Ko e Tohi ʻa ʻAlamā ko e Foha ʻo ʻAlamā

Vahe 60

ʻOku lāunga ʻa Molonai kia Peiholani koeʻuhi ko e taʻetokanga ʻa e puleʻangá ki he ngaahi kau taú—ʻOku tuku ʻe he ʻEikí ke tāmateʻi ʻa e kakai māʻoniʻoní—Kuo pau ke ngāue ʻaki ʻe he kau Nīfaí ʻa honau mālohí mo ʻenau koloá kotoa pē ke fakahaofi kinautolu mei honau ngaahi filí—ʻOku fakamanamana mai ʻe Molonai te ne tauʻi ʻa e puleʻangá kapau ʻe ʻikai ʻomi ha tokoni ki heʻenau ngaahi kau taú. Taʻu 62 K.M. nai.

1 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻá ne toe tohi ki he pule ʻo e fonuá, ʻa ia ko Peiholani, pea ko e ngaahi lea ʻeni ʻa ia naʻá ne tohi, ʻo pehē: Vakai, ʻoku ou fai ʻeku tohí kia Peiholani, ʻi he kolo ko Seilahemalá, ʻa ia ko e afakamaau lahi mo e pule ki he fonuá, pea kiate kinautolu kotoa pē foki kuo fili ʻe he kakaí ni ke puleʻi mo angi ʻa e ngaahi meʻa ʻo e tau ko ʻení.

2 He vakai, ʻoku ʻi ai haʻaku ngaahi meʻa ʻe niʻihi ke lea ʻaki kiate kinautolu ʻi hano talatalaakiʻi; he vakai, ʻoku mou ʻiloʻi ʻe kimoutolu kuo fili ʻa kimoutolu ke tānaki fakataha ha kau tangata, pea fakamahafu ʻa kinautolu ʻaki ʻa e ngaahi heletā, mo e ngaahi hele piko, mo e ngaahi faʻahinga mahafu tau kehekehe kotoa pē, pea fekauʻi atu ʻa kinautolu ke tau mo e kau Leimaná, ʻi ha potu te nau hū mai ai ki hotau fonuá.

3 Pea ko ʻeni vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu ko au, mo ʻeku kau tangatá foki, mo Hilamani foki mo ʻene kau tangatá, kuo mau fuʻu faingataʻaʻia ʻi he ngaahi mamahi lahi fau; ʻio, naʻa mo e fiekaiá, mo e fieinuá, mo e ongosiá, pea mo e faʻahinga kotoa pē ʻo e ngaahi mamahi kehekehe.

4 Kae vakai, ka ne ko e ngaahi meʻa pē ʻeni kuo mau mamahiʻia aí pehē kuo ʻikai te mau lāunga pe hanu.

5 Kae vakai, kuo lahi ʻa e tāmaté ʻi hotau kakaí; ʻio, kuo tō ʻa e ngaahi toko afe ʻi he heletā, ka naʻe mei kehe ia ʻo kapau naʻa mou tuku mai ha kau tau feʻunga ki heʻemau ngaahi kau taú pea mo e tokoni kiate kinautolu. ʻIo, kuo lahi hoʻomou taʻetokanga kiate kimautolú.

6 Pea ko ʻeni vakai, ʻoku mau loto ke ʻilo ki hono ʻuhinga ʻo e fuʻu taʻetokanga lahi ko ʻení; ʻio, ʻoku mau loto ke ʻilo ki he ʻuhinga ʻo hoʻomou taʻefakaʻatuʻí.

7 ʻOku mou pehē koā te mou lava ʻo nofo ʻi homou ngaahi nofoʻanga fakaʻeiʻeikí ʻi he fakakaukau taʻetokanga, lolotonga iá ʻoku fakamafola ʻe homou ngaahi filí ʻa e tāmaté, ʻo takatakai ʻiate kimoutolu? ʻIo, lolotonga ʻenau fakapoongi ʻa e ngaahi toko afe ʻo homou kāingá—

8 ʻIo, naʻa mo kinautolu naʻa nau hanga hake kiate kimoutolu ke maʻu ha maluʻí, ʻio, naʻa nau fili ʻa kimoutolu ki ha tuʻunga ke mou lava ai ʻo tokoni kiate kinautolu, ʻio, naʻa mou mei lava ke ʻoatu ha ngaahi kau tau kiate kinautolu, ke tokoni kiate kinautolu, pea fakahaofi ai hanau ngaahi toko afe mei he tō ʻi he heletā.

