Die Boek van Alma Die Seun van Alma

Alma 

Die kroniek van Alma, wat die seun was van Alma, die eerste en hoofregter oor die volk van Nefi, en ook die hoëpriester oor die Kerk. ’n Kroniek van die heerskappy van die regters, en die oorloë en twiste onder die volk. En ook ’n kroniek van ’n oorlog tussen die Nefiete en die Lamaniete, volgens die kroniek van Alma, die eerste en hoofregter.
Hoofstuk 1

Nehor leer valse leerstellings, vestig ’n kerk, voer priesterlis in, en maak Gídeon dood—Nehor word tereggestel vir sy misdade—Priesterlis en vervolgings versprei onder die volk—Die priesters onderhou hulself, die volk sorg vir die armes, en die Kerk is voorspoedig. Ongeveer 91–88 v.C.

Hoofstuk 2

Amliki streef daarna om koning te word en word deur die stem van die volk verwerp—Sy volgelinge maak hom koning—Die Amlikiete maak oorlog teen die Nefiete en word verslaan—Die Lamaniete en Amlikiete verenig hul magte en word verslaan—Alma dood Amliki. Ongeveer 87 v.C.

Hoofstuk 3

Die Amlikiete het hulself gemerk volgens die profetiese woord—Die Lamaniete is vervloek weens hulle rebelsheid—Mense bring hulle eie vervloekinge op hulleself—Die Nefiete oorwin nog ’n Lamanitiese leër. Ongeveer 87–86 v.C.

Hoofstuk 4

Alma doop duisende bekeerlinge—Ongeregtigheid kom die Kerk binne, en die Kerk se vooruitgang word belemmer—Nefiha word aangestel as hoofregter—Alma, as hoëpriester, wy homself toe tot die bediening. Ongeveer 86–83 v.C.

Die woorde wat Alma, die Hoëpriester volgens die heilige orde van God, aan die volk verkondig het in hulle stede en gehugte dwarsdeur die land.

Beginnende met hoofstuk 5.

Hoofstuk 5

Om heil te ontvang, moet mense bekeer en die gebooie onderhou, wedergebore word, hulle kleding reinig deur die bloed van Christus, nederig wees en hulleself stroop van hoogmoed en afguns, en die werke van regverdigheid doen—Die Goeie Herder roep sy volk—Diegene wat bose dade doen, is kinders van die duiwel—Alma getuig van die waarheid van sy leerstelling en beveel mense om te bekeer—Die name van die regverdiges sal geskryf word in die boek van die lewe. Ongeveer 83 v.C.

Hoofstuk 6

Die Kerk in Zarahemla word gereinig en in orde gebring—Alma gaan na Gídeon om te preek. Ongeveer 83 v.C.

Die woorde van Alma wat hy verkondig het aan die volk in Gídeon, volgens sy eie verslag.

Dit behels hoofstuk 7.

Hoofstuk 7

Christus sal gebore word uit Maria—Hy sal die bande van die dood losmaak en die sondes van sy volk dra—Diegene wat bekeer, gedoop word, en die gebooie onderhou, sal die ewige lewe hê—Vieslikheid kan nie die koninkryk van God beërwe nie—Nederigheid, geloof, hoop en naasteliefde word vereis. Ongeveer 83 v.C.

Hoofstuk 8

Alma preek en doop in Melek—Hy word verwerp in Ammoniha en vertrek—’n Engel beveel hom om terug te keer en bekering uit te roep tot die volk—Hy word ontvang deur Amulek, en die twee van hulle preek in Ammoniha. Ongeveer 82 v.C.

Die woorde van Alma, en ook die woorde van Amulek, wat verkondig is aan die volk wat in die land Ammoniha was. En hulle is ook in die gevangenis gewerp, en verlos deur die wonderbaarlike krag van God wat in hulle was, volgens die verslag van Alma.

Dit behels hoofstukke 9 tot 14.

