Almas Bog Af Alma, Almas søn

Almas Bog 

Beretningen om Alma, der var søn af Alma, den første og øverste dommer over Nefis folk og også højpræsten over kirken. En beretning om dommernes regeringstid og krigene og stridighederne blandt folket. Og også en beretning om en krig mellem nefitterne og lamanitterne ud fra Almas, den første og øverste dommers, optegnelse.
Kapitel 1

Nehor underviser i falske lærdomme, opretter en kirke, indfører præstelist og slår Gideon ihjel – Nehor bliver henrettet for sine forbrydelser – Præstelist og forfølgelser spreder sig blandt folket – Præsterne forsørger sig selv, folket drager omsorg for de fattige, og kirken har fremgang. Omkring 91–88 f.Kr.

Kapitel 2

Amlici forsøger at blive konge og bliver forkastet ved folkets røst – Hans tilhængere gør ham til konge – Amlicitterne bekriger nefitterne og bliver slået – Lamanitterne og amlicitterne slutter sig sammen og bliver slået – Alma slår Amlici ihjel. Omkring 87 f.Kr.

Kapitel 3

Amlicitterne havde mærket sig i overensstemmelse med det profetiske ord – Lamanitterne var blevet forbandet for deres oprør – Mennesker bringer selv deres forbandelser over sig – Nefitterne slår endnu en lamanitisk hær. Omkring 87–86 f.Kr.

Kapitel 4

Alma døber tusinder af omvendte – Ugudelighed vinder indpas i kirken, og kirkens fremgang hindres – Nefiha bliver udpeget til overdommer – Alma, der er højpræst, helliger sig tjenestegerningen. Omkring 86–83 f.Kr.

De ord, som Alma, højpræsten efter Guds hellige orden, fremførte for folket i deres byer og landsbyer over hele landet.

Omfatter kapitel 5.

Kapitel 5

For at opnå frelse må menneskene omvende sig, holde befalingerne, blive født på ny, rense deres klæder ved Kristi blod, være ydmyge og aflægge deres stolthed og misundelse og gøre retfærdige gerninger – Den gode hyrde kalder på sit folk – De, der gør onde gerninger, er Djævelens børn – Alma vidner om sandheden af sin lære og befaler menneskene at omvende sig – De retfærdiges navne vil blive skrevet i livets bog. Omkring 83 f.Kr.

Kapitel 6

Menigheden i Zarahemla bliver renset og sat i orden – Alma drager til Gideon for at prædike. Omkring 83 f.Kr.

Almas ord, som han fremførte for folket i Gideon ifølge hans egen optegnelse.

Omfatter kapitel 7.

Kapitel 7

Kristus skal blive født af Maria – Han vil løse dødens bånd og bære sit folks synder – De, der omvender sig, bliver døbt og holder befalingerne, skal få evigt liv – Tilsølethed kan ikke arve Guds rige – Der kræves ydmyghed, tro, håb og næstekærlighed. Omkring 83 f.Kr.

Kapitel 8

Alma prædiker og døber i Melek – Han bliver afvist i Ammoniha og drager bort – En engel befaler ham at vende tilbage og råbe omvendelse til folket – Han bliver modtaget af Amulek, og de to prædiker i Ammoniha. Omkring 82 f.Kr.

Almas ord og også Amuleks ord, som blev kundgjort for det folk, der var i Ammonihas land. De bliver også kastet i fængsel og udfriet ved Guds mirakuløse magt, som var i dem, ifølge Almas optegnelse.

Omfatter kapitlerne 9 til og med 14.

Kapitel 9

Alma befaler folket i Ammoniha at omvende sig – Herren vil være barmhjertig mod lamanitterne i de sidste dage – Hvis nefitterne forsager lyset, skal de blive udryddet af lamanitterne – Guds Søn kommer snart – Han vil forløse dem, der omvender sig, bliver døbt og har tro på hans navn. Omkring 82 f.Kr.

Kapitel 10

Lehi nedstammede fra Manasse – Amulek fortæller om englens befaling om, at han skulle drage omsorg for Alma – De retfærdiges bønner bevirker, at folket bliver skånet – Uretfærdige advokater og dommere lægger grundvolden til folkets udryddelse. Omkring 82 f.Kr.

Kapitel 11

Det nefitiske møntsystem bliver forklaret – Amulek strides med Ze’ezrom – Kristus frelser ikke mennesker i deres synder – Kun de, der arver Himmeriget, bliver frelst – Alle mennesker opstår til udødelighed – Der findes ingen død efter opstandelsen. Omkring 82 f.Kr.

