Kniha Almova syna Almy

Alma 

Zpráva Almy, který byl synem Almovým a který byl prvním hlavním soudcem nad lidem Nefiovým, a také vysokým knězem nad Církví. Obsahuje zprávu o vládě soudců a o válkách a o svárech mezi lidem. A také zprávu o válce mezi Nefity a Lamanity podle záznamu Almy, prvního hlavního soudce.
Kapitola 1

Nehor učí falešným naukám, zakládá církev, zavádí kněžskou lstivost a zabíjí Gedeona – Nehor je za své zločiny popraven – Mezi lidem se šíří kněžské lstivosti a pronásledování – Kněží si sami vydělávají na živobytí, lidé se starají o chudé a Církev vzkvétá. Kolem roku 91–88 př. Kr.

Kapitola 2

Amlici usiluje o to, aby byl králem, a je hlasem lidu zavržen – Jeho následovníci ho dosazují za krále – Amlicité vedou válku proti Nefitům a jsou poraženi – Lamanité a Amlicité spojují síly a jsou poraženi – Alma zabíjí Amliciho. Kolem roku 87 př. Kr.

Kapitola 3

Amlicité se označili znamením podle prorockého slova – Lamanité byli prokleti za svou vzpouru – Lidé na sebe sami přivádějí své vlastní prokletí – Nefité porážejí další lamanitské vojsko. Kolem roku 87–86 př. Kr.

Kapitola 4

Alma křtí tisíce obrácených – Do Církve vstupuje nepravost a pokrok Církve je pozdržen – Nefia je jmenován hlavním soudcem – Alma se jako vysoký kněz oddává službě. Kolem roku 86–83 př. Kr.

Slova, jež Alma, vysoký kněz podle svatého řádu Božího, promlouval k lidu v jejich městech a vesnicích po celé zemi.

Obsaženo v kapitole 5.

Kapitola 5

Aby lidé dosáhli spasení, musejí činiti pokání a zachovávati přikázání, býti znovuzrozeni, očistiti svůj šat skrze krev Kristovu, býti pokorní a odložiti pýchu a závist a konati díla spravedlivosti – Dobrý Pastýř svolává svůj lid – Ti, kteří konají zlá díla, jsou dětmi ďáblovými – Alma svědčí o pravdivosti své nauky a přikazuje lidem, aby činili pokání – Jména spravedlivých budou zapsána v knize života. Kolem roku 83 př. Kr.

Kapitola 6

Církev v Zarahemle je očištěna a uvedena do pořádku – Alma jde kázati do Gedeonu. Kolem roku 83 př. Kr.

Slova Almova, která promlouval k lidu v Gedeonu, podle jeho vlastního záznamu.

Obsaženo v kapitole 7.

Kapitola 7

Kristus se narodí Marii – Uvolní pouta smrti a ponese hříchy svého lidu – Ti, kteří činí pokání a jsou pokřtěni a zachovávají přikázání, budou míti věčný život – Špinavost nemůže zděditi království Boží – Je požadována pokora, víra, naděje a pravá láska. Kolem roku 83 př. Kr.

Kapitola 8

Alma káže a křtí v Meleku – V Ammonia je odmítán a odchází – Anděl mu přikazuje, aby se vrátil a hlásal lidu pokání – Přijímá ho Amulek a spolu káží v Ammonia. Kolem roku 82 př. Kr.

Slova Almova a také slova Amulekova, jež byla oznamována lidu, který byl v zemi Ammonia. A jsou také uvrženi do vězení a vysvobozeni zázračnou mocí Boží, jež v nich byla, podle záznamu Almova.

Obsaženo v kapitolách 9 až 14 včetně.

Kapitola 9

Alma přikazuje lidu Ammonia, aby činil pokání – Pán bude v posledních dnech k Lamanitům milosrdný – Jestliže Nefité opustí světlo, budou zničeni Lamanity – Brzy přijde Syn Boží – Vykoupí ty, kteří činí pokání, jsou pokřtěni a mají víru v jeho jméno. Kolem roku 82 př. Kr.

