Alma Poja Alma raamat

Alma 

Aruanne Almalt, kes oli Alma poeg, Nefi rahva esimene ja ülem kohtunik ja ka Kiriku ülempreester. Aruanne kohtunike valitsemisest ja sõdadest ning tülidest rahva hulgas. Ja samuti aruanne nefilaste ja laamanlaste vahelisest sõjast vastavalt Alma, esimese ja ülema kohtuniku ülestähendusele.
1. peatükk

Nehor õpetab valeõpetusi, rajab kiriku, paneb aluse preestripettusele ja surmab Giideoni. Nehor hukatakse tema kuritegude pärast. Preestripettus ja tagakiusamised levivad rahva seas. Preestrid peavad end ise ülal, rahvas hoolitseb vaeste eest ja Kirikut saadab edu. Ligikaudu 91–88 eKr.

2. peatükk

Amlisi püüdleb kuningaks ja rahvas hääletab ta maha. Tema järgijad asetavad ta kuningaks. Amlisilased sõdivad nefilastega ja nad saavad lüüa. Laamanlased ja amlisilased ühendavad oma jõud ja nad võidetakse. Alma surmab Amlisi. Ligikaudu 87 eKr.

3. peatükk

Amlisilased olid märgistanud end vastavalt prohvetlikule sõnale. Laamanlasi neeti nende vastuhaku pärast. Inimesed toovad endile ise oma needused. Nefilased võidavad veel ühe laamanlaste sõjaväe. Ligikaudu 87–86 eKr.

4. peatükk

Alma ristib tuhandeid usulepöördunuid. Süüteod tulevad kirikusse ja kiriku edu takistatakse. Nefiiha määratakse ülemkohtunikuks. Alma pühendub ülempreestrina teenimistööle. Ligikaudu 86–83 eKr.

Sõnad, mida Alma, ülempreester Jumala püha korra järgi, rääkis rahvale nende linnades ja külades üle kogu maa.

Hõlmab 5. peatüki.

5. peatükk

Et saada osa päästest, peavad inimesed parandama meelt ja pidama kinni käskudest, olema uuesti sündinud, puhastama oma rõivad Kristuse vere kaudu, olema alandlikud ja vabastama end uhkusest ja kadedusest ning tegema õigemeelsuse tegusid. Hea Karjane kutsub oma rahvast. Need, kes teevad halba, on kuradi lapsed. Alma tunnistab oma õpetuse õigsusest ja käsib inimestel meelt parandada. Õigemeelsete nimed kirjutatakse eluraamatusse. Ligikaudu 83 eKr.

6. peatükk

Sarahemla kirik puhastatakse ja seatakse korda. Alma läheb Giideonisse jutlustama. Ligikaudu 83 eKr.

Alma sõnad, mis ta rääkis rahvale Giideonis, vastavalt tema enda ülestähendusele.

Hõlmab 7. peatüki.

7. peatükk

Kristus sünnib Maarjast. Ta päästab lahti surma köidikud ja kannab oma rahva patud. Need, kes parandavad meelt, saavad ristitud ja peavad kinni käskudest, saavad igavese elu. Roojasus ei või pärida Jumala kuningriiki. Nõutavad on alandlikkus, usk, lootus ja ligimesearmastus. Ligikaudu 83 eKr.

8. peatükk

Alma jutlustab ja ristib Melekis. Ta hüljatakse Ammoniihas ja ta lahkub. Ingel käsib tal tagasi pöörduda ja hüüda rahvale meeleparandust. Amulek võtab ta vastu ja nad jutlustavad kahekesi Ammoniihas. Ligikaudu 82 eKr.

Alma sõnad ja samuti Amuleki sõnad, mis kuulutati rahvale, kes olid Ammoniiha maal. Ja samuti nad heidetakse vanglasse ja vabastatakse Jumala imelise väe läbi, mis oli nendes, vastavalt Alma ülestähendusele.

Hõlmab peatükid 9–14 (kaasa arvatud).

9. peatükk

Alma käsib Ammoniiha rahval meelt parandada. Issand on halastav laamanlaste vastu viimsetel päevadel. Kui nefilased hülgavad valguse, siis laamanlased hävitavad nad. Jumala Poeg tuleb varsti. Ta lunastab need, kes parandavad meelt, saavad ristitud ja kellel on usku tema nimesse. Ligikaudu 82 eKr.

10. peatükk

Lehhi on Manasse järglane. Amulek jutustab inglilt saadud käsust hoolitseda Alma eest. Rahvale heidetakse armu õigemeelsete inimeste palvete tõttu. Ebaõiglased seadusetundjad ja kohtunikud rajavad aluse rahva hävitamisele. Ligikaudu 82 eKr.