Kapitel 12

Alma strides med Ze’ezrom – Guds hemmeligheder kan kun gives til de trofaste – Menneskene bliver dømt efter deres tanker, tro, ord og gerninger – De ugudelige skal lide en åndelig død – Dette jordeliv er en prøvetilstand – Forløsningsplanen tilvejebringer opstandelsen og ved tro forladelse for synder – Den, der har omvendt sig, har krav på barmhjertighed ved den enbårne Søn. Omkring 82 f.Kr.

Kapitel 13

Mænd kaldes til højpræster på grund af deres store tro og gode gerninger – De skal undervise i befalingerne – Ved retfærdighed bliver de helliggjort og går ind til Herrens hvile – Melkisedek var en af disse – Engle kundgør glædelige tidender over hele landet – De åbenbarer Kristi virkelige komme. Omkring 82 f.Kr.

Kapitel 14

Alma og Amulek bliver fængslet og slået – De troende og deres skrifter bliver brændt ved ild – Disse martyrer bliver modtaget af Herren i herlighed – Fængslets mure bliver brudt i stykker og falder sammen – Alma og Amulek bliver udfriet, og deres forfølgere bliver slået ihjel. Omkring 82–81 f.Kr.

Kapitel 15

Alma og Amulek drager til Sidom og opretter en menighed – Alma helbreder Ze’ezrom, som slutter sig til kirken – Mange bliver døbt, og kirken har fremgang – Alma og Amulek drager til Zarahemla. Omkring 81 f.Kr.

Kapitel 16

Lamanitterne udrydder folket i Ammoniha – Zoram leder nefitterne til sejr over lamanitterne – Alma og Amulek og mange andre prædiker ordet – De underviser i, at Kristus vil vise sig for nefitterne efter sin opstandelse. Omkring 81–77 f.Kr.

En beretning om Mosijas sønner, som frasagde sig deres ret til riget for Guds ords skyld og drog op til Nefis land for at prædike for lamanitterne; deres lidelser og udfrielse – ifølge Almas optegnelse.

Omfatter kapitlerne 17 til og med 27.

Kapitel 17

Mosijas sønner har profetiens og åbenbarelsens ånd – De drager hver sin vej for at kundgøre ordet for lamanitterne – Ammon drager til Ismaels land og bliver kong Lamonis tjener – Ammon redder kongens flokke og slår hans fjender ved Sebus’ vand. Vers 1–3 omkring 77 f.Kr., vers 4 omkring 91–77 f.Kr. og vers 5–39 omkring 91 f.Kr.

Kapitel 18

Kong Lamoni antager, at Ammon er den Store Ånd – Ammon lærer kongen om skabelsen, om Guds måde at handle med menneskene på og om den forløsning, der sker ved Kristus – Lamoni tror og falder til jorden, som om han er død. Omkring 90 f.Kr.

Kapitel 19

Lamoni modtager det evigtvarende livs lys og ser Forløseren – Hans husstand falder i henrykkelse, og mange ser engle – Ammon bliver bevaret på mirakuløs vis – Han døber mange og opretter en kirke blandt dem. Omkring 90 f.Kr.

Kapitel 20

Herren sender Ammon til Middoni for at udfri sine fængslede brødre – Ammon og Lamoni møder Lamonis far, som er konge over hele landet – Ammon overtaler den gamle konge til at godkende, at hans brødre bliver frigivet. Omkring 90 f.Kr.

En beretning om Arons og Mulokis og deres brødres forkyndelse for lamanitterne.

Omfatter kapitlerne 21 til og med 26.

Kapitel 21

Aron lærer amalekitterne om Kristus og hans forsoning – Aron og hans brødre bliver fængslet i Middoni – Efter deres udfrielse underviser de i synagogerne og omvender mange – Lamoni skænker folket i Ismaels land religionsfrihed. Omkring 90–77 f.Kr.

Kapitel 22

Aron lærer Lamonis far om skabelsen, Adams fald og planen for forløsning ved Kristus – Kongen og hele hans husstand bliver omvendt – Opdelingen af landet mellem nefitter og lamanitter bliver forklaret. Omkring 90–77 f.Kr.

Kapitel 23

Religionsfrihed bliver forkyndt – Lamanitterne i syv lande og byer bliver omvendt – De kalder sig anti-nefi-lehier og bliver frigjort fra forbandelsen – Amalekitterne og amulonitterne forkaster sandheden. Omkring 90–77 f.Kr.

