ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ແອວ​ມາ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ແອວ​ມາ

ບົດ​ທີ 60

ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ຕໍ່​ວ່າ​ກັບ​ເພ​ໂຮ​ຣັນ​ພ້ອມ​ທັງ​ຝ່າຍ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ໃນ​ການ​ບໍ່​ເອົາ​ຫົວຊາ​ຕໍ່​ກອງທັບ—ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍອມ​ໃຫ້​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ​ຖືກ​ຂ້າ—ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ອຳນາດ, ແລະ ໃຊ້​ທຸກ​ວິທີ​ເພື່ອ​ປົດ​ປ່ອຍ​ຕົນ​ເອງ​ໃຫ້​ພົ້ນຈາກ​ສັດຕູ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ—ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ຂູ່​ວ່າ​ຈະຕໍ່ສູ້​ກັບ​ຝ່າຍ​ຜູ້​ປົກຄອງ ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ຝ່າຍ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ຈະ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ແກ່​ກອງທັບ​ຂອງເພິ່ນ. ປະມານ 62 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ເພິ່ນໄດ້​ຂຽນ​ໜັງສື​ໄປ​ຫາ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ແຜ່ນດິນ​ອີກຜູ້​ຊື່ວ່າ​ເພ​ໂຮ​ຣັນ, ແລະ ນີ້​ຄື​ຂໍ້ຄວາມ​ທີ່​ເພິ່ນ​ຂຽນ​ໄປ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສົ່ງ​ສານ​ນີ້​ມາ​ຫາ​ເພ​ໂຮ​ຣັນ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ເຊ​ລາ​ເຮັມລາ, ຜູ້​ເປັນ​ຫົວໜ້າ​ຜູ້​ຕັດສິນ ແລະ ປົກຄອງ​ແຜ່ນດິນ​ທັງ​ໝົດ, ແລະ ມາ​ຫາ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງຂຶ້ນ​ໂດຍ​ສຽງ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນພວກນີ້ເພື່ອ​ປົກຄອງ ແລະ ດຳ​ເນີນ​ການ​ງານກ່ຽວ​ກັບ​ສົງຄາມ​ເທື່ອ​ນີ້.

2 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າມີ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈະ​ກ່າວ​ກັບ​ຜູ້​ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ເປັນ​ການ​ກ່າວ​ໂທດ; ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຕົວ​ພວກ​ທ່ານ​ເອງ​ໄດ້​ຖືກ​ແຕ່ງຕັ້ງ​ໃຫ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຜູ້ຄົນ, ແລະ ຈັດ​ຫາ​ຫອກ ແລະ ດາບ, ແລະ ຫາ​ອາວຸດ​ແຫ່ງ​ສົງຄາມທຸກ​ຊະນິດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ສົ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ອອກ​ໄປ​ສູ້​ຮົບ​ກັບ​ຊາວ​ເລ​ມັນ, ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ບ່ອນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເຂົ້າມາ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

3 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ໂດຍ​ຕົງ​ວ່າ, ແລະ ຄົນຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ແລະ ຮີ​ລາມັນ​ກັບ​ຄົນ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ນຳ​ອີກ, ຕ້ອງ​ທົນ​ທຸກທໍລະມານ​ຢ່າງ​ແສນ​ສາຫັດ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຕ້ອງ​ທົນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຫິວ​ເຂົ້າ, ຫິວ​ນ້ຳ, ແລະ ຄວາມ​ອິດ​ເມື່ອຍ, ແລະ ຄວາມທຸກ​ທໍລະມານ​ນາໆ​ປະການ.

4 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ອົດທົນ​ຢູ່​ກັບ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ເທົ່າ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ຈົ່ມ​ວ່າ ແລະ ຮ້ອງທຸກ​ເລີຍ.

5 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ໄປ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງ​ຫລາຍ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​ໄດ້​ລົ້ມຕາຍ​ດ້ວຍ​ດາບ, ຊຶ່ງມັນ​ບໍ່​ຄວນ​ເປັນ​ໄປ​ເລີຍ​ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ສົ່ງ​ກຳລັງ ແລະ ໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ແກ່​ກອງທັບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ພຽງພໍ. ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ເອົາ​ຫົວຊາ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ເລີຍ.