Kapitola 10

Lehi je potomek Manassesův – Amulek vypráví o andělově příkazu, aby se postaral o Almu – Modlitby spravedlivých způsobují, že lid je ušetřen – Nespravedliví zákoníci a soudcové kladou základy zničení lidu. Kolem roku 82 př. Kr.

Kapitola 11

Je vysvětlen nefitský peněžní systém – Amulek se sváří se Zezromem – Kristus nespasí lid v jeho hříších – Pouze ti, kteří dědí království nebeské, jsou spaseni – Všichni lidé vstanou v nesmrtelnost – Po vzkříšení není žádné smrti. Kolem roku 82 př. Kr.

Kapitola 12

Alma se pře se Zezromem – Tajemství Boží mohou býti dána pouze věrným – Lidé jsou souzeni podle toho, čemu věří, podle svých myšlenek, slov a skutků – Zlovolní vytrpí duchovní smrt – Tento smrtelný život je zkušebním stavem – Plán vykoupení umožňuje vzkříšení a, skrze víru, odpuštění hříchů – Kajícní mají nárok na milosrdenství skrze Jednorozeného Syna. Kolem roku 82 př. Kr.

Kapitola 13

Muži jsou povoláváni jako vysocí kněží pro svou nesmírnou víru a dobré skutky – Mají učiti přikázáním – Skrze spravedlivost jsou posvěceni a vcházejí v odpočinutí Páně – Melchisedech byl jedním z nich – Andělé oznamují radostné zvěsti po celé zemi – Zjeví vlastní příchod Krista. Kolem roku 82 př. Kr.

Kapitola 14

Alma a Amulek jsou uvězněni a biti – Věřící a jejich svatá písma jsou upáleni v ohni – Tito mučedníci jsou přijati Pánem v slávě – Vězeňské zdi pukají a padají – Alma a Amulek jsou vysvobozeni a jejich pronásledovatelé jsou zabiti. Kolem roku 82–81 př. Kr.

Kapitola 15

Alma a Amulek jdou do Sidomu a zakládají církev – Alma uzdravuje Zezroma, který se připojuje k Církvi – Mnozí jsou pokřtěni a Církvi se daří – Alma a Amulek jdou do Zarahemly. Kolem roku 81 př. Kr.

Kapitola 16

Lamanité ničí lid Ammonia – Zoram vede Nefity k vítězství nad Lamanity – Alma a Amulek a mnoho jiných káží slovo – Učí, že se Kristus po svém vzkříšení ukáže Nefitům. Kolem roku 81–77 př. Kr.

Zpráva o synech Mosiášových, kteří pro slovo Boží odmítli své právo na království a vyšli do země Nefi kázati Lamanitům; jejich utrpení a vysvobození – podle záznamu Almova.

Obsaženo v kapitolách 17 až 27 včetně.

Kapitola 17

Synové Mosiášovi mají ducha proroctví a zjevení – Jdou různými cestami oznamovati slovo Lamanitům – Ammon jde do země Izmael a stává se služebníkem krále Lamoniho – Ammon zachraňuje králova stáda a zabíjí jeho nepřátele u vod Sebusu. Verše 1–3 kolem roku 77 př. Kr.; verš 4 kolem roků 91–77 př. Kr.; a verše 5–39 kolem roku 91 př. Kr.

Kapitola 18

Král Lamoni se domnívá, že Ammon je Veliký Duch – Ammon poučuje krále o stvoření, o Božím jednání s lidmi a o vykoupení, jež přichází skrze Krista – Lamoni věří a padá k zemi jakoby mrtvý. Kolem roku 90 př. Kr.

Kapitola 19

Lamoni dostává světlo věčného života a vidí Vykupitele – Jeho dům upadá do vytržení a mnozí vidí anděly – Ammon je zázračně zachován – Křtí mnohé a zakládá mezi nimi církev. Kolem roku 90 př. Kr.