Kapitel 24

Lamanitterne går imod Guds folk – Anti-nefi-lehierne fryder sig i Kristus og bliver besøgt af engle – De vælger at lide døden i stedet for at forsvare sig – Flere lamanitter bliver omvendt. Omkring 90–77 f.Kr.

Kapitel 25

De lamanitiske angreb breder sig – Efterkommerne af Noas præster omkommer, sådan som Abinadi profeterede – Mange lamanitter bliver omvendt og slutter sig til folket Anti-Nefi-Lehi – De tror på Kristus og holder Moseloven. Omkring 90–77 f.Kr.

Kapitel 26

Ammon fryder sig i Herren – De trofaste bliver styrket af Herren og får kundskab – Ved tro kan menneskene føre tusinder af sjæle til omvendelse – Gud har al magt og forstår alt. Omkring 90–77 f.Kr.

Kapitel 27

Herren befaler Ammon at føre folket Anti-Nefi-Lehi i sikkerhed – Glæden over at møde Alma dræner Ammon for styrke – Nefitterne giver anti-nefi-lehierne Jershons land – De kaldes Ammons folk. Omkring 90–77 f.Kr.

Kapitel 28

Lamanitterne bliver slået i et kolossalt slag – Ti tusinder bliver slået ihjel – De ugudelige bliver overgivet til en tilstand af uendelig jammer, de retfærdige opnår en aldrig ophørende lykke. Omkring 77–76 f.Kr.

Kapitel 29

Alma ønsker at råbe omvendelse med en engels ivrighed – Herren giver alle folkeslag lærere – Alma fryder sig ved Herrens værk og over Ammons og hans brødres medgang. Omkring 76 f.Kr.

Kapitel 30

Korihor, antikristen, latterliggør Kristus, forsoningen og profetiens ånd – Han forkynder, at der ingen Gud, intet fald for mennesket, ingen straf for synd og ingen Kristus er – Alma vidner om, at Kristus skal komme, og at alt viser, at der er en Gud – Korihor kræver et tegn og bliver slået med stumhed – Djævelen havde vist sig for Korihor som en engel og lært ham, hvad han skulle sige – Korihor bliver trådt ned og dør. Omkring 76–74 f.Kr.

Kapitel 31

Alma leder en mission, der skal vinde de frafaldne zoramitter tilbage – Zoramitterne forkaster Kristus, tror på en falsk forestilling om udvælgelse og tilbeder med faste bønner – Missionærerne bliver fyldt af den hellige Ånd – Deres trængsler bliver opslugt i glæden over Kristus. Omkring 74 f.Kr.

Kapitel 32

Alma underviser de fattige, hvis trængsler havde ydmyget dem – Tro er et håb om det, der ikke ses, men som er sandt – Alma vidner om, at engle betjener mænd, kvinder og børn – Alma sammenligner ordet med et frø – Det skal sås og passes – Så vokser det og bliver til et træ, hvorfra man kan plukke den frugt, som er evigt liv. Omkring 74 f.Kr.

Kapitel 33

Zenos forkyndte, at mennesker skal bede og tilbede hvor som helst, og at straffedomme bliver bortvendt på grund af Sønnen – Zenok forkyndte, at barmhjertighed bliver skænket på grund af Sønnen – Moses havde i ørkenen rejst et sindbillede på Guds Søn. Omkring 74 f.Kr.

Kapitel 34

Amulek vidner om, at ordet til frelse er i Kristus – Medmindre der bliver foretaget en forsoning, fortabes hele menneskeslægten – Hele Moseloven peger hen imod ofringen af Guds Søn – Den evige forløsningsplan bygger på tro og omvendelse – Bed om timelige og åndelige velsignelser – Dette liv er tiden, hvor menneskene skal berede sig til at møde Gud – Udarbejd din frelse med frygt for Gud. Omkring 74 f.Kr.

Kapitel 35

Forkyndelsen af ordet ødelægger zoramitternes beskæftigelse – De udviser de omvendte, der derefter slutter sig til Ammons folk i Jershon – Alma sørger over folkets ugudelighed. Omkring 74 f.Kr.

Almas befalinger til sin søn Helaman.

Omfatter kapitlerne 36 og 37.

Kapitel 36

Alma vidner for Helaman om, hvordan han blev omvendt efter at have set en engel – Han led en fordømt sjæls smerter, han påkaldte Jesu navn og blev så født af Gud – Hans sjæl blev fyldt af sød glæde – Han så skarer af engle prise Gud – Mange omvendte har smagt og set det, som han har smagt og set. Omkring 74 f.Kr.

