Kniha Almova Syna Almovho

Slová, ktoré Alma, vysoký kňaz podľa svätého rádu Božieho, hovoril k ľudu v ich mestách a dedinách po celej krajine.

Obsiahnuté v kapitole 5.

Kapitola 5

Aby ľudia získali spásu, musia činiť pokánie a zachovávať prikázania, byť znovuzrodení, očistiť šat svoj skrze krv Kristovu, byť pokorní a odložiť pýchu a závisť a konať diela spravodlivosti – Dobrý pastier zvoláva svoj ľud – Tí, ktorí konajú zlé diela sú deťmi diabla – Alma svedčí o pravdivosti svojej náuky a prikazuje ľuďom, aby činili pokánie – Mená spravodlivých budú zapísané v knihe života. Okolo roku 83 pred Kr.

1 Teraz, stalo sa, že Alma začal hovoriť k ľudu slovo Božie, najskôr v krajine Zarahemla a odtiaľ po celej krajine.

2 A toto sú slová, ktoré hovoril k ľudu v cirkvi, ktorá bola zriadená v meste Zarahemla, podľa vlastného záznamu jeho, hovoriac:

3 Ja, Alma, súc vysvätený otcom svojím Almom, aby som bol vysokým kňazom nad cirkvou Božou, lebo on mal moc a právomoc od Boha činiť veci tieto, hľa, hovorím vám, že začal zriaďovať cirkev v krajine, ktorá bola na hraniciach Nefi; áno, v krajine, ktorá bola nazývaná krajinou Mormon; áno, a krstil bratov svojich vo vodách Mormonu.

4 A hľa, hovorím vám, boli oslobodení z rúk ľudu kráľa Nóacha milosrdenstvom a mocou Božou.

5 A hľa, potom boli v pustatine privedení do poroby rukami Lámánitov; áno, hovorím vám, boli v zajatí a Pán ich znova oslobodil z poroby mocou slova svojho; a my sme boli privedení do krajiny tejto, a tiež sme tu začali zriaďovať cirkev Božiu po celej krajine tejto.

6 A teraz hľa, hovorím vám, bratia moji, vám, ktorí patríte k cirkvi tejto, uchovali ste si dostatočne v pamäti zajatie otcov vašich? Áno, a uchovali ste si dostatočne v pamäti milosrdenstvo jeho a zhovievavosť jeho s nimi? A navyše, uchovali ste si dostatočne v pamäti, že on oslobodil ich duše z pekla?

7 Hľa, on zmenil ich srdcia; áno, prebudil ich z hlbokého spánku a oni sa prebudili k Bohu. Hľa, boli uprostred temnoty; a predsa boli ich duše osvietené svetlom večného slova; áno, boli obvinutí putami smrti a reťazami pekla a čakalo ich večné zničenie.

8 A teraz, pýtam sa vás, bratia moji, boli zničení? Hľa, hovorím vám: Nie, neboli.

9 A znova sa pýtam, boli oné putá smrti pretrhnuté a boli oné reťaze pekla, ktoré ich obvíjali, uvoľnené? Hovorím vám: Áno, boli uvoľnené a ich duše sa rozvinuli a oni ospevovali vykupujúcu lásku. A hovorím vám, že sú spasení.

10 A teraz, pýtam sa vás, za akých podmienok sú spasení? Áno, aké mali dôvody dúfať v spásu? Čo je príčinou toho, že sú uvoľnení z pút smrti, áno, a tiež z reťazí pekla?

11 Hľa, môžem vám to povedať – neveril otec môj Alma v slová, ktoré boli hovorené ústami Abinadiho? A nebol on svätým prorokom? Nehovoril on slová Božie a neveril im otec môj Alma?

12 A podľa viery jeho bola v srdci jeho spôsobená mocná zmena. Hľa, hovorím vám, že toto všetko je pravda.

13 A hľa, on kázal slovo otcom vašim, a v ich srdciach bola tiež spôsobená mocná zmena, a oni sa pokorili a vložili dôveru svoju v pravého a živého Boha. A hľa, boli verní až do konca; takže boli spasení.

14 A teraz hľa, pýtam sa vás, bratia moji v cirkvi, ste duchovne zrodení z Boha? Prijali ste obraz jeho do tvárí svojich? Prežili ste túto mocnú zmenu v srdciach svojich?

