Slova Almova a také slova Amulekova, jež byla oznamována lidu, který byl v zemi Ammonia. A jsou také uvrženi do vězení a vysvobozeni zázračnou mocí Boží, jež v nich byla, podle záznamu Almova.
Obsaženo v kapitolách 9 až 14 včetně.

Kapitola 9

Alma přikazuje lidu Ammonia, aby činil pokání–Pán bude v posledních dnech k Lamanitům milosrdný–Jestliže Nefité opustí světlo, budou zničeni Lamanity–Brzy přijde Syn Boží–Vykoupí ty, kteří činí pokání, jsou pokřtěni a mají víru v jeho jméno. Kolem roku 82 př. Kr.

  A opět, protože mně, Almovi, Bůh přikázal, abych vzal Amuleka a šel kázati opět těmto lidem neboli lidem, kteří byli ve městě Ammonia, stalo se, že když jsem jim počal kázati, počali se se mnou svářiti řkouce:

  Kdo jsi? Domníváš se, že uvěříme svědectví jednoho muže, i když nám bude kázati, že země pomine

  Nyní, oni nerozuměli slovům, jež pravili; neboť nevěděli, že země pomine.

  A také pravili: Nebudeme věřiti tvým slovům, i kdybys měl prorokovati, že toto veliké město bude v jediném dni zničeno.

  Nyní, oni nevěděli, že Bůh může činiti tak podivuhodná díla, neboť byli tvrdošíjným lidem zatvrzelého srdce.

  A pravili: Kdo je Bůh, že nepošle mezi tento lid více pravomoci nežli jediného muže, aby mu oznamoval pravdu o tak velikých a podivuhodných věcech

  A vystoupili, aby na mne vztáhli ruce; ale vizte, neučinili tak. A já jsem směle stál, abych jim oznamoval, ano, směle jsem jim svědčil řka:

  Vizte, ó vy zlovolné a zvrácené pokolení, jak jste mohli zapomenouti na tradici otců svých; ano, jak brzy jste zapomněli na přikázání Boží.

  Nevzpomínáte si, že otec náš Lehi byl vyveden z Jeruzaléma rukou Boží? Nevzpomínáte si, že on je všechny vedl pustinou

  10 A tak brzy jste zapomněli, kolikráte vysvobodil otce naše z rukou nepřátel jejich a zachoval je od zničení, dokonce rukou jejich vlastních bratří

  11 Ano, a kdyby nebylo nesmírné moci jeho a milosrdenství jeho a shovívavosti jeho s námi, byli bychom museli nevyhnutelně býti odříznuti z tváře země dávno před touto dobou, a snad bychom byli vydáni stavu nekonečné bídy a bědy.

  12 Vizte, nyní, pravím vám, že on vám přikazuje, abyste činili pokání; a nebudete-li činiti pokání, nemůžete nikterak zděditi království Boží. Ale vizte, to není vše – on vám přikázal, abyste činili pokání, nebo vás zcela vyhladí s tváře země; ano, on vás navštíví v hněvu svém a v prudkém hněvu svém se neodvrátí.

  13 Vizte, nepamatujete si na slova, jež pravil Lehimu řka: Nakolik budete zachovávati přikázání má, bude se vám v zemi dařiti? A opět se praví: Nakolik přikázání má zachovávati nebudete, budete z přítomnosti Páně odříznuti.

  14 Nyní, chtěl bych, abyste si pamatovali, že nakolik Lamanité přikázání Boží nezachovávali, byli z přítomnosti Páně odříznuti. Nyní vidíme, že slovo Páně bylo v této věci potvrzeno, a Lamanité byli odříznuti z přítomnosti jeho, od počátku přestupků svých v této zemi.

  15 Nicméně pravím vám, že to bude pro ně v den soudu snesitelnější nežli pro vás, zůstanete-li v hříších svých, ano, a dokonce to bude pro ně v tomto životě mnohem snesitelnější nežli pro vás, ledaže budete činiti pokání.

  16 Neboť je mnoho příslibů, jež jsou nabídnuty Lamanitům; neboť to je kvůli tradicím otců jejich, které způsobily, že zůstali ve svém stavu nevědomosti; tudíž Pán k nim bude milosrdný a prodlouží bytí jejich v zemi.

  17 A v určité době budou přivedeni k tomu, aby věřili v slovo jeho a aby poznali nesprávnost tradic otců svých; a mnozí z nich budou spaseni, neboť Pán bude milosrdný ke všem, kteří vzývají jméno jeho.