11. peatükk

Esitatakse nefilaste rahasüsteem. Amulek väitleb Seesromiga. Kristus ei päästa inimesi nende pattudes. Ainult need, kes pärivad taevariigi, päästetakse. Kõik inimesed tõusevad surematusse. Pärast ülestõusmist pole surma. Ligikaudu 82 eKr.

12. peatükk

Alma väitleb Seesromiga. Jumala saladusi võib usaldada ainult ustavatele. Inimeste üle mõistetakse kohut nende mõtete, uskumuste, sõnade ja tegude põhjal. Pahelised kannatavad vaimset surma. See surelik elu on prooviseisund. Lunastusplaan teeb teoks ülestõusmise ja usu läbi pattude andekssaamise. Meeltparandanud võivad nõuda halastust Ainusündinud Poja kaudu. Ligikaudu 82 eKr.

13. peatükk

Mehed kutsutakse ülempreestriteks tänu nende äärmiselt suurele usule ja headele tegudele. Neil tuleb õpetada käske. Õigemeelsuse tõttu nad pühitsetakse ja nad pääsevad Issanda rahusse. Melkisedek oli üks nendest. Inglid kuulutavad häid teateid üle kogu maa. Nad ilmutavad Kristuse tegeliku tuleku. Ligikaudu 82 eKr.

14. peatükk

Alma ja Amulek pannakse vangi ja neid lüüakse. Usklikud ja nende pühakirjad põletatakse tules. Issand võtab need märtrid hiilguses vastu. Vanglamüürid lõhestatakse ja need langevad. Alma ja Amulek päästetakse ja nende tagakiusajad tapetakse. Ligikaudu 82–81 eKr.

15. peatükk

Alma ja Amulek lähevad Sidomisse ja rajavad kiriku. Alma tervendab Seesromi, kes ühineb Kirikuga. Paljud ristitakse ja Kirikut saadab edu. Alma ja Amulek lähevad Sarahemlasse. Ligikaudu 81 eKr.

16. peatükk

Laamanlased hävitavad Ammoniiha rahva. Soram juhib nefilased võidule laamanlaste üle. Alma ja Amulek ja paljud teised jutlustavad sõna. Nad õpetavad, et pärast oma ülestõusmist ilmub Kristus nefilastele. Ligikaudu 81–77 eKr.

Aruanne Moosia poegadest, kes loobusid oma õigustest kuningriigile Jumala sõna pärast ja läksid Nefi maale, et jutlustada laamanlastele; nende kannatused ja vabastamine – vastavalt Alma ülestähendustele.

Hõlmab peatükid 17–27 (kaasa arvatud).

17. peatükk

Moosia poegadel on prohvetliku kuulutamise ja ilmutuse vaim. Nad lähevad erinevat teed, et kuulutada sõna laamanlastele. Ammon läheb Ismaeli maale ja hakkab kuningas Lamooni teenijaks. Ammon päästab kuninga karjad ja tapab tema vaenlased Seebuse vete juures. Salmid 1–3, ligikaudu 77 eKr; salm 4, ligikaudu 91–77 eKr; ja salmid 5–39, ligikaudu 91 eKr.

18. peatükk

Kuningas Lamooni arvab, et Ammon on Suur Vaim. Ammon õpetab kuningale loomisest, Jumala läbikäimistest inimestega ja lunastusest, mis tuleb Kristuse kaudu. Lamooni usub ja langeb maha nagu surnu. Ligikaudu 90 eKr.

19. peatükk

Lamooni võtab vastu igavikulise elu valguse ja näeb Lunastajat. Tema kodakond langeb unetardumusse ja mitmed näevad ingleid. Ammonit hoitakse imepäraselt. Ta ristib paljusid ja rajab nende seas kiriku. Ligikaudu 90 eKr.

20. peatükk

Issand saadab Ammoni Midoonisse oma vangipandud vendi vabastama. Ammon ja Lamooni kohtavad Lamooni isa, kes on kuningas üle kogu maa. Ammon sunnib vana kuningat heaks kiitma tema vendade vabastamist. Ligikaudu 90 eKr.

Aruanne Aaroni ja Muloki ning nende vendade jutlustamisest laamanlaste keskel.

Hõlmab peatükid 21–26 (kaasa arvatud).

21. peatükk

Aaron õpetab amalekkidele Kristusest ja tema lepitusest. Aaron ja tema vennad pannakse Midoonis vangi. Pärast nende vabastamist õpetavad nad palvemajades ja pööravad paljusid usule. Lamooni annab Ismaeli maal rahvale usuvabaduse. Ligikaudu 90–77 eKr.

22. peatükk

Aaron õpetab Lamooni isale loomisest, Aadