Kniha AlmovaSYNA ALMY

Kapitoly 

Zpráva Almy, který byl synem Almovým a který byl prvním hlavním soudcem nad lidem Nefiovým, a také vysokým knězem nad Církví. Obsahuje zprávu o vládě soudců a o válkách a o svárech mezi lidem. A také zprávu o válce mezi Nefity a Lamanity podle záznamu Almy, prvního hlavního soudce.
Kapitola 1
Nehor učí falešným naukám, zakládá církev, zavádí kněžskou lstivost a zabíjí Gedeona–Nehor je za své zločiny popraven–Mezi lidem se šíří kněžské lstivosti a pronásledování–Kněží si sami vydělávají na živobytí, lidé se starají o chudé a Církev vzkvétá. Kolem roku 91–88 př. Kr.
Kapitola 2
Amlici usiluje o to, aby byl králem, a je hlasem lidu zavržen–Jeho následovníci ho dosazují za krále–Amlicité vedou válku proti Nefitům a jsou poraženi–Lamanité a Amlicité spojují síly a jsou poraženi–Alma zabíjí Amliciho. Kolem roku 87 př. Kr.
Kapitola 3
Amlicité se označili znamením podle prorockého slova–Lamanité byli prokleti za svou vzpouru–Lidé na sebe sami přivádějí své vlastní prokletí–Nefité porážejí další lamanitské vojsko. Kolem roku 87–86 př. Kr.
Kapitola 4
Alma křtí tisíce obrácených–Do Církve vstupuje nepravost a pokrok Církve je pozdržen–Nefia je jmenován hlavním soudcem–Alma se jako vysoký kněz oddává službě. Kolem roku 86–83 př. Kr.
Slova, jež Alma, vysoký kněz podle svatého řádu Božího, promlouval k lidu v jejich městech a vesnicích po celé zemi.
Obsaženo v kapitole 5.
Kapitola 5
Aby lidé dosáhli spasení, musejí činiti pokání a zachovávati přikázání, býti znovuzrozeni, očistiti svůj šat skrze krev Kristovu, býti pokorní a odložiti pýchu a závist a konati díla spravedlivosti–Dobrý Pastýř svolává svůj lid–Ti, kteří konají zlá díla, jsou dětmi ďáblovými–Alma svědčí o pravdivosti své nauky a přikazuje lidem, aby činili pokání–Jména spravedlivých budou zapsána v knize života. Kolem roku 83 př. Kr.
Kapitola 6
Církev v Zarahemle je očištěna a uvedena do pořádku–Alma jde kázati do Gedeonu. Kolem roku 83 př. Kr.
Slova Almova, která promlouval k lidu v Gedeonu, podle jeho vlastního záznamu.
Obsaženo v kapitole 7.
Kapitola 7
Kristus se narodí Marii–Uvolní pouta smrti a ponese hříchy svého lidu–Ti, kteří činí pokání a jsou pokřtěni a zachovávají přikázání, budou míti věčný život–Špinavost nemůže zděditi království Boží–Je požadována pokora, víra, naděje a pravá láska. Kolem roku 83 př. Kr.
Kapitola 8
Alma káže a křtí v Meleku–V Ammonia je odmítán a odchází–Anděl mu přikazuje, aby se vrátil a hlásal lidu pokání–Přijímá ho Amulek a spolu káží v Ammonia. Kolem roku 82 př. Kr.
Slova Almova a také slova Amulekova, jež byla oznamována lidu, který byl v zemi Ammonia. A jsou také uvrženi do vězení a vysvobozeni zázračnou mocí Boží, jež v nich byla, podle záznamu Almova.
Obsaženo v kapitolách 9 až 14 včetně.
Kapitola 9
Alma přikazuje lidu Ammonia, aby činil pokání–Pán bude v posledních dnech k Lamanitům milosrdný–Jestliže Nefité opustí světlo, budou zničeni Lamanity–Brzy přijde Syn Boží–Vykoupí ty, kteří činí pokání, jsou pokřtěni a mají víru v jeho jméno. Kolem roku 82 př. Kr.