Kapitola 20

Pán posílá Ammona do Middoni, aby vysvobodil své uvězněné bratří – Ammon a Lamoni se setkávají s Lamoniovým otcem, který je králem nad celou zemí – Ammon donucuje starého krále, aby souhlasil s propuštěním jeho bratří. Kolem roku 90 př. Kr.

Zpráva o kázání Arona a Mulokiho a jejich bratří Lamanitům.

Obsaženo v kapitolách 21 až 26 včetně.

Kapitola 21

Aron učí Amalekity o Kristu a o jeho usmíření – Aron a jeho bratří jsou uvězněni v Middoni – Po svém vysvobození učí v synagogách a obracejí mnohé – Lamoni uděluje lidu v zemi Izmael náboženskou svobodu. Kolem roku 90–77 př. Kr.

Kapitola 22

Aron učí Lamoniova otce o stvoření, o pádu Adamově a o plánu vykoupení skrze Krista – Král a celý jeho dům je obrácen – Je vysvětleno rozdělení země mezi Nefity a Lamanity. Kolem roku 90–77 př. Kr.

Kapitola 23

Je vyhlášena náboženská svoboda – Lamanité v sedmi zemích a městech jsou obráceni – Nazývají se Anti-Nefi-Lehité a jsou osvobozeni od prokletí – Amalekité a Amulonité odmítají pravdu. Kolem roku 90–77 př. Kr.

Kapitola 24

Lamanité vycházejí proti lidu Božímu – Anti-Nefi-Lehité se radují v Kristu a jsou navštěvováni anděly – Volí si raději vytrpěti smrt nežli se brániti – Další Lamanité jsou obráceni. Kolem roku 90–77 př. Kr.

Kapitola 25

Lamanitské útoky se šíří – símě kněží Noémových hyne, jak prorokoval Abinadi – Mnoho Lamanitů je obráceno a připojuje se k lidu Anti-Nefi-Lehitů – Věří v Krista a zachovávají zákon Mojžíšův. Kolem roku 90–77 př. Kr.

Kapitola 26

Ammon jásá v Pánu – Věrní jsou Pánem posilováni a je jim dáno poznání – Vírou mohou lidé přivésti tisíce duší ku pokání – Bůh má veškerou moc a obsáhne všechny věci. Kolem roku 90–77 př. Kr.

Kapitola 27

Pán přikazuje Ammonovi, aby vyvedl lid Anti-Nefi-Lehitů do bezpečí – Při setkání s Almou vyčerpává Ammonova radost jeho sílu – Nefité dávají Anti-Nefi-Lehitům zemi Jeršon – Jsou nazváni lidem Ammonovým. Kolem roku 90–77 př. Kr.

Kapitola 28

Lamanité jsou poraženi v strašlivé bitvě – Desítky tisíc jsou zabity – Zlovolní jsou vydáni stavu nekonečné bědy; spravedliví dosahují nikdy nekončícího štěstí. Kolem roku 77–76 př. Kr.

Kapitola 29

Alma si přeje hlásati pokání s andělskou horlivostí – Pán dává učitele všem národům – Alma se raduje z Pánova díla a z úspěchu Ammona a jeho bratří. Kolem roku 76 př. Kr.

Kapitola 30

Korihor, antikrist, se vysmívá Kristovi, usmíření a duchu proroctví – Učí, že není žádného Boha, žádného pádu člověka, žádného trestu za hřích a žádného Krista – Alma svědčí, že Kristus přijde a že všechny věci ukazují, že jest Bůh – Korihor požaduje znamení a je stižen němotou – Korihorovi se ukázal ďábel jako anděl a poučil ho, co má říkati – Korihor je ušlapán a umírá. Kolem roku 76–74 př. Kr.

