ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ແອວ​ມາ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ແອວ​ມາ

ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ແອວ​ມາ​ຜູ້​ເປັນ​ມະຫາ​ປະ​ໂລຫິດ​ຕາມ​ຖານະອັນ​ສັກສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະກາດ​ຕໍ່​ຜູ້ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ ແລະ ໝູ່​ບ້ານ​ຕ່າງໆ​ທົ່ວ​ແຜ່ນດິນ.

ມີ​ບັນທຶກ​ໄວ້​ໃນ​ບົດ​ທີ 5.

ບົດ​ທີ 5

ກ່ອນ​ຈະ​ໄດ້ຮັບຄວາມ​ລອດ, ມະນຸດ​ຕ້ອງ​ກັບ​ໃຈ ແລະ ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ, ເກີດ​ໃໝ່, ຊຳລະ​ອາພອນ​ໃຫ້ສະອາດ​ໂດຍ​ໂລຫິດ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ເປັນ​ຄົນ​ຖ່ອມຕົວ ແລະ ຖອດ​ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ຕົວ ແລະ ຄວາມ​ອິດສາ​ບັງ​ບຽດ ອອກ​ຈາກ​ຕົນ, ແລະ ກະທຳ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຊອບ​ທຳ—ຜູ້​ລ້ຽງ​ແກະ​ທີ່​ດີ​ຮ້ອງຫາ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ—ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ເປັນ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ມານ—ແອວ​ມາ​ໃຫ້​ປະຈັກ​ພະຍານ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈິງ​ຂອງ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ເພິ່ນ ແລະ ສັ່ງ​ໃຫ້​ຜູ້​ຄົນ​ກັບ​ໃຈ—ຊື່​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ຊອບ​ທຳ​ຈະ​ຖືກ​ບັນທຶກ​ໄວ້​ໃນ​ໜັງສື​ແຫ່ງ​ຊີວິດ. ປະມານ 83 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ບັດ​ນີ້​ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ແອວ​ມາ​ເລີ່ມ​ປະກາດ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແກ່​ຜູ້ຄົນ, ທຳ​ອິດ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ເຊ​ລາ​ເຮັມລາ, ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ໄປ​ຕະ​ຫລອດ​ທົ່ວ​ແຜ່ນດິນ.

2 ແລະ ນີ້​ຄື​ຄຳ​ຊຶ່ງ​ແອວ​ມາ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ຜູ້​ຄົນ​ໃນ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ ຊຶ່ງ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ເຊ​ລາ​ເຮັມລາ, ຕາມ​ບັນທຶກ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ເອງ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ:

3 ຂ້າພະ​ເຈົ້າແອວ​ມາໄດ້​ຮັບ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໂດຍ​ແອວ​ມາ​ບິດາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ເປັນ​ມະຫາ​ປະ​ໂລຫິດ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ໂດຍ​ທີ່​ເພິ່ນ​ມີ​ອຳນາດ ແລະ ສິດ​ອຳນາດ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊຶ່ງ​ໃຫ້​ເຮັດ​ວຽກ​ງານ​ເຫລົ່າ​ນີ້, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ເພິ່ນ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ສະຖາ​ປະ​ນາ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ ຊຶ່ງຢູ່​ໃນ​ຊາຍ​ແດນ​ນີ​ໄຟ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແຜ່ນດິນ​ທີ່​ມີ​ຊື່ວ່າ​ແຜ່ນດິນ​ມໍ​ມອນ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເພິ່ນ​ໄດ້​ໃຫ້​ບັບຕິສະມາ​ແກ່​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໃນ​ນ້ຳມໍ​ມອນ.

4 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ປົດ​ປ່ອຍ​ອອກ​ຈາກ​ກຳມື​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ກະສັດ​ໂນ​ອາໂດຍ​ພຣະ​ເມດ​ຕາ ແລະ ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

5 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ເປັນ​ຂ້າ​ທາດ​ໃນ​ຖິ່ນ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ກັນດານ​ດ້ວຍ​ມື​ຂອງ​ຊາວ​ເລມັນ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຊະ​ເລີຍ, ແລະ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປົດ​ປ່ອຍ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອອກ​ຈາກ​ຄວາມ​ເປັນ​ຂ້າ​ທາດ​ອີກ​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ນຳ​ມາ​ຫາ​ແຜ່ນດິນ​ນີ້, ແລະ ໃນບ່ອນ​ນີ້​ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຮົາ​ເລີ່ມ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຂຶ້ນ​ທົ່ວ​ແຜ່ນ​ດິນ​ນຳ​ອີກ.