9 Kae vakai, ʻoku ʻikai ia ko ia pē—ka kuo mou taʻofi hoʻomou ngaahi meʻakai mo e nāunaú meiate kinautolu, ko ia kuo ʻi ai ha tokolahi kuo nau tau pea tafe honau totó ʻo mole ʻenau moʻuí koeʻuhi ko ʻenau ngaahi holi lahi naʻa nau maʻu ke lelei ʻa e kakaí ni; ʻio, pea kuo nau fai ʻeni ʻi heʻenau ʻamanaki ke amate ʻi he fiekaia, koeʻuhi ko hoʻomou fuʻu taʻetokanga lahi kiate kinautolú.

10 Pea ko ʻeni, ʻe hoku kāinga ʻofeina—he ʻoku totonu ke ʻofeina ʻa kimoutolu; ʻio, pea naʻe totonu ke mou fakaake ʻa kimoutolu ke tokanga ʻo faivelenga ange ki he lelei mo e tauʻatāina ʻa e kakaí ni; kae vakai, kuo mou taʻetokanga kiate kinautolu pea ʻe tō ai ki homou ʻulú ʻi he sāuni ʻa e toto ʻo e ngaahi toko afe; ʻio, he kuo ʻafioʻi ʻe he ʻOtuá ʻa ʻenau ngaahi tangi kotoa pē mo ʻenau ngaahi mamahí kotoa—

11 Vakai, te mou malava koā ke mahalo te mou lava ʻo nofo ʻi homou ngaahi nofoʻanga fakaʻeiʻeikí, pea ko e meʻa ʻi he fuʻu angalelei lahi ʻa e ʻOtuá ʻe ʻikai te mou lava ai ke taʻefai ha meʻa pea te ne fakahaofi pē ʻa kimoutolu? Vakai, kapau kuo mou mahalo pehē, kuo taʻeʻaonga hoʻomou mahaló.

12 ʻOku mou amahalo koā, koeʻuhi ko e tāmateʻi ʻo e fuʻu tokolahi pehē ʻo homou kāingá ʻoku tupu ia ʻi heʻenau fai angahala? ʻOku ou pehē kiate kimoutolu, kapau kuo mou mahalo pehē, kuo taʻeʻaonga hoʻomou mahaló; he ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ʻi ai ʻa e tokolahi kuo tō ʻi he heletā; pea vakai, ʻoku hoko ia ko homou fakahalaiaʻi.

13 He ʻoku tuku ʻe he ʻEikí ke tāmateʻi ʻa e kau amāʻoniʻoní koeʻuhi ke fakahoko ʻene fakamaau totonú mo e tauteá ki he kau fai angahalá; ko ia ʻoku ʻikai ʻaonga ke mou mahalo kuo mole ʻa e kau māʻoniʻoní koeʻuhi he kuo nau maté; kae vakai, ʻoku nau hū ki he mālōlōʻanga ʻo e ʻEiki ko honau ʻOtuá.

14 Pea ko ʻeni, vakai ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou fuʻu manavahē lahi ʻaupito telia naʻa hoko mai ʻa e ngaahi tautea ʻa e ʻOtuá ki he kakaí ni, koeʻuhi ko ʻenau fuʻu fakapikopiko lahí, ʻio, naʻa mo e fakapikopiko ʻa hotau puleʻangá, mo ʻenau fuʻu taʻetokanga lahi ki honau kāingá, ʻio, kiate kinautolu ʻa ia kuo maté.

