Книгата на Алма Синът на Алма

Алма 

Разказът на Алма, който беше синът на Алма, първият и върховен съдия на народа на Нефи, а също и висшият свещеник на църквата. Разказ за управлението на съдиите, за войните и раздорите между людете. Също и разказ за войната между нефитите и ламанитите според летописа на Алма, първия и върховен съдия.
Глава 1

Нехор проповядва лъжливи учения, основава църква, въвежда свещеническото лукавство и убива Гедеон. Нехор е екзекутиран заради престъпленията си. Сред народа се разпространяват свещеническите лукавства и преследванията. Свещениците се издържат сами, людете полагат грижи за бедните и църквата преуспява. Около 91–88 г. пр. Хр.

Глава 2

Амлисий се опитва да стане цар, но е отхвърлен от гласа на народа. Последователите му го правят цар. Амлиситите воюват с нефитите и са победени. Ламанитите и амлиситите обединяват силите си, но са победени. Алма убива Амлисий. Около 87 г. пр. Хр.

Глава 3

Амлиситите са се белязали, съгласно пророческото слово. Ламанитите са били прокълнати заради бунта си. Човеците навличат върху си своите собствени проклятия. Нефитите разгромяват още една ламанитска войска. Около 87–86 г. пр. Хр.

Глава 4

Алма кръщава хиляди обърнати във вярата. Беззаконието навлиза в Църквата и напредъкът ѝ е затруднен. Нефия е назначен за върховен съдия. Като висш свещеник, Алма се посвещава на служението. Около 86–83 г. пр. Хр.

Словата, които Алма, висшият свещеник според светия ред Божий, предаде на народа по техните градове и села из цялата страна.

Обхваща глава 5.

Глава 5

За да постигнат спасение, човеците трябва да се покаят и да спазват заповедите, да бъдат родени отново, да очистят одеждите си чрез кръвта на Христа, да бъдат смирени и се освободят от гордостта и завистта, и да вършат праведни дела. Добрият Пастир призовава народа си. Онези, които вършат зли дела, са чеда на дявола. Алма свидетелства за истинността на учението си и заповядва на човеците да се покаят. Имената на праведните ще бъдат вписани в книгата на живота. Около 83 г. пр. Хр.

Глава 6

Църквата в Зарахемла е прочистена и поставена в ред. Алма отива в Гедеон, за да проповядва. Около 83 г. пр. Хр.

Словата на Алма, които той предаде на людете в Гедеон, според неговия собствен летопис.

Обхваща глава 7.

Глава 7

Христос ще се роди от Мария. Той ще развърже връзките на смъртта и ще понесе греховете на Своя народ. Онези, които се покаят, и са кръстени, и спазват заповедите, ще имат вечен живот. Нечистотата не може да наследи Божието царство. Изискват се смирение, вяра, надежда и милосърдие. Около 83 г. пр. Хр.

Глава 8

Алма проповядва и покръства в Мелик. Той е отхвърлен в Амония и го напуска. Един ангел му заповядва да се върне и да възвестява покаяние на людете. Той е приет от Амулик, след което и двамата отиват да проповядват в Амония. Около 82 г. пр. Хр.

Словата на Алма, а също и словата на Амулик, провъзгласени на людете в земята Амония. А също те са хвърлени в тъмница и са избавени чрез чудната сила Божия, която бе в тях, според летописа на Алма.

Обхваща глави 9 до 14 включително.

Глава 9

Алма заповядва народа на Амония да се покае. Господ ще бъде милостив към ламанитите в последните дни. Ако нефитите изоставят светлината, те ще бъдат унищожени от ламанитите. Божият Син ще дойде скоро. Той ще изкупи онези, които се покаят, кръстени са и имат вяра в Неговото име. Около 82 г. пр. Хр.

Глава 10

Лехий произлиза от Манасия. Амулик разказва за ангелската заповед да се грижи за Алма. Молитвите на праведните са причина людете да бъдат пощадени. Неправедни законници и съдии полагат основата на унищожението на народа. Около 82 г. пр. Хр.

Глава 11

Излага се паричната система на нефитите. Амулик спори със Зиезрам. Христос няма да спаси людете в техните грехове. Спасени са само онези, които наследяват царството небесно. Всички човеци ще се вдигнат в безсмъртие. Няма смърт след Възкресението. Около 82 г. пр. Хр.