6 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານພີ່​ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ພວກ​ທ່ານ​ທີ່​ເປັນ​ຂອງ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ​ນີ້ ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້ເກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຊະ​ເລີຍ​ຂອງ​ບັນພະ​ບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ໄວ້​ພຽງພໍຫລື​ບໍ່ໃນ​ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ? ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ໄດ້​ເກັບ​ພຣະ​ເມດ​ຕາ ແລະ ຄວາມ​ອົດ​ກັ້ນຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄວ້​ພຽງພໍ​ຫລື​ບໍ່ໃນ​ຄວາມຊົງ​ຈຳ? ແລະ ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ, ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ເກັບ​ກຳ​ໄວ້​ພຽງພໍ​ຫລື​ບໍ່ໃນ​ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ປົດ​ປ່ອຍ​ຈິດວິນ​ຍານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ພົ້ນຈາກ​ນະລົກ​ແລ້ວ?

7 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ປຸກ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕື່ນ​ຈາກ​ການ​ນອນ​ຫລັບ​ສະ​ນິດ, ແລະ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕື່ນ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ທ່າມ​ກາງ​ຄວາມ​ມືດ; ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ສະຫວ່າງ​ສະ​ໄຫວ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຳ​ອັນ​ເປັນນິດ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ລ້ອມ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ສາຍ​ຮັດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຕາຍ ແລະ ສາຍ​ໂສ້​ແຫ່ງ​ນະລົກ, ແລະ ຄວາມ​ພິນາດ​ອັນ​ເປັນນິດ​ໄດ້​ຄອຍ​ຖ້າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢູ່.

8 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ຖາມ​ພວກ​ທ່ານ​ພີ່​ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ທຳລາຍ​ບໍ? ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ, ບໍ່​ເລີຍ, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ທຳລາຍ.

9 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ຖາມ​ອີກ​ວ່າ ສາຍຮັດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຕາຍ​ຂາດ​ອອກ​ແລ້ວ​ບໍ, ແລະ ສາຍ​ໂສ້​ແຫ່ງ​ນະລົກ ຊຶ່ງລ້ອມ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄວ້​ນັ້ນຫລຸດ​ອອກ​ແລ້ວ​ບໍ? ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ມັນ​ໄດ້​ຫລຸດ​ອອກ​ແລ້ວ, ແລະ ຈິດວິນ​ຍານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຂະຫຍາຍ​ຂຶ້ນ, ແລະ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ສັນ​ລະ​ເສີນ​ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ໄຖ່. ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ລອດ​ແລ້ວ.

10 ແລະ ບັດ​ນີ້ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ຖາມ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ລອດ​ດ້ວຍ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ອັນ​ໃດ? ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ເຫດຜົນ​ອັນ​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ຫວັງ​ໃນ​ຄວາມ​ລອດ? ແມ່ນ​ຫຍັງ​ທີ່​ເປັນ​ເຫດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຫລຸດ​ພົ້ນຈາກ​ສາຍຮັດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຕາຍ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ຈາກ​ສາຍ​ໂສ້​ແຫ່ງ​ນະລົກ​ນັ້ນ?

11 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າບອກພວກ​ທ່ານວ່າ—ແອວ​ມາບິດາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້​ເຊື່ອ​ໃນ​ຄຳ ຊຶ່ງປະກາດ​ໂດຍ​ປາກ​ຂອງ​ອະ​ບີ​ນາ​ໄດ​ບໍ? ແລະ ເພິ່ນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສາດສະດາ​ຜູ້​ບໍລິສຸດ​ບໍ? ເພິ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າບໍ, ແລະ ແອວ​ມາບິດາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຊື່ອ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ເຫລົ່ານັ້ນບໍ?

12 ແລະ ຕາມ​ຄວາມ​ສັດ​ຊື່​ຂອງ​ເພິ່ນ, ຈຶ່ງ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປ່​ງອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ເພິ່ນ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ເປັນຄວາມ​ຈິງ.

13 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເພິ່ນ​ໄດ້​ສິດສອນ​ພຣະ​ຄຳ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ, ແລະ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ກໍ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າຄື​ກັນ, ແລະ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ຖ່ອມຕົວ ແລະ ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ທ່ຽງ​ແທ້ ແລະ ຊົງ​ພຣະ​ຊົນ​ຢູ່. ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຂົາ​ເຈົ້າສັດ​ຊື່​ຈົນ​ເຖິງ​ວັນ​ຕາຍ; ດັ່ງນັ້ນເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ລອດ.

14 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ຖາມ​ພວກ​ທ່ານພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້ເກີດ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າທາງ​ວິນ​ຍານ​ແລ້ວ​ບໍ? ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ເງົາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໄວ້​ໃນ​ໃບ​ໜ້າ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ແລ້ວ​ບໍ? ພວກ​ທ່ານ​ເຄີຍ​ປະສົບການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ນີ້​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານແລ້ວ​ບໍ?