Kapitola 10
Lehi je potomek Manassesův–Amulek vypráví o andělově příkazu, aby se postaral o Almu–Modlitby spravedlivých způsobují, že lid je ušetřen–Nespravedliví zákoníci a soudcové kladou základy zničení lidu. Kolem roku 82 př. Kr.
Kapitola 11
Je vysvětlen nefitský peněžní systém–Amulek se sváří se Zezromem–Kristus nespasí lid v jeho hříších–Pouze ti, kteří dědí království nebeské, jsou spaseni–Všichni lidé vstanou v nesmrtelnost–Po vzkříšení není žádné smrti. Kolem roku 82 př. Kr.
Kapitola 12
Alma se pře se Zezromem–Tajemství Boží mohou býti dána pouze věrným–Lidé jsou souzeni podle toho, čemu věří, podle svých myšlenek, slov a skutků–Zlovolní vytrpí duchovní smrt–Tento smrtelný život je zkušebním stavem–Plán vykoupení umožňuje vzkříšení a, skrze víru, odpuštění hříchů–Kajícní mají nárok na milosrdenství skrze Jednorozeného Syna. Kolem roku 82 př. Kr.
Kapitola 13
Muži jsou povoláváni jako vysocí kněží pro svou nesmírnou víru a dobré skutky–Mají učiti přikázáním–Skrze spravedlivost jsou posvěceni a vcházejí v odpočinutí Páně–Melchisedech byl jedním z nich–Andělé oznamují radostné zvěsti po celé zemi–Zjeví vlastní příchod Krista. Kolem roku 82 př. Kr.
Kapitola 14
Alma a Amulek jsou uvězněni a biti–Věřící a jejich svatá písma jsou upáleni v ohni–Tito mučedníci jsou přijati Pánem v slávě–Vězeňské zdi pukají a padají–Alma a Amulek jsou vysvobozeni a jejich pronásledovatelé jsou zabiti. Kolem roku 82–81 př. Kr.
Kapitola 15
Alma a Amulek jdou do Sidomu a zakládají církev–Alma uzdravuje Zezroma, který se připojuje k Církvi–Mnozí jsou pokřtěni a Církvi se daří–Alma a Amulek jdou do Zarahemly. Kolem roku 81 př. Kr.
Kapitola 16
Lamanité ničí lid Ammonia–Zoram vede Nefity k vítězství nad Lamanity–Alma a Amulek a mnoho jiných káží slovo–Učí, že se Kristus po svém vzkříšení ukáže Nefitům. Kolem roku 81–77 př. Kr.
Zpráva o synech Mosiášových, kteří pro slovo Boží odmítli své právo na království a vyšli do země Nefi kázati Lamanitům; jejich utrpení a vysvobození – podle záznamu Almova.
Obsaženo v kapitolách 17 až 27 včetně.
Kapitola 17
Synové Mosiášovi mají ducha proroctví a zjevení–Jdou různými cestami oznamovati slovo Lamanitům–Ammon jde do země Izmael a stává se služebníkem krále Lamoniho–Ammon zachraňuje králova stáda a zabíjí jeho nepřátele u vod Sebusu. Verše 1–3 kolem roku 77 př. Kr.; verš 4 kolem roků 91–77 př. Kr.; a verše 5–39 kolem roku 91 př. Kr.
Kapitola 18
Král Lamoni se domnívá, že Ammon je Veliký Duch–Ammon poučuje krále o stvoření, o Božím jednání s lidmi a o vykoupení, jež přichází skrze Krista–Lamoni věří a padá k zemi jakoby mrtvý. Kolem roku 90 př. Kr.
Kapitola 19
Lamoni dostává světlo věčného života a vidí Vykupitele–Jeho dům upadá do vytržení a mnozí vidí anděly–Ammon je zázračně zachován–Křtí mnohé a zakládá mezi nimi církev. Kolem roku 90 př. Kr.
