Ang Basahon ni Alma Ang Anak nga Lalaki ni Alma

Alma 

Ang asoy ni Alma, kinsa mao ang anak nga lalaki ni Alma, ang una ug labaw nga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi, ug usab ang halangdon nga pari ibabaw sa Simbahan. Usa ka asoy sa pagmando sa mga maghuhukom, ug ang mga gubat ug panagbingkil taliwala sa mga katawhan. Ug usab usa ka asoy sa usa ka gubat tali sa mga Nephite ug mga Lamanite, sumala sa talaan ni Alma, ang una ug labaw nga maghuhukom.
Kapitulo 1

Si Nehor mitudlo og sayop nga mga doktrina, mitukod og usa ka simbahan, mipasiugda og pagpanapi sa mga pari, ug mipatay kang Gideon—Si Nehor gipatay tungod sa iyang mga kalapasan—Mga pagpanapi sa mga pari ug mga panggukod mikaylap taliwala sa mga katawhan—Ang mga pari nanginabuhi sa ilang mga kaugalingon, ang mga katawhan mialima sa mga kabus, ug ang Simbahan miuswag. Mga 91–88 B.C.

Kapitulo 2

Si Amlici nagtinguha nga mahimo nga hari ug gisalikway pinaagi sa tingog sa mga katawhan—Ang iyang mga sumusunod naghimo kaniya nga hari—Ang mga Amlicite nakig-away sa mga Nephite ug nabuntog—Ang mga Lamanite ug mga Amlicite nag-ipon sa ilang mga kusog ug nabuntog—Si Alma mipatay kang Amlici. Mga 87 B.C.

Kapitulo 3

Ang mga Amlicite nagbutang og timaan sa ilang mga kaugalingon sumala sa pulong sa panagna—Ang mga Lamanite gitunglo tungod sa ilang pagsukol—Ang mga tawo midala sa ilang mga kaugalingon nga mga tunglo diha sa ilang mga kaugalingon—Ang mga Nephite nakabuntog og lain nga kasundalohan sa Lamanite. Mga 87–86 B.C.

Kapitulo 4

Si Alma mibunyag sa kaliboan ka mga kinabig—Kadautan misulod sa Simbahan, ug ang pag-uswag sa Simbahan nasumpo—Si Nephihah natudlo nga labaw nga maghuhukom—Si Alma, ingon nga halangdon nga pari, naggugol sa iyang kaugalingon ngadto sa pagpangalagad. Mga 86–83 B.C.

Ang mga pulong nga si Alma, ang Halangdon nga Pari sumala sa balaan nga kapunongan sa Dios, mihatag ngadto sa mga katawhan diha sa ilang mga dakbayan ug mga balangay sa tibuok yuta.

Naglangkob sa kapitulo 5.

Kapitulo 5

Aron pag-angkon sa kaluwasan, ang mga tawo kinahanglan maghinulsol ug maghupot sa mga sugo, magpakatawo pag-usab, maghugas sa ilang mga saput pinaagi sa dugo ni Kristo, magmapainubsanon ug maghubo sa ilang mga kaugalingon sa garbo ug kasina, ug maghimo sa mga buhat sa pagkamatarung—Ang Maayong Magbalantay nagtawag sa iyang mga katawhan—Kadto kinsa nagbuhat og dautan nga mga buhat mao ang mga anak sa yawa—Si Alma nagpamatuod sa kamatuoran sa iyang doktrina ug nagsugo sa mga tawo sa paghinulsol—Mga ngalan sa mga matarung mahisulat sa basahon sa kinabuhi. Mga 83 B.C.

Kapitulo 6

Ang Simbahan sa Zarahemla nalimpyo ug napahiluna—Si Alma miadto sa Gideon aron sa pagsangyaw. Mga 83 B.C.

Ang mga pulong ni Alma diin siya misulti ngadto sa mga katawhan sa Gideon, sumala sa iyang kaugalingon nga talaan.

Naglangkob sa kapitulo 7.