15 ພວກ​ທ່ານ​ໃຊ້ສັດທາ​ໃນ​ການ​ໄຖ່​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຜູ້​ສ້າງ​ພວກ​ທ່ານບໍ? ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຄອຍ​ຖ້າ​ດ້ວຍ​ຕາ​ແຫ່ງ​ສັດທາບໍ່ ແລະ ຫລຽວ​ເບິ່ງ​ຮ່າງກາຍ​ທີ່​ເປັນ​ມະຕະ​ນີ້​ຖືກ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ຫາ​ຄວາມ​ເປັນ​ອະ​ມະຕະ, ແລະ ຄວາມ​ເນົ່າ​ເປື່ອຍ​ນີ້​ຖືກ​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ຫາ​ຄວາມ​ບໍ່​ເນົ່າ​ເປື່ອຍ​ເພື່ອ​ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເພື່ອ​ຮັບ​ການ​ພິພາກສາ​ຕາມ​ການ​ກະທຳ​ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໄວ້​ເ​ມື່ອຢູ່​ໃນ​ຮ່າງກາຍ​ທີ່​ເປັນ​ມະຕະນີ້?

16 ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ, ພວກ​ທ່ານ​ຄິດ​ເອງ​ໄດ້​ບໍ່​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຍິນ​ສຸລະສຽງ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ໃນ​ມື້ນັ້ນວ່າ: ຈົ່ງ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ​ເຖີດ ເຈົ້າ​ເປັນ​ສຸກ​ແລ້ວ, ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ຊອບ​ທຳ​ໃນ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ?

17 ຫລື ພວກ​ທ່ານ​ຄິດ​ເອງ​ໄດ້​ບໍ່​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ຈະເວົ້າຕົວະຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໃນ​ມື້ນັ້ນ, ແລະ ທູນ​ວ່າ—ພຣະ​ອົງ​ເຈົ້າ​ເອີຍ, ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ຂ້ານ້ອຍ​ເປັນ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ຊອບ​ທຳ​ໃນ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ—ແລະວ່າ​ພຣະ​ອົງຈະ​ຊ່ອຍ​ພວກ​ທ່ານ​ໃຫ້​ລອດ?

18 ຫລື ອີກ​ປະການ​ໜຶ່ງ, ພວກ​ທ່ານ​ເຫັນ​ຕົວ​ເອງ​ໄດ້​ບໍ່​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ຖືກ​ນຳ​ມາ​ຢູ່​ໜ້າ​ສານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຊຶ່ງຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຜິດ ແລະ ຄວາມ​ສຳນຶກ​ຜິດ​ໂດຍ​ມີ​ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຜິດ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຕໍ່ຕ້ານ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ?

19 ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານຈະ​ເງີຍ​ໜ້າ​ເບິ່ງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ມື້ນັ້ນດ້ວຍ​ໃຈ​ອັນ​ບໍລິສຸດ ແລະ ດ້ວຍ​ມື​ທີ່ສະອາດ​ໄດ້​ບໍ? ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ເງີຍ​ຂຶ້ນດ້ວຍ​ໃບ​ໜ້າ​ທີ່​ມີ​ເງົາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊຶ່ງຈາລຶກ​ໄວ້​ໃນ​ໃບ​ໜ້າ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ບໍ?

20 ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ຄິດ​ເຖິງ​ຄວາມ​ລອດ​ໄດ້​ບໍ ເມື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຍອມ​ຕົນ​ຂຶ້ນຢູ່​ກັບ​ມານ?

21 ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ຮູ້​ໃນ​ມື້ນັ້ນ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ລອດ​ບໍ່​ໄດ້ ເພາະວ່າ​ບໍ່​ມີ​ມະນຸດ​ຄົນ​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ລອດ​ໄດ້ ຖ້າ​ບໍ່​ຊຳລະ​ອາພອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ໃຫ້​ຂາວ​ສະອາດ​ເສຍ​ກ່ອນ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຕ້ອງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອາພອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ບໍລິສຸດ​ຈົນ​ມັນ​ສະອາດ​ຈາກ​ຮອຍ​ເປື້ອນທັງ​ໝົດ​ໂດຍ​ໂລຫິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ຜູ້​ທີ່​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ, ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ມາ​ໄຖ່​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈາກ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

22 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ຖາມ​ພວກ​ທ່ານພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ຮູ້ສຶກ​ແນວ​ໃດຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ບ່ອນ​ພິພາກສາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ອາພອນ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ເປື້ອນ​ເລືອດ ແລະ ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສົກກະ​ປົກ​ຕ່າງໆນາໆ? ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ຫລັກ​ຖານ​ຟ້ອງ​ຫຍັງ​ແດ່​ຕ້ານພວກ​ທ່ານ?

23 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ຫລັກ​ຖານ​ບໍ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ເປັນ​ຄາດ​ຕະກອນ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ​ວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຕ່າງໆ​ນຳອີກ​ບໍ?