Kapitola 20
Pán posílá Ammona do Middoni, aby vysvobodil své uvězněné bratří–Ammon a Lamoni se setkávají s Lamoniovým otcem, který je králem nad celou zemí–Ammon donucuje starého krále, aby souhlasil s propuštěním jeho bratří. Kolem roku 90 př. Kr.
Zpráva o kázání Arona a Mulokiho a jejich bratří Lamanitům.
Obsaženo v kapitolách 21 až 26 včetně.
Kapitola 21
Aron učí Amalekity o Kristu a o jeho usmíření–Aron a jeho bratří jsou uvězněni v Middoni–Po svém vysvobození učí v synagogách a obracejí mnohé–Lamoni uděluje lidu v zemi Izmael náboženskou svobodu. Kolem roku 90–77 př. Kr.
Kapitola 22
Aron učí Lamoniova otce o stvoření, o pádu Adamově a o plánu vykoupení skrze Krista–Král a celý jeho dům je obrácen–Je vysvětleno rozdělení země mezi Nefity a Lamanity. Kolem roku 90–77 př. Kr.
Kapitola 23
Je vyhlášena náboženská svoboda–Lamanité v sedmi zemích a městech jsou obráceni–Nazývají se Anti-Nefi-Lehité a jsou osvobozeni od prokletí–Amalekité a Amulonité odmítají pravdu. Kolem roku 90–77 př. Kr.
Kapitola 24
Lamanité vycházejí proti lidu Božímu–Anti-Nefi-Lehité se radují v Kristu a jsou navštěvováni anděly–Volí si raději vytrpěti smrt nežli se brániti–Další Lamanité jsou obráceni. Kolem roku 90–77 př. Kr.
Kapitola 25
Lamanitské útoky se šíří–símě kněží Noémových hyne, jak prorokoval Abinadi–Mnoho Lamanitů je obráceno a připojuje se k lidu Anti-Nefi-Lehitů–Věří v Krista a zachovávají zákon Mojžíšův. Kolem roku 90–77 př. Kr.
Kapitola 26
Ammon jásá v Pánu–Věrní jsou Pánem posilováni a je jim dáno poznání–Vírou mohou lidé přivésti tisíce duší ku pokání–Bůh má veškerou moc a obsáhne všechny věci. Kolem roku 90–77 př. Kr.
Kapitola 27
Pán přikazuje Ammonovi, aby vyvedl lid Anti-Nefi-Lehitů do bezpečí–Při setkání s Almou vyčerpává Ammonova radost jeho sílu–Nefité dávají Anti-Nefi-Lehitům zemi Jeršon–Jsou nazváni lidem Ammonovým. Kolem roku 90–77 př. Kr.
Kapitola 28
Lamanité jsou poraženi v strašlivé bitvě–Desítky tisíc jsou zabity–Zlovolní jsou vydáni stavu nekonečné bědy; spravedliví dosahují nikdy nekončícího štěstí. Kolem roku 77–76 př. Kr.
Kapitola 29
Alma si přeje hlásati pokání s andělskou horlivostí–Pán dává učitele všem národům–Alma se raduje z Pánova díla a z úspěchu Ammona a jeho bratří. Kolem roku 76 př. Kr.
Kapitola 30
Korihor, antikrist, se vysmívá Kristovi, usmíření a duchu proroctví–Učí, že není žádného Boha, žádného pádu člověka, žádného trestu za hřích a žádného Krista–Alma svědčí, že Kristus přijde a že všechny věci ukazují, že jest Bůh–Korihor požaduje znamení a je stižen němotou–Korihorovi se ukázal ďábel jako anděl a poučil ho, co má říkati–Korihor je ušlapán a umírá. Kolem roku 76–74 př. Kr.
