Kniha Almova syna Almy

Kapitola 6

Církev v Zarahemle je očištěna a uvedena do pořádku – Alma jde kázati do Gedeonu. Kolem roku 83 př. Kr.

1 A nyní, stalo se, že poté, co Alma ustal promlouvati k lidu církve, jež byla založena ve městě Zarahemla, avysvětil kněze a bstarší vkládáním crukou svých podle řádu Božího, aby předsedali církvi a dbděli nad ní.

2 A stalo se, že každý, kdo nenáležel k církvi a kdo činil pokání z hříchů svých, byl apokřtěn ku pokání a byl přijat do církve.

3 A také, stalo se, že každý, kdo k církvi náležel, ale kdo apokání ze zlovolnosti své nečinil a nepokořoval se před Bohem – mám na mysli ty, kteří byli povýšeni v bpýše srdce svého – ti byli zavrženi a jména jejich byla cvymazána, aby nebyla počítána mezi jména spravedlivých.

4 A tak počali zjednávati pořádek církve ve městě Zarahemla.

5 Nyní, chtěl bych, abyste rozuměli, že slovo Boží bylo přístupno všem, takže žádný nebyl připraven o výsadu shromažďovati se, aby slyšeli slovo Boží.

6 Nicméně dětem Božím bylo přikázáno, aby se často shromažďovaly a spojovaly se v apůstu a v mocné modlitbě za blaho duší těch, kteří Boha neznali.

7 A nyní, stalo se, že když Alma dal tato nařízení, odešel od nich, ano, od církve, jež byla ve městě Zarahemla, a přešel na východ od řeky Sidon do aúdolí Gedeon, kde bylo vystavěno město, které se nazývalo městem Gedeon, jež bylo v údolí, které se nazývalo Gedeon, jsouc pojmenováno po onom muži, jenž byl bzabit mečem rukou Nehorovou.

8 A Alma šel a počal slovo Boží oznamovati církvi, která byla založena v údolí Gedeon, podle zjevení o pravdivosti slova, jež promlouvali otcové jeho, a podle ducha proroctví, který byl v něm, podle asvědectví o Ježíši Kristu, Synu Božím, který přijde, aby vykoupil lid svůj z hříchů jeho, a podle svatého řádu, jímž byl povolán. A tak jest psáno. Amen.