24 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ພວກ​ທ່ານ​ຄິດ​ບໍວ່າ​ຄົນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນຈະ​ມີ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຮ່ວມ​ກັບ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ, ຮ່ວມ​ກັບ​ອີ​ຊາກ, ແລະ ຮ່ວມ​ກັບ​ຢາ​ໂຄບ, ແລະ ຮ່ວມ​ກັບ​ສາດສະດາ​ຜູ້​ບໍລິສຸດ​ທັງຫລາຍ, ຊຶ່ງອາພອນ​ຂອງ​ຄົນ​ເຫລົ່ານັ້ນສະອາດ ແລະ ບໍ່​ມີ​ມົນທິນ, ບໍລິສຸດ ແລະ ຂາວ​ສະອາດ?

25 ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ, ບໍ່​ເລີຍ; ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພຣະຜູ້​ສ້າງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ຜູ້​ເວົ້າຕົວະນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ, ຫລື ຄິດ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ຜູ້​ເວົ້າຕົວະ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນມາ, ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ຄິດ​ວ່າ​ຄົນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນຈະ​ມີ​ບ່ອນ​ອາ​ໄສ​ໃນ​ອານາຈັກ​ສະຫວັນ​ໄດ້; ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ອອກ​ໄປ​ເພາະວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ມານ.

26 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ເຄີຍ​ປະສົບ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ໃຈ ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ຮູ້ສຶກ​ຢາກ​ຮ້ອງ​ເພງ​ສັນລະ​ເສີນ​ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ໄຖ່, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ຖາມ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ຮູ້ສຶກ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນບໍ່​ໃນ​ຂະນະ​ນີ້?

27 ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້ເດີນ​ໄປ​ໂດຍ​ການ​ຮັກສາ​ຕົນ​ເອງ​ໃຫ້​ປາ​ດສະ​ຈາກ​ຂໍ້ຕຳ​ນິຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ? ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ໃຫ້​ຕາຍ​ໃນ​ເວລາ​ນີ້, ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ກ່າວ​ໄດ້​ບໍ​ພາຍ​ໃນ​ຕົວ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ຖ່ອມຕົວ​ພຽງພໍ​ແລ້ວ? ວ່າ​ອາພອນ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ນັ້ນ​ສະອາດ ແລະ ຂາວ​ແລ້ວ​ດ້ວຍ​ໂລຫິດ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດຜູ້​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ໄຖ່​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈາກ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ?

28 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ທ່ານ​ຖອດ​ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ຕົວ​ອອກ​ແລ້ວ​ບໍ? ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຖອດ​ມັນ​ອອກ, ພວກ​ທ່ານ​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ພົບ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເທື່ອ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ພວກ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຕຽມ​ຢ່າງ​ໄວ ເພາະ​ອານາຈັກ​ສະຫວັນ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ໃນ​ບໍ່​ຊ້າ​ນີ້ ແລະ ຄົນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນຈະ​ບໍ່​ມີ​ຊີວິດ​ນິລັນດອນ.

29 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ວ່າ, ມີ​ໃຜ​ແດ່​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ທ່ານ​ທີ່​ຍັງບໍ່​ໄດ້​ຖອດ​ຄວາມ​ອິດສາ​ອອກ​ເທື່ອ? ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ຄົນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນຍັງ​ບໍ່​ຕຽມ​ພ້ອມ​ເທື່ອ; ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ຕຽມ​ຕົວຢ່າງ​ໄວ​ເພາະ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ໃກ້​ເຂົ້າມາ​ແລ້ວ, ແລະ ເຂົາ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ເມື່ອ​ໃດ​ເວລາ​ນັ້ນຈະ​ມາ​ເຖິງ; ເພາະ​ຄົນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ພົບ​ວ່າ​ປາ​ດສະ​ຈາກ​ຄວາມ​ຜິດ.

30 ແລະ ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ, ມີ​ໃຜ​ແດ່​ໃນ​ບັນ​ດາ​ພວກ​ທ່ານ​ທີ່​ກະທຳ​ໃຫ້​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຕົນ​ເປັນ​ທີ່​ເຍາະ​ເຍີ້ຍ, ຫລື ທຸ້ມ​ເທ​ການ​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ລົງ​ໃສ່​ເຂົາ?

31 ວິບັດ​ແກ່​ຄົນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ, ເພາະ​ເຂົາ​ຍັງ​ບໍ່​ຕຽມ​ພ້ອມ​ເທື່ອ, ແລະ ເວລາ​ມາ​ເຖິງ​ແລ້ວ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຕ້ອງກັບ​ໃຈ ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ລອດ​ບໍ່​ໄດ້!

