Kapitola 55

Moroni odmítá vyměniti zajatce–Lamanitské stráže jsou svedeny, aby se opily, a nefitští zajatci jsou vysvobozeni–Město Gid je získáno bez krveprolití. Kolem roku 63–62 př. Kr.

  Nyní, stalo se, že když Moroni obdržel tento list, rozhněval se ještě více, protože věděl, že Ammoron má dokonalé povědomí o svém podvodu; ano, věděl, že Ammoron ví, že to nebyla spravedlná věc, která ho přiměla, aby vedl válku proti lidu Nefiovu.

  A pravil: Vizte, nevyměním zajatce s Ammoronem, ledaže upustí od svého záměru, jak jsem uvedl ve svém listě; neboť mu nedopřeji, aby měl jakkoli více moci nežli tu, kterou má.

  Vizte, znám místo, kde Lamanité střeží mé lidi, které zajali; a jelikož mi Ammoron nedopřál toho, čeho žádám ve svém listu, vizte, naložím s ním podle svých slov; ano, budu mezi nimi rozsévati smrt, dokud nebudou prositi o mír.

  A nyní, stalo se, že když Moroni pravil tato slova, dal, aby se hledalo mezi jeho muži, aby snad mezi nimi mohl nalézti muže, který je potomkem Lamanovým.

  A stalo se, že jednoho nalezli, a jmenoval se Laman; a byl to jeden ze služebníků krále, kterého zavraždil Amalikiáš.

  Nyní, Moroni dal, aby Laman a malý počet jeho mužů šel ke strážím, které byly nad Nefity.

  Nyní, Nefité byli střeženi ve městě Gid; tudíž Moroni určil Lamana a dal, aby malý počet mužů šel s ním.

  A když nastal večer, Laman šel ke strážím, které byly nad Nefity, a vizte, viděli ho přicházeti a volali na něho; ale on jim praví: Nebojte se; vizte, já jsem Lamanita. Vizte, unikli jsme Nefitům a oni spí; a vizte, vzali jsme si z jejich vína a přinesli jsme ho s sebou.

  Nyní, když Lamanité slyšeli tato slova, přijali ho s radostí; a pravili mu: Dejte nám z vašeho vína, abychom se mohli napíti; jsme rádi, že jste takto vzali víno s sebou, neboť jsme znaveni.

  10 Ale Laman jim pravil: Ponechme si z našeho vína, až půjdeme bojovati proti Nefitům. Ale tato slova jenom zvětšila jejich touhu popíti z vína.

  11 Neboť pravili: Jsme znaveni, tudíž vezměme si z vína a zanedlouho dostaneme víno ze svého přídělu a to nás posílí, až půjdeme proti Nefitům.

  12 A Laman jim pravil: Můžete činiti podle přání svého.

  13 A stalo se, že si brali z vína nevázaně; a bylo lahodné jejich chuti, tudíž brali si z něho nevázaněji; a bylo silné, byvši připraveno ve své síle.

  14 A stalo se, že pili a byli veselí a zanedlouho byli všichni opilí.

  15 A nyní, když Laman a jeho muži viděli, že jsou všichni opilí a v hlubokém spánku, vrátili se k Moronimu a pověděli mu vše, co se přihodilo.

  16 A nyní, toto bylo podle plánu Moroniova. A Moroni vybavil své muže válečnými zbraněmi; a šel do města Gid, zatímco Lamanité byli v hlubokém spánku a opilí, a vhodil zajatcům válečné zbraně, tolik, že všichni byli ozbrojeni;

  17 Ano, dokonce i jejich ženám a všem jejich dětem, tolika, kolik jich bylo schopno zacházeti s válečnou zbraní, když Moroni ozbrojoval všechny zajatce; a toto vše bylo učiněno za hlubokého ticha.

  18 Ale kdyby Lamanity probudili, vizte, byli opilí a Nefité by je mohli zabíti.

  19 Ale vizte, to nebylo přání Moroniovo; neliboval si ve vraždění nebo krveprolévání, ale radoval se ze záchrany svého lidu před zkázou; a z této příčiny, aby na sebe nepřivodil nespravedlnost, nechtěl napadnouti Lamanity a zničiti je v jejich opilosti.

  20 Ale dosáhl svého přání; neboť ozbrojil ony zajatce Nefitů, kteří byli za zdí města, a dal jim moc získati vlastnictví oněch částí, které byly za zdmi.

  21 A pak dal, aby muži, kteří byli s ním, od nich poodešli a aby obklíčili vojska Lamanitů.

  22 Nyní vizte, to bylo učiněno v noci, takže když se Lamanité ráno probudili, spatřili, že zvenku jsou obklíčeni Nefity a že uvnitř jsou jejich zajatci ozbrojení.

  23 A tak viděli, že Nefité mají nad nimi moc; a za těchto okolností shledali, že není vhodné, aby s Nefity bojovali; tudíž si jejich hlavní velitelé vyžádali jejich válečné zbraně a přinesli je a vrhli je k nohám Nefitů prosíce o milosrdenství.

  24 Nyní vizte, to bylo přání Moroniovo. Jal je coby válečné zajatce a získal vlastnictví města a dal, aby všichni zajatci, kteří byli Nefité, byli osvobozeni; a ti se připojili k vojsku Moroniovu a byli jeho vojsku velikou posilou.

  25 A stalo se, že dal, aby Lamanité, které zajal, počali pracovati na posilování opevnění okolo města Gid.

  26 A stalo se, že když podle přání svého opevnil město Gid, dal, aby jeho zajatci byli odvedeni do města Hojnosti; a také toto město střežil s nesmírně silným vojskem.

  27 A stalo se, že i přes všechny úklady Lamanitů si udrželi a uchránili všechny zajatce, které jali, a uhájili si i všechno území a převahu, kterou znovunabyli.

  28 A stalo se, že Nefité počali opět vítěziti a nabývati zpět svých práv a výsad.

  29 Mnohokráte se je Lamanité pokusili v noci obklíčiti, ale při těchto pokusech přišli o mnoho zajatců.

  30 A mnohokráte se pokusili podati Nefitům ze svého vína, aby je mohli zničiti jedem nebo opilostí.

  31 Ale vizte, Nefité nebyli pomalí v tom, aby se rozpomněli na Pána, svého Boha, v této své době strasti. Nemohli býti chyceni do jejich pastí; ano, odmítali požíti z jejich vína, dokud nepodali nejdříve některým lamanitským zajatcům.

  32 A tak se měli na pozoru, aby mezi nimi nebylo podáno žádného jedu; neboť kdyby jejich víno otrávilo Lamanitu, otrávilo by i Nefitu; a tak zkoušeli všechny jejich nápoje.

  33 A nyní, stalo se, že bylo nezbytné, aby Moroni učinil přípravy k tomu, aby zaútočil na město Morianton; neboť vizte, Lamanité svou prací město Morianton opevnili, až se stalo převelikou pevností.

  34 A neustále do onoho města přiváděli nové síly, a také přinášeli nové zásoby potravin.

  35 A tak skončil dvacátý a devátý rok vlády soudců nad lidem Nefiovým.