6 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຮົາ​ຢາກ​ຮູ້ຈັກ​ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ການ​ບໍ່​ເອົາ​ຫົວຊາອັນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ນີ້; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຮົາຢາກ​ຮູ້ຈັກ​ວ່າ ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່.

7 ພວກທ່ານ​ຄິດ​ບໍວ່າ ພວກ​ທ່ານຈະ​ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ບັນລັງ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຢ່າງ​ໂງ່​ຈ້າ ແລະ ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ສັດຕູ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ກຳລັງ​ແຜ່​ຂະຫຍາຍ​ວຽກ​ງານ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຕາຍ​ອ້ອມ​ຮອບ​ຕົວ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ຢູ່? ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ໃນ​ເວລາ​ນີ້​ສັດຕູ​ກຳລັງ​ຂ້າ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ຢູ່​ເປັນ​ພັນໆ​ຄົນ—

8 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ລໍຄອຍ​ຄວາມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຈາກ​ພວກ​ທ່ານ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ໄດ້​ເລືອກ​ພວກ​ທ່ານ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ຖານະ​ນີ້ ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ພວກ​ເຂົາ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ສົ່ງ​ກອງທັບ​ໄປ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ, ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ມີ​ກຳລັງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ແລະ ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ໃຫ້​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ ພົ້ນຈາກ​ການ​ຕາຍ​ດ້ວຍ​ດາບ.

9 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ນີ້​ຍັງ​ບໍ່​ໝົດ—ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ກັກ​ສະບຽງ​ອາຫານ​ໄວ້ ບໍ່​ສົ່ງ​ໄປ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ, ເຖິງ​ຂະໜາດ​ທີ່​ຄົນ​ຈຳນວນ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ​ໄດ້​ຕໍ່ສູ້ ແລະ ຕ້ອງ​ເສຍ​ຊີວິດ​ໄປ ຍ້ອນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ຄວາມ​ປາ​ຖະໜາ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ຜູ້ຄົນພວກນີ້ມີ​ຄວາມ​ຜາ​ສຸກ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້​ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຕໍ່ສູ້ ແລະ ກຳລັງ​ຈະ​ຕາຍ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ອຶດຫິວ, ເພາະ​ການ​ບໍ່​ເອົາ​ຫົວຊາ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ນີ້.

10 ແລະ ບັດ​ນີ້, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ—ເພາະວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ເປັນ​ທີ່​ຮັກ​ຫອມ; ດັ່ງນັ້ນ, ແລະ ພວກ​ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ກະ​ຕຸ້ນ​ຕົວ​ເອງໃຫ້​ພາກ​ພຽນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນເພື່ອ​ຄວາມ​ຜາ​ສຸກ ແລະ ອິດ​ສະລະ​ພາບ​ຂອງຜູ້​ຄົນ​ພວກ​ນີ້; ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ເອົາ​ຫົວຊາ​ພວກ​ເຂົາ​ເລີຍ ເຖິງ​ຂະໜາດ​ທີ່​ເລືອດ​ຂອງ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​ຈະ​ໄຫລລົງ​ມາ​ເທິງພວກ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ການ​ແກ້​ແຄ້ນ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພຣະ​ເຈົ້າຮູ້ຈັກ​ການ​ຮ້ອງ​ໄຫ້ ແລະ ຄວາມທຸກ​ເວດທະນາ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ແລ້ວ—

11 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ທ່ານ​ຄິດ​ບໍ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ບັນລັງ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້, ແລະ ກໍ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ພຣະ​ກະລຸນາ​ທິຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ເລີຍ ແລະ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພວກ​ທ່ານ? ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ຄິດ​ແນວ​ນີ້, ພວກ​ທ່ານ​ກໍ​ຄິດ​ຜິດ​ໄປ​ແລ້ວ.