Hoofstuk 9

Alma beveel die volk van Ammoniha om te bekeer—Die Here sal barmhartig wees teenoor die Lamaniete in die laaste dae—As die Nefiete die lig verwerp, sal hulle vernietig word deur die Lamaniete—Die Seun van God sal spoedig kom—Hy sal diegene verlos wat bekeer, gedoop word, en geloof het in sy naam. Ongeveer 82 v.C.

Hoofstuk 10

Lehi het afgestam van Manasse—Amulek vertel van die engel se bevel dat hy vir Alma moet sorg—Die gebede van die regverdiges veroorsaak dat die volk gespaar word—Onregverdige regsgeleerdes en regters lê die fondament van die vernietiging van die volk. Ongeveer 82 v.C.

Hoofstuk 11

Die Nefitiese geldstelsel word uiteengesit—Amulek twis met Zeesrom—Christus sal nie mense red in hulle sondes nie—Slegs diegene wat die koninkryk van die hemel beërwe is gered—Alle mense sal herrys in onsterflikheid—Daar is geen dood na die Opstanding nie. Ongeveer 82 v.C.

Hoofstuk 12

Alma praat met Zeesrom—Die verborgenhede van God kan slegs gegee word aan die getroues—Mense word geoordeel deur hulle gedagtes, oortuiginge, woorde, en werke—Die goddelose sal ’n geestelike dood ly—Hierdie sterflike lewe is ’n proeftoestand—Die plan van verlossing bring die Opstanding teweeg en, deur geloof, ’n vergifnis van sondes—Bekeerlinge het ’n reg op barmhartigheid deur die Eniggebore Seun. Ongeveer 82 v.C.

Hoofstuk 13

Mans word geroep as hoëpriesters vanweë hulle uitnemende geloof en goeie werke—Hulle moet die gebooie onderrig—Deur regverdigheid word hulle geheilig en gaan die rus van die Here binne—Melgisédek was een van hulle—Engele verkondig blye tydings dwarsdeur die land—Hulle sal die werklike koms van Christus verkondig. Ongeveer 82 v.C.

Hoofstuk 14

Alma en Amulek word opgesluit in die gevangenis en geslaan—Die gelowiges en hulle heilige skrifture word verbrand deur vuur—Hierdie martelaars word deur die Here in heerlikheid ontvang—Die gevangenis se mure word geskeur en val—Alma en Amulek word bevry, en hulle vervolgers word gedood. Ongeveer 82–81 v.C.

Hoofstuk 15

Alma en Amulek gaan na Sidom en stig ’n kerk—Alma genees Zeesrom, wat by die Kerk aansluit—Baie word gedoop, en die Kerk floreer—Alma en Amulek gaan na Zarahemla. Ongeveer 81 v.C.

Hoofstuk 16

Die Lamaniete vernietig die volk van Ammoniha—Zoram lei die Nefiete na oorwinning oor die Lamaniete—Alma en Amulek en baie ander verkondig die woord—Hulle leer dat ná sy Opstanding sal Christus verskyn aan die Nefiete. Ongeveer 81–77 v.C.

’n Verslag van die seuns van Mosia, wat hulle regte tot die koninkryk geweier het vir die woord van God, en opgegaan het na die land Nefi om vir die Lamaniete te preek; hulle lydings en verlossing—volgens die verslag van Alma.

Dit behels hoofstukke 17 tot 27.

Hoofstuk 17

Die seuns van Mosia het die gees van profesie en van openbaring—Hulle gaan hul onderskeie rigtings om die woord te verkondig aan die Lamaniete—Ammon gaan na die land Ismael en word die dienskneg van Koning Lamoni—Ammon red die koning se kuddes en dood sy vyande by die waters van Sebus. Verse 1–3, ongeveer 77 v.C.; vers 4, ongeveer 91–77 v.C.; en verse 5–39, ongeveer 91 v.C.

Hoofstuk 18

Koning Lamoni veronderstel dat Ammon die Groot Gees is—Ammon leer die Koning omtrent die Skepping, God se handelinge met die mens, en die verlossing wat kom deur Christus—Lamoni glo en val op die aarde asof hy dood is. Ongeveer 90 v.C.