Kapitulo 7

Si Kristo matawo kang Maria—Siya mohubad sa mga higot sa kamatayon ug mopas-an sa mga sala sa iyang mga katawhan—Kadto kinsa mohinulsol, mabunyagan, ug maghupot sa mga sugo makabaton og kinabuhi nga dayon—Kahugawan dili makapanunod sa gingharian sa Dios—Pagkamapainubsanon, hugot nga pagtuo, paglaum, ug gugma nga putli gikinahanglan. Mga 83 B.C.

Kapitulo 8

Si Alma nagsangyaw ug nagbunyag didto sa Melek—Siya gisalikway didto sa Ammonihah ug mibiya—Usa ka anghel misugo kaniya sa pagbalik ug sa pagsangyaw sa paghinulsol ngadto sa mga katawhan—Siya gidawat ni Amulek, ug silang duha nagsangyaw didto sa Ammonihah. Mga 82 B.C.

Ang mga pulong ni Alma, ug usab ang mga pulong ni Amulek, nga gipahayag ngadto sa mga katawhan kinsa tua sa yuta sa Ammonihah. Ug usab sila gibalhug ngadto sa bilanggoan, ug giluwas sa milagroso nga gahum sa Dios nga anaa kanila, sumala sa talaan ni Alma.

Naglangkob sa mga kapitulo 9 ngadto sa 14.

Kapitulo 9

Si Alma misugo sa mga katawhan sa Ammonihah sa paghinulsol—Ang Ginoo magmaloloy-on ngadto sa mga Lamanite sa katapusan nga mga adlaw—Kon ang mga Nephite mobiya sa kahayag, sila pagalaglagon sa mga Lamanite—Ang Anak sa Dios sa dili madugay moanhi—Siya motubos niadto kinsa maghinulsol, mabunyagan, ug magbaton og hugot nga pagtuo sa iyang ngalan. Mga 82 B.C.

Kapitulo 10

Si Lehi kaliwat gikan ni Manases—Si Amulek misaysay pagbalik sa inanghel nga sugo nga siya nahingawa kang Alma—Ang mga pag-ampo sa matarung mao ang hinungdan nga ang mga katawhan maluwas—Dili matarung nga mga manlalaban ug mga maghuhukom naghan-ay sa katukuran ug sa kalaglagan sa mga katawhan. Mga 82 B.C.

Kapitulo 11

Ang paagi sa panalapi sa mga Nephite gipahimutang—Si Amulek nakiglalis kang Zeezrom—Si Kristo dili moluwas sa mga katawhan diha sa ilang mga sala—Kadto lamang kinsa makapanunod sa gingharian sa langit ang maluwas—Tanan nga mga tawo mobangon sa pagka-imortal—Wala nay kamatayon human sa Pagkabanhaw. Mga 82 B.C.

Kapitulo 12

Si Alma nakiglalis kang Zeezrom—Ang mga misteryo sa Dios ikahatag lamang ngadto sa mga matinud-anon—Ang mga tawo pagahukman pinaagi sa ilang mga panghunahuna, mga pagtuo, mga pulong, ug mga buhat—Ang dautan mahiagum sa usa ka espirituhanon nga kamatayon—Kini nga mortal nga kinabuhi usa ka kahimtang sa pagsulay—Ang laraw sa katubsanan modala sa kahimoan sa Pagkabanhaw ug, pinaagi sa hugot nga pagtuo, usa ka kapasayloan sa mga sala—Ang mga mahinulsulon adunay pag-angkon sa kalooy pinaagi sa Bugtong Anak. Mga 82 B.C.

Kapitulo 13

Ang mga lalaki gitawag nga halangdon nga mga pari tungod sa ilang naghingapin nga hugot nga pagtuo ug maayo nga mga buhat—Sila magtudlo sa mga sugo—Pinaagi sa pagkamatarung sila mabalaan ug mosulod ngadto sa kapahulayan sa Ginoo—Si Melchizedek mao ang usa niini—Mga anghel mipadayag sa malipayon nga mga balita sa tibuok yuta—Sila mopadayag sa tinuod nga pag-anhi ni Kristo. Mga 82 B.C.