Глава 12

Алма спори със Зиезрам. Тайнствата Божии могат да бъдат дадени само на верните. Човеците ще бъдат съдени според техните мисли, вярвания, слова и дела. Нечестивите ще изстрадат духовна смърт. Този смъртен живот е състояние на изпитание. Планът за изкупление осъществява Възкресението, а чрез вяра — и опрощаването на греховете. Покаялите се имат право на милост чрез Единородния Син. Около 82 г. пр. Хр.

Глава 13

За висши свещеници са призовани мъже поради извънредната им вяра и добрите им дела. Те трябва да поучават на заповедите. Те са осветени чрез праведността си и влизат в покоя Господен. Един от тях е бил Мелхиседек. Ангели възвестяват из цялата страна благовестие. Те ще разкрият истинското пришествие на Христа. Около 82 г. пр. Хр.

Глава 14

Алма и Амулик са затворени и бити. Вярващите и светите им писания са изгорени от огън. Тези мъченици са приети от Господа в слава. Стените на тъмницата се разпукват и падат. Алма и Амулик са избавени, а техните преследвачи са убити. Около 82–81 г. пр. Хр.

Глава 15

Алма и Амулик отиват в Сидом и установяват църква. Алма изцелява Зиезрам, който се присъединява към църквата. Мнозина са кръстени и църквата преуспява. Алма и Амулик отиват в Зарахемла. Около 81 г. пр. Хр.

Глава 16

Ламанитите унищожават народа на Амония. Зорам води нефитите към победа над ламанитите. Алма, Амулик и много други проповядват словото. Те учат, че след възкресението Си, Христос ще се яви на нефитите. Около 81–77 г. пр. Хр.

Разказ за синовете на Мосия, които се отказаха от правата си върху царството заради словото Божие и възлязоха в земята Нефи, за да проповядват на ламанитите; техните страдания и избавление, според летописа на Алма.

Обхваща глави 17 до 27 включително.

Глава 17

Синовете на Мосия имат духа на пророчеството и откровението. Те тръгват по различни пътища, за да изявяват словото на ламанитите. Амон отива в земята Исмаил и става слуга на цар Ламоний. Амон спасява царските стада и избива враговете му при водите на Севус. Стихове 1–3 - около 77 г. пр. Хр.; стих 4 - около 91–77 г. пр. Хр.; стихове 5–39 - около 91 г. пр. Хр.

Глава 18

Цар Ламоний предполага, че Амон е Великият Дух. Амон поучава царя за Сътворението, за Божиите взаимоотношения с човеците и за изкуплението, което ще дойде чрез Христа. Ламоний повярва и пада на земята като мъртъв. Около 90 г. пр. Хр.

Глава 19

Ламоний получава светлината на вечния живот и вижда Изкупителя. Неговото домочадие изпада в транс и мнозина виждат ангели. Амон е запазен като по чудо. Той покръства мнозина и установява сред тях църква. Около 90 г. пр. Хр.

Глава 20

Господ изпраща Амон в Мидоний, за да избави пленените си братя. Амон и Ламоний срещат бащата на Ламоний, който е цар на цялата страна. Амон принуждава стария цар да одобри освобождаването на неговите братя. Около 90 г. пр. Хр.

Разказ за проповядването на Аарон, Мулокий и техните братя сред ламанитите.

Обхваща глави 21 до 26 включително.

Глава 21

Аарон поучава амаликитите за Христа и неговото единение. Аарон и братята му са затворени в Мидоний. След избавлението си те проповядват в синагогите и обръщат много люде. Ламоний предоставя религиозна свобода на народа в земята Исмаил. Около 90–77 г. пр. Хр.

Глава 22

Аарон поучава бащата на Ламоний относно Сътворението, падението на Адам и плана за изкупление чрез Христа. Царят и цялото му домочадие са обърнати. Обяснява се разделението на земята между нефитите и ламанитите. Около 90–77 г. пр. Хр.

Глава 23

Прогласена е религиозна свобода. Обърнати са ламанитите от седем земи и града. Те се наричат анти-нефити-лехити и са освободени от проклятието. Амаликитите и амулонитите отхвърлят истината. Около 90–77 г. пр. Хр.