  18 Ale vizte, pravím vám, že budete-li setrvávati ve zlovolnosti své, dny vaše v zemi prodlouženy nebudou, neboť na vás budou vysláni Lamanité; a nebudete-li činiti pokání, přijdou v době, kterou neznáte, a budete navštíveni naprostým zničením; a bude to podle prudkého hněvu Páně.

  19 Neboť on nestrpí, abyste žili v nepravostech svých a abyste tak ničili lid jeho. Pravím vám: Nikoli; spíše by strpěl, aby Lamanité zničili veškerý lid jeho, který se nazývá lidem Nefiovým, kdyby se snad stalo, že by upadli v hříchy a přestupky, obdrževše tolik světla a tolik poznání od Pána, jejich Boha;

  20 Ano, byvše tak velice oblíbeným lidem Páně; ano, byvše požehnáni nad každý jiný národ, pokolení, jazyky nebo lidi; byvše obeznámeni s veškerými věcmi podle přání svých a víry své a modliteb o tom, co bylo a co je a co přijde;

  21 Byvše navštěvováni Duchem Božím; hovoříce s anděly a byvše oslovováni hlasem Páně; a vlastníce ducha proroctví a ducha zjevení a také mnohé dary, dar promlouvání jazyky a dar kázání a dar Ducha Svatého a dar překládání;

  22 Ano, a byvše Bohem vysvobozeni ze země Jeruzalém rukou Páně; byvše zachraňováni před hladem a nemocí a všelikými chorobami všeho druhu; byvše posilováni v bitvě, aby nemohli býti zničeni; byvše čas od času vyváděni z poroby a byvše udržováni a zachováváni až do nynějška; a bylo jim žehnáno, až byli bohatí všelikými věcmi –

  23 A nyní vizte, pravím vám, že kdyby se tento lid, který obdržel tak mnohá požehnání z ruky Páně, dopouštěl přestupků proti světlu a poznání, které má, pravím vám, že kdyby tomu tak bylo, že by upadl v přestupek, bylo by to mnohem snesitelnější pro Lamanity nežli pro něj.

  24 Neboť vizte, přísliby Páně jsou nabídnuty Lamanitům, ale nevztahují se na vás, dopouštíte-li se přestupku; neboť neslíbil Pán výslovně a nestanovil pevně, že budete-li se proti němu bouřiti, budete zcela vyhlazeni s tváře země

  25 A nyní, z této příčiny, abyste nebyli zničeni, vyslal Pán anděla svého, aby navštívil mnohé z lidu jeho a oznámil jim, že musejí vyjíti a volati mocně k lidu tomuto řkouce: Čiňte pokání, neboť království nebeské je blízko, na dosah;

  26 A po nemnoha dnech přijde Syn Boží v slávě své; a sláva jeho bude slávou Jednorozeného Otcova, plného milosti, nestrannosti a pravdy, plného trpělivosti, milosrdenství a shovívavosti, rychlého vyslyšeti volání lidu svého a odpovídati na modlitby jeho.

  27 A vizte, on přijde, aby vykoupil ty, kteří budou pokřtěni ku pokání skrze víru ve jméno jeho.

  28 Tudíž, připravujte cestu Páně, neboť je na dosah čas, kdy všichni lidé sklidí odměnu za skutky své podle toho, jaké byly – jestliže byly spravedlivé, sklidí spasení duše své, podle moci Ježíše Krista a jeho vysvobozením; a jestliže byly zlé, sklidí zatracení duše své, podle moci a zajetí ďáblova.

  29 Nyní vizte, toto je hlas anděla volajícího k lidu.

  30 A nyní, milovaní bratří moji, neboť jste bratřími mými a měli byste býti milováni a měli byste přinášeti skutky hodné ku pokání, protože se srdce vaše hrubě zatvrdilo proti slovu Božímu a protože jste ztraceným a padlým lidem.

  31 Nyní, stalo se, že když jsem já, Alma, promluvil tato slova, vizte, lidé se na mne rozhněvali, protože jsem jim řekl, že jsou tvrdošíjným lidem zatvrzelého srdce.

  32 A také proto, že jsem jim řekl, že jsou ztraceným a padlým lidem, se na mne hněvali a snažili se na mne vztáhnouti ruce, aby mne uvrhli do vězení.

  33 Ale stalo se, že Pán nestrpěl, aby mne tehdy jali a uvrhli do vězení.

  34 A stalo se, že Amulek šel a předstoupil a počal jim také kázati. A nyní, všechna Amulekova slova zapsána nejsou, nicméně část jeho slov je zapsána v této knize.