12 ພວກ​ທ່ານ​ຄິດ​ບໍ​ວ່າ, ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ ກໍ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ? ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກທ່ານ​ຄິດ​ແບບ​ນີ້ ພວກ​ທ່ານ​ກໍ​ຄິດ​ຜິດ​ໄປ​ແລ້ວ; ເພາະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ, ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ​ສຳລັບ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ຄົນ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ​ນັ້ນ;

13 ເພາະວ່າ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍອມ​ໃຫ້​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ຂ້າ ເພື່ອ​ຄວາມ​ຍຸດ​ຕິ​ທຳ ແລະ ການ​ພິພາກສາຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ໄດ້​ມາ​ຫາ​ຄົນ​ຊົ່ວ; ດັ່ງນັ້ນ ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ຄິດ​ວ່າ​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ​ຕົກ​ໄປ ຍ້ອນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ຂ້າ; ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ທີ່​ປະ​ທັບ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ອົງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ແລ້ວ.

14 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຢ້ານ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ວ່າ ການ​ຕັດສິນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ມາ​ຫາ​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້, ຍ້ອນ​ວ່າ​ຄວາມ​ບໍ່​ເອົາ​ຫົວຊາ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ຄວາມ​ບໍ່​ເອົາ​ຫົວຊາ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່​ບໍ່​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເລີຍ​ກັບ​ພີ່​ນ້ອງ​ຂອງ​ຕົນ, ແທ້ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເລີຍ​ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ.

15 ເພາະ​ຖ້າ​ຫາກ ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຊົ່ວຮ້າຍ ຊຶ່ງ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ມາ​ຈາກ​ພວກ​ຫົວໜ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກ່ອນແລ້ວ, ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ຕ້ານທານ​ສັດຕູ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້ ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ອຳນາດ​ເໜືອ​ກວ່າ​ພວກ​ເຮົາ.

16 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຖ້າ​ຫາກມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ສົງຄາມ ຊຶ່ງ​ເກີດ​ຂຶ້ນລະຫວ່າງ​ພວກ​ເຮົາ​ເອງ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຖ້າ​ຫາກ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ກຸ່ມ​ນິຍົມ​ກະສັດ​ເຫລົ່ານີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຫດ​ໃຫ້ການ​ນອງ​ເລືອດ​ອັນ​ແສນ​ສາຫັດ​ເຊັ່ນ​ນີ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຮົາ​ເອງ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ກຳລັງ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ລວມກຳລັງ​ເຂົ້າກັນ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ເຄີຍ​ເຮັດ​ມາ​ແຕ່ກ່ອນ​ແລ້ວ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຖ້າ​ຫາກ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຢາກ​ໄດ້​ອຳນາດ ແລະ ສິດ​ຊຶ່ງກຸ່ມ​ນິຍົມ​ກະສັດ​ໄດ້​ກໍ່​ຄວາມ​ວຸ້ນວາຍ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ນີ້, ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ຊື່ສັດ​ຕໍ່​ອຸດົມ​ການ​ແຫ່ງ​ອິດ​ສະລະ​ພາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ເຂົ້າມາ​ຮ່ວມ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ, ແລະ ອອກ​ໄປ​ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ສັດຕູ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແທນ​ທີ່​ຈະ​ຍົກ​ດາບ​ຂຶ້ນຕໍ່ສູ້​ກັນ​ເອງ, ອັນ​ເປັນ​ເຫດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ນອງ​ເລືອດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ພວກ​ເຮົາ​ເອງ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ອອກ​ໄປ​ສູ້​ຮົບ​ກັບ​ສັດຕູ​ດ້ວຍ​ພະລັງ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສັດຕູ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຜ່າ​ຍ​ແພ້​ໄປ, ແລະ ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ສຳ​ເລັດ.