15 Preukazujete vieru vo vykúpenie toho, kto vás stvoril? Hľadíte vpred okom viery a vidíte toto smrteľné telo ako pozdvihnuté do nesmrteľnosti a túto porušiteľnosť ako pozdvihnutú do neporušiteľnosti, aby ste stáli pred Bohom, aby ste boli súdení podľa skutkov, ktoré boli vykonané v smrteľnom tele?

16 Hovorím vám, môžete si predstaviť, že počujete hlas Pána hovoriaci vám v oný deň: Poďte ku mne, vy požehnaní, lebo hľa, diela vaše boli dielami spravodlivosti na tvári zeme?

17 Alebo si predstavujete, že budete môcť v oný deň Pánovi klamať a hovoriť – Pane, diela naše boli spravodlivými dielami na tvári zeme – a že on vás spasí?

18 Alebo inak, môžete si predstaviť samých seba privedených pred súdny dvor Boží s dušou svojou naplnenou vinou a výčitkami svedomia, majúc spomienku na všetku vinu svoju, áno, dokonalú spomienku na všetku zlovoľnosť svoju, áno, spomienku na to, že ste odporovali prikázaniam Božím?

19 Hovorím vám, môžete oného dňa vzhliadnuť k Bohu s čistým srdcom a s čistými rukami? Hovorím vám, môžete vzhliadnuť, majúc obraz Boha vyrytý v tvárach svojich?

20 Hovorím vám, môžete si myslieť, že budete spasení, keď ste dovolili, aby ste sa stali poddanými diabla?

21 Hovorím vám, oného dňa poznáte, že nemôžete byť spasení; lebo žiadny človek nemôže byť spasený, iba ak je odev jeho omytý dobiela; áno, odev jeho musí byť čistený, pokiaľ nie je očistený od všetkej poškvrny krvou toho, o ktorom hovorili otcovia naši, ktorý príde, aby vykúpil ľud svoj z hriechov jeho.

22 A teraz, pýtam sa vás, bratia moji, ako sa bude ktorýkoľvek z vás cítiť, keď budete stáť pred stolicou Božou, majúc odev svoj poškvrnený krvou a všelijakou špinavosťou? Hľa, ako budú veci tieto svedčiť proti vám?

23 Hľa, nebudú snáď svedčiť, že ste vrahmi, áno, a tiež že ste vinní všelijakou zlovoľnosťou?

24 Hľa, bratia moji, myslíte si, že niekto taký môže mať miesto, na ktoré by zasadol v kráľovstve Božom s Abrahámom, s Izákom a s Jákobom, a tiež so všetkými svätými prorokmi, ktorých odev je očistený a je bez poškvrny, čistý a biely?

25 Hovorím vám: Nie; iba ak by ste urobili zo Stvoriteľa nášho klamára od počiatku alebo ak si myslíte, že je od počiatku klamárom, nemôžete sa domnievať, že takí môžu mať miesto v kráľovstve nebeskom; ale budú vyvrhnutí, lebo sú deťmi kráľovstva diablovho.

26 A teraz hľa, hovorím vám, bratia moji, ak ste zakúsili zmenu srdca a ak sa vám chcelo spievať pieseň vykupiteľskej lásky, chcel by som sa opýtať, cítite sa tak teraz?

27 Kráčali ste uchovávajúc sa bez úhony pred Bohom? Mohli by ste sami sebe povedať, keby ste v túto dobu boli povolaní k smrti, že ste boli dostatočne pokorní? Že odev váš bol očistený a vybielený krvou Krista, ktorý príde, aby vykúpil ľud svoj z hriechov jeho?

28 Hľa, odložili ste pýchu? Hovorím vám, ak nie, potom nie ste pripravení stretnúť sa s Bohom. Hľa, musíte sa pripraviť rýchlo; lebo kráľovstvo nebeské bude čoskoro na dosah, a taký človek nemá život večný.

29 Hľa, hovorím, je medzi vami niekto, kto neodložil závisť? Hovorím vám, že taký človek nie je pripravený; a chcel by som, aby sa pripravil rýchlo, lebo oná hodina je skoro na dosah a on nevie, kedy nadíde čas; lebo taký človek nie je nájdený nevinný.

30 A znova, hovorím vám, je medzi vami niekto, kto sa vysmieva bratovi svojmu či vŕši na neho prenasledovanie?

31 Beda takému, lebo nie je pripravený, a na dosah je čas, kedy bude musieť činiť pokánie, inak nemôže byť spasený!

32 Áno, a dokonca beda vám všetkým činiteľom neprávosti; čiňte pokánie, čiňte pokánie, lebo Pán Boh to povedal!