Kapitola 31
Alma vede misii, která má napraviti odpadlé Zoramity–Zoramité popírají Krista, věří ve falešnou představu o vyvolení a uctívají stanovenými modlitbami–Misionáři jsou naplněni Svatým Duchem–Jejich strasti jsou pohlceny radostí v Kristu. Kolem roku 74 př. Kr.
Kapitola 32
Alma učí chudé, jejichž strasti je pokořily–Víra je naděje v to, co není viděti, co je ale pravdivé–Alma svědčí, že andělé slouží mužům, ženám i dětem–Alma přirovnává slovo k seménku–Musí býti zasazeno a vyživováno–Pak roste ve strom, z něhož je sklízeno ovoce věčného života. Kolem roku 74 př. Kr.
Kapitola 33
Zenos učil, že se lidé mají modliti a že mají uctívati Boha na všech místech a že díky Synovi jsou odvráceny soudy–Zenok učil, že díky Synovi je uděleno milosrdenství–Mojžíš pozvedl v pustině předznamenání Syna Božího. Kolem roku 74 př. Kr.
Kapitola 34
Amulek svědčí, že slovo k spasení je v Kristu–Nebude-li učiněno usmíření, veškeré lidstvo musí zahynouti–Celý zákon Mojžíšův poukazuje na oběť Syna Božího–Věčný plán vykoupení je založen na víře a pokání–Modlete se o časná a duchovní požehnání–Tento život je dobou k tomu, aby se lidé připravili na setkání s Bohem–Pracujte na svém spasení s bázní před Bohem. Kolem roku 74 př. Kr.
Kapitola 35
Kázání slova maří lstivost Zoramitů–Ti vyhánějí obrácené, kteří se pak v Jeršonu připojují k lidu Ammonovu–Alma je zarmoucen nad zlovolností lidu. Kolem roku 74 př. Kr.
Přikázání Almova jeho synu Helamanovi.
Obsaženo v kapitolách 36 a 37.
Kapitola 36
Alma svědčí Helamanovi o svém obrácení poté, co viděl anděla–Trpěl bolestmi zatracené duše; vzýval jméno Ježíšovo a potom byl zrozen z Boha–Sladká radost naplnila jeho duši–Viděl zástupy andělů chválící Boha–Mnozí obrácení okusili a viděli to, co okusil a viděl on. Kolem roku 74 př. Kr.
Kapitola 37
Desky z mosazi a další písma jsou zachovávána, aby přivedla duše k spasení–Jaredité byli zničeni pro svou zlovolnost–Jejich tajné přísahy a smlouvy musejí býti před lidem utajeny–Raďte se s Pánem ve veškerém svém konání–Tak jako Liahona vedla Nefity, tak slovo Kristovo vede lidi k věčnému životu. Kolem roku 74 př. Kr.
Přikázání Almova jeho synu Šiblonovi.
Obsaženo v kapitole 38.
Kapitola 38
Šiblon byl pronásledován pro spravedlivost–Spasení je v Kristu, který je životem a světlem světa–Držte na uzdě všechny své vášně. Kolem roku 74 př. Kr.
Přikázání Almova jeho synu Koriantonovi.
Obsaženo v kapitolách 39 až 42 včetně.
Kapitola 39
Pohlavní hřích je ohavností–Koriantonovy hříchy bránily Zoramitům přijmouti slovo–Kristovo vykoupení působí zpětně při spasení věrných, kteří mu předcházeli. Kolem roku 74 př. Kr.
Kapitola 40
Kristus uskutečňuje vzkříšení všech lidí–Spravedliví mrtví jdou do ráje a zlovolní do zevní temnoty, aby čekali na den svého vzkříšení–Při vzkříšení budou všechny věci znovuzřízeny do svého vlastního a dokonalého uspořádání. Kolem roku 74 př. Kr.
Kapitola 41
Při vzkříšení lidé vcházejí do stavu nekonečného štěstí, nebo nekonečné bídy–Zlovolnost nikdy nebyla štěstím–Tělesní lidé jsou na světě bez Boha–Každá osoba při znovuzřízení získává opět rysy a vlastnosti získané ve smrtelnosti. Kolem roku 74 př. Kr.