Hoofstuk 19

Lamoni ontvang die lig van die ewigdurende lewe en sien die Verlosser—Sy huishouding val in ’n beswyming neer, en baie sien engele—Ammon word wonderbaarlik bewaar—Hy doop baie en vestig ’n kerk onder hulle. Ongeveer 90 v.C.

Hoofstuk 20

Die Here stuur Ammon na Middoni om sy gevange broers te bevry—Ammon en Lamoni ontmoet Lamoni se vader wat koning is oor die hele land—Ammon verplig die ou koning om die vrylating van sy broers goed te keur. Ongeveer 90 v.C.

’n Kroniek van die prediking van Aäron, en Muloki, en hulle broers, aan die Lamaniete.

Dit behels hoofstukke 21 tot 25.

Hoofstuk 21

Aäron onderrig die Amalekiete aangaande Christus en sy Versoening—Aäron en sy broers word in die gevangenis gewerp in Middoni—Na hulle bevryding, onderrig hulle in die sinagoges en maak baie bekeerlinge—Lamoni gun godsdiensvryheid aan die volk in die land Ismael. Ongeveer 90–77 v.C.

Hoofstuk 22

Aäron leer Lamoni se vader aangaande die Skepping, die Val van Adam, en die plan van verlossing deur Christus—Die koning en sy hele huishouding word bekeer—Die verdeling van die land tussen die Nefiete en die Lamaniete word verduidelik. Ongeveer 90–77 v.C.

Hoofstuk 23

Godsdiensvryheid word aangekondig—Die Lamaniete in sewe lande en stede word bekeer—Hulle noem hulself Anti-Nefi-Lehi’s en word bevry van die vloek—Die Amalekiete en die Amuloniete verwerp die waarheid. Ongeveer 90–77 v.C.

Hoofstuk 24

Die Lamaniete trek op teen die volk van God—Die Anti-Nefi-Lehi’s verbly hulle in Christus en word besoek deur engele—Hulle verkies om die dood te ly eerder as om hulleself te verdedig—Meer Lamaniete word bekeer. Ongeveer 90–77 v.C.

Hoofstuk 25

Lamanitiese aggressie brei uit—Die saad van die priesters van Noag kom om soos Abinadi geprofeteer het—Baie Lamaniete word bekeer en voeg hulle by die volk van Anti-Nefi-Lehi—Hulle glo in Christus en onderhou die wet van Moses. Ongeveer 90–77 v.C.

Hoofstuk 26

Ammon roem in die Here—Die gelowiges word versterk deur die Here en word kennis gegee—Deur geloof mag mense duisende siele tot bekering bring—God het alle mag en begryp alle dinge. Ongeveer 90–77 v.C.

Hoofstuk 27

Die Here beveel Ammon om die volk van Anti-Nefi-Lehi na veiligheid te lei—Toe hy Alma ontmoet, put Ammon se vreugde sy krag uit—Die Nefiete gee aan die Anti-Nefi-Lehi’s die land Jerson—Hulle word die mense van Ammon genoem. Ongeveer 90–77 v.C.

Hoofstuk 28

Die Lamaniete word verslaan in ’n geweldige stryd—Tienduisende word gedood—Die bose word toegewys tot ’n toestand van eindelose wee; die regverdiges verwerf ’n nimmereindigende geluk. Ongeveer 77–76 v.C.

Hoofstuk 29

Alma begeer om bekering uit te roep met die geesdrif van ’n engel—Die Here gee leraars aan alle nasies—Alma roem in die Here se werk en in die sukses van Ammon en sy broers. Ongeveer 76 v.C.

Hoofstuk 30

Korihor, die Antichris, bespot Christus, die Versoening, en die gees van profesie—Hy leer dat daar geen God is nie, geen val van die mens, geen straf vir sonde nie, en geen Christus nie—Alma getuig dat Christus sal kom en dat alle dinge daarop dui dat daar ’n God is—Korihor eis ’n teken en word stomgeslaan—Die duiwel het aan Korihor verskyn as ’n engel en hom geleer wat om te sê—Korihor word vertrap en sterf. Ongeveer 76–74 v.C.