Kapitulo 14

Si Alma ug si Amulek gibilanggo ug gibunalan—Ang mga matuohon ug ang ilang balaan nga mga kasulatan gisunog sa kalayo—Kini nga mga martir gidawat sa Ginoo diha sa himaya—Ang mga bongbong sa bilanggoan nangasiak ug nangatumpag—Si Alma ug si Amulek naluwas, ug ang ilang mga tiggukod gipamatay. Mga 82–81 B.C.

Kapitulo 15

Si Alma ug si Amulek miadto sa Sidom ug mitukod og usa ka simbahan—Si Alma miayo kang Zeezrom, kinsa nagpasakop sa Simbahan—Daghan ang nabunyagan, ug ang Simbahan miuswag—Si Alma ug si Amulek miadto sa Zarahemla. Mga 81 B.C.

Kapitulo 16

Ang mga Lamanite milaglag sa mga katawhan sa Ammonihah—Si Zoram nangulo sa mga Nephite sa kadaugan ibabaw sa mga Lamanite—Si Alma ug si Amulek ug daghan pa nagsangyaw sa pulong—Sila nagtudlo nga human sa iyang pagkabanhaw si Kristo magpakita sa mga Nephite. Mga 81–77 B.C.

Usa ka asoy sa anak nga mga lalaki ni Mosiah, kinsa midumili sa ilang mga katungod sa gingharian alang sa pulong sa Dios, ug miadto sa yuta sa Nephi aron sa pagsangyaw ngadto sa mga Lamanite; ilang mga pag-antus ug kaluwasan—sumala sa talaan ni Alma.

Naglangkob sa mga kapitulo 17 ngadto sa 27.

Kapitulo 17

Ang anak nga mga lalaki ni Mosiah adunay espiritu sa pagpanagna ug pagpadayag—Sila milakaw sa ilang nagkalain-lain nga mga agianan aron sa pagsangyaw sa pulong ngadto sa mga Lamanite—Si Ammon miadto sa yuta sa Ishmael ug nahimo nga sulugoon ni Hari Lamoni—Si Ammon miluwas sa mga panon sa hari ug mipatay sa iyang mga kaaway diha sa tubig sa Sebus. Mga bersikulo 1–3, mga 77 B.C.; bersikulo 4, mga 91–77 B.C.; ug mga bersikulo 5–39, mga 91 B.C.

Kapitulo 18

Si Hari Lamoni nagdahum nga si Ammon mao ang usa ka Gamhanang Espiritu—Si Ammon mitudlo sa hari bahin sa Paglalang, sa mga pagdumala sa Dios bahin sa mga tawo, ug sa katubsanan nga moabut pinaagi kang Kristo—Si Lamoni mituo ug natumba sa yuta ingon og patay. Mga 90 B.C.

Kapitulo 19

Si Lamoni midawat sa kahayag sa kinabuhi nga walay katapusan ug nakakita sa Manunubos—Iyang mga sakop sa panimalay ingon og gialimungawan, ug daghan ang nakakita og mga anghel—Si Ammon gipanalipdan sa milagroso nga paagi—Siya nagbunyag sa daghan ug nagtukod og usa ka simbahan taliwala kanila. Mga 90 B.C.

Kapitulo 20

Ang Ginoo mipadala kang Ammon ngadto sa Middoni aron pagluwas sa iyang binilanggo nga mga kaigsoonan—Si Ammon ug si Lamoni nagkakita og ang amahan ni Lamoni, kinsa mao ang hari sa tibuok yuta—Si Ammon mipugos sa tigulang nga hari sa pagtugot sa pagbuhi sa iyang mga kaigsoonan. Mga 90 B.C.

Usa ka asoy sa pagsangyaw ni Aaron, ug ni Muloki, ug sa ilang mga kaigsoonan, ngadto sa mga Lamanite.

Naglangkob sa mga kapitulo 21 ngadto sa 26.

Kapitulo 21

Si Aaron mitudlo sa mga Amalekite mahitungod ni Kristo ug sa iyang pag-ula—Si Aaron ug ang iyang mga kaigsoonan nabilanggo sa Middoni—Human sa ilang kaluwasan, sila nagtudlo diha sa mga sinagoga ug nakahimo og daghan nga mga kinabig—Si Lamoni mitugyan og kagawasan sa tinuohan ngadto sa mga katawhan diha sa yuta sa Ishmael. Mga 90–77 B.C.

