Kniha Almova Syna Almovho

Kapitola 63

Šiblon a neskôr Helaman sa ujímajú vlastníctva posvätných záznamov – Mnohí Nefiti putujú do severnej krajiny – Hagot stavia lode, ktoré sa plavia západným morom – Moronia v bitke poráža Lámánitov. Okolo roku 56 – 52 pred Kr.

1 A stalo sa na počiatku tridsiateho a šiesteho roku vlády sudcov nad ľudom Nefiho, že Šiblon sa ujal vlastníctva oných posvätných vecí, ktoré Helamanovi odovzdal Alma.

2 A on bol spravodlivý muž, a kráčal pred Bohom vzpriamene; a neustále sa snažil činiť dobro, zachovávať prikázania Pána, svojho Boha; a tiež brat jeho.

3 A stalo sa, že Moroni tiež zomrel. A tak skončil tridsiaty a šiesty rok vlády sudcov.

4 A stalo sa v tridsiatom a siedmom roku vlády sudcov, že veľká výprava mužov, dokonca pozostávajúca z päť tisíc a štyristo mužov, s ich manželkami a s ich deťmi, odišla z krajiny Zarahemla do krajiny, ktorá bola na severe.

5 A stalo sa, že Hagot, súc nesmierne zvedavý muž, takže išiel a postavil si nesmierne veľkú loď, na hraniciach krajiny Hojnosti, pri krajine Pustoty, a spustil ju na západné more pri úžine, ktorá viedla do krajiny severnej.

6 A hľa, boli mnohí Nefiti, ktorí na ňu nastúpili a plavili sa s mnohými zásobami, a tiež mnohé ženy a deti; a vydali sa smerom na sever. A tak skončil tridsiaty a siedmy rok.

7 A v tridsiatom a ôsmom roku tento muž postavil ďalšie lode. A tiež sa vrátila prvá loď, a nastúpilo na ňu mnoho ďalších ľudí; a tiež si vzali mnoho zásob a vydali sa znova do krajiny severnej.

8 A stalo sa, že už o nich nikdy nepočuli. A domnievame sa, že boli pohltení v hlbinách morských. A stalo sa, že vyplávala ďalšia loď; a kam doplávala, my nevieme.

9 A stalo sa, že v tomto roku boli mnohí ľudia, ktorí odišli do krajiny severnej. A tak skončil tridsiaty a ôsmy rok.

10 A stalo sa, že v tridsiatom a deviatom roku vlády sudcov zomrel aj Šiblon a že Korianton vyplával na lodi do krajiny severnej, aby doviezol zásoby ľuďom, ktorí do krajiny tejto odišli.

11 Takže stalo sa nevyhnutným, aby Šiblon odovzdal oné posvätné veci pred smrťou svojou synovi Helamanovmu, ktorý sa volal Helaman, súc pomenovaný po otcovi svojom.

12 Teraz hľa, všetky tieto rytiny, ktoré boli vo vlastníctve Helamanovom, boli napísané a vyslané medzi deti ľudské po celej krajine, okrem oných častí, o ktorých Alma prikázal, že nemajú byť vyslané.

13 A predsa veci tieto mali byť uchovávané v posvätnosti a odovzdávané z jedného pokolenia na druhé; takže v tomto roku, pred smrťou Šiblonovou, boli odovzdané Helamanovi.

14 A stalo sa tiež v tomto roku, že bolo niekoľko odštiepencov, ktorí prešli k Lámánitom; a tí boli znova podnecovaní k hnevu proti Nefitom.

15 A tiež v tomto roku zišli dole s početným vojskom, aby bojovali proti ľudu Moroniaovmu, teda proti vojsku Moroniaovmu, pričom boli znova porazení a zahnaní späť do vlastných krajín svojich, utrpiac veľkú stratu.

16 A tak skončil tridsiaty a deviaty rok vlády sudcov nad ľudom Nefiho.

17 A tak skončila správa Almu a Helamana, syna jeho, a tiež Šiblona, ktorý bol synom jeho.