Kapitel 37

Bronzepladerne og andre skrifter er blevet bevaret for at føre sjæle til frelse – Jereditterne blev udryddet på grund af deres ugudelighed – Deres hemmelige eder og pagter må holdes fra folket – Rådfør dig med Herren i alle dine gerninger – Ligesom Liahona ledte nefitterne, leder Kristi ord menneskene til evigt liv. Omkring 74 f.Kr.

Almas befalinger til sin søn Shiblon.

Omfatter kapitel 38.

Kapitel 38

Shiblon blev forfulgt på grund af retfærdigheden – Frelse er i Kristus, som er verdens liv og lys – Tøjl alle dine lidenskaber. Omkring 74 f.Kr.

Almas befalinger til sin søn Corianton.

Omfatter kapitlerne 39 til og med 42.

Kapitel 39

Seksuel synd er en vederstyggelighed – Coriantons synder afholdt zoramitterne fra at tage imod ordet – Kristi forløsning har tilbagevirkende kraft og frelser de trofaste, som levede forud for den. Omkring 74 f.Kr.

Kapitel 40

Kristus tilvejebringer alle menneskers opstandelse – De retfærdige døde går til paradiset, og de ugudelige til det yderste mørke for at afvente dagen for deres opstandelse – Alt bliver bragt tilbage til sin rette og fuldkomne skikkelse i opstandelsen. Omkring 74 f.Kr.

Kapitel 41

I opstandelsen træder mennesket ind i en tilstand af uendelig lykke eller uendelig elendighed – Ugudelighed har aldrig været lykke – Kødelige mennesker er uden Gud i verden – Enhver får ved genoprettelsen de samme særpræg og egenskaber igen, som de tilegnede sig i jordelivet. Omkring 74 f.Kr.

Kapitel 42

Jordelivet er en prøvetid, der giver mennesket mulighed for at omvende sig og tjene Gud – Faldet medførte timelig og åndelig død for hele menneskeslægten – Forløsningen kommer ved omvendelse – Gud selv soner for verdens synder – Barmhjertighed er for dem, der omvender sig – Alle andre er underkastet Guds retfærdighed – Barmhjertighed kommer på grund af forsoningen – Kun de virkelig angrende bliver frelst. Omkring 74 f.Kr.

Kapitel 43

Alma og hans sønner prædiker ordet – Zoramitterne og andre, der har skilt sig ud fra nefitterne, bliver lamanitter – Lamanitterne går i krig mod nefitterne – Moroni bevæbner nefitterne med forsvarsvåben – Herren åbenbarer for Alma lamanitternes strategi – Nefitterne forsvarer deres hjem, friheder, familier og religion – Moronis og Lehis hære omringer lamanitterne. Omkring 74 f.Kr.

Kapitel 44

Moroni befaler lamanitterne at slutte en fredspagt eller at blive udryddet – Zerahemna afviser tilbuddet, og slaget genoptages – Moronis hære slår lamanitterne. Omkring 74–73 f.Kr.

Beretningen om Nefis folk og deres krige og kiv i Helamans dage ifølge Helamans optegnelse, som han førte i sine dage.

Omfatter kapitlerne 45 til og med 62.

Kapitel 45

Helaman tror Almas ord – Alma profeterer nefitternes udryddelse – Han velsigner og forbander landet – Alma kan være blevet taget op af Ånden, ligesom Moses – Kiven tager til i kirken. Omkring 73 f.Kr.

Kapitel 46

Amalikija konspirerer for at blive konge – Moroni rejser frihedserklæringen – Han samler folket til forsvar for deres religion – Sande troende kaldes kristne – En rest af Josef vil blive bevaret – Amalikija og de, der har skilt sig ud, flygter til Nefis land – De, der ikke vil støtte frihedens sag, bliver sendt i døden. Omkring 73–72 f.Kr.

Kapitel 47

Amalikija anvender forræderi, mord og intriger til at blive lamanitternes konge – De nefitter, der har skilt sig ud, er mere ugudelige og grusomme end lamanitterne. Omkring 72 f.Kr.

Kapitel 48

Amalikija opildner lamanitterne imod nefitterne – Moroni forbereder sit folk til at forsvare de kristnes sag – Han fryder sig ved frihed og er en af Guds mægtige mand. Omkring 72 f.Kr.

Kapitel 49

De invaderende lamanitter er ikke i stand til indtage de befæstede byer Ammoniha og Noa – Amalikija forbander Gud og sværger at drikke Moronis blod – Helaman og hans brødre fortsætter med at styrke kirken. Omkring 72 f.Kr.