Kapitulo 22

Si Aaron mitudlo sa amahan ni Lamoni mahitungod sa Paglalang, sa pagkapukan ni Adan, ug sa laraw sa katubsanan pinaagi ni Kristo—Ang hari ug ang tanan nga mga sakop sa iyang panimalay nakabig—Ang pagbahin sa yuta tali sa mga Nephite ug sa mga Lamanite gipasabut. Mga 90–77 B.C.

Kapitulo 23

Kagawasan sa tinuohan gipahibalo—Mga Lamanite sa pito ka mga yuta ug mga dakbayan nakabig—Sila mitawag sa ilang mga kaugalingon og Anti-Nephi-Lehi ug naluwas gikan sa tunglo—Mga Amalekite ug mga Amulonite misalikway sa kamatuoran. Mga 90–77 B.C.

Kapitulo 24

Ang mga Lamanite misulong batok sa mga katawhan sa Dios—Ang mga Anti-Nephi-Lehi naglipay diha kang Kristo ug giduaw sa mga anghel—Sila mipili nga mag-antus sa kamatayon kay sa manalipod sa ilang mga kaugalingon—Daghan pa nga mga Lamanite ang nakabig. Mga 90–77 B.C.

Kapitulo 25

Mga pagpanulong sa Lamanite mikaylap—Ang binhi sa mga pari ni Noah nahanaw ingon nga si Abinadi nanagna—Daghan nga mga Lamanite ang nakabig ug miipon sa mga katawhan sa Anti-Nephi-Lehi—Sila mituo kang Kristo ug naghupot sa balaod ni Moises. Mga 90–77 B.C.

Kapitulo 26

Si Ammon naghimaya diha sa Ginoo—Ang matinud-anon lig-unon pinaagi sa Ginoo ug gihatagan og kahibalo—Pinaagi sa hugot nga pagtuo ang mga tawo nahimo nga makadala og kaliboan ka mga kalag ngadto sa paghinulsol—Ang Dios aduna sa tanan nga gahum ug makatugkad sa tanan nga mga butang. Mga 90–77 B.C.

Kapitulo 27

Ang Ginoo misugo kang Ammon sa pagpangulo sa mga katawhan sa Anti-Nephi-Lehi ngadto sa kahilwasan—Diha sa pagkakita kang Alma, ang hingpit nga kalipay ni Ammon nakahurot sa iyang kusog—Mga Nephite mihatag sa mga Anti-Nephi-Lehi sa yuta sa Jershon—Sila gitawag og mga katawhan ni Ammon. Mga 90–77 B.C.

Kapitulo 28

Ang mga Lamanite nabuntog sa usa ka makalilisang nga panag-away—Mga napulo ka kaliboan ang nangamatay—Mga dautan gitugyan ngadto sa usa ka kahimtang sa walay katapusan nga pagkaalaot; mga matarung makaangkon og walay katapusan nga kalipay. Mga 77–76 B.C.

Kapitulo 29

Si Alma nagtinguha sa pagsangyaw og paghinulsol uban sa ingon og anghel nga kasibut—Ang Ginoo mihatag og mga magtutudlo alang sa tanan nga mga kanasuran—Si Alma naghimaya diha sa mga buhat sa Ginoo ug sa kalampusan ni Ammon ug sa iyang mga kaigsoonan. Mga 76 B.C.

Kapitulo 30

Si Korihor, ang anti-Kristo, mibiay-biay kang Kristo, sa Pag-ula, ug sa espiritu sa panagna—Siya nagtudlo nga walay Dios, walay pagkapukan sa tawo, walay silot alang sa sala, ug walay Kristo—Si Alma nagpamatuod nga si Kristo moabut ug nga ang tanan nga mga butang nagpasabut nga adunay usa ka Dios—Si Korihor nangayo og usa ka timailhan ug naamang—Ang yawa nagpakita kang Korihor ingon nga usa ka anghel ug mitudlo kaniya unsa ang isulti—Si Korihor gitunob-tunoban ug namatay. Mga 76–74 B.C.