32 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວິບັດ​ແກ່ທຸກ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ; ຈົ່ງ​ກັບ​ໃຈ, ຈົ່ງ​ກັບ​ໃຈ​ເຖີດ, ເພາະ​ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າໄດ້​ຮັບ​ສັ່ງ​ເລື່ອງ​ນີ້!

33 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄຳ​ເຊີນ​ມາ​ຫາ​ມະນຸດ​ທັງ​ປວງ, ເພາະ​ພຣະຫັດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເດ່​ອອກ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: ຈົ່ງ​ກັບ​ໃຈ​ເຖີດ, ແລະ ເຮົາ​ຈະ​ຮັບ​ເຈົ້າ​ໄວ້.

34 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: ຈົ່ງ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ ແລະ ເຈົ້າຈະ​ຮັບ​ໝາກ​ໄມ້​ຈາກ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ແຫ່ງ​ຊີວິດ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເຈົ້າຈະ​ກິນ​ເຂົ້າ ແລະ ດື່ມນ້ຳ​ແຫ່ງ​ຊີວິດ​ຢ່າງ​ມີ​ອິດ​ສະລະ;

35 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ ແລະ ຈົ່ງ​ນຳ​ເອົາ​ວຽກ​ງານ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ມາ, ແລະ ເຈົ້າຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ໂຄ່ນ​ລົງ ແລະ ໂຍນ​ເຂົ້າກອງ​ໄຟ—

36 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເວລາ​ມາ​ເຖິງ​ແລ້ວ​ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ບໍ່​ນຳ​ເອົາ​ຜົນ​ດີ​ອອກ​ມາ, ຫລື ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ບໍ່​ທຳ​ງານ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ, ຜູ້ນັ້ນຍ່ອມ​ມີ​ເຫດຜົນ​ທີ່​ຈະ​ຮ້ອງ​ໄຫ້ ແລະ ເປັນ​ທຸກ.

37 ໂອ້ ທ່ານ​ຜູ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ເອີຍ; ທ່ານ​ທັງຫລາຍ​ທີ່​ເພີ້​ຝັນ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ໂລກ, ທ່ານ​ທັງຫລາຍ​ທີ່​ບອກ​ວ່າ​ຕົວ​ເອງ​ຮູ້​ທາງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ, ປານ​ນັ້ນຍັງ​ຫລົງ​ທາງໄປ​ເໝືອນ​ໂຕ​ແກະ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ລ້ຽງ, ທັງ​ທີ່​ຄົນ​ລ້ຽງ​ໄດ້​ເອີ້ນຫາ​ພວກ​ທ່ານ ແລະ ຍັງ​ເອີ້ນຫາ​ພວກ​ທ່ານຢູ່, ແຕ່​ພວກ​ທ່ານບໍ່​ຍອມ​ຟັງສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເລີຍ!

38 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ຜູ້​ລ້ຽງ​ແກະ​ທີ່​ດີ​ຄົນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ຫາ​ພວກ​ທ່ານ​ຢູ່; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເອງທີ່​ພຣະ​ອົງ​ເອີ້ນ​ຫາ​ພວກ​ທ່ານ, ຊຶ່ງຄື​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ຟັງສຽງ​ຂອງ​ຜູ້​ລ້ຽງ​ແກະ​ທີ່​ດີ​ຕາມ​ຊື່ທີ່​ໃຊ້​ເອີ້ນ​ພວກ​ທ່ານ​ນັ້ນ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ທ່ານ​ກໍ​ບໍ່​ແມ່ນ​ແກະ​ຂອງ​ຜູ້​ລ້ຽງ​ແກະ​ທີ່​ດີ​ຄົນ​ນັ້ນ.

39 ແລະ ບັດ​ນີ້ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ແມ່ນ​ແກະ​ຂອງ​ຜູ້​ລ້ຽງ​ແກະ​ທີ່​ດີ​ຄົນ​ນັ້ນ, ພວກ​ທ່ານ​ເປັນ​ແກະ​ຂອງ​ຄອກ​ໃດ? ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ມານ​ຄື​ຜູ້​ລ້ຽງ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ, ແລະ ພວກ​ທ່ານ​ເປັນ​ແກະ​ຂອງ​ມັນ; ແລະ ບັ​ດນີ້, ໃຜ​ຈະ​ປະຕິ​ເສດ​ເລື່ອງ​ນີ້​ໄດ້? ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ປະຕິ​ເສດ​ເລື່ອງ​ນີ້ ຍ່ອມ​ເປັນ​ຄົນ​ເວົ້າຕົວະ ແລະ ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ມານ.

40 ເພາະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວກັບພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ອັນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ດີ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ ອັນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຊົ່ວ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ມານ.

