Kniha Almova syna Almy

Zpráva o lidu Nefiovu a o jejich válkách a o rozštěpeních za dnů Helamanových podle záznamu Helamanova, který vedl za svých dnů.

Obsaženo v kapitolách 45 až 62 včetně.

Kapitola 45

Helaman věří slovům Almovým – Alma prorokuje zničení Nefitů – Žehná a proklíná zemi – Alma byl patrně vzat Duchem, tak jako Mojžíš – V církvi narůstá rozštěpení. Kolem roku 73 př. Kr.

1 Vizte, nyní, stalo se, že lid Nefiův se převelice radoval, protože je Pán opět vysvobodil z rukou jejich nepřátel; tudíž vzdávali díky Pánu, svému Bohu; ano, a velice se apostili a velice se modlili a uctívali Boha s převelikou radostí.

2 A stalo se v devatenáctém roce vlády soudců nad lidem Nefiovým, že Alma přišel k svému synu Helamanovi a pravil mu: Věříš slovům, která jsem k tobě promlouval o oněch azáznamech, jež byly vedeny?

3 A Helaman mu pravil: Ano, věřím.

4 A Alma pravil opět: Věříš v Ježíše Krista, který přijde?

5 A on pravil: Ano, věřím všem slovům, která jsi promlouval.

6 A Alma mu pravil opět: Budeš azachovávati přikázání má?

7 A on pravil: Ano, budu zachovávati tvá přikázání celým srdcem svým.

8 Poté mu Alma pravil: Požehnaný jsi; a Pán dá, aby se ti adařilo v této zemi.

9 Ale viz, mám něco, co bych ti chtěl aprorokovati; ale to, co ti budu prorokovati, nebudeš oznamovati; ano, to, co ti budu prorokovati, nebude oznámeno až do té doby, kdy se ono proroctví naplní; tudíž zapiš slova, jež budu promlouvati.

10 A toto jsou ona slova: Viz, cítím, že právě tento lid, Nefité, podle ducha zjevení, který je ve mně, bude za ačtyři sta let od doby, kdy se jim projeví Ježíš Kristus, upadati do bnevíry.

11 Ano, a pak uvidí války a mor, ano, hlad a krveprolévání až do doby, kdy lid Nefiův azahyne –

12 Ano, a to proto, že bude upadati do nevíry a bude upadati v díla temnoty a v anestoudnost a ve všelikou nepravost; ano, pravím ti, že proto, že budou hřešiti proti tak velikému světlu a poznání, ano, pravím ti, že od onoho dne dokonce ani čtvrté pokolení nepomine předtím, nežli nastane tato veliká nepravost.

13 A až onen veliký den přijde, viz, velmi brzy přijde doba, kdy ti, kteří jsou nyní, nebo spíše símě těch, kteří jsou nyní počítáni mezi lid Nefiův, anebudou již počítáni mezi lid Nefiův.

14 Ale každý, kdo zůstane a nebude v onen veliký a hrozný den zničen, bude apočítán mezi Lamanity a stane se jako oni, všichni, kromě několika, kteří budou nazýváni učedníky Páně; a ty budou Lamanité pronásledovati b do doby, kdy zahynou. A nyní, toto proroctví se naplní pro nepravost.

15 A nyní, stalo se, že poté, co Alma pravil Helamanovi tyto věci, požehnal mu a taktéž ostatním svým synům; a také požehnal zemi pro aspravedlivé.

16 A pravil: Tak praví Pán Bůh – aProkleta budiž země, ano, tato země, až ke zničení pro každý národ, pokolení, jazyk a lid, který bude činiti zlovolně, až budou plně zralí; a jak jsem pravil, tak se stane; neboť toto je prokletí i bpožehnání Boží na této zemi, neboť Pán nemůže pohlížeti na hřích se csebemenší mírou shovívavosti.

17 A nyní, když Alma pravil tato slova, požehnal acírkvi, ano, všem těm, kteří budou státi pevně ve víře od oné doby nadále.

18 A když to Alma učinil, odešel ze země Zarahemla, jako by šel do země Melek. A stalo se, že o něm již nikdy nikdo neslyšel; ohledně jeho smrti nebo pohřbu, o tom nevíme.

19 Vizte, víme tolik, že to byl spravedlivý muž; a v církvi se šířila zpráva, že byl vzat duchem neboli apohřben rukou Páně, tak jako Mojžíš. Ale vizte, písma praví, že Pán vzal Mojžíše k sobě; a my se domníváme, že k sobě v duchu přijal i Almu; tudíž, z tohoto důvodu nevíme nic o jeho smrti a pohřbu.

20 A nyní, stalo se na počátku devatenáctého roku vlády soudců nad lidem Nefiovým, že Helaman vyšel mezi lid, aby mu oznamoval slovo.

21 Neboť vizte, pro jeho války s Lamanity a ona mnohá malá rozštěpení a nepokoje, které byly mezi lidem, se stalo nezbytným, aby mezi nimi bylo oznamováno aslovo Boží, ano, a aby byl učiněn pořádek v celé církvi.

22 Tudíž, Helaman a jeho bratří šli, aby opět upevnili církev v celé zemi, ano, v každém městě po celé zemi, kterou vlastnil lid Nefiův. A stalo se, že po celé zemi nad všechny církve dosadili kněze a učitele.

23 A nyní, stalo se, že poté, co Helaman a jeho bratří dosadili kněze a učitele nad církvemi, povstalo mezi nimi arozštěpení a oni nechtěli dbáti slov Helamana a jeho bratří;

24 Ale zpychli, jsouce povýšeni v srdci svém pro své nesmírně veliké abohatství; tudíž zbohatli ve svých bvlastních očích a nechtěli dbáti jejich slov, aby kráčeli zpříma před Bohem.