Kapitulo 31

Si Alma nangulo og usa ka misyon sa pagkuha og balik sa hingpit nga mibiya sa kamatuoran nga mga Zoramite—Mga Zoramite milimud kang Kristo, mituo sa sayop nga hunahuna sa pagpili, ug misimba uban ang giandam nga mga pag-ampo—Ang mga misyonaryo napuno uban sa Balaang Espiritu—Ilang mga kasakit pagabuntugon diha sa hingpit nga kalipay ni Kristo. Mga 74 B.C.

Kapitulo 32

Si Alma nagtudlo sa mga kabus kansang mga kasakit mao ang nakahimo kanila nga mapainubsanon—Ang hugot nga pagtuo mao ang usa ka paglaum niana nga dili makita diin tinuod—Si Alma nagpamatuod nga ang mga anghel nangalagad sa mga lalaki, sa mga babaye, ug sa mga bata—Si Alma nagtandi sa pulong ngadto sa usa ka binhi—Kini kinahanglan gayud itanom ug alimahan—Unya kini motubo ngadto sa usa ka kahoy gikan diin ang bunga sa kinabuhi nga dayon pagapu-puon. Mga 74 B.C.

Kapitulo 33

Si Zenos mitudlo nga ang mga tawo kinahanglan moampo ug mosimba sa tanan nga mga dapit, ug nga ang mga paghukom gihunong tungod sa Anak—Si Zenock mitudlo nga ang kalooy ihatag tungod sa Anak—Si Moises mipabarug diha sa kamingawan og usa ka matang sa Anak sa Dios. Mga 74 B.C.

Kapitulo 34

Si Amulek nagpamatuod nga ang pulong anaa kang Kristo ngadto sa kaluwasan—Gawas kon ang usa ka pag-ula pagahimoon, tanan nga mga katawhan kinahanglan mamatay—Ang tibuok balaod ni Moises mitudlo ngadto sa sakripisyo sa Anak sa Dios—Ang walay katapusan nga laraw sa katubsanan gipasikad sa hugot nga pagtuo ug paghinulsol—Pag-ampo alang sa temporal ug espirituhanon nga mga panalangin—Kini nga kinabuhi mao ang panahon alang sa mga tawo pag-andam sa pagsugat sa Dios—Buhata ang imong kaluwasan uban ang balaanon nga pagtahud sa atubangan sa Dios. Mga 74 B.C.

Kapitulo 35

Ang pagsangyaw sa pulong milaglag sa pagkamaliputon sa mga Zoramite—Sila mipapahawa sa mga kinabig, kinsa miipon sa mga katawhan ni Ammon sa Jershon—Si Alma nagsubo tungod sa pagkadautan sa mga katawhan. Mga 74 B.C.

Mga sugo ni Alma ngadto sa iyang anak nga lalaki si Helaman.

Naglangkob sa mga kapitulo 36 ug 37.

Kapitulo 36

Si Alma mipamatuod ngadto kang Helaman sa iyang pagkakabig human makakita og usa ka anghel—Siya nag-antus sa mga kasakit sa usa ka gipanghimaraut nga kalag; siya misangpit diha sa ngalan ni Jesus, ug diha niana natawo sa Dios—Matam-is nga hingpit nga kalipay mipuno sa iyang kalag—Siya nakakita og mga katiguman sa mga anghel nga nagdayeg sa Dios—Daghan nga mga kinabig nakatilaw ug nakakita sama nga siya nakatilaw ug nakakita. Mga 74 B.C.

Kapitulo 37

Ang mga palid nga tumbaga ug ang uban nga mga kasulatan gitipigan aron sa pagdala og mga kalag ngadto sa kaluwasan—Ang mga Jaredite gilaglag tungod sa ilang pagkadautan—Ilang mga tinago nga mga panumpa ug mga pakigsaad kinahanglan itago gikan sa mga katawhan—Pagpakitambag uban sa Ginoo sa tanan nga imong buhaton—Ingon nga ang Liahona miagak sa mga Nephite, mao usab ang pulong ni Kristo moagak sa mga tawo ngadto sa kinabuhi nga dayon. Mga 74 B.C.

Ang mga sugo ni Alma ngadto sa iyang anak nga lalaki nga si Shiblon.