Kapitola 31

Alma vede misii, která má napraviti odpadlé Zoramity – Zoramité popírají Krista, věří ve falešnou představu o vyvolení a uctívají stanovenými modlitbami – Misionáři jsou naplněni Svatým Duchem – Jejich strasti jsou pohlceny radostí v Kristu. Kolem roku 74 př. Kr.

Kapitola 32

Alma učí chudé, jejichž strasti je pokořily – Víra je naděje v to, co není viděti, co je ale pravdivé – Alma svědčí, že andělé slouží mužům, ženám i dětem – Alma přirovnává slovo k seménku – Musí býti zasazeno a vyživováno – Pak roste ve strom, z něhož je sklízeno ovoce věčného života. Kolem roku 74 př. Kr.

Kapitola 33

Zenos učil, že se lidé mají modliti a že mají uctívati Boha na všech místech a že díky Synovi jsou odvráceny soudy – Zenok učil, že díky Synovi je uděleno milosrdenství – Mojžíš pozvedl v pustině předznamenání Syna Božího. Kolem roku 74 př. Kr.

Kapitola 34

Amulek svědčí, že slovo k spasení je v Kristu – Nebude-li učiněno usmíření, veškeré lidstvo musí zahynouti – Celý zákon Mojžíšův poukazuje na oběť Syna Božího – Věčný plán vykoupení je založen na víře a pokání – Modlete se o časná a duchovní požehnání – Tento život je dobou k tomu, aby se lidé připravili na setkání s Bohem – Pracujte na svém spasení s bázní před Bohem. Kolem roku 74 př. Kr.

Kapitola 35

Kázání slova maří lstivost Zoramitů – Ti vyhánějí obrácené, kteří se pak v Jeršonu připojují k lidu Ammonovu – Alma je zarmoucen nad zlovolností lidu. Kolem roku 74 př. Kr.

Přikázání Almova jeho synu Helamanovi.

Obsaženo v kapitolách 36 a 37.

Kapitola 36

Alma svědčí Helamanovi o svém obrácení poté, co viděl anděla – Trpěl bolestmi zatracené duše; vzýval jméno Ježíšovo a potom byl zrozen z Boha – Sladká radost naplnila jeho duši – Viděl zástupy andělů chválící Boha – Mnozí obrácení okusili a viděli to, co okusil a viděl on. Kolem roku 74 př. Kr.

Kapitola 37

Desky z mosazi a další písma jsou zachovávána, aby přivedla duše k spasení – Jaredité byli zničeni pro svou zlovolnost – Jejich tajné přísahy a smlouvy musejí býti před lidem utajeny – Raďte se s Pánem ve veškerém svém konání – Tak jako Liahona vedla Nefity, tak slovo Kristovo vede lidi k věčnému životu. Kolem roku 74 př. Kr.

Přikázání Almova jeho synu Šiblonovi.

Obsaženo v kapitole 38.

Kapitola 38

Šiblon byl pronásledován pro spravedlivost – Spasení je v Kristu, který je životem a světlem světa – Držte na uzdě všechny své vášně. Kolem roku 74 př. Kr.

Přikázání Almova jeho synu Koriantonovi.

Obsaženo v kapitolách 39 až 42 včetně.

Kapitola 39

Pohlavní hřích je ohavností – Koriantonovy hříchy bránily Zoramitům přijmouti slovo – Kristovo vykoupení působí zpětně při spasení věrných, kteří mu předcházeli. Kolem roku 74 př. Kr.

Kapitola 40

Kristus uskutečňuje vzkříšení všech lidí – Spravedliví mrtví jdou do ráje a zlovolní do zevní temnoty, aby čekali na den svého vzkříšení – Při vzkříšení budou všechny věci znovuzřízeny do svého vlastního a dokonalého uspořádání. Kolem roku 74 př. Kr.

Kapitola 41

Při vzkříšení lidé vcházejí do stavu nekonečného štěstí, nebo nekonečné bídy – Zlovolnost nikdy nebyla štěstím – Tělesní lidé jsou na světě bez Boha – Každá osoba při znovuzřízení získává opět rysy a vlastnosti získané ve smrtelnosti. Kolem roku 74 př. Kr.