Глава 24

Ламанитите идват срещу Божия народ. Анти-нефитите-лехитите се радват в Христа и са посетени от ангели. Те избират да се подложат на смърт пред това да се защитават. Още ламанити са обърнати. Около 90–77 г. пр. Хр.

Глава 25

Ламанитските нападения се разширяват. Потомството на свещениците на Ной погива, както Авинадий е пророкувал. Много ламанити са обърнати и се присъединяват към народа на Анти-Нефи-Лехий. Те вярват в Христа и спазват закона на Моисей. Около 90–77 г. пр. Хр.

Глава 26

Амон се хвали в Господа. Верните са укрепени от Господ и им се дава познание. С вяра човеците могат да доведат до покаяние хиляди душѝ. Бог е всемогъщ и разбира всички неща. Около 90–77 г. пр. Хр.

Глава 27

Господ заповядва на Амон да изведе народа на Анти-Нефи-Лехий в безопасност. При срещата с Алма, радостта на Амон изтощава силите му. Нефитите дават на анти-нефити-лехитите земята Иерсон. Те са наречени народът на Амон. Около 90–77 г. пр. Хр.

Глава 28

Ламанитите са разбити в една страшна битка. Десетки хиляди са убити. Нечестивите са предадени на състояние на безкрайна злочестина; праведните постигат нескончаемо щастие. Около 77–76 г. пр. Хр.

Глава 29

Алма желае да възвести покаяние с ангелско усърдие. Господ дава учители за всички народи. Алма се хвали с Господното дело и с успеха на Амон и братята му. Около 76 г. пр. Хр.

Глава 30

Корихор, антихристът, осмива Христа, Единението и духа на пророчеството. Той учи, че няма Бог, няма човешко падение, няма наказание за греха и че няма Христос. Алма свидетелства, че Христос ще дойде и че всички неща обозначават, че има Бог. Корихор изисква знамение и е поразен да онемее. Дяволът се е появил пред Корихор като ангел и го е научил какво да каже. Корихор е стъпкан и умира. Около 76–74 г. пр. Хр.

Глава 31

Алма оглавява мисия, за да възвърне отстъпниците-зорамити. Зорамитите отричат Христа, вярват в лъжливата идея за избраничеството и се покланят с установени молитви. Мисионерите са изпълнени със Светия Дух. Техните страдания са погълнати от радост в Христа. Около 74 г. пр. Хр.

Глава 32

Алма поучава бедните, чиито страдания са ги смирили. Вярата е надежда в това, което не се вижда и което е истинно. Алма свидетелства, че ангелите служат на мъже, жени и деца. Алма сравнява словото със семе. То трябва да бъде посадено и подхранвано. Тогава то израства като дърво, от което се събира плода на вечния живот. Около 74 г. пр. Хр.

Глава 33

Зенос е поучавал, че човеците трябва да се молят и да се покланят на всички места и че възмездията са отклонени заради Сина. Зенок е поучавал, че милостта е подарена заради Сина. Моисей издига в пустошта символ на Сина Божий. Около 74 г. пр. Хр.

Глава 34

Амулик свидетелства, че словото е в Христа за спасение. Ако не се извърши единение, цялото човечество трябва да погине. Целият закон на Моисей сочи за жертвата на Божия Син. Вечният план за изкуплението е основан на вярата и покаянието. Молете се за материални и духовни благословии. Този живот е времето, за да се подготвят човеците да срещнат Бога. Изработвайте спасението си със страх пред Бога. Около 74 г. пр. Хр.

Глава 35

Проповядването на словото унищожава измамата на зорамитите. Те изгонват обърнатите, които след това се присъединяват към народа на Амон в Иерсон. Алма скърби поради нечестието на людете. Около 74 г. пр. Хр.

Заповедите на Алма до сина му Еламан

Обхваща глави 36 и 37.

Глава 36

Алма свидетелства на Еламан за обръщането си, след като е видял ангел. Той страда с мъките на прокълната душа; той зове името на Исус и след това бива роден от Бога. Сладка радост изпълва душата му. Той вижда множества ангели, славещи Бога. Мнозина от обърнатите са вкусили и видели това, което той е изпитал и видял. Около 74 г. пр. Хр.

