ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ແອວ​ມາ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ແອວ​ມາ

ບົດ​ທີ 63

ຊິບລັນ ແລະ ຕໍ່​ມາຮີ​ລາມັນ​ໄດ້​ຄອບ​ຄອງ​ບັນທຶກ​ສັກສິດ​ໄວ້—ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ​ເດີນທາງ​ໄປ​ຫາ​ແຜ່ນດິນ​ທາງ​ເໜືອ—ເຮ​ກອດ​ສ້າງ​ເຮືອ​ໃຫຍ່​ລຳ​ໜຶ່ງ, ຊຶ່ງປ່ອຍມັນ​ລົງ​ສູ່​ທະ​ເລ​ທາງຕາ​ເວັນ​ຕົກ—ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ຮາ​ເອົາ​ຊະນະ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ໃນ​ສະໜາມ​ຮົບ. ປະມານ 56–52 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕົ້ນປີ​ທີ​ສາມ​ສິບ​ຫົກ​ແຫ່ງ​ການປົກຄອງ​ຂອງ​ຜູ້​ຕັດສິນ​ດູ​ແລ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ຄື ຊິບ​ລັນ​ໄດ້​ຄອບ​ຄອງ​ສິ່ງ​ສັກສິດ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄວ້ ຊຶ່ງ​ແອວ​ມາ​ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້​ແກ່​ຮີ​ລາມັນ.

2 ແລະ ເພິ່ນ​ເປັນ​ຄົນທ່ຽງ​ທຳ, ແລະ ເພິ່ນໄດ້​ເດີນ​ໄປຢ່າງ​ພາກພູມ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ; ແລະ ເພິ່ນໄດ້​ຕັ້ງ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ດີ​ຢູ່​ຕະຫລອດ​ເວລາ, ທີ່​ຈະ​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າອົງ​ເປັນພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ເພິ່ນ; ແລະ ອ້າຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ກໍ​ໄດ້​ເຮັດ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.

3 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ໄດ້​ສິ້ນ​ຊີວິດ​ໄປ​ຄື​ກັນ. ແລະ ປີ​ທີ​ສາມ​ສິບ​ຫົກ​ແຫ່ງ​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ຜູ້​ຕັດສິນ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ດັ່ງນັ້ນ.

4 ແລະ ເຫດ​ການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ໃນ​ປີ​ທີ​ສາມ​ສິບ​ເຈັດ​ແຫ່ງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ຜູ້​ຕັດສິນ, ມັນ​ໄດ້​ມີ​ຜູ້​ຊາຍ​ກຸ່ມ​ໃຫຍ່​ກຸ່ມ​ໜຶ່ງ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ເຖິງ​ຫ້າ​ພັນ​ສີ່​ຮ້ອຍ​ຄົນ, ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ເມຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ລູກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາກ​ແຜ່ນ​ດິນ​ເຊ​ລາ​ເຮັມລາ​ໄປ​ຫາ​ແຜ່ນ​ດິນ​ຊຶ່ງ​ຢູ່​ທາງ​ເໜືອ.

5 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ເຮ​ກອດ​ເປັນ​ຄົນທີ່​ຢາກ​ຮູ້​ຢາກ​ເຫັນ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ, ດັ່ງນັ້ນ ລາວ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ ແລະ ສ້າງ​ເຮືອ​ໃຫຍ່​ລຳ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ອຸດົມ​ສົມບູນ, ຊຶ່ງຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ແຜ່ນດິນ​ຮ້າງ, ແລະ ໄດ້​ປ່ອຍມັນ​ລົງ​ສູ່​ລົງ​ສູ່​ທະ​ເລ​ທາງຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ໃກ້​ທາງ​ແຄບ ຊຶ່ງນຳ​ໄປ​ຫາ​ແຜ່ນດິນ​ທາງ​ເໜືອ.

6 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ​ໄດ້​ລົງ​ໄປ​ໃນ​ເຮືອນນັ້ນ ແລະ ໄດ້​ຂີ່​ໄປ​ພ້ອມ​ດ້ວຍສະບຽງອາຫານ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ, ແລະ ມີ​ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ​ຫລາຍ​ຄົນ​ນຳ​ອີກ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຂັບ​ເຮືອ​ໄປ​ທາງ​ເໜືອ. ແລະ ປີ​ທີ​ສາມ​ສິບ​ເຈັດ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ດັ່ງ​ນີ້.

7 ແລະ ໃນ​ປີ​ທີ​ສາມ​ສິບ​ແປດ, ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນີ້​ກໍ​ໄດ້​ສ້າງ​ເຮືອ​ໃຫຍ່​ອີກ​ລຳ​ໜຶ່ງ. ແລະ ເຮືອ​ລຳ​ທຳ​ອິດ​ກໍ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ອີກ, ແລະ ມີ​ຜູ້ຄົນ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ​ລົງ​ໄປ​ໃນ​ເຮືອ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເອົາສະບຽງ​ອາ​ຫານ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ​ໄປ​ນຳ, ແລະ ອອກ​ເດີນທາງ​ໄປ​ຫາ​ແຜ່ນດິນ​ທາງ​ເໜືອ​ອີກ.