Naglangkob sa kapitulo 38.

Kapitulo 38

Si Shiblon gigukod tungod sa pagkamatarung—Ang kaluwasan anaa kang Kristo, kinsa mao ang kinabuhi ug kahayag sa kalibutan—Pugngi ang tanan nimo nga mga mainit nga pagbati. Mga 74 B.C.

Ang sugo ni Alma ngadto sa iyang anak nga lalaki si Corianton.

Naglangkob sa mga kapitulo 39 ngadto sa 42.

Kapitulo 39

Sala sa pagpanghilawas usa ka salawayon—Ang mga sala ni Corianton nakapugong sa mga Zoramite sa pagdawat sa pulong—Ang katubsanan ni Kristo molakip sa pagluwas sa mga matinud-anon kinsa nahiuna pa niini. Mga 74 B.C.

Kapitulo 40

Si Kristo mopadangat sa pagkabanhaw sa tanan nga mga tawo—Ang matarung nga patay moadto sa paraiso ug ang dautan ngadto sa kawanangan sa kangitngit aron sa paghulat sa adlaw sa ilang pagkabanhaw—Tanan nga mga butang ipahiuli ngadto sa tukma ug hingpit nga bayanan sa Pagkabanhaw. Mga 74 B.C.

Kapitulo 41

Sa Pagkabanhaw ang mga tawo mobangon ngadto sa usa ka kahimtang sa walay katapusan nga kalipay o walay katapusan nga kasakit—Ang pagkadautan dili mahitabo nga kalipay—Kalibutanon nga mga tawo mga walay Dios dinhi sa kalibutan—Matag tawo modawat pag-usab diha sa pagpahiuli sa mga kinaiya ug mga hiyas nga naangkon sa pagka-mortal. Mga 74 B.C.

Kapitulo 42

Ang pagka-mortal mao ang panahon sa pagsulay aron sa paghatag og kahigayunan sa tawo sa paghinulsol ug pag-alagad sa Dios—Ang Pagkapukan nagdala sa temporal ug espirituhanon nga kamatayon sa tanan nga mga katawhan—Ang katubsanan moabut pinaagi sa paghinulsol—Ang Dios sa iyang kaugalingon mitubos alang sa mga sala sa kalibutan—Ang kalooy alang niadto nga maghinulsol—Tanan ug uban pa ubos sa kaangayan sa Dios—Ang kalooy modangat tungod sa Pag-ula—Kadto lamang tinuod nga mahinulsulon ang maluwas. Mga 74 B.C.

Kapitulo 43

Si Alma ug ang iyang anak nga mga lalaki nagsangyaw sa pulong—Mga Zoramite ug uban nga mga masupilon nga Nephite nahimo nga mga Lamanite—Mga Lamanite misulong batok sa mga Nephite sa gubat—Si Moroni misangkap sa mga Nephite sa kalasag sa pagpanalipod—Ang Ginoo mipadayag ngadto kang Alma sa taktika sa mga Lamanite—Mga Nephite nanalipod sa ilang mga panimalay, kagawasan, mga kalingkawasan, mga banay, ug tinuohan—Ang mga kasundalohan ni Moroni ug Lehi miliyok sa mga Lamanite. Mga 74 B.C.

Kapitulo 44

Si Moroni misugo sa mga Lamanite sa paghimo og usa ka pakigsaad sa kalinaw o pagalaglagon—Si Zerahemnah misalikway sa tanyag, ug ang pakig-away nagpadayon—Mga kasundalohan ni Moroni mibuntog sa mga Lamanite. Mga 74–73 B.C.

Ang asoy sa mga katawhan ni Nephi, ug sa ilang mga gubat ug mga panagsumpaki, sa mga adlaw ni Helaman, sumala sa talaan ni Helaman, diin siya mitipig diha sa iyang mga adlaw.

Naglangkob sa mga kapitulo 45 ngadto sa 62.

Kapitulo 45

Si Helaman mituo sa mga pulong ni Alma—Si Alma nanagna sa pagkalaglag sa mga Nephite—Siya mipanalangin ug mitunglo sa yuta—Si Alma tingali gibayaw pinaagi sa Espiritu, sama kang Moises—Panagsumpaki mitubo diha sa Simbahan. Mga 73 B.C.