Глава 37

Плочите от пиринч и други писания са запазени, за да водят душите към спасение. Яредитите са унищожени поради нечестието си. Техните тайни клетви и завети трябва да се запазят скрити от людете. Съветвайте се с Господа за всички ваши дела. Както Лиахоната е водела нефитите, така словото на Христа води човеците към вечен живот. Около 74 г. пр. Хр.

Заповедите на Алма до сина му Сивелон.

Обхваща глава 38.

Глава 38

Сивелон е преследван заради праведността му. Спасението е в Христа, Който е животът и светлината на света. Обуздавай всички твои страсти. Около 74 г. пр. Хр.

Заповедите на Алма до сина му Кориантон.

Обхваща глави 39 до 42 включително

Глава 39

Половият грях е мерзост. Греховете на Кориантон пречат на зорамитите да възприемат словото. Христовото изкупление има обратна сила за спасяване на верните, живели преди Неговото изкупление. Около 74 г. пр. Хр.

Глава 40

Христос осъществява възкресението на всички човеци. Праведните покойници отиват в рая, а грешните — във външния мрак в очакване на деня на тяхното възкресение. Във Възкресението всички неща ще бъдат възстановени на своята съответна и съвършена снага. Около 74 г. пр. Хр.

Глава 41

Във Възкресението човеците излизат до състояние на безкрайно щастие или на безкрайна окаяност. Нечестието никога не е било щастие. Плътските човеци са без Бог в света. Във възстановяването всеки човек получава отново качествата и присъщите особености, придобити в смъртността. Около 74 г. пр. Хр.

Глава 42

Смъртността е изпитателно време, което дава възможност на човека да се покае и да служи на Бога. Падението донесе телесна и духовна смърт на цялото човечество. Изкуплението идва чрез покаяние. Самият Бог извършва единение за греховете на света. Милостта е за онези, които се покаят. Всички останали са подложени на Божието правосъдие. Милостта идва поради Единението. Само истински покаялите се са спасени. Около 74 г. пр. Хр.

Глава 43

Алма и синовете му проповядват словото. Зорамитите и други нефитски отцепници стават ламанити. Ламанитите тръгват на война срещу нефитите. Мороний въоръжава нефитите със защитна броня. Господ разкрива на Алма стратегията на ламанитите. Нефитите защищават своите домове, свободи, семейства и религия. Войските на Мороний и Лехий обкръжават ламанитите. Около 74 г. пр. Хр.

Глава 44

Мороний заповядва ламанитите да сключват завет за мир или да бъдат унищожени. Зарахемна отхвърля предложението и битката се възобновява. Армиите на Мороний побеждават ламанитите. Около 74–73 г. пр. Хр.

Разказът за народа на Нефи, техните войни и отцепничества в дните на Еламан, според летописа на Еламан, който той водеше в дните си.

Обхваща глави 45 до 62 включително.

Глава 45

Еламан вярва в словата на Алма. Алма пророкува за унищожаването на нефитите. Той благославя и проклина земята. Подобно на Моисей, Алма може би е бил взет от Духа. В църквата нараства разногласие. Около 73 г. пр. Хр.

Глава 46

Амаликия заговорничи да стане цар. Мороний издига знамето на свободата. Той събира народа в защита на религията му. Истински вярващите са наречени християни. Остатък от Иосиф ще бъде запазен. Амаликия и отцепниците бягат в страната Нефи. Онези, които не поддържат делото на свободата, са предадени на смърт. Около 73–72 г. пр. Хр.

Глава 47

За да стане цар на ламанитите, Амаликия използува предателства, убийства и интриги. Нефитските отцепници са по-нечестиви и свирепи от ламанитите. Около 72 г. пр. Хр.

Глава 48

Амаликия насъсква ламанитите срещу нефитите. Мороний подготвя народа си да защитава делото на християните. Той се радва на независимостта и свободата и е могъщ Божий човек. Около 72 г. пр. Хр.

Глава 49

Нашествениците ламанити не могат да превземат укрепените градове Амония и Ной. Амаликия проклина Бога и се зарича, че ще пие от кръвта на Мороний. Еламан и братята му продължават да укрепват църквата. Около 72 г. пр. Хр.