Kapitola 42

Smrtelnost je zkušební dobou, která má umožniti člověku, aby činil pokání a sloužil Bohu – Pád přivodil časnou a duchovní smrt na veškeré lidstvo – Vykoupení přichází skrze pokání – Bůh sám usmiřuje hříchy světa – Milosrdenství je pro ty, kteří činí pokání – Všichni ostatní jsou poddáni Boží spravedlnosti – Milosrdenství přichází díky usmíření – Pouze skutečně kajícní jsou spaseni. Kolem roku 74 př. Kr.

Kapitola 43

Alma a jeho synové káží slovo – Zoramité a další nefitští odštěpenci se stávají Lamanity – Lamanité přicházejí do války proti Nefitům – Moroni ozbrojuje Nefity ochranným oděním – Pán zjevuje Almovi válečný plán Lamanitů – Nefité brání své domovy, svobody, rodiny a náboženství – Vojska Moroniova a Lehiova obkličují Lamanity. Kolem roku 74 př. Kr.

Kapitola 44

Moroni přikazuje Lamanitům, aby uzavřeli smlouvu o míru, jinak budou zničeni – Zerahemna nabídku odmítá a bitva pokračuje – Moroniova vojska porážejí Lamanity. Kolem roku 74–73 př. Kr.

Zpráva o lidu Nefiovu a o jejich válkách a o rozštěpeních za dnů Helamanových podle záznamu Helamanova, který vedl za svých dnů.

Obsaženo v kapitolách 45 až 62 včetně.

Kapitola 45

Helaman věří slovům Almovým – Alma prorokuje zničení Nefitů – Žehná a proklíná zemi – Alma byl patrně vzat Duchem, tak jako Mojžíš – V církvi narůstá rozštěpení. Kolem roku 73 př. Kr.

Kapitola 46

Amalikiáš osnuje, jak se státi králem – Moroni pozvedá zástavu svobody – Soustřeďuje lid, aby bránil své náboženství – Praví věřící jsou nazýváni křesťany – Zbytek Jozefův bude zachován – Amalikiáš a odštěpenci prchají do země Nefi – Ti, kteří nechtějí podporovati věc svobody, jsou usmrceni. Kolem roku 73–72 př. Kr.

Kapitola 47

Amalikiáš používá zrady, vraždy a úkladů, aby se stal králem Lamanitů – Nefitští odštěpenci jsou zlovolnější a krutější nežli Lamanité. Kolem roku 72 př. Kr.

Kapitola 48

Amalikiáš navádí Lamanity proti Nefitům – Moroni připravuje svůj lid, aby bránil věc křesťanů – Raduje se ze svobody a volnosti a je mocným mužem Božím. Kolem roku 72 př. Kr.

Kapitola 49

Útočící Lamanité nejsou schopni dobýti opevněných měst Ammonia a Noé – Amalikiáš proklíná Boha a přísahá, že bude píti krev Moroniovu – Helaman a jeho bratří nadále posilují církev. Kolem roku 72 př. Kr.

Kapitola 50

Moroni opevňuje země Nefitů – Stavějí mnoho nových měst – Války a zničení přišly na Nefity za dnů jejich zlovolnosti a ohavností – Teankum poráží Moriantona a jeho odštěpence – Nefia umírá a na soudcovskou stolici usedá jeho syn Pahoran. Kolem roku 72–67 př. Kr.

Kapitola 51

Lidé královi usilují o změnu zákona a o ustanovení krále – Pahoran a lidé svobody jsou podpořeni hlasem lidu – Moroni nutí lidi královy, aby bránili svou zemi, jinak budou usmrceni – Amalikiáš a Lamanité se zmocňují mnoha opevněných měst – Teankum odráží vpád Lamanitů a zabíjí Amalikiáše v jeho stanu. Kolem roku 67–66 př. Kr.