Hoofstuk 31

Alma lei ’n sending om die afvallige Zoramiete te hervorm—Die Zoramiete loën Christus, glo in ’n valse begrip van uitverkiesing, en aanbid deur voorgeskrewe gebede—Die sendelinge word vervul met die Heilige Gees—Hul verdrukkinge word verswelg in die vreugde van Christus. Ongeveer 74 v.C.

Hoofstuk 32

Alma leer die armes wat deur verdrukkinge verootmoedig is—Geloof is ’n vertroue in dít wat nie gesien word nie, wat waar is—Alma getuig dat engele mans, vroue, en kinders dien—Alma vergelyk die woord met ’n saad—Dit moet geplant en versorg word—Dan groei dit op tot ’n boom waarvan die vrug van die ewige lewe gepluk word. Ongeveer 74 v.C.

Hoofstuk 33

Zenos het geleer dat mense moet bid en aanbid in alle plekke, en dat oordele weggekeer word vanweë die Seun—Zenok het geleer dat barmhartigheid verleen word vanweë die Seun—Moses het in die wildernis ’n voorafskaduwing opgehef van die Seun van God. Ongeveer 74 v.C.

Hoofstuk 34

Amulek getuig dat die woord in Christus tot heil is—Tensy ’n versoening gedoen word, moet die ganse mensdom omkom—Die hele wet van Moses dui op die offerande van die Seun van God—Die ewige plan van verlossing word gebaseer op geloof en bekering—Bid vir stoflike en geestelike seëninge—Hierdie lewe is die tyd vir die mens om voor te berei om God te ontmoet—Werk jou heil uit met vrees voor God. Ongeveer 74 v.C.

Hoofstuk 35

Die prediking van die woord vernietig die bedrog van die Zoramiete—Hulle verban die bekeerlinge, wat dan aansluit by die volk van Ammon in Jerson—Alma treur vanweë die boosheid van die volk. Ongeveer 74 v.C.

Die bevele van Alma aan sy seun Helaman.

Dit behels hoofstukke 36 en 37.

Hoofstuk 36

Alma getuig aan Helaman van sy bekering nadat hy ’n engel gesien het—Hy het die pyne van ’n verdoemde siel gely; hy het die naam van Jesus aangeroep, en is toe uit God gebore—Soete vreugde het sy siel vervul—Hy het tallose skares engele gesien wat God loof—Baie bekeerlinge het gesmaak en gesien wat hy gesmaak en gesien het. Ongeveer 74 v.C.

Hoofstuk 37

Die plate van brons en ander skrifture word bewaar om siele tot heil te bring—Die Jerediete is vernietig vanweë hulle boosheid—Hulle geheime ede en verbonde moet weggehou word van die volk—Raadpleeg met die Here in al julle dade—Soos wat die Liahona die Nefiete gelei het, so lei die woord van Christus die mense na die ewige lewe. Ongeveer 74 v.C.

Die bevele van Alma aan sy seun Sjiblon.

Dit behels hoofstuk 38.

Hoofstuk 38

Sjiblon is vervolg ter wille van regverdigheid—Heil is in Christus wat die lewe en lig van die wêreld is—Beteuel al julle hartstogte. Ongeveer 74 v.C.

Die bevele van Alma aan sy seun Corianton.

Dit behels hoofstukke 39 tot 42.

Hoofstuk 39

Seksuele sonde is ’n gruwel—Corianton se sondes het die Zoramiete weerhou om die woord te ontvang—Christus se verlossing is terugwerkend om die gelowiges te red wat dit voorafgegaan het. Ongeveer 74 v.C.

Hoofstuk 40

Christus bring die opstanding van alle mense teweeg—Die regverdige dode gaan na die paradys en die bose na die buitenste duisternis in afwagting van die dag van hul opstanding—Alle dinge sal herstel word tot hulle behoorlike en volmaakte gestalte in die Opstanding. Ongeveer 74 v.C.

Hoofstuk 41

In die Opstanding staan mense op tot ’n toestand van eindelose geluk of eindelose ellende—Boosheid was nooit geluk nie—Vleeslike mense is sonder God in die wêreld—Elke persoon ontvang weer die karaktereienskappe en kenmerke verwerf tydens sterflikheid in die Herstelling. Ongeveer 74 v.C.