17 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ບັດ​ນີ້​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ກຳລັງ​ມາ​ໂຈມ​ຕີ​ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່, ກຳລັງ​ຍຶດ​ເອົາ​ແຜ່ນດິນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄປ, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ກຳລັງ​ຂ້າ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ດ້ວຍ​ດາບ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກແມ່ຍິງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ ເດັກນ້ອຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ແລະ ກໍຖືກ​ຈັບ​ໄປ​ເປັນ​ຊະ​ເລີຍ​ນຳ​ອີກ, ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມທຸກ​ທໍລະມານ​ນາໆ​ປະການ, ແລະ ສິ່ງ​ນີ້​ເກີດ​ຂຶ້ນຍ້ອນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ອຳນາດ ​ແລະ ​ສິດ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ນິຍົມ​ກະສັດ​ເຫລົ່ານັ້ນ.

18 ແຕ່​ເປັນ​ຫຍັງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງຄວນ​ເວົ້າຍືດຍາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້? ເພາະ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຮູ້ຈັກ​ວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ເອງ​ກຳລັງ​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ສິດອຳນາດ​ຢູ່ຫລື​ບໍ່. ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຮູ້ຈັກ​ວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ເອງ​ກໍ​ເປັນ​ຜູ້​ທໍລະ​ຍົດ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດຂອງພວກ​ທ່ານ​ຄື​ກັນ​ຫລື​ບໍ່.

19 ຫລືວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ເອົາ​ຫົວຊາ​ຍ້ອນ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈກາງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ແລະ ພວກ​ທ່ານ​ຖືກ​ອ້ອມ​ລ້ອມ​ດ້ວຍ​ກຳລັງ​ອັນ​ແໜ້ນ​ໜາ​ຊັ້ນບໍ, ຈົນ​ວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຈັດ​ສົ່ງ​ອາຫານ​ໄປ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ, ແລະ ບໍ່​ສົ່ງ​ຄົນ​ໄປ​ເພີ່ມ​ກຳລັງ​ກອງທັບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ?

20 ພວກ​ທ່ານ​ລືມ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານແລ້ວ​ບໍ? ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ທ່ານ​ລືມ​ການ​ເປັນ​ຊະ​ເລີຍ​ຂອງ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແລ້ວ​ບໍ? ພວກ​ທ່ານ​ລືມ​ແລ້ວ​ບໍ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົດ​ປ່ອຍ​ອອກ​ຈາກ​ກຳມື​ຂອງ​ສັດຕູ​ມາ​ຫລາຍ​ເທື່ອ​ແລ້ວ?

21 ຫລືວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ຄິດ​ວ່າ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພວກ​ເ​ຮົາຕໍ່​ໄປ​ຢູ່​ບໍ, ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ນັ່ງ​ຢູ່​ເທິງ​ບັນລັງ ແລະ ບໍ່​ໃຊ້​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຈັດ​ຫາ​ໄວ້​ໃຫ້​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ?

22 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ນັ່ງ​ຢູ່​ລ້າໆ​ໄດ້​ບໍ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ຖືກ​ຫຸ້ມ​ລ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄົນ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ນັບ​ເປັນ​ຫລາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນຜູ້​ຊຶ່ງນັ່ງ​ຢູ່​ລ້າໆ, ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຜູ້ຄົນ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​ທີ່ຢູ່​ທາງ​ຊາຍ​ແດນ​ກຳລັງ​ລົ້ມຕາຍ​ດ້ວຍ​ດາບ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ແລະ ເສຍ​ເລືອດ​ເນື້ອ​ໄປ?

23 ພວກ​ທ່ານ​ຄິດ​ບໍ​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ຖື​ວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ນັ່ງ​ຢູ່​ຢ່າງ​ເສີຍ​ເມີຍ ແລະ ເບິ່ງ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້? ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ, ບໍ່​ເລີຍ. ບັດ​ນີ້ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາກ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ຈື່​ຈຳ​ໄວ້​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕົນ​ຕົວ​ຂ້າງ​ໃນ​ສະອາດ​ເສຍ​ກ່ອນ, ແລ້ວ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ຄວາມ​ສະອາດ​ຂ້າງ​ນອກ.