33 Hľa, on ponúka pozvanie všetkým ľuďom, lebo rameno milosrdenstva je k nim vztiahnuté a on hovorí: Čiňte pokánie a ja vás prijmem.

34 Áno, on hovorí: Poďte ku mne a požívajte z ovocia stromu života; áno, budete voľne jesť a piť z chleba a z vôd života;

35 Áno, poďte ku mne a prinášajte diela spravodlivosti a nebudete vyťatí a uvrhnutí do ohňa –

36 Lebo hľa, na dosah je čas, kedy každý, kto neprináša dobré ovocie, alebo každý, kto nečiní diela spravodlivosti, bude mať príčinu nariekať a žialiť.

37 Ó vy činitelia neprávosti; vy, ktorí ste nadutí v márnych veciach sveta, vy, ktorí ste vyznali, že ste poznali cesty spravodlivosti, a predsa ste zišli z cesty ako ovce nemajúc pastiera, napriek tomu, že vás pastier volal a stále vás volá, ale vy nechcete hlas jeho počúvať!

38 Hľa, hovorím vám, že vás volá dobrý pastier; áno, a vlastným menom svojím vás nazýva, čo je meno Kristovo; a ak nebudete počúvať hlas dobrého pastiera, menom ktorého ste nazývaní, hľa, nie ste ovcami dobrého pastiera.

39 A teraz, ak nie ste ovcami dobrého pastiera, z akého stáda ste? Hľa, hovorím vám, že diabol je pastier váš a vy ste zo stáda jeho; a teraz, kto to môže poprieť? Hľa, hovorím vám, kto to popiera, je klamárom a dieťaťom diabla.

40 Lebo hovorím vám, že všetko, čo je dobré, pochádza od Boha, a všetko, čo je zlé, pochádza od diabla.

41 Takže ak človek prináša dobré skutky, počúva hlas dobrého pastiera a nasleduje ho; ale kto prináša skutky zlé, ten sa stáva dieťaťom diablovým, lebo počúva hlas jeho a nasleduje ho.

42 A kto tak činí, musí obdržať mzdu svoju od neho; takže ako mzdu svoju obdrží smrť, čo do vecí týkajúcich sa spravodlivosti, súc mŕtvy pre všetky dobré diela.

43 A teraz, bratia moji, chcel by som, aby ste ma vypočuli, lebo hovorím zo všetkých síl duše svojej; lebo hľa, hovoril som k vám jasne, aby ste nemohli chybiť, čiže hovoril som podľa prikázaní Božích.

44 Lebo som povolaný, aby som takto hovoril, podľa svätého rádu Božieho, ktorý je v Kristovi Ježišovi; áno, je mi prikázané, aby som stál a dosvedčil ľudu tomuto veci, ktoré hovorili otcovia naši o tom, čo príde.

45 A to nie je všetko. Myslíte si, že viem o veciach týchto sám od seba? Hľa, svedčím vám, že viem, že veci tieto, o ktorých som hovoril, sú pravdivé. A ako myslíte, že viem o ich istote?

46 Hľa, hovorím vám, že mi boli oznámené Svätým Duchom Božím. Hľa, po mnoho dní som sa postil a modlil, aby som mohol poznať veci tieto sám za seba. A teraz viem sám za seba, že sú pravdivé; lebo Pán Boh mi ich prejavil Svätým Duchom svojím; a toto je duch zjavenia, ktorý je vo mne.

47 A navyše, hovorím vám, že takto mi bolo zjavené, že slová, ktoré hovorili otcovia naši, sú pravdivé, a to podľa ducha proroctva, ktoré je vo mne, ktoré je tiež prejavom Ducha Božieho.

48 Hovorím vám, že viem sám za seba, že všetko, čo vám poviem o tom, čo príde, je pravdivé; a hovorím vám, že viem, že príde Ježiš Kristus, áno, Syn, Jednorodený Otcov, plný milosti a milosrdenstva, a pravdy. A hľa, to je ten, kto príde, aby sňal hriechy sveta, áno, hriechy každého človeka, ktorý neochvejne verí v meno jeho.