41 ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າ​ຫາກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ນຳ​ເອົາ​ວຽກ​ງານ​ດີ​ອອກ​ມາ ເຂົາ​ຍ່ອມ​ຟັງສຽງ​ຂອງ​ຜູ້​ລ້ຽງ​ແກະ​ທີ່​ດີ​ຄົນ​ນັ້ນ ແລະ ເຂົາ​ຍ່ອມ​ຕິດຕາມ​ຄົນ​ນັ້ນ; ແຕ່​ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ນຳ​ເອົາ​ວຽກ​ງານ​ຊົ່ວ​ອອກ​ມາ, ຜູ້ນັ້ນກໍ​ກາຍ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ມານ ເພາະ​ຟັງສຽງ​ຂອງ​ມັນ ແລະ ຕິດຕາມ​ມັນ​ໄປ.

42 ແລະ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເຮັດ​ແບບ​ນີ້​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຂອງ​ຕົນ; ດັ່ງນັ້ນ, ສຳລັບຄ່າ​ຈ້າງ​ຂອງ​ເຂົາ, ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຕາຍ​ໃນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ, ໂດຍ​ທີ່​ຕາຍ​ຈາກວຽກ​ງານ​ດີ​ທັງ​ໝົດ.

43 ແລະ ບັດ​ນີ້ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາກ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ຟັງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ເພາະວ່າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າດ້ວຍ​ພະ​ລັງ​ຂອງ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ; ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ຢ່າງ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຜິດ, ຫລື ໄດ້​ເວົ້າຕາມ​ພຣະ​ບັນຍັດຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

44 ເພາະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ເອີ້ນ​ໃຫ້​ມາ​ເວົ້າຕາມ​ນີ້, ຕາມ​ຖານະ​ອັນ​ສັກສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ຊຶ່ງມີ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດພຣະ​ເຢຊູ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກບັນຊາ​ໃຫ້​ມາ​ຢືນຢັນ ແລະ ໃຫ້​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ແກ່​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້ເຖິງ​ເລື່ອງ​ທີ່​ບັນພະ​ບຸ​ລຸດຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ.

45 ແລະ ນີ້​ຍັງ​ບໍ່ໝົດ. ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ຄິດ​ບໍ​ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເອງ​ກໍ​ຮູ້ຈັກ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໂດຍ​ຕົວ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເອງ? ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ເປັນ​ພະຍານ​ຕໍ່ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າມາ​ແລ້ວ​ວ່າເປັນຄວາມ​ຈິງ. ແລະ ພວກ​ທ່ານ​ຄິດ​ວ່າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ເຖິງ​ຄວາມ​ແນ່ນອນ​ຂອງ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?

46 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ເລື່ອງ​ນີ້ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ແກ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ອັນ​ສັກສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖື​ສິນ​ອົດ​ເຂົ້າ ແລະ ອະທິຖານ​ມາ​ຫລາຍ​ມື້ ເພື່ອ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້​ຮູ້​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ. ແລະ ບັດ​ນີ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ໄດ້​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ​ວ່າ ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ເປັນຄວາມ​ຈິງ ເພາະ​ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ປະຈັກ​ແກ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ອັນ​ສັກສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ; ແລະ ນີ້​ຄື​ວິນ​ຍານ​ແຫ່ງ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍຊຶ່ງຢູ່​ໃນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ.

47 ແລະ ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ກ່າວກັບພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍດັ່ງ​ນີ້​ວ່າ ຄຳ​ຊຶ່ງ​ບັນ​ພະ​ບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເວົ້າ​ໄວ້​ນັ້ນ​ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງ ແມ່ນ​ແຕ່ຕາມ​ວິນ​ຍານ​ແຫ່ງ​ການ​ທຳນາຍຊຶ່ງມີ​ຢູ່​ໃນ​ຂ້າ​ພະເຈົ້າ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໄປ​ໂດຍ​ການສະ​ແດງອອກ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້ານຳ​ອີກ.

48 ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງວ່າ​ອັນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນັ້ນ ເປັນຄວາມ​ຈິງ; ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ ວ່າຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ວ່າ ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ພຣະ​ບຸດ​ອົງ​ດຽວ​ທີ່​ຖື​ກຳເນີດ​ຈາກ​ພຣະ​ບິດາ, ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ຄຸນ ແລະ ພຣະ​ເມດ​ຕາ ແລະ ຄວາມ​ຈິງ. ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ເພື່ອ​ເອົາ​ບາບ​ຂອງ​ໂລກ​ໄປ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ບາບ​ຂອງ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ຢ່າງ​ແນ່ວແນ່ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

49 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ນີ້​ຄື​ຖານະ​ຊຶ່ງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ມາ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເພື່ອ​ສັ່ງສອນ​ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ແລະ ທຸກ​ຄົນ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນ​ດິນ ເພື່ອ​ສັ່ງສອນ​ຄົນ​ທັງ​ປວງ, ທັງ​ແກ່ ແລະ ໜຸ່ມ, ທັງ​ຂ້າ​ທາດ ແລະ ຜູ້​ເປັນ​ອິດ​ສະລະ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ຜູ້​ມີ​ອາຍຸ​ສູງ ແລະ ຜູ້​ທີ່​ມີ​ອາຍຸ​ປານ​ກາງ, ແລະ ຄົນ​ລຸ້ນ​ໃໝ່; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເພື່ອ​ອ້ອນ​ວອນ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຕ້ອງ​ກັບ​ໃຈ ແລະ ເກີດ​ໃໝ່.