Kapitulo 46

Si Amalickiah naglaraw nga mahimo nga hari—Si Moroni mipataas sa bandila sa kalingkawasan—Siya mitigum sa mga katawhan sa pagpanalipod sa ilang tinuohan—Mga tinuod nga mituo gitawag og mga Kristyanos—Salin ni Jose panalipdan—Si Amalickiah ug ang mga masupilon milayas ngadto sa yuta sa Nephi—Kadto kinsa dili mobulig sa lihok sa kagawasan pahamtangan sa kamatayon. Mga 73–72 B.C.

Kapitulo 47

Si Amalickiah migamit og panglipot, pagbuno, ug kunsabo aron mahimo nga hari sa mga Lamanite—Ang mga Nephite nga mga masupilon labaw pa nga dautan ug mabangis kay sa mga Lamanite. Mga 72 B.C.

Kapitulo 48

Si Amalickiah mihulhog sa mga Lamanite batok sa mga Nephite—Si Moroni miandam sa iyang mga katawhan sa pagpanalipod sa tumong sa mga Kristyanos—Siya naglipay diha sa kalingkawasan ug kagawasan ug usa ka gamhanan nga tawo sa Dios. Mga 72 B.C.

Kapitulo 49

Ang misulong nga mga Lamanite wala makakuha sa gilig-on nga mga dakbayan sa Ammonihah ug sa Noah—Si Amalickiah mitunglo sa Dios ug nanumpa nga moinom sa dugo ni Moroni—Si Helaman ug ang iyang mga kaigsoonan nagpadayon sa paglig-on sa Simbahan. Mga 72 B.C.

Kapitulo 50

Si Moroni milig-on sa mga yuta sa mga Nephite—Sila mitukod og daghan nga bag-o nga mga dakbayan—Mga gubat ug mga kalaglagan nahiaguman sa mga Nephite sa mga adlaw sa ilang mga pagkadautan ug mga pagkasalawayon—Si Morianton ug iyang mga masupilon gibuntog ni Teancum—Si Nephihah namatay, ug ang iyang anak nga lalaki nga si Pahoran mipuli sa hukmanan. Mga 72–67 B.C.

Kapitulo 51

Mga tawo nga makihari mitinguha sa pag-usab sa balaod ug mibutang og usa ka hari—Si Pahoran ug ang mga tawo nga gawasnon gibuligan pinaagi sa tingog sa mga katawhan—Si Moroni mipugos sa mga tawo nga makihari sa pagpanalipod sa ilang nasud o pahamtangan sa kamatayon—Si Amalickiah ug ang mga Lamanite nakailog og daghan nga mga lig-on nga dakbayan—Si Teancum mipasibug sa pagsulong sa Lamanite ug mipatay kang Amalickiah sulod sa iyang tolda. Mga 67–66 B.C.

Kapitulo 52

Si Ammoron mipuli kang Amalickiah ingon nga hari sa mga Lamanite—Si Moroni, Teancum, ug si Lehi nangulo sa mga Nephite sa usa ka madaugon nga gubat batok sa mga Lamanite—Ang dakbayan sa Mulek nabawi, ug si Jacob ang Zoramite gipatay. Mga 66–64 B.C.

Kapitulo 53

Ang mga binilanggo nga mga Lamanite gigamit aron sa paglig-on sa dakbayan sa Bountiful—Mga panagsumpaki taliwala sa mga Nephite nakahatag og dugang nga kadaugan sa mga Lamanite—Si Helaman nagmando sa duha ka libo nga batan-on nga anak nga mga lalaki sa mga katawhan ni Ammon. Mga 64–63 B.C.

Kapitulo 54

Si Ammoron ug Moroni nakigsabut alang sa pagbinayloay og mga binilanggo—Si Moroni nangayo nga ang mga Lamanite mosibug ug mohunong sa ilang mabunuon nga mga pagsulong—Si Ammoron nangayo nga ang mga Nephite motugyan sa ilang mga hinagiban ug magpaulipon sa mga Lamanite. Mga 63 B.C.