8 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ໄດ້​ຂ່າວ​ຄາວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາເລີຍ. ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ຄິດ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຈົມ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ເລິກ​ຂອງ​ທະ​ເລ​ເສຍ​ແລ້ວ. ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ມີ​ເຮືອ​ໃຫຍ່​ອີກ​ລຳ​ໜຶ່ງ​ໄດ້​ແລ່ນ​ອອກ​ໄປອີກ; ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຮູ້ຈັກ​ວ່າ​ມັນ​ໄປ​ທາງ​ໃດ.

9 ແລະ ເຫດ​ການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ໃນ​ປີ​ນີ້ ມີ​ຜູ້ຄົນ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງ​ຫລາຍ​ທີ່​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ແຜ່ນ​ດິນ​ທາງ​ເໜືອ. ແລະ​ປີ​ທີ​ສາມ​ສິບ​ແປດ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ດັ່ງ​ນີ້.

10 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ທີ​ສາມ​ສິບ​ເກົ້າ​ແຫ່ງ​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ຜູ້​ຕັດສິນ, ຊິບ​ລັນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ໄປ, ແລະ ໂຄ​ຣິ​ອານ​ທັນ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ແຜ່ນດິນ​ທາງ​ເໜືອ​ໃນ​ເຮືອ​ລຳ​ໜຶ່ງ, ເພື່ອ​ນຳ​ເອົາ​ສະບຽງອາຫານ​ໄປ​ໃຫ້​ຜູ້ຄົນ​ທີ່​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ແຜ່ນດິນ​ນັ້ນ.

11 ດັ່ງນັ້ນ ມັນ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ສົມຄວນ​ສຳລັບ​ຊິບລັນ​ທີ່​ຈະ​ມອບ​ສິ່ງ​ສັກສິດ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໃຫ້​ແກ່​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຮີ​ລາມັນ, ຜູ້​ມີ​ຊື່ວ່າ ຮີ​ລາມັນ, ໂດຍ​ເອີ້ນ​ຕາມ​ຊື່​ບິດາ​ຂອງ​ລາວ.

12 ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ອັກ​ຂະລະທັງ​ໝົດ​ນັ້ນ​ຊຶ່ງຢູ່​ໃນ​ການ​ຄອບ​ຄອງ​ຂອງ​ຮີ​ລາມັນ​ຖືກ​ຂຽນ​ຂຶ້ນ ແລະ ຖືກ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ໃນ​ບັນດາ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ​ຕະຫລອດ​ທົ່ວ​ແຜ່ນດິນ ນອກ​ຈາກ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆ​ຊຶ່ງແອວ​ມາ​ສັ່ງ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ.

13 ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ໄວ້​ໃຫ້​ເປັນ​ສິ່ງ​ສັກສິດ, ແລະ ມອບຕໍ່ໆ​ກັນ​ໄປ​ຈາກ​ຄົນ​ລຸ້ນໜຶ່ງ​ຫາ​ຄົນ​ອີກລຸ້ນໜຶ່ງ; ດັ່ງນັ້ນ, ໃນ​ປີ​ນີ້, ສິ່ງ​ສັກສິດ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ມອບ​ໃຫ້​ແກ່​ຮີ​ລາມັນ, ກ່ອນ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ຊິບ​ລັນ.

14 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນອີກ​ໃນ​ປີ​ນີ້​ຄື ມີຜູ້​ຄົນ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ​ໄດ້​ແຍກ​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ຊາວ​ເລມັນ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ຄຽດ​ແຄ້ນ​ໃຫ້​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ຄືນ​ອີກ.

15 ແລະ ​ໃນ​ປີ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້​ອີກ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຍົກ​ທັບ​ລົງ​ມາ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ກອງທັບ​ອັນ​ມີ​ກຳລັງ​ມະຫາສານ ເພື່ອ​ມາ​ກໍ່​ສົງຄາມ​ກັບ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ຮາ, ຫລື ກັບ​ກອງທັບ​ຂອງ​ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ຮາ, ຊຶ່ງຕ້ອງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຕ້ອງຜ່າ​ຍ​ແພ້ ແລະ ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຫາ​ແຜ່ນດິນ​ຂອງ​ພວ​ກ​ເຂົາ​ຄື​ເກົ່າ, ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງ​ໜັກ.

16 ແລະ ໃນ​ປີ​ທີ​ສາມ​ສິບ​ເກົ້າ​ແຫ່ງ​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ຜູ້​ຕັດສິນ​ດູ​ແລ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງນີ​ໄຟ​ກໍ​ສິ້ນສຸດ​ລົງ​ດັ່ງ​ນີ້.

17 ແລະ ເລື່ອງ​ລາວ​ຂອງ​ແອວ​ມາ, ແລະ ຮີ​ລາມັນລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ, ແລະ ຊິບລັນ​ນຳ​ອີກ ຜູ້​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນກໍ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ດັ່ງ​ນີ້.