Kapitel 50

Moroni befæster nefitternes lande – De bygger mange nye byer – Krige og ødelæggelse rammer nefitterne i deres ugudeligheds og vederstyggeligheds dage – Morianton og de, der har skilt sig ud, bliver overvundet af Teankum – Nefiha dør, og hans søn Pahoran udfylder dommersædet. Omkring 72–67 f.Kr.

Kapitel 51

Kongemændene forsøger at ændre loven og indsætte en konge – Pahoran og frimændene bliver støttet af folkets røst – Moroni tvinger kongemændene til at forsvare deres land eller blive sendt i døden – Amalikija og lamanitterne indtager mange befæstede byer – Teankum slår den lamanitiske invasion tilbage og slår Amalikija ihjel i hans telt. Omkring 67–66 f.Kr.

Kapitel 52

Ammoron efterfølger Amalikija som lamanitternes konge – Moroni, Teankum og Lehi leder nefitterne i en sejrrig krig mod lamanitterne – Byen Mulek bliver generobret og zoramitten Jakob bliver slået ihjel. Omkring 66–64 f.Kr.

Kapitel 53

De lamanitiske fanger bliver brugt til at befæste byen Overflod – Kiv blandt nefitterne medfører lamanitiske sejre – Helaman tager kommandoen over de to tusinde unge krigere fra Ammons folk. Omkring 64–63 f.Kr.

Kapitel 54

Ammoron og Moroni forhandler om udveksling af fanger – Moroni kræver, at lamanitterne trækker sig tilbage og standser deres morderiske angreb – Ammoron kræver, at nefitterne nedlægger deres våben og underkaster sig lamanitterne. Omkring 63 f.Kr.

Kapitel 55

Moroni nægter at udveksle fanger – De lamanitiske vagter bliver lokket til at beruse sig, og de nefitiske fanger bliver befriet – byen Gid bliver indtaget uden blodsudgydelse. Omkring 63–62 f.Kr.

Kapitel 56

Helaman sender et brev til Moroni, hvori han beretter om tilstanden af krigen med lamanitterne – Antipus og Helaman vinder en stor sejr over lamanitterne – Helamans to tusinde unge krigere kæmper med mirakuløs kraft, og ingen af dem bliver slået ihjel. Vers 1 omkring 62 f.Kr., vers 2–19 omkring 66 f.Kr. og vers 20–57 omkring 65–64 f.Kr.

Kapitel 57

Helaman beretter om indtagelsen af Antipara og om overgivelsen af og senere forsvaret af Cumeni – Hans ammonitiske ynglinge kæmper tappert; alle bliver såret, men ingen bliver slået ihjel – Gid beretter om, hvordan de lamanitiske fanger bliver slået ihjel og flygter. Omkring 63 f.Kr.

Kapitel 58

Helaman, Gid og Teomner indtager byen Manti ved en list – Lamanitterne trækker sig tilbage – Ammons folks sønner bliver bevaret, fordi de står fast i forsvaret af deres frihed og tro. Omkring 63–62 f.Kr.

Kapitel 59

Moroni beder Pahoran om at styrke Helamans styrker – Lamanitterne indtager byen Nefiha – Moroni bliver vred på regeringen. Omkring 62 f.Kr.

Kapitel 60

Moronis klager til Pahoran over regeringens forsømmelse af hærene – Herren tillader, at de retfærdige bliver dræbt – Nefitterne må bruge al deres kraft og alle deres midler på at udfri sig af deres fjender – Moroni truer med at kæmpe mod regeringen, medmindre der bliver sendt hjælp til hans hære. Omkring 62 f.Kr.

Kapitel 61

Pahoran fortæller Moroni om opstand og oprør mod regeringen – Kongemændene indtager Zarahemla og står i forbund med lamanitterne – Pahoran beder om militær hjælp mod oprørerne. Omkring 62 f.Kr.

Kapitel 62

Moroni kommer Pahoran til hjælp i Gideons land – De kongemænd, der nægter at forsvare deres land, bliver sendt i døden – Pahoran og Moroni genindtager Nefiha – Mange lamanitter slutter sig til Ammons folk – Teankum slår Ammoron ihjel og bliver derefter selv slået ihjel – Lamanitterne bliver drevet ud af landet, og der bliver stiftet fred – Helaman vender tilbage til tjenestegerningen og opbygger kirken. Omkring 62–57 f.Kr.

Kapitel 63

Shiblon og senere Helaman overtager de hellige optegnelser – Mange nefitter rejser til landet mod nord – Hagot bygger skibe, som sejler ud på havet mod vest – Moroniha besejrer lamanitterne i kamp. Omkring 56–52 f.Kr.