15 He ka ne taʻeʻoua ʻa e afai angahala ʻa ia naʻe muʻaki kamata ʻi hotau kau takí, pehē kuo tau malava ke matuʻuaki ʻa hotau ngaahi filí ke ʻoua te nau maʻu ha mālohi kiate kitautolu.

16 ʻIo, ka ne taʻeʻoua ʻa e atau, ʻa ia naʻe tupu ʻiate kitautolú; ʻio, ka ne taʻeʻoua ʻa e kau btangata tuʻi, ʻa ia naʻe fakatupu ʻa e fuʻu lilingi toto lahi ʻiate kitautolú; ʻio, ʻi he taimi ʻa ia naʻa tau fetauʻaki ai ʻiate kitautolú, ka ne tau fakatahaʻi hotau mālohí ʻo hangē kuo tau fai ki muʻá; ʻio, ka ne taʻeʻoua ʻa e fie maʻu ʻa e mālohi mo e mafaí ʻe he kau tangata tuʻi ko iá meiate kitautolu; ka ne nau mateakiʻi hono totonu ʻo ʻetau tauʻatāiná, ʻo kau fakataha mo kitautolu, mo ʻalu atu ke tau mo hotau ngaahi filí, kae ʻikai toʻo hake ʻenau ngaahi heletaá ke tauʻi ʻa kitautolu, ʻa ia ko e tupuʻanga ʻo e lilingi ʻo e fuʻu toto lahi ʻiate kitautolu; ʻio, ka ne tau ō atu ke tauʻi ʻa kinautolu ʻi he māfimafi ʻo e ʻEikí, pehē kuo tau fakamovetevete hotau ngaahi filí, pea ne mei hoko ia, ʻo fakatatau ki hono fakamoʻoniʻi ʻo ʻene folofolá.

17 Kae vakai, ʻoku ʻoho mai ʻeni ʻa e kau Leimaná kiate kitautolu, ʻo faʻao hotau ngaahi fonuá, pea ʻoku nau fakapoongi hotau kakaí ʻaki ʻa e heletā, ʻio, ko hotau kakai fefiné mo ʻetau fānaú, pea nau ʻave pōpula foki ʻa kinautolu, pea ʻoku nau ngaohi ʻa kinautolu ke mamahi ʻi he ngaahi faingataʻa kehekehe kotoa pē, pea ʻoku hoko ʻeni koeʻuhí ko e fuʻu fai angahala lahi ʻanautolu ʻoku kumi ki he mālohi mo e mafaí, ʻio, ʻa e kau tangata tuʻi ko iá.

18 Ka ko e ʻumaʻā haʻaku lea lahi ki he meʻá ni? He ʻoku ʻikai te mau ʻilo naʻa ʻoku mou feinga kimoutolu ke maʻu ʻa e mafaí. ʻOku ʻikai te mau ʻilo naʻa ko e kau lavaki foki mo kimoutolu ki homou fonuá.

19 Pe ko hoʻomou taʻetokangaʻi ʻa kimautolu koeʻuhi ko hoʻomou nofo ʻi he loto fonuá pea ʻoku takatakai ʻiate kimoutolu ʻa e malú, pea ʻoku ʻikai ai te mou fekau ke ʻomi ha meʻakai kiate kimautolú, kae ʻumaʻā foki ha kau tangata ke tokoni ki heʻemau ngaahi kau taú?

20 Kuo ngalo koā ʻiate kimoutolu ʻa e ngaahi fekau ʻa e ʻEiki ko homou ʻOtuá? ʻIo, kuo ngalo koā ʻiate kimoutolu ʻa e pōpula ʻa ʻetau ngaahi tamaí? Kuo ngalo koā ʻiate kimoutolu hono tuʻo lahi ʻa hono fakahaofi ʻa kitautolu mei he nima ʻo hotau ngaahi filí?

21 Pe ʻoku mou mahalo koā ʻe kei fakahaofi ai pē ʻa kitautolu ʻe he ʻEikí, lolotonga ʻetau nofo ʻi hotau ngaahi nofoʻa fakaʻeiʻeikí pea ʻikai fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi meʻa kuo foaki ʻe he ʻEikí maʻatautolú?

