ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ແອວ​ມາ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ແອວ​ມາ

ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ແອວ​ມາ ຊຶ່ງ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຜູ້ຄົນ​ໃນ​ເມືອງ​ກີ​ເດ​ໂອນ​ຕາມ​ບັນທຶກ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ເອງ.

ມີ​ບັນທຶກ​ໄວ້​ໃນ​ບົດ​ທີ 7.

ບົດ​ທີ 7

ພຣະ​ຄຣິດ​ຈະ​ກຳເນີດ​ຈາກ​ນາງ​ມາຣີ—ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ແກ້​ສາຍຮັດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຕາຍ ແລະ ຮັບ​ເອົາ​ບາບ​ແທນ​ຜູ້ຄົນຂອງພຣະ​ອົງ—ຜູ້​ທີ່​ກັບ​ໃຈ, ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ, ແລະ ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ ຈະ​ມີ​ຊີວິດ​ນິລັນດອນ—ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ສະອາດ​ຈະ​ບໍ່​ສາມາດ​ຮັບ​ເອົາ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າມາ​ເປັນ​ມູນ​ມໍລະດົກ​ໄດ້—ຄວາມ​ຖ່ອມຕົວ, ສັດທາ, ຄວາມ​ຫວັງ, ແລະ ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ຈຳ​ເປັນ. ປະມານ 83 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ເວລາ​ນີ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ມາ​ຫາ​ພວກ​ທ່ານ, ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ທ່ານໃນ​ພາສາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເອງ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ໂດຍ​ປາກ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເອງ, ເວລາ​ນີ້​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເອງ​ໄດ້​ຖືກ​ກັກ​ຕົວ​ໄວ້​ກັບ​ບັນລັງ​ຕັດສິນ, ໂດຍ​ມີ​ທຸລະ​ກິດ​ອັນ​ຈຳ​ເປັນຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າມາ​ຫາ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້.

2 ແລະ ແມ່ນ​ແຕ່​ຕອນ​ນີ້ຂ້າພະ​ເຈົ້າກໍ​ຄົງມາ​ຫາ​ພວກ​ທ່ານບໍ່​ໄດ້ ຖ້າ​ຫາກ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້​ມອບ​ບັນລັງ​ຕັດສິນ​ໄວ້​ກັບ​ຜູ້​ອື່ນ​ເພື່ອ​ປົກຄອງ​ແທນ; ແລະ ດ້ວຍ​ພຣະ​ເມດ​ຕາ​ອັນ​ຫລວງ​ຫລາຍ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າມາ​ຫາ​ພວກ​ທ່ານ.

3 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າມາ​ໂດຍ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ອັນ​ໃຫຍ່ຫລວງ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ປາ​ຖະໜາ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ເຫັນ​ພວກ​ທ່ານ​ຖ່ອມຕົວ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້ທູນ​ຂໍ​ພຣະ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ, ວ່າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ເຫັນ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ວ່າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ເຫັນ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຕົກ​ຢູ່​ໃນສະຖານະ​ການອັນ​ເປັນຕາ​ຢ້ານ​ດັ່ງ​ທີ່​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ຢູ່ໃນ​ເຊ​ລາ​ເຮັມລາ.

4 ຂໍ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຈົ່ງ​ພຣະ​ກະ​ເສີມ​ສຳລານ​ເຖີດ, ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ປະ​ທານ​ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້ຈັກ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ໄດ້​ປະທານ​ຄວາມ​ຊື່ນ​ຊົມຢ່າງ​ລົ້ນ​ເຫລືອ​ໃຫ້​ແກ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າທີ່​ຮູ້ຈັກ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ທາງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ອີກ.

5 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າວາງ​ໃຈ​ຕາມ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ວ່າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ມີ​ຄວາມຊື່ນ​ຊົມ​ໃນ​ພວກ​ທ່ານ​ນຳ​ອີກ; ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ປາ​ຖະໜາ​ວ່າ ຄວາມ​ຊື່ນ​ຊົມ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍສາ​ເຫດ​ຈາກ​ຄວາມ​ທຸກ​ທໍລະ​ມານ ແລະ ຄວາມ​ເສົ້າສະຫລົດ​ໃຈ​ທີ່​ສຸດ ຊຶ່ງຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຄີຍ​ມີ​ກັບ​ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ເຊ​ລາ​ເຮັມລາ, ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຄວາມ​ຊື່ນ​ຊົມ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເກີດ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມທຸກ​ທໍລະມານ ແລະ ເສົ້າ​ສະ​ຫລົດ​ໃຈ​ມາ​ຫລາຍ​ແລ້ວ.

6 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າວາງໃຈ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ຢູ່​ໃນ​ສະພາບ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື​ດັ່ງ​ທີ່​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ເປັນ​ມາ​ແລ້ວ; ຂ້າພະ​ເຈົ້າວາງ​ໃຈ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ເພີ້ຝັນ​ດ້ວຍຄວາມ​ທະ​ນົງ​ໃຈ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າວາງໃຈ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ໝົກ​ໝຸ້ນຢູ່​ກັບ​ຂອງ​ມີຄ່າ ແລະ ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ໂລກ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າວາງໃຈ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ກາບ​ໄຫວ້​ຮູບ​ບູຊາ, ແຕ່​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ກາບ​ໄຫວ້​ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ທ່ຽງ​ແທ້ ແລະ ຊົງ​ພຣະ​ຊົນ​ຢູ່, ແລະ​ວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ມຸ້ງ​ຫາການ​ປົດ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານດ້ວຍ​ສັດທາ​ອັນ​ເປັນນິດ, ຊຶ່ງຈະ​ມາ​ເຖິງ.

7 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານວ່າ ມີ​ຫລາຍ​ສິ່ງ​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ; ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມີ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ສຳຄັນ​ກວ່າ​ໝູ່​ໝົດ—ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເວລາ​ຢູ່​ບໍ່​ໄກ​ທີ່​ພຣະຜູ້​ໄຖ່​ຈະ​ມີ​ຊີວິດ ແລະ ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ໃນ​ບັນດາ​ຜູ້ຄົນຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

8 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຢູ່​ໃນ​ຮ່າງກາຍ​ທີ່​ເປັນ​ມະຕະ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ; ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ່​ໄດ້​ບອກ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ ເລື່ອງ​ລາວ​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ແນວ​ນີ້. ບັດ​ນີ້​ສຳລັບ​ເລື່ອງ​ນີ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ຮູ້ຈັກ, ແຕ່​ເທົ່າ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ຄື ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າມີ​ອຳນາດ​ທີ່​ຈະກະທຳ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

9 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າພຽງ​ເທົ່າ​ນີ້, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ຈົ່ງ​ຮ້ອງ​ບອກຜູ້​ຄົນ​ພວກ​ນີ້​ວ່າ—​ເຈົ້າຈົ່ງ​ກັບ​ໃຈ​ເຖີດ, ແລະ ຕຽມ​ທາງ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແລະ ເດີນ​ໃນ​ເສັ້ນທາງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ຊື່​ຕົງ; ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ອານາຈັກ​ສະຫວັນ​ມາ​ຮອດ​ແລ້ວ, ແລະ ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ຍັງ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ.

10 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ກຳເນີດ​ຈາກ​ນາງ​ມາຣີ​ທີ່​ເຢຣູ​ຊາເລັມ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ແຜ່ນດິນ​ຂອງ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງພວກ​ເຮົາ, ນາງ​ເປັນ​ຍິງ​ບໍລິສຸດ, ເປັນ​ຜູ້​ປະ​ເສີດ ແລະ ຖືກ​ເລືອກ​ໄວ້​ແລ້ວ, ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ຕັ້ງ​ທ້ອງ​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ, ແລະ ໃຫ້​ກຳເນີດ​ລູກ​ຊາຍ​ຜູ້​ໜຶ່ງ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ແຕ່​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