50 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ດັ່ງ​ນີ້: ຈົ່ງ​ກັບ​ໃຈ, ເຈົ້າທັງຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ, ເພາະ​ອານາຈັກ​ສະຫວັນ​ໃກ້​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ໃນ​ບໍ່​ຊ້າ​ນີ້; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ດ້ວຍ​ລັດ​ສະໝີ​ພາບ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ດ້ວຍ​ລິດ​ເດດ, ເດຊາ​ນຸພາບ, ອຳນາດ ແລະ ການ​ຄອບ​ຄອງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ວ່າ: ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ລັດສະໝີ​ພາບ​ຂອງ​ອົງ​ກະສັດ​ແຫ່ງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ທັງ​ໝົດ; ແລະ ໃນ​ໄວໆ​ນີ້​ອົງ​ກະສັດ​ແຫ່ງ​ສະຫວັນ​ຈະ​ສ່ອງ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ລົງ​ມາ​ເທິງບັນດາ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ​ທັງ​ປວງນຳ​ອີກ.

51 ແລະ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າອີກ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ໄດ້ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າດ້ວຍ​ສຽງ​ອັນ​ມີ​ລິດ​ເດດ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ຈົ່ງ​ອອກ​ໄປ ແລະ ກ່າວ​ກັບ​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້—ຈົ່ງກັບ​ໃຈ, ເພາະ​ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານບໍ່​ກັບ​ໃຈ ພວກ​ທ່ານກໍ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອານາຈັກ​ສະຫວັນ​ມາ​ເປັນ​ມູນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໄດ້.

52 ແລະ ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ກ່າວກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ວ່າ: ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂວານ​ລໍ​ຢູ່​ທີ່​ຮາກ​ຕົ້ນ​ໄມ້; ດັ່ງນັ້ນ ຕົ້ນ​ໃດ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ໝາກ​ດີ​ຈະ​ຖືກ​ໂຄ່ນ​ລົງ ແລະ ຖືກ​ໂຍນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ກອງ​ໄຟ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເປັນ​ໄຟ​ທີ່​ຈະ​ມອດ​ບໍ່​ໄດ້, ເຖິງ​ແມ່ນ​ເປັນ​ໄຟທີ່ບໍ່​ຮູ້​ມອດ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ແລະ ຈົ່ງ​ຈຳ​ໄວ້​ວ່າ ພຣະຜູ້​ບໍລິສຸດ​ໄດ້​ຮັບ​ສັ່ງ​ເລື່ອງ​ນີ້.

53 ແລະ ບັດ​ນີ້​ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າ​ວກັບ​ພວກ​ທ່ານວ່າ, ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ຕໍ່ຕ້ານ​ຂໍ້ຄວາມ​ນີ້​ໄດ້​ບໍ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ປະ​ຖິ້ມ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ບໍ, ແລະ ຢຽບຍ່ຳພຣະຜູ້​ບໍລິສຸດ​ໄວ້​ໃຕ້​ຕີນ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້ບໍ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ເພີ້​ຝັນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້ບໍ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ທ່ານ​ຍັງຈະ​ຂືນນຸ່ງ​ເສື້ອ​ຜ້າ​ລາຄາ​ແພງ ແລະ ໝົກ​ໝຸ້ນ​ຢູ່​ກັບສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ໂລກ, ກັບ​ຂອງ​ມີຄ່າ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ຢູ່​ບໍ?

54 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ຝືນ​ຄິດ​ຢູ່​ບໍ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ເປັນ​ຄົນ​ດີ​ກວ່າ​ຄົນ​ອື່ນ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ຝືນ​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ຜູ້​ທີ່​ຖ່ອມຕົວ ແລະ ເດີນ​ໄປ​ຕາມ​ຖານະ​ອັນ​ສັກສິດຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ, ຊຶ່ງ​ໂດຍ​ຖານະ​ນີ້​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຖືກນຳ​ມາສູ່​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ, ໂດຍຖືກ​ຊຳລະ​ລ້າງ​ໃຫ້​ບໍລິສຸດ​ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້ນຳ​ວຽກ​ງານ​ຊຶ່ງສົມຄວນ​ກັບ​ການ​ກັບ​ໃຈ​ອອກ​ມາ—

55 ແທ້ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ຂືນຫັນ​ຫລັງ​ໃຫ້​ຄົນ​ຍາກຈົນ ແລະ ຄົນ​ຂັດ​ສົນ, ແລະ ກີດ​ກັນ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ຈາກ​ພວກ​ເຂົາ​ຢູ່​ບໍ?

