Kniha Almova syna Almy

Slova Almova a také slova Amulekova, jež byla oznamována lidu, který byl v zemi Ammonia. A jsou také uvrženi do vězení a vysvobozeni zázračnou mocí Boží, jež v nich byla, podle záznamu Almova.

Obsaženo v kapitolách 9 až 14 včetně.

Kapitola 9

Alma přikazuje lidu Ammonia, aby činil pokání – Pán bude v posledních dnech k Lamanitům milosrdný – Jestliže Nefité opustí světlo, budou zničeni Lamanity – Brzy přijde Syn Boží – Vykoupí ty, kteří činí pokání, jsou pokřtěni a mají víru v jeho jméno. Kolem roku 82 př. Kr.

1 A opět, protože mně, Almovi, Bůh přikázal, abych vzal Amuleka a šel kázati opět těmto lidem neboli lidem, kteří byli ve městě Ammonia, stalo se, že když jsem jim počal kázati, počali se se mnou svářiti řkouce:

2 Kdo jsi? Domníváš se, že uvěříme svědectví ajednoho muže, i když nám bude kázati, že země pomine?

3 Nyní, oni nerozuměli slovům, jež pravili; neboť nevěděli, že země pomine.

4 A také pravili: Nebudeme věřiti tvým slovům, i kdybys měl prorokovati, že toto veliké město bude v ajediném dni zničeno.

5 Nyní, oni nevěděli, že Bůh může činiti tak podivuhodná díla, neboť byli tvrdošíjným lidem zatvrzelého srdce.

6 A pravili: aKdo je Bůh, že bnepošle mezi tento lid více pravomoci nežli jediného muže, aby mu oznamoval pravdu o tak velikých a podivuhodných věcech?

7 A vystoupili, aby na mne vztáhli ruce; ale vizte, neučinili tak. A já jsem směle stál, abych jim oznamoval, ano, směle jsem jim svědčil řka:

8 Vizte, ó vy zlovolné a zvrácené apokolení, jak jste mohli zapomenouti na tradici otců svých; ano, jak brzy jste zapomněli na přikázání Boží.

9 Nevzpomínáte si, že otec náš Lehi byl vyveden z Jeruzaléma arukou Boží? Nevzpomínáte si, že on je všechny vedl pustinou?

10 A tak brzy jste zapomněli, kolikráte vysvobodil otce naše z rukou nepřátel jejich a zachoval je od zničení, dokonce rukou jejich vlastních bratří?

11 Ano, a kdyby nebylo nesmírné moci jeho a milosrdenství jeho a shovívavosti jeho s námi, byli bychom museli nevyhnutelně býti odříznuti z tváře země dávno před touto dobou, a snad bychom byli vydáni stavu anekonečné bídy a bědy.

12 Vizte, nyní, pravím vám, že on vám přikazuje, abyste činili pokání; a nebudete-li činiti pokání, nemůžete nikterak zděditi království Boží. Ale vizte, to není vše – on vám přikázal, abyste činili pokání, nebo vás zcela avyhladí s tváře země; ano, on vás navštíví v hněvu svém a v bprudkém hněvu svém se neodvrátí.

13 Vizte, nepamatujete si na slova, jež pravil Lehimu řka: aNakolik budete zachovávati přikázání má, bude se vám v zemi dařiti? A opět se praví: Nakolik přikázání má zachovávati nebudete, budete z přítomnosti Páně odříznuti.

14 Nyní, chtěl bych, abyste si pamatovali, že nakolik Lamanité přikázání Boží nezachovávali, byli z přítomnosti Páně aodříznuti. Nyní vidíme, že slovo Páně bylo v této věci potvrzeno, a Lamanité byli odříznuti z přítomnosti jeho, od počátku přestupků svých v této zemi.

15 Nicméně pravím vám, že to bude pro ně v den soudu asnesitelnější nežli pro vás, zůstanete-li v hříších svých, ano, a dokonce to bude pro ně v tomto životě mnohem snesitelnější nežli pro vás, ledaže budete činiti pokání.

16 Neboť je mnoho příslibů, jež jsou anabídnuty Lamanitům; neboť to je kvůli btradicím otců jejich, které způsobily, že zůstali ve svém stavu cnevědomosti; tudíž Pán k nim bude milosrdný a dprodlouží bytí jejich v zemi.

17 A v určité době budou apřivedeni k tomu, aby věřili v slovo jeho a aby poznali nesprávnost tradic otců svých; a mnozí z nich budou spaseni, neboť Pán bude milosrdný ke všem, kteří bvzývají jméno jeho.