11 ແລະ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ອອກ​ໄປ, ທົນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ ແລະ ຄວາມທຸກ​ທໍລະມານ ແລະ ການ​ລໍ້​ລວງ​ທຸກ​ຢ່າງ; ແລະ ນີ້​ກໍ​ເພື່ອ​ຄຳ​ເວົ້າຈະ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດຊຶ່ງ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ ແລະ ຄວາມ​ປ່ວຍ​ໄຂ້​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

12 ແລະ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ຕາຍ ເພື່ອ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາຍຮັດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຕາຍຊຶ່ງຜູກ​ມັດ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຫລຸດ​ອອກ; ແລະ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ບົກພ່ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ເພື່ອ​ອຸທອນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຕາມ​ທາງ​ຂອງ​ເນື້ອ​ໜັງ ເພື່ອ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຮູ້ຈັກ​ຕາມ​ທາງ​ຂອງ​ເນື້ອ​ໜັງວ່າ ຈະ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຕາມ​ຄວາມ​ບົກພ່ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ.

13 ບັດ​ນີ້ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຮູ້ຈັກ​ທຸກ​ສິ່ງ; ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຍັງ​ຮັບ​ທຸກທໍລະມານຕາມ​ທາງ​ຂອງ​ເນື້ອ​ໜັງ ເພື່ອ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ບາບ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ເພື່ອ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ໄດ້​ລຶບ​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຕາມ​ອຳນາດ​ແຫ່ງ​ການ​ປົດ​ປ່ອຍ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ; ແລະ ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ນີ້​ຄື​ປະຈັກ​ພະຍານ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ.

14 ແລະ ບັດ​ນີ້ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ກັບ​ໃຈ, ແລະ ເກີດ​ໃໝ່; ເພາະວ່າ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ເກີດ​ໃໝ່ ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອານາຈັກ​ສະຫວັນມາ​ເປັນ​ມູນ​ມໍລະດົກ; ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງ​ມາ​ເຖີດ ມາ​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ​ໄວ້​ກັບ​ການ​ກັບ​ໃຈ, ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ລ້າງ​ຈາກ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ, ເພື່ອພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ສັດທາ​ໃນ​ລູກ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຜູ້​ເອົາ​ບາບ​ຂອງ​ໂລກ​ໄປ, ຜູ້​ຊົງ​ລິດ​ອຳນາດ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຈະ​ຊ່ອຍ​ໃຫ້​ລອດ ແລະ ຈະ​ຊຳລະ​ລ້າງ​ຈາກ​ຄວາມ​ບໍ່​ຊອບ​ທຳ​ທັງ​ໝົດ.

15 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ, ຈົ່ງ​ມາ​ເຖີດ, ຢ່າ​ສູ່​ຢ້ານ, ຈົ່ງ​ປະ​ຖິ້ມ​ບາບ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ກີດ​ກັນ​ພວກ​ທ່ານ​ໄວ້​ຢ່າງ​ງ່າຍດາຍ, ຊຶ່ງບາບ​ນັ້ນຜູກ​ມັດ​ພວກ​ທ່ານ​ລົງ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ພິນາດ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ມາ​ເຖີດ, ແລະ ອອກ​ໄປສະ​ແດງ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​ເຕັມ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ກັບ​ໃຈ​ຈາກ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ, ແລະ ເຮັດ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ກັບ​ພຣະ​ອົງທີ່​ຈະ​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ເປັນ​ພະຍານ​ເຖິງ​ສິ່ງ​ນັ້ນຕໍ່​ພຣະ​ອົງ​ໃນ​ມື້​ນີ້​ໂດຍ​ການ​ລົງ​ໄປ​ໃນ​ນ້ຳ​ແຫ່ງ​ບັບຕິ​ສະມາ.