Глава 50

Мороний укрепява земите на нефитите. Изграждат се много нови градове. Войни и разрушения сполетяват нефитите в дните на тяхното нечестие и мерзости. Мориантон и неговите отцепници са победени от Теанкум. Нефия умира и синът му Пахоран заема съдийския престол. Около 72–67 г. пр. Хр.

Глава 51

Царските поддържници искат да променят закона и да поставят цар начело на управлението. Пахоран и свободолюбците са подкрепени от гласа на народа. Мороний заставя царските поддържници да защитават страната си или да бъдат предадени на смърт. Амаликия и ламанитите завладяват много укрепени градове. Теанкум отблъсква нахлулите ламанити и убива Амаликия в шатрата му. Около 67–66 г. пр. Хр.

Глава 52

Аморон наследява Амаликия като цар на ламанитите. Мороний, Теанкум и Лехий предвождат нефитите в победоносната война срещу ламанитите. Град Мулик е върнат, а Яков Зорамитът е убит. Около 66–64 г. пр. Хр.

Глава 53

Ламанитските пленници са използвани за укрепяване на град Изобилие. Разногласия между нефитите предизвиква ламанитските победи. Еламан поема командването на двете хиляди млади синове от народа на Амон. Около 64–63 г. пр. Хр.

Глава 54

Аморон и Мороний преговарят за размяната на пленници. Мороний изисква ламанитите да се оттеглят и да прекратят убийствените си нападения. Аморон изисква нефитите да сложат оръжие и да се подчинят на ламанитите. Около 63 г. пр. Хр.

Глава 55

Мороний отказва да размени пленници. Ламанитските стражи са въвлечени в пиянство и нефитските пленници са освободени. Град Гед е превзет без кръвопролитие. Около 63–62 г. пр. Хр.

Глава 56

Еламан изпраща послание до Мороний, разказвайки му за положението на войната с ламанитите. Антипус и Еламан спечелват голяма победа срещу ламанитите. Еламановите две хиляди млади синове се бият с чудна сила и никой от тях не е убит. Стих 1 - около 62 г. пр. Хр.; стихове 2–19 - около 66 г. пр. Хр.; стихове 20–57 - около 65–64 г. пр. Хр.

Глава 57

Еламан разказва за превземането на Антипара и капитулацията, а след това за отбраната на Кумени. Неговите амонитски младежи се сражават смело; всички са ранени, но никой не е убит. Гед съобщава за избиването и бягството на ламанитските пленници. Около 63 г. пр. Хр.

Глава 58

Еламан, Гед и Теомнер превземат град Манти чрез хитрост. Ламанитите се оттеглят. Синовете на народа на Амон стоят здраво в защита на своята свобода и вяра и са запазени. Около 63–62 г. пр. Хр.

Глава 59

Мороний моли Пахоран да подкрепи силите на Еламан. Ламанитите превземат град Нефия. Мороний е разгневен на управата. Около 62 г. пр. Хр.

Глава 60

Мороний се оплаква на Пахоран от пренебрежението на управата към войските. Господ допуска праведните да бъдат избити. Нефитите трябва да използуват цялата си сила и всички средства, за да се избавят от враговете си. Мороний заплашва, че ще се бори срещу управата, ако войските му не получат помощ. Около 62 г. пр. Хр.

Глава 61

Пахоран разказва на Мороний за въстанието и бунта срещу управата. Царските поддържници превземат Зарахемла и са в обединение с ламанитите. Пахоран моли за военна помощ срещу бунтовниците. Около 62 г. пр. Хр.

Глава 62

Мороний тръгва към земята Гедеон в помощ на Пахоран. Царските поддържници, които отказват да защитават страната си, са предадени на смърт. Пахоран и Мороний превземат отново Нефия. Много ламанити се присъединяват към народа на Амон. Теанкум убива Аморон, но на свой ред също е убит. Ламанитите са изгонени от страната и мирът е възстановен. Еламан се завръща към служението и изгражда църквата. Около 62–57 г. пр. Хр.

Глава 63

Сивелон и по-късно Еламан влизат във владение на свещените летописи. Много нефити заминават в земята на север. Агот строи кораби, които отплават в западното море. Морония разбива в битка ламанитите. Около 56–52 г. пр. Хр.