49 A teraz, hovorím vám, že toto je rád, podľa ktorého som povolaný, áno, aby som kázal milovaným bratom svojim, áno, a každému, kto v krajine prebýva; áno, aby som kázal všetkým, ako starým, tak mladým, ako porobeným, tak slobodným; áno, hovorím k vám, zostarnutým, a tiež k tým stredného veku, aj k dorastajúcemu pokoleniu; áno, aby som k nim volal, že musia činiť pokánie a byť znovuzrodení.

50 Áno, tak hovorí Duch: Čiňte pokánie, všetky končiny zeme, lebo kráľovstvo nebeské je takmer na dosah; áno, Syn Boží príde v sláve svojej, vo svojej moci, majestátnosti, sile a nadvláde. Áno, milovaní bratia moji, hovorím vám, že Duch hovorí: Hľa, sláva Kráľa celej zeme; a tiež Kráľa neba veľmi skoro zažiari medzi všetkými deťmi ľudskými.

51 A Duch mi tiež hovorí, áno, volá ku mne mocným hlasom, hovoriac: Choď a povedz ľudu tomuto – čiňte pokánie, lebo ak nebudete činiť pokánie, nijako nemôžete zdediť kráľovstvo nebeské.

52 A znova, hovorím vám, Duch hovorí: Hľa, sekera je priložená ku koreňu stromu; takže každý strom, ktorý nenesie dobré ovocie, bude vyťatý a uvrhnutý do ohňa, áno, do ohňa, ktorý nemôže byť strávený, dokonca do ohňa neuhasiteľného. Pozrite a pamätajte, Svätý to hovoril.

53 A teraz, milovaní bratia moji, hovorím vám, môžete odporovať slovám týmto; áno, môžete veci tieto odkladať nabok a nohami pošliapavať Svätého; áno, môžete byť nadutí v pýche srdca svojho; áno, budete naďalej neustále nosiť drahý odev a lipnúť srdcami svojimi na márnych veciach sveta, na bohatstve svojom?

54 Áno, budete si neustále myslieť, že ste lepší ako druhí; áno, budete neustále prenasledovať bratov svojich, ktorí sa pokorujú a kráčajú podľa svätého rádu Božieho, ktorým boli privedení do cirkvi tejto, súc posvätení Svätým Duchom, a prinášajú skutky, ktoré sú hodné pokánia –

55 Áno, budete sa neustále obracať chrbtom k chudobným a k núdznym a odopierať im z majetku svojho?

56 A nakoniec, vy všetci, ktorí budete zotrvávať v zlovoľnosti svojej, hovorím vám, že to sú tí, ktorí budú vyťatí a uvrhnutí do ohňa, ibaže budú rýchlo činiť pokánie.

57 A teraz, hovorím vám, vám všetkým, ktorí si prajete nasledovať hlas dobrého pastiera, vyjdite od zlovoľných a oddeľte sa, a nedotýkajte sa ich vecí nečistých; a hľa, ich mená budú vymazané, aby mená zlovoľných neboli počítané medzi mená spravodlivých, aby sa mohlo naplniť slovo Božie, ktoré hovorí: Mená zlovoľných nebudú zmiešané s menami ľudu môjho;

58 Lebo mená spravodlivých budú zapísané v knihe života, a im udelím dedičstvo na pravici svojej. A teraz, bratia moji, máte proti tomu čo povedať? Hovorím vám, nezáleží na tom, či proti tomu hovoríte, lebo slovo Božie sa musí naplniť.

59 Lebo je medzi vami nejaký pastier, majúci mnoho oviec, a nedozerá na ne, aby neprišli vlci a nepožrali stádo jeho? A hľa, keď sa do stáda dostane vlk, či ho nevyženie von? Áno, a nakoniec, ak môže, zničí ho.

60 A teraz, hovorím vám, že vás volá dobrý pastier; a ak budete hlas jeho počúvať, privedie vás do stáda svojho a budete ovcami jeho; a prikazuje vám, aby ste nestrpeli, aby sa medzi vás dostal dravý vlk, aby ste neboli zničení.

61 A teraz ja, Alma, prikazujem vám jazykom toho, ktorý mi prikazuje, aby ste pozorne zachovávali slová, ktoré som k vám hovoril.

62 Hovorím spôsobom príkazu k vám, ktorí patríte k cirkvi; a k tým, ktorí k cirkvi nepatria, hovorím spôsobom výzvy, hovoriac: Poďte a buďte pokrstení k pokániu, aby ste tiež vy mohli požiť z ovocia stromu života.