srdci svém pro své nesmírně veliké bohatství; tudíž zbohatli ve svých vlastních očích a nechtěli dbáti jejich slov, aby kráčeli zpříma před Bohem.