16 ແລະ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເຮັດ​ຕາມ​ນີ້, ແລະ ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້ານັບ​ແຕ່​ເວລາ​ນີ້​ເປັນຕົ້ນ​ໄປ, ຜູ້ນັ້ນຈະ​ຈື່​ຈຳ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າກັບ​ເຂົາ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເຂົາ​ຈະຈື່ຈຳ​ສິ່ງ​ທີ່ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ເຂົາ, ເຂົາ​ຈະ​ມີ​ຊີວິດ​ນິລັນດອນ​ອີງຕາມ​ປະຈັກ​ພະຍານ​ຂອງພຣະ​ວິນ​ຍານ​ອັນ​ສັກສິດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພະຍານ​ໃນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ.

17 ແລະ ບັດ​ນີ້ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ພວກ​ທ່ານ​ເຊື່ອ​ໃນ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ບໍ່? ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ວ່າພວກ​ທ່ານ​ເຊື່ອ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ແລະ ເຫດຜົນ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້ ວ່າພວກ​ທ່ານ​ເຊື່ອ​ເພາະ​ໂດຍ​ການສະ​ແດງ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຊຶ່ງຢູ່​ໃນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ. ແລະ ບັດ​ນີ້​ເພາະວ່າ​ສັດທາ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າມາ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ມີ​ຄວາມສຸກ​ຢ່າງ​ລົ້ນ​ເຫລືອ.

18 ດັ່ງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ມາ​ແລ້ວ​ແຕ່​ຕອນ​ຕົ້ນ, ວ່າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ປາ​ຖະໜາ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດທີ່​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນສະຖານະ​ການທີ່​ໜ້າ​ຢ້ານ​ກົວ​ດັ່ງ​ທີ່​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ເປັນ​ຢູ່, ເຖິງ​ແມ່ນດັ່ງ​ນີ້ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກໍ​ເຫັນ​ວ່າ​ສົມ​ຄວາມ​ປາ​ຖະໜາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ.

19 ເພາະວ່າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າພວກ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ເສັ້ນທາງ​ອັນ​ຊອບ​ທຳ; ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຊຶ່ງ​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສັ້ນທາງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຊື່​ຕົງ.

20 ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ມັນ​ຖືກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້ຈັກ​ແກ່​ພວກ​ທ່ານ​ແລ້ວ, ໂດຍ​ປະຈັກ​ພະຍານ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຕາມ​ທາງ​ຄົດ​ບໍ່​ໄດ້; ທັງ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ຈາກ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້; ທັງ​ບໍ່​ມີ​ເງົາ​ຂອງ​ການ​ຫັນ​ເຫ​ຈາກ​ຂວາ​ຫາ​ຊ້າຍ, ຫລື ຈາກ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ໄປ​ຫາ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ; ດັ່ງນັ້ນ, ເສັ້ນທາງ​ເດີນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ຮອບ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ນິລັນ​ດອນ.

21 ແລະ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ບໍ່​ສະຖິດ​ຢູ່​ໃນ​ວິຫານ​ທີ່​ບໍ່​ສັກສິດ; ທັງ​ບໍ່​ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ສົກກະປົກ ຫລື​ວ່າ​ຫຍັງ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ບໍ່​ສະອາດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເລີຍ; ສະນັ້ນຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ວ່າ ເວລາ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ວັນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ທີ່​ຄົນ​ສົກກະປົກ​ຈະ​ຄົງ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ສົກກະປົກ​ຂອງ​ເຂົາ​ຕໍ່​ໄປ.

22 ແລະ ບັດ​ນີ້​ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້ປຸກ​ພວກ​ທ່ານ​ໃຫ້​ຮູ້ສຶກ​ເຖິງ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ເດີນ​ໄປ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເພື່ອ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ເດີນ​ໄປ​ຕາມ​ຖານະ​ອັນ​ສັກສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຕາມ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ຮັບ​ເອົາ​ໄວ້.