24 ແລະ ບັດ​ນີ້, ຖ້າ​ຫາກພວກ​ທ່ານບໍ່​ກັບ​ໃຈ​ຈາກ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດ​ມາ​ນັ້ນ, ແລະ ເລີ່ມ​ຕື່ນ​ທຳງານ, ແລະ ສົ່ງ​ອາ​ຫານ ແລະ ຄົນ​ມາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຢ່າງ​ໄວ, ແລະ ສົ່ງ​ໄປ​ໃຫ້​ຮີ​ລາມັນ​ນຳ​ອີກ, ເພື່ອ​ເພິ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ຄ້ຳຊູ​ພາກສ່ວນ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນຂອງ​ປະ​ເທດຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄວ້, ຊຶ່ງ​ເພິ່ນ​ຍຶດຄືນ​ມາ​ໄດ້, ແລະ ເພື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ແຜ່ນດິນ​ໃນ​ຄວາມ​ຄອບ​ຄອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່​ຍັງ​ເຫລືອ​ຢູ່​ໃນ​ສ່ວນ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຄືນ​ມາ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ມັນ​ເປັນ​ການ​ສົມຄວນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ລົບ​ກວນ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ ຈົນ​ກວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ຕົນ​ຕົວ​ຂ້າງ​ໃນ​ສະອາດ​ເສຍ​ກ່ອນ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ຕົນ​ຕົວ​ຂອງ​ຫົວໜ້າຝ່າຍ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

25 ແລະ ຖ້າ​ຫາກພວກ​ທ່ານ​ບໍ່ຍອມ​ເຮັດ​ຕາມ​ສານ​ນີ້, ແລະ ອອກ​ມາສະ​ແດງ​ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວິນ​ຍານ​ແຫ່ງ​ອິດ​ສະລະ​ພາບ​ອັນ​ແທ້​ຈິງ, ແລະ ພະຍາຍາມ​ເສີມ​ກຳລັງ​ກອງທັບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ແລະ ສົ່ງ​ອາຫານ​ເພື່ອ​ມາ​ລ້ຽງ​ພວກ​ເຂົາ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ປະ​ໃຫ້​ກຸ່ມອິດ​ສະລະ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮັກສາ​ແຜ່ນດິນ​ສ່ວນ​ນີ້​ໄວ້, ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ປະ​ພະລັງ ແລະ ພອນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄວ້​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ອຳນາດ​ອັນ​ໃດ​ມາ​ທຳລາຍ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້—

26 ແລະ ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ສັດທາ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ຄວາມ​ອົດທົນ​ຕໍ່​ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ລຳບາກ​ນາໆ​ປະການຂອງ​ພວກ​ເຂົາ—

27 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ທ່ານ, ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ຈະ​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ທ່ານ​ປາ​ຖະໜາ​ຢາກ​ມີ​ອິດ​ສະລະ​ພາບ​ຢູ່, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຖ້າ​ຫາກມັນ​ຈະ​ມີ​ແມ່ນ​ແຕ່​ແສງ​ແຫ່ງ​ອິດ​ສະລະ​ພາບ​ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງເຫລືອ​ຢູ່, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ຍຸຍົງ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ກະບົດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ທ່ານ, ຈົນ​ວ່າ​ພວກ​ທີ່​ປາ​ຖະໜາ​ຈະ​ແຍ້ງ​ຊີງ​ເອົາ​ອຳນາດ ແລະ ສິດ​ໝົດ​ສິ້ນ​ໄປ.

28 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ຢ້ານ​ອຳນາດ ຫລື ສິດ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ເລີຍ, ແຕ່​ຄືພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢ້ານ​ກົວ; ແລະ ຕາມ​ພຣະບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງທີ່ຂ້າພະ​ເຈົ້າໄດ້​ຈັບ​ດາບ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ອຸດົມ​ການ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄວ້, ແລະ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງ​ໜັກ​ເຊັ່ນ​ນີ້.