Hoofstuk 42

Sterflikheid is ’n proeftydperk om die mens in staat te stel om te bekeer en God te dien—Die Val het die tydelike en geestelike dood oor die hele mensdom gebring—Verlossing kom deur bekering—God self doen versoening vir die sondes van die wêreld—Barmhartigheid is vir diegene wat bekeer—Alle ander is onderhewig aan God se geregtigheid—Barmhartigheid kom vanweë die Versoening—Slegs die ware bekeerdes word gered. Ongeveer 74 v.C.

Hoofstuk 43

Alma en sy seuns preek die woord—Die Zoramiete en ander Nefitiese afgeskeidenes word Lamaniete—Die Lamaniete kom teen die Nefiete in oorlog te staan—Moroni bewapen die Nefiete met beskermende wapenrusting—Die Here openbaar aan Alma die strategie van die Lamaniete—Die Nefiete verdedig hul huise, vryhede, gesinne en godsdiens—Die leërs van Moroni en Lehi omsingel die Lamaniete. Ongeveer 74 v.C.

Hoofstuk 44

Moroni beveel die Lamaniete om ’n verbond van vrede te sluit óf om vernietig te word—Zerahemna verwerp die voorstel, en die stryd hervat—Moroni se leërs verslaan die Lamaniete. Ongeveer 74–73 v.C.

Die verslag van die volk van Nefi, en hulle oorloë en onenigheid, in die dae van Helaman, volgens die kroniek van Helaman, wat hy bygehou het in sy dae.

Dit behels hoofstukke 45 tot 62.

Hoofstuk 45

Helaman glo die woorde van Alma—Alma profeteer die vernietiging van die Nefiete—Hy seën en vervloek die land—Alma kon opgeneem gewees het deur die Gees, net soos Moses—Onenigheid neem toe in die Kerk. Ongeveer 73 v.C.

Hoofstuk 46

Amalikia sweer saam om koning te wees—Moroni hef die vaandel van vryheid op—Hy bring die volk byeen om hulle godsdiens te verdedig—Ware gelowiges word Christene genoem—’n Oorblyfsel van Josef sal bewaar word—Amalikia en die afvalliges vlug na die land Nefi—Diegene wat nie die saak van vryheid wil ondersteun nie, word gedood. Ongeveer 73–72 v.C.

Hoofstuk 47

Amalikia gebruik verraad, moord en gekonkel om koning te word van die Lamaniete—Die Nefitiese afvalliges is goddeloser en wreder as die Lamaniete. Ongeveer 72 v.C.

Hoofstuk 48

Amalikia sweep die Lamaniete op teen die Nefiete—Moroni berei sy volk voor om die saak van die Christene te verdedig—Hy verheug hom in vryheid en onafhanklikheid en is ’n magtige man van God. Ongeveer 72 v.C.

Hoofstuk 49

Die invallende Lamaniete is nie in staat om die versterkte stede van Ammoniha en Noag in te neem nie—Amalikia vervloek God en sweer om die bloed van Moroni te drink—Helaman en sy broers hou aan om die kerk te versterk. Ongeveer 72 v.C.

Hoofstuk 50

Moroni versterk die lande van die Nefiete—Hulle bou baie nuwe stede—Oorloë en vernietigings het oor die Nefiete gekom in die dae van hulle boosheid en gruwels—Morianton en sy afvalliges word verslaan deur Teankum—Nefiha sterf, en sy seun Pahoran vul die regterstoel. Ongeveer 72–67 v.C.

Hoofstuk 51

Koningsmanne poog om die wet te verander en ’n koning te vestig—Pahoran en die vrymanne word ondersteun deur die stem van die volk—Moroni verplig die koningsmanne om hulle land te verdedig of om doodgemaak te word—Amalikia en die Lamaniete neem baie versterkte stede in—Teankum weer die Lamanitiese inval af en dood Amalikia in sy tent. Ongeveer 67–66 v.C.

