Kniha Almova syna Almy

Kapitola 63

Šiblon a později Helaman se ujímá vlastnictví posvátných záznamů – Mnozí Nefité putují do země severní – Hagot staví lodě, které vyplouvají na západní moře – Moronia v bitvě poráží Lamanity. Kolem roku 56–52 př. Kr.

1 A stalo se na počátku třicátého a šestého roku vlády soudců nad lidem Nefiovým, že aŠiblon se ujal vlastnictví oněch bposvátných věcí, které Helamanovi předal Alma.

2 A on byl spravedlný muž, a kráčel před Bohem zpříma; a neustále se snažil činiti dobro, zachovávati přikázání Pána, svého Boha; a taktéž i jeho bratr.

3 A stalo se, že Moroni zemřel také. A tak skončil třicátý a šestý rok vlády soudců.

4 A stalo se v třicátém a sedmém roce vlády soudců, že veliká výprava mužů, čítající dokonce až pět tisíc a čtyři sta mužů, s jejich manželkami a s jejich dětmi, odešla ze země Zarahemla do země, která byla aseverně.

5 A stalo se, že Hagot, jsa nesmírně zvídavý muž, tudíž šel a postavil si nesmírně velikou loď, na hranicích země Hojnosti, u země Pustoty, a spustil ji na západní moře u aúžiny, která vedla do země severní.

6 A vizte, byli mnozí Nefité, kteří na ni nastoupili a plavili se s mnoha zásobami, a také mnohé ženy a děti; a vydali se směrem na sever. A tak skončil třicátý a sedmý rok.

7 A v třicátém a osmém roce tento muž postavil další lodě. A také se vrátila první loď, a nastoupilo na ni mnoho dalších lidí; a také si vzali mnoho zásob a vydali se opět do země severní.

8 A stalo se, že již o nich nikdy neslyšeli. A domníváme se, že byli pohlceni v hlubinách mořských. A stalo se, že vyplula i další loď; a kam doplula, my nevíme.

9 A stalo se, že v tomto roce byli mnozí lidé, kteří odešli do země aseverní. A tak skončil třicátý a osmý rok.

10 A stalo se, že v třicátém a devátém roce vlády soudců zemřel i Šiblon a že Korianton vyplul na lodi do země severní, aby dovezl zásoby lidem, kteří do této země odešli.

11 Tudíž stalo se nezbytným, aby Šiblon předal ony posvátné věci před svou smrtí synu aHelamanovu, který se jmenoval Helaman, jsa pojmenován po svém otci.

12 Nyní vizte, všechny tyto arytiny, které byly ve vlastnictví Helamanově, byly napsány a vyslány mezi děti lidské po celé zemi, kromě oněch částí, o kterých Alma přikázal, že bnemají vyjíti.

13 Nicméně tyto věci měly býti uchovávány v posvátnosti a apředávány z jednoho pokolení na druhé; tudíž v tomto roce před smrtí Šiblonovou byly předány Helamanovi.

14 A stalo se také v tomto roce, že bylo několik odštěpenců, kteří přešli k Lamanitům; a ti byli opět podněcováni k hněvu proti Nefitům.

15 A také v tomto roce sešli s početným vojskem, aby válčili proti lidu aMoroniaovu, neboli proti vojsku Moroniaovu, přičemž byli opět poraženi a zahnáni zpět do svých vlastních zemí, utrpěvše velikou ztrátu.

16 A tak skončil třicátý a devátý rok vlády soudců nad lidem Nefiovým.

17 A tak skončila zpráva Almova a Helamanova, jeho syna, a také Šiblonova, který byl jeho synem.