22 ʻIo, te mou nofo noa koā lolotonga hono takatakai ʻa kimoutolu ʻe he toko lau afe ʻo kinautolu, ʻio, mo e toko lau mano, ʻa ia ʻoku nofo noa foki, ka ʻoku ʻi ai ʻa e toko lau afe ʻi he ngaahi ngataʻanga ʻo e fonuá ʻoku lolotonga tō ʻi he heletā, ʻio, ʻo nau lavea pea tafe honau totó?

23 ʻOku mou mahalo koā ʻe lau ʻe he ʻOtuá ʻoku mou taʻehalaia lolotonga hoʻomou nofo maʻu ʻo mamata ki he ngaahi meʻa ní? Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻIkai. Ko ʻeni ʻoku ou fakaʻamu ke mou manatu kuo folofola ʻe he ʻOtuá kuo pau ke tomuʻa fakamaʻa ʻa e aloto ipú, pea toki fakamaʻa ʻa e tuʻa ipú foki.

24 Pea ko ʻeni, kapau ʻe ʻikai te mou fakatomala mei he meʻa kuo mou faí, pea kamata ke mou tuʻu hake ʻo fai ha meʻa, pea ʻomi ha kau tangata mo e meʻakai kiate kimautolu mo Hilamani foki, koeʻuhi ke ne fakamālohiʻi ʻa e ngaahi potu fonua ʻa ia kuó ne toe maʻú, pea ke mau toe maʻu foki mo hono toe ʻo homau ngaahi tofiʻa ʻi he ngaahi potu fonua ko ʻení, vakai ʻe ʻikai toe ʻaonga leva ke mau tau mo e kau Leimaná kae ʻoua kuo mau ʻuluaki fakamaʻa ʻa e loto ipú, ʻio, ʻa e kau taki ʻo hotau puleʻangá.

25 Pea kapau ʻe ʻikai te mou tali ʻa ʻeku tohi ní, pea mou ō mai ʻo fakahā mai kiate au ʻa e alaumālie totonu ʻo e tauʻatāiná, pea feinga ke tokoni mo fakamālohiʻi ʻetau ngaahi kau taú, pea foaki kiate kinautolu ʻa e meʻakai ke tauhi ʻaki ʻa kinautolu, vakai te u tuku ha konga ʻo ʻeku kau tangata tauʻatāiná ke maluʻi ʻa e potu ko ʻeni ʻo hotau fonuá, pea te u tuku ʻa e mālohi mo e ngaahi tāpuaki ʻa e ʻOtuá kiate kinautolu, ke ʻoua naʻa lava ke taʻofi ʻa kinautolu ʻe ha toe mālohi kehe—

26 Pea te u fai ʻeni koeʻuhi ko ʻenau fuʻu tui lahí, mo ʻenau kātaki ʻi honau ngaahi faingataʻá—

27 Pea te u ʻalu atu kiate kimoutolu, pea kapau ʻoku ʻiate kimoutolu ha taha ʻa ia ʻoku maʻu ha holi ki he tauʻatāiná, ʻio, kapau ʻoku kei ʻi ai ha kihiʻi tauʻatāina siʻi, vakai, te u fakatupu ha ngaahi angatuʻu kiate kimoutolu kae ʻoua ke ʻauha ʻo ʻosiʻosingamālie ʻa e faʻahinga ʻoku fie faʻao ʻa e mālohí mo e mafaí.

28 ʻIo, vakai ʻoku ʻikai te u manavahē ki homou mālohí pe ko homou mafaí, ka ko hoku aʻOtuá pē ʻoku ou manavahē ki aí; pea ko e meʻa ʻi heʻene ngaahi fekaú ʻoku ou toʻo hake ai ʻeku heletaá ke maluʻi hoku fonuá, pea ʻoku tupu ʻi hoʻomou angahalá ʻa ʻemau faingataʻaʻia ʻi ha mole lahi pehē.