Kapitola 42
Smrtelnost je zkušební dobou, která má umožniti člověku, aby činil pokání a sloužil Bohu–Pád přivodil časnou a duchovní smrt na veškeré lidstvo–Vykoupení přichází skrze pokání–Bůh sám usmiřuje hříchy světa–Milosrdenství je pro ty, kteří činí pokání–Všichni ostatní jsou poddáni Boží spravedlnosti–Milosrdenství přichází díky usmíření–Pouze skutečně kajícní jsou spaseni. Kolem roku 74 př. Kr.
Kapitola 43
Alma a jeho synové káží slovo–Zoramité a další nefitští odštěpenci se stávají Lamanity–Lamanité přicházejí do války proti Nefitům–Moroni ozbrojuje Nefity ochranným oděním–Pán zjevuje Almovi válečný plán Lamanitů–Nefité brání své domovy, svobody, rodiny a náboženství–Vojska Moroniova a Lehiova obkličují Lamanity. Kolem roku 74 př. Kr.
Kapitola 44
Moroni přikazuje Lamanitům, aby uzavřeli smlouvu o míru, jinak budou zničeni–Zerahemna nabídku odmítá a bitva pokračuje–Moroniova vojska porážejí Lamanity. Kolem roku 74–73 př. Kr.
Zpráva o lidu Nefiovu a o jejich válkách a o rozštěpeních za dnů Helamanových podle záznamu Helamanova, který vedl za svých dnů.
Obsaženo v kapitolách 45 až 62 včetně.
Kapitola 45
Helaman věří slovům Almovým–Alma prorokuje zničení Nefitů–Žehná a proklíná zemi–Alma byl patrně vzat Duchem, tak jako Mojžíš–V církvi narůstá rozštěpení. Kolem roku 73 př. Kr.
Kapitola 46
Amalikiáš osnuje, jak se státi králem–Moroni pozvedá zástavu svobody–Soustřeďuje lid, aby bránil své náboženství–Praví věřící jsou nazýváni křesťany–Zbytek Jozefův bude zachován–Amalikiáš a odštěpenci prchají do země Nefi–Ti, kteří nechtějí podporovati věc svobody, jsou usmrceni. Kolem roku 73–72 př. Kr.
Kapitola 47
Amalikiáš používá zrady, vraždy a úkladů, aby se stal králem Lamanitů–Nefitští odštěpenci jsou zlovolnější a krutější nežli Lamanité. Kolem roku 72 př. Kr.
Kapitola 48
Amalikiáš navádí Lamanity proti Nefitům–Moroni připravuje svůj lid, aby bránil věc křesťanů–Raduje se ze svobody a volnosti a je mocným mužem Božím. Kolem roku 72 př. Kr.
Kapitola 49
Útočící Lamanité nejsou schopni dobýti opevněných měst Ammonia a Noé–Amalikiáš proklíná Boha a přísahá, že bude píti krev Moroniovu–Helaman a jeho bratří nadále posilují církev. Kolem roku 72 př. Kr.
Kapitola 50
Moroni opevňuje země Nefitů–Stavějí mnoho nových měst–Války a zničení přišly na Nefity za dnů jejich zlovolnosti a ohavností–Teankum poráží Moriantona a jeho odštěpence–Nefia umírá a na soudcovskou stolici usedá jeho syn Pahoran. Kolem roku 72–67 př. Kr.
Kapitola 51
Lidé královi usilují o změnu zákona a o ustanovení krále–Pahoran a lidé svobody jsou podpořeni hlasem lidu–Moroni nutí lidi královy, aby bránili svou zemi, jinak budou usmrceni–Amalikiáš a Lamanité se zmocňují mnoha opevněných měst–Teankum odráží vpád Lamanitů a zabíjí Amalikiáše v jeho stanu. Kolem roku 67–66 př. Kr.