Kapitulo 55

Si Moroni midumili sa pagbinayloay og mga binilanggo—Ang mga magbalantay nga mga Lamanite gidani aron mahubog, ug ang mga binilanggo nga mga Nephite gibuhian—Ang dakbayan sa Gid nakuha nga walay dugo nga miagas. Mga 63–62 B.C.

Kapitulo 56

Si Helaman mipadala og epistola ngadto kang Moroni, nagsaysay sa kahimtang sa gubat uban sa mga Lamanite—Si Antipus ug si Helaman nakaangkon og dako nga kadaugan ibabaw sa mga Lamanite—Kang Helaman nga duha ka libo nga batan-on nga anak nga mga lalaki nakig-away uban sa milagroso nga gahum, ug walay usa kanila nga namatay. Bersikulo 1, mga 62 B.C.; mga bersikulo 2–19, mga 66 B.C.; ug mga bersikulo 20–57, mga 65–64 B.C.

Kapitulo 57

Si Helaman misaysay pagbalik sa pag-ilog sa Antiparah ug sa pagtugyan ug sa wala madugay sa pagpanalipod sa Cumeni—Ang iyang batan-on nga mga Ammonite nakig-away nga maisugon; ang tanan samaran, apan walay namatay—Si Gid mitaho sa pagpatay ug pag-ikyas sa mga binilanggo nga Lamanite. Mga 63 B.C.

Kapitulo 58

Si Helaman, Gid, ug si Teomner nakailog sa dakbayan sa Manti pinaagi sa usa ka taktika—Ang mga Lamanite misibug—Ang anak nga mga lalaki sa mga katawhan ni Ammon gipanalipdan samtang sila nagbarug nga hugot sa pagpanalipod sa ilang kalingkawasan ug hugot nga pagtuo. Mga 63–62 B.C.

Kapitulo 59

Si Moroni mihangyo kang Pahoran sa paglig-on sa mga kasundalohan ni Helaman—Mga Lamanite miilog sa dakbayan sa Nephihah—Si Moroni nasuko sa panggamhanan. Mga 62 B.C.

Kapitulo 60

Si Moroni nagmulo ngadto kang Pahoran sa walay pagtagad sa panggamhanan sa mga kasundalohan—Ang Ginoo mitugot nga ang mga matarung mamatay—Mga Nephite kinahanglan mogamit sa tanan nila nga gahum ug pamaagi sa pagluwas sa ilang mga kaugalingon gikan sa ilang mga kaaway—Si Moroni mihulga sa pagpakig-away batok sa panggamhanan gawas kon ang hinabang ihatag ngadto sa iyang mga kasundalohan. Mga 62 B.C.

Kapitulo 61

Si Pahoran misulti kang Moroni sa pag-alsa ug pagsukol batok sa panggamhanan—Mga tawo nga makihari miilog sa Zarahemla ug nakig-abin sa mga Lamanite—Si Pahoran nangayo og pagbulig sa kasundalohan batok sa mga misukol. Mga 62 B.C.

Kapitulo 62

Si Moroni mimartsa ngadto sa pagtabang ni Pahoran diha sa yuta sa Gideon—Mga tawo nga makihari kinsa midumili sa pagpanalipod sa ilang nasud pahamtangan sa kamatayon—Si Pahoran ug Moroni nakabawi pag-usab sa Nephihah—Daghan nga mga Lamanite miipon sa mga katawhan ni Ammon—Si Teancum mipatay kang Ammoron ug usab gipatay—Mga Lamanite gipang-abug gikan sa yuta, ug ang kalinaw mipatunhay—Si Helaman mibalik sa pagpangalagad ug mipalambo sa Simbahan. Mga 62–57 B.C.

Kapitulo 63

Si Shiblon ug sa wala madugay si Helaman mao ang nagkupot sa sagrado nga mga talaan—Daghan nga mga Nephite mipanaw ngadto sa yuta sa amihanan nga bahin—Si Hagoth mitukod og mga barko, nga milawig sa kasadpan nga dagat—Si Moronihah mibuntog sa mga Lamanite sa panag-away. Mga 56–52 B.C.