29 Vakai kuo hokosia ʻa e taimí, ʻio, ʻoku ofi mai ʻa e taimí, kapau ʻe ʻikai te mou ngāue ki hono maluʻi ʻo homou fonuá mo hoʻomou fānau īkí, ʻe tō kiate kimoutolu ʻa e aheletā ʻo e fakamaau totonú; ʻio, pea ʻe tō ia kiate kimoutolu ʻo tautea ʻa kimoutolu kae ʻoua ke mou ʻauha ʻaupito.

30 Vakai, ʻoku ou tatali ki he tokoni meiate kimoutolu; pea ka ʻikai te mou tokoni mai kiate kimautolu, vakai te u ʻalu atu kiate kimoutolu ʻo aʻu ki he fonua ko Seilahemalá, pea taaʻi ʻa kimoutolu ʻaki ʻa e heletā, ʻo aʻu ki he ʻikai te mou toe maʻu ha mālohi ke taʻofi ʻa e laka ki muʻa ʻa e kakaí ni ʻi he tuʻuaki ʻo ʻetau tauʻatāiná.

31 He vakai, ʻe ʻikai tuku ʻe he ʻEikí ke mou moʻui pea fakaʻau ʻo mālohi ʻi hoʻomou ngaahi angahalá ʻo fakaʻauha ai ʻa hono kakai māʻoniʻoní.

32 Vakai, te mou lava koā ʻo ʻamanaki ʻe fakahaofi ʻa kimoutolu ʻe he ʻEikí pea hāʻele mai ke tautea ʻa e kau Leimaná, ka kuo tupunga ʻi he ngaahi talatukufakaholo ʻa ʻenau ngaahi tamaí ʻa ʻenau fehiʻá, ʻio, pea kuo fakalahi ia ʻo liunga ua ʻe kinautolu kuo mavahe atu meiate kitautolú, ka ko e tupunga hoʻomou angahalá ʻi hoʻomou manako ki he fakamālō mo e ngaahi meʻa vaʻinga ʻo māmaní?

33 ʻOku mou ʻiloʻi ʻoku mou maumauʻi ʻa e ngaahi fono ʻa e ʻOtuá, pea ʻoku mou ʻilo ʻoku mou molomoloki hifo ia ʻi homou lalo vaʻé. Vakai, ʻoku folofola mai ʻa e ʻEikí kiate au: Kapau ʻe ʻikai fakatomala ʻa kinautolu ʻa ia kuo mou fili ko homou kau kōvaná mei heʻenau ngaahi angahalá mo e ngaahi hiá, kuo pau ke mou ō hake ke tauʻi ʻa kinautolu.

34 Pea ko ʻeni vakai, ko au, Molonai, kuo fekauʻi au, ʻo fakatatau mo e fuakava kuó u fai ke tauhi ʻa e ngaahi fekau ʻa hoku ʻOtuá; ko ia ʻoku ou loto ke mou pīkitai ki he folofola ʻa e ʻOtuá, pea ʻomi fakavavevave kiate au ʻa hoʻomou ngaahi meʻakai mo e nāunaú mo hoʻomou kau tangatá, pea kia Hilamani foki.

35 Pea vakai, kapau ʻe ʻikai te mou fai ʻeni te u ʻalu atu fakavavevave kiate kimoutolu; he vakai, ʻe ʻikai tuku ʻe he ʻOtuá ke mau mate ʻi he fiekaia; ko ia, te ne foaki mai kiate kimautolu mei hoʻomou meʻakaí, neongo pē ʻo kapau ʻe pau ke hoko ia ʻi he heletā. Ko ʻeni tokanga ke mou fai ʻa e folofola ʻa e ʻEikí.

36 Vakai, ko au Molonai, ko homou ʻeikitau pulé. ʻOku ʻikai te u akumi ki he mālohi, ka ke holoki hifo ia. ʻOku ʻikai te u kumi ki he fakamālō ʻa e māmaní, ka ki he lāngilangi ʻo hoku ʻOtuá mo e tauʻatāina mo e lelei ʻa hoku fonuá. Pea ko ia ʻoku ou fakaʻosi ʻeku tohí.