Kapitola 52
Ammoron nastupuje za Amalikiáše jako král Lamanitů–Moroni, Teankum a Lehi vedou Nefity do vítězné války proti Lamanitům–Město Mulek je dobyto zpět a Zoramita Jákob je zabit. Kolem roku 66–64 př. Kr.
Kapitola 53
Lamanitští zajatci jsou využíváni k tomu, aby opevňovali město Hojnosti–Rozštěpení mezi Nefity zapříčiňují lamanitská vítězství–Helaman přebírá velení nad dvěma tisíci mladými syny lidu Ammonova. Kolem roku 64–63 př. Kr.
Kapitola 54
Ammoron a Moroni vyjednávají o výměně zajatců–Moroni požaduje, aby se Lamanité stáhli a ukončili své vražedné útoky–Ammoron požaduje, aby Nefité složili své zbraně a podrobili se Lamanitům. Kolem roku 63 př. Kr.
Kapitola 55
Moroni odmítá vyměniti zajatce–Lamanitské stráže jsou svedeny, aby se opily, a nefitští zajatci jsou vysvobozeni–Město Gid je získáno bez krveprolití. Kolem roku 63–62 př. Kr.
Kapitola 56
Helaman posílá Moronimu list popisující válečný stav s Lamanity–Antipus a Helaman dosahují velikého vítězství nad Lamanity–Dva tisíce Helamanových mladých synů bojují s podivuhodnou mocí a žádný z nich není zabit. Verš 1 kolem roku 62 př. Kr.; verše 2–19 kolem roku 66 př. Kr.; a verše 20–57 kolem roku 65–64 př. Kr.
Kapitola 57
Helaman líčí získání Antipary a vydání a pozdější obranu Kumeni–Jeho ammonitští mladíci bojují udatně; všichni jsou zraněni, ale žádný není zabit–Gid podává zprávu o zabití a o útěku lamanitských zajatců. Kolem roku 63 př. Kr.
Kapitola 58
Helaman, Gid a Teomner dobývají města Manti strategií–Lamanité se stahují–Synové lidu Ammonova jsou zachováni, jelikož stojí pevně v obraně své svobody a víry. Kolem roku 63–62 př. Kr.
Kapitola 59
Moroni žádá Pahorana, aby posílil síly Helamanovy–Lamanité obsazují město Nefia–Moroni se hněvá na vládu. Kolem roku 62 př. Kr.
Kapitola 60
Moroni si stěžuje Pahoranovi ohledně vládou zanedbávaných vojsk–Pán trpí, aby spravedliví byli zabiti–Nefité musejí použíti veškeré své moci a prostředků, aby se vysvobodili od svých nepřátel–Moroni hrozí, že bude s vládou bojovati, pokud nebude jeho vojskům dodána pomoc. Kolem roku 62 př. Kr.
Kapitola 61
Pahoran říká Moronimu o povstání a vzpouře proti vládě–Lidé královi dobývají Zarahemlu a jsou ve svazku s Lamanity–Pahoran žádá o vojenskou pomoc proti vzbouřencům. Kolem roku 62 př. Kr.
Kapitola 62
Moroni pochoduje na pomoc Pahoranovi do země Gedeon–Lidé královi, kteří odmítají brániti svou zemi, jsou usmrceni–Pahoran a Moroni dobývají zpět Nefiu–Mnozí Lamanité se připojují k lidu Ammonovu–Teankum zabíjí Ammorona a je vzápětí zabit–Lamanité jsou vyhnáni ze země a je zjednán mír–Helaman se vrací k službě a posiluje Církev. Kolem roku 62–57 př. Kr.
Kapitola 63
Šiblon a později Helaman se ujímá vlastnictví posvátných záznamů–Mnozí Nefité putují do země severní–Hagot staví lodě, které vyplouvají na západní moře–Moronia v bitvě poráží Lamanity. Kolem roku 56–52 př. Kr.