56 ແລະ ສຸດ​ທ້າຍ, ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ຈະ​ຂືນຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນີ້ຄື​ຄົນ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ໂຄ່ນ​ລົງ ແລະ ຖືກ​ໂຍນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ກອງ​ໄຟ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ກັບ​ໃຈ​ຢ່າງ​ໄວ.

57 ແລະ ບັດ​ນີ້ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ປາ​ຖະໜາ​ຈະ​ຕິດຕາມ​ສຽງ​ຂອງ​ຜູ້​ລ້ຽງ​ແກະທີ່​ດີ, ຈົ່ງ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ເຖີດ, ແລະ ຈົ່ງ​ແຍກຍ້າຍ​ກັນ​ຢູ່, ແລະ ຈົ່ງ​ຢ່າ​ແຕະຕ້ອງ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ສະອາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ຊື່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ລຶບ​ໄປ, ເພື່ອ​ວ່າ​ຊື່​ຂອງ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ນັບ​ເຂົ້າຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ຊື່ຂອງຄົນ​ຊອບ​ທຳ, ເພື່ອ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ສຳ​ເລັດ ຊຶ່ງກ່າວ​ໄວ້​ວ່າ: ຊື່​ຂອງ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ປົນ​ຢູ່​ກັບ​ຊື່​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ເຮົາ;

58 ເພາະວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ຂຽນ​ຊື່​ຂອງ​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ​ໄວ້​ໃນ​ໜັງສື​ແຫ່ງ​ຊີວິດ, ແລະ ເຮົາ​ຈະ​ມອບ​ມູນ​ມໍລະດົກໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ທາງ​ຂວາ​ມື​ຂອງ​ເຮົາ. ແລະ ບັດ​ນີ້, ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ພວກ​ທ່ານ​ມີ​ອັນ​ໃດ​ແດ່​ທີ່​ຈະ​ກ່າວ​ຄັດຄ້ານ​ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້? ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ, ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ເວົ້າຄັດຄ້ານ, ມັນ​ກໍ​ບໍ່​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຫຍັງ, ເພາະ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຕ້ອງ​ສຳ​ເລັດ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ.

59 ເພາະ​ມີ​ຜູ້​ລ້ຽງ​ແກະ​ຜູ້​ໃດ​ແດ່​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ທ່ານທີ່ມີ​ແກະ​ຫລາຍ​ໂຕ ແຕ່​ບໍ່​ຄອຍ​ເຝົ້າມັນ, ເພື່ອ​ໝາ​ປ່າ​ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າມາ​ກິນ​ຝູງ​ແກະ​ຂອງ​ລາວ? ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຖ້າ​ຫາກ​ໝາ​ປ່າ​ເຂົ້າມາ​ຫາ​ຝູງ​ແກະ​ຂອງ​ລາວ, ລາວ​ຈະ​ບໍ່​ໄລ່​ມັນ​ອອກ​ໄປ​ບໍ? ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ໃນ​ທີ່​ສຸດ, ຖ້າ​ຫາກ​ລາວ​ເຮັດ​ໄດ້, ລາວ​ກໍ​ຈະ​ທຳລາຍ​ມັນ​ເສຍ.

60 ແລະ ບັດ​ນີ້ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ຜູ້​ລ້ຽງ​ແກະ​ທີ່​ດີ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ຫາ​ພວກ​ທ່ານ​ຢູ່; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ຟັງສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ນຳ​ພວກ​ທ່ານ​ເຂົ້າຄອກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ເປັນ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ; ແລະ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ໝາ​ປ່າ​ທີ່​ຫິວ​ໂຫຍຈະ​ບໍ່​ສາມາດ​ເຂົ້າມາ​ທຳຮ້າຍ​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ເລີຍ, ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ທຳລາຍ.

61 ແລະ ບັດ​ນີ້ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ແອວ​ມາຂໍ​ສັ່ງ​ພວກ​ທ່ານ​ດ້ວຍ​ພາສາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຜູ້​ໄດ້​ບັນຊາ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ຍຶດຖື​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ທ່ານ.

62 ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ເປັນ​ຄຳ​ສັ່ງ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ຜູ້​ເປັນ​ຂອງ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ; ແລະ ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ຂອງ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ເປັນ​ການ​ເຊື້ອ​ເຊີນ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ຈົ່ງ​ມາ ແລະ ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ​ໄວ້​ກັບ​ການ​ກັບ​ໃຈ, ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ສ່ວນ​ໝາກ​ໄມ້​ຈາກ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ແຫ່ງ​ຊີວິດ.