18 Ale vizte, pravím vám, že budete-li setrvávati ve zlovolnosti své, dny vaše v zemi prodlouženy nebudou, neboť na vás budou vysláni aLamanité; a nebudete-li činiti pokání, přijdou v době, kterou neznáte, a budete navštíveni bnaprostým zničením; a bude to podle prudkého chněvu Páně.

19 Neboť on nestrpí, abyste žili v nepravostech svých a abyste tak ničili lid jeho. Pravím vám: Nikoli; spíše by strpěl, aby Lamanité azničili veškerý lid jeho, který se nazývá lidem Nefiovým, kdyby se snad stalo, že by bupadli v hříchy a přestupky, obdrževše tolik světla a tolik poznání od Pána, jejich Boha;

20 Ano, byvše tak velice oblíbeným lidem Páně; ano, byvše požehnáni nad každý jiný národ, pokolení, jazyky nebo lidi; byvše aobeznámeni s veškerými věcmi podle přání svých a víry své a modliteb o tom, co bylo a co je a co přijde;

21 Byvše navštěvováni Duchem Božím; hovoříce s anděly a byvše oslovováni hlasem Páně; a vlastníce ducha proroctví a ducha zjevení a také mnohé dary, dar promlouvání jazyky a dar kázání a dar Ducha Svatého a dar apřekládání;

22 Ano, a byvše Bohem avysvobozeni ze země Jeruzalém rukou Páně; byvše zachraňováni před hladem a nemocí a všelikými chorobami všeho druhu; byvše posilováni v bitvě, aby nemohli býti zničeni; byvše čas od času bvyváděni z poroby a byvše udržováni a zachováváni až do nynějška; a bylo jim žehnáno, až byli bohatí všelikými věcmi –

23 A nyní vizte, pravím vám, že kdyby se tento lid, který obdržel tak mnohá požehnání z ruky Páně, dopouštěl přestupků proti světlu a poznání, které má, pravím vám, že kdyby tomu tak bylo, že by upadl v přestupek, bylo by to mnohem asnesitelnější pro Lamanity nežli pro něj.

24 Neboť vizte, apřísliby Páně jsou nabídnuty Lamanitům, ale nevztahují se na vás, dopouštíte-li se přestupku; neboť neslíbil Pán výslovně a nestanovil pevně, že budete-li se proti němu bouřiti, budete zcela vyhlazeni s tváře země?

25 A nyní, z této příčiny, abyste nebyli zničeni, vyslal Pán anděla svého, aby navštívil mnohé z lidu jeho a oznámil jim, že musejí vyjíti a volati mocně k lidu tomuto řkouce: Čiňte apokání, neboť království nebeské je blízko, na dosah;

26 A po anemnoha dnech přijde Syn Boží v slávě své; a sláva jeho bude slávou bJednorozeného Otcova, plného cmilosti, nestrannosti a pravdy, plného trpělivosti, dmilosrdenství a shovívavosti, rychlého evyslyšeti volání lidu svého a odpovídati na modlitby jeho.

27 A vizte, on přijde, aby avykoupil ty, kteří budou bpokřtěni ku pokání skrze víru ve jméno jeho.

28 Tudíž, připravujte cestu Páně, neboť je na dosah čas, kdy všichni lidé sklidí odměnu za askutky své podle toho, jaké byly – jestliže byly spravedlivé, bsklidí spasení duše své, podle moci Ježíše Krista a jeho vysvobozením; a jestliže byly zlé, sklidí czatracení duše své, podle moci a zajetí ďáblova.

29 Nyní vizte, toto je hlas anděla volajícího k lidu.

30 A nyní, amilovaní bratří moji, neboť jste bratřími mými a měli byste býti milováni a měli byste přinášeti skutky hodné ku pokání, protože se srdce vaše hrubě zatvrdilo proti slovu Božímu a protože jste bztraceným a padlým lidem.

31 Nyní, stalo se, že když jsem já, Alma, promluvil tato slova, vizte, lidé se na mne rozhněvali, protože jsem jim řekl, že jsou atvrdošíjným lidem zatvrzelého srdce.

32 A také proto, že jsem jim řekl, že jsou ztraceným a padlým lidem, se na mne hněvali a snažili se na mne vztáhnouti ruce, aby mne uvrhli do vězení.

33 Ale stalo se, že Pán nestrpěl, aby mne tehdy jali a uvrhli do vězení.

34 A stalo se, že Amulek šel a předstoupil a počal jim také kázati. A nyní, všechna aAmulekova slova zapsána nejsou, nicméně část jeho slov je zapsána v této knize.