Hoofstuk 52

Ammoron volg Amalikia op as koning van die Lamaniete—Moroni, Teankum, en Lehi lei die Nefiete in ’n oorwinningsoorlog teen die Lamaniete—Die stad Mulek word teruggeneem, en Jakob die Zoramiet word gedood. Ongeveer 66–64 v.C.

Hoofstuk 53

Die Lamanitiese gevangenes word gebruik om die stad Oorvloed te versterk—Twiste onder die Nefiete lei tot Lamanitiese oorwinnings—Helaman neem bevel van die tweeduisend jong seuns van die volk van Ammon. Ongeveer 64–63 v.C.

Hoofstuk 54

Ammoron en Moroni onderhandel vir die uitruiling van gevangenes—Moroni eis dat die Lamaniete terugtrek en hulle moorddadige aanvalle staak—Ammoron eis dat die Nefiete hulle wapens neerlê en onderdanig word aan die Lamaniete. Ongeveer 63 v.C.

Hoofstuk 55

Moroni weier om gevangenes uit te ruil—Die Lamanitiese wagte word verlok om dronk te word, en die Nefitiese gevangenes word bevry—Die stad Gid word ingeneem sonder bloedvergieting. Ongeveer 63–62 v.C.

Hoofstuk 56

Helaman stuur ’n brief aan Moroni wat die toestand van die oorlog met die Lamaniete weergee—Antipus en Helaman behaal ’n groot oorwinning oor die Lamaniete—Helaman se tweeduisend jong seuns veg met wonderbaarlike krag, en nie een van hulle word gedood nie. Vers 1, ongeveer 62 v.C.; verse 2–19, ongeveer 66 v.C.; en verse 20–57, ongeveer 65–64 v.C.

Hoofstuk 57

Helaman vertel van die inname van Antipara en die oorgawe en later die verdediging van Kumeni—Sy Ammonitiese jong seuns veg moedig; almal word gewond, maar niemand word gedood nie—Gid doen verslag oor die dood en die ontsnapping van die Lamanitiese gevangenes. Ongeveer 63 v.C.

Hoofstuk 58

Helaman, Gid en Teomner neem die stad Manti in deur strategie—Die Lamaniete trek terug—Die seuns van die volk van Ammon word bewaar terwyl hulle vasstaan ter verdediging van hul vryheid en geloof. Ongeveer 63–62 v.C.

Hoofstuk 59

Moroni vra Pahoran om die leërs van Helaman te versterk—Die Lamaniete neem die stad Nefiha in—Moroni is kwaad vir die regering. Ongeveer 62 v.C.

Hoofstuk 60

Moroni kla teenoor Pahoran aangaande die regering se verwaarlosing van die leërs—Die Here laat die regverdiges toe om gedood te word—Die Nefiete moet al hulle krag en middele gebruik om hulleself te verlos van hul vyande—Moroni dreig om teen die regering te veg tensy hulp aan sy leërs voorsien word. Ongeveer 62 v.C.

Hoofstuk 61

Pahoran vertel Moroni van die opstand en rebellie teen die regering—Die koningsmanne neem Zarahemla in en is in ’n bondgenootskap met die Lamaniete—Pahoran vra vir militêre bystand teen die rebelle. Ongeveer 62 v.C.

Hoofstuk 62

Moroni marsjeer tot die hulp van Pahoran in die land Gídeon—Die koningsmanne wat weier om hulle land te verdedig word gedood—Pahoran en Moroni herower Nefiha—Baie Lamaniete sluit aan by die volk van Ammon—Teankum dood Ammoron en word op sy beurt gedood—Die Lamaniete word uit die land verdryf, en vrede word gevestig—Helaman keer terug na die bediening en bou die Kerk op. Ongeveer 62–57 v.C.

Hoofstuk 63

Sjiblon en later Helaman neem besit van die heilige kronieke—Baie Nefiete reis na die land noordwaarts—Hagot bou skepe wat uitvaar op die westelike see—Moroniha verslaan die Lamaniete in ’n stryd. Ongeveer 56–52 v.C.