29 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ມັນ​ເຖິງ​ເວລາ​ແລ້ວ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ບັດ​ນີ້​ເວລາ​ມາ​ຮອດ​ແລ້ວ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ຕື່ນ​ຕົວ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ແລະ ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ແລ້ວ, ດາບ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຍຸດ​ຕິ​ທຳ​ຫ້ອຍ​ຢູ່​ເໜືອ​ຫົວ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ມັນ​ຈະ​ຟັນ​ລົງ​ໃສ່​ພວກ​ທ່ານ ແລະ ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ພວກ​ທ່ານ​ຈົນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ພິນາດ.

30 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຍັງ​ລໍຖ້າ​ຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ຈາກ​ພວກ​ທ່ານ​ຢູ່; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່ໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ແກ່​ພວກ​ຮົາ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ທ່ານ​ທີ່​ແຜ່ນດິນ​ເຊ​ລາ​ເຮັມລາ, ແລະ ຈະ​ຟັນ​ພວກ​ທ່ານ​ດ້ວຍ​ດາບ, ເຖິງ​ຂະໜາດ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ອຳນາດ​ທີ່​ຈະ​ຂັດຂວາງ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ໃນ​ອຸດົມ​ການ​ແຫ່ງ​ອິດ​ສະລະ​ພາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ.

31 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ບໍ່​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ມີ​ຊີວິດ ແລະ ກ້າວໜ້າ​ໃນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ເພື່ອ​ທຳລາຍ​ຜູ້ຄົນ​ທີ່​ຊອບ​ທຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

32 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ທ່ານ​ຄິດ​ບໍ​ວ່າ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ໄວ້​ຊີວິດ​ພວກ​ທ່ານ ແລະ ສະ​ເດັດ​ມາ​ລົງ​ໂທດ​ຊາວ​ເລ​ມັນ, ຍ້ອນ​ວ່າ​ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ​ຂອງ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ນີ້​ໄດ້​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ຜູ້​ທີ່​ແຍກ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ພວກ​ເຮົາ, ແລະ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ເປັນ​ເຫດ​ຂອງ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ນຳ​ຄວາມ​ສັນລະເສີນ ແລະ ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ໂລກ?

33 ພວກ​ທ່ານ​ຮູ້ຈັກ​ແລ້ວ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ ພວກ​ທ່ານ​ຮູ້ຈັກ​ແລ້ວ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຢຽບ​ຍ່ຳ​ມັນ​ໄວ້​ໃຕ້​ຕີນ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ: ຖ້າ​ຫາກ​ຜູ້​ທີ່​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເລືອກ​ໃຫ້​ເປັນ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ຂອງ​ເຈົ້າບໍ່​ກັບ​ໃຈ​ຈາກ​ບາບ ແລະ ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ແລ້ວ, ເຈົ້າຈົ່ງ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ສູ້​ຮົບ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ.

34 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າໂມ​ໂຣ​ໄນມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ຕາມ​ພັນທະ​ສັນຍາ ຊຶ່ງຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ໄວ້ ເພື່ອ​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ; ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາກ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ຍຶດໝັ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ ສົ່ງ​ສະບຽງ​ອາຫານ​ກັບ​ຄົນ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ມາ​ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ແລະ ຮີລາມັນນຳ​ອີກ​ໂດຍ​ໄວ​ທີ່​ສຸດ.

35 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ເຮັດ​ຕາມ​ນີ້ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ທ່ານ​ຢ່າງ​ໄວ; ເພາະ​ຈົ່ງເບິ່ງ, ພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຕາຍ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ອຶດ​ຫິວ; ດັ່ງນັ້ນ, ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ມອບ​ອາຫານ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ດາບ​ກໍ​ຕາມ. ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າສຳ​ເລັດ.

36 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໂມ​ໂຣ​ໄນຜູ້ນຳ​ນາຍ​ທະຫານ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ອຳນາດ, ແຕ່ຈະ​ດຶງ​ມັນ​ລົງ​ມາ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ກຽດຕິຍົດ​ຂອງ​ໂລກ, ແຕ່​ເພື່ອ​ລັດ​ສະໝີ​ພາບ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ແລະ ອິດ​ສະລະ​ພາບ ແລະ ຄວາມ​ຜາ​ສຸກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ. ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ຈົບ​ສານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄວ້​ພຽງ​ເທົ່າ​ນີ້.