Kapitola 52

Ammoron nastupuje za Amalikiáše jako král Lamanitů – Moroni, Teankum a Lehi vedou Nefity do vítězné války proti Lamanitům – Město Mulek je dobyto zpět a Zoramita Jákob je zabit. Kolem roku 66–64 př. Kr.

Kapitola 53

Lamanitští zajatci jsou využíváni k tomu, aby opevňovali město Hojnosti – Rozštěpení mezi Nefity zapříčiňují lamanitská vítězství – Helaman přebírá velení nad dvěma tisíci mladými syny lidu Ammonova. Kolem roku 64–63 př. Kr.

Kapitola 54

Ammoron a Moroni vyjednávají o výměně zajatců – Moroni požaduje, aby se Lamanité stáhli a ukončili své vražedné útoky – Ammoron požaduje, aby Nefité složili své zbraně a podrobili se Lamanitům. Kolem roku 63 př. Kr.

Kapitola 55

Moroni odmítá vyměniti zajatce – Lamanitské stráže jsou svedeny, aby se opily, a nefitští zajatci jsou vysvobozeni – Město Gid je získáno bez krveprolití. Kolem roku 63–62 př. Kr.

Kapitola 56

Helaman posílá Moronimu list popisující válečný stav s Lamanity – Antipus a Helaman dosahují velikého vítězství nad Lamanity – Dva tisíce Helamanových mladých synů bojují s podivuhodnou mocí a žádný z nich není zabit. Verš 1 kolem roku 62 př. Kr.; verše 2–19 kolem roku 66 př. Kr.; a verše 20–57 kolem roku 65–64 př. Kr.

Kapitola 57

Helaman líčí získání Antipary a vydání a pozdější obranu Kumeni – Jeho ammonitští mladíci bojují udatně; všichni jsou zraněni, ale žádný není zabit – Gid podává zprávu o zabití a o útěku lamanitských zajatců. Kolem roku 63 př. Kr.

Kapitola 58

Helaman, Gid a Teomner dobývají města Manti strategií – Lamanité se stahují – Synové lidu Ammonova jsou zachováni, jelikož stojí pevně v obraně své svobody a víry. Kolem roku 63–62 př. Kr.

Kapitola 59

Moroni žádá Pahorana, aby posílil síly Helamanovy – Lamanité obsazují město Nefia – Moroni se hněvá na vládu. Kolem roku 62 př. Kr.

Kapitola 60

Moroni si stěžuje Pahoranovi ohledně vládou zanedbávaných vojsk – Pán trpí, aby spravedliví byli zabiti – Nefité musejí použíti veškeré své moci a prostředků, aby se vysvobodili od svých nepřátel – Moroni hrozí, že bude s vládou bojovati, pokud nebude jeho vojskům dodána pomoc. Kolem roku 62 př. Kr.

Kapitola 61

Pahoran říká Moronimu o povstání a vzpouře proti vládě – Lidé královi dobývají Zarahemlu a jsou ve svazku s Lamanity – Pahoran žádá o vojenskou pomoc proti vzbouřencům. Kolem roku 62 př. Kr.

Kapitola 62

Moroni pochoduje na pomoc Pahoranovi do země Gedeon – Lidé královi, kteří odmítají brániti svou zemi, jsou usmrceni – Pahoran a Moroni dobývají zpět Nefiu – Mnozí Lamanité se připojují k lidu Ammonovu – Teankum zabíjí Ammorona a je vzápětí zabit – Lamanité jsou vyhnáni ze země a je zjednán mír – Helaman se vrací k službě a posiluje Církev. Kolem roku 62–57 př. Kr.

Kapitola 63

Šiblon a později Helaman se ujímá vlastnictví posvátných záznamů – Mnozí Nefité putují do země severní – Hagot staví lodě, které vyplouvají na západní moře – Moronia v bitvě poráží Lamanity. Kolem roku 56–52 př. Kr.