23 ແລະ ບັດ​ນີ້ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາກ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ຖ່ອມຕົວ, ເປັນ​ຄົນ​ສອນ​ງ່າຍ, ແລະ ອ່ອນ​ໂຍນ; ເຮັດ​ຕາມຄຳ​ຂໍ​ຮ້ອງ; ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ອົດ​ທົນ ແລະ ຄວາມ​ອົດ​ກັ້ນອັນ​ຍາວ​ນານ; ຮູ້ຈັກ​ຫ້າມ​ຕົນ​ເອງ​ໃນ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ; ພາກ​ພຽນ​ໃນ​ການ​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຕະຫລອດ​ເວລາ; ທູນ​ຂໍ​ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ທັງ​ທາງ​ວິນ​ຍານ ແລະ ທາງ​ໂລກ; ຈົ່ງ​ຖະຫວາຍ​ຄຳ​ຂອບ​ພຣະ​ຄຸນ​ແດ່ພຣະ​ເຈົ້າສະ​ເໝີ​ໃນ​ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ.

24 ແລະ ໃຫ້​ເບິ່ງ​ວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ມີ​ສັດ​ທາ, ຄວາມ​ຫວັງ, ແລະ ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ, ແລະ ເມື່ອ​ນັ້ນພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ວຽກ​ງານ​ດີ​ຫລວງ​ຫລາຍ​ສະ​ເໝີ​ໄປ.

25 ແລະ ຂໍ​ໃຫ້ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໂປດ​ປະທານ​ພອນ​ແກ່​ພວກ​ທ່ານ, ແລະ ຮັກ​ສາ​ອາພອນ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ໃຫ້​ປາ​ດສະ​ຈາກ​ມົນທິນ, ເພື່ອ​ໃນ​ທີ່​ສຸດພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ໄປ​ນັ່ງ​ຮ່ວມ​ກັບ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ, ອີ​ຊາກ, ແລະ ຢາ​ໂຄບ, ແລະ ສາດສະດາ​ຜູ້​ບໍລິສຸດຜູ້​ເຄີຍ​ເປັນ​ຢູ່​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ໂລກ, ໂດຍ​ໃຫ້ອາ​ພອນ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ປາດ​ສະ​ຈາກ​ມົນ​ທິນ​ຄື​ກັບ​ອາພອນ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ​ທີ່​ປາ​ດ​ສະ​ຈາກ​ມົນທິນ, ຢູ່​ໃນ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ສະ​ຫວັນ ຊຶ່ງຈະ​ບໍ່​ອອກ​ໄປ​ອີກ.

26 ແລະ ບັດ​ນີ້ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້ເວົ້າຂໍ້ຄວາມ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ຕາມ​ພຣະ​ວິນ​ຍານຊຶ່ງ​ໃຫ້​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ໃນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ; ແລະ ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າມີ​ຄວາມ​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ​ເພາະ​ຄວາມ​ພາກ​ພຽນ ແລະ ຄວາມ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຢ່າງ​ຍິ່ງຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ຕໍ່​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ.

27 ແລະ ບັດ​ນີ້, ຂໍ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສັນຕິ​ສຸກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຈົ່ງ​ສະຖິດ​ຢູ່​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ດ້ວຍ​ເທີ້ນ, ແລະ ຢູ່​ກັບ​ເຮືອນ​ຊານຂອງ​ພວກ​ທ່ານ ແລະ ຢູ່​ກັບແຜ່ນດິນ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ, ແລະ ຢູ່​ກັບ​ຝູງ​ສັດລ້ຽງ ແລະ ຝູງ​ສັດ​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ, ແລະ ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ເປັນ​ເຈົ້າຂອງ, ທັງ​ແມ່ຍິງຂອງ​ພວກທ່ານ ແລະ ລູກໆ ຂອງ​ພວກ​ທ່ານອີງຕາມ​ສັດທາ ແລະ ວຽກ​ງານ​ດີ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ, ນັບ​ແຕ່​ເວລາ​ນີ້​ເປັນຕົ້ນ​ໄປ ແລະ ຕະຫລອດ​ການ. ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ເວົ້າ​ໄວ້​ດັ່ງ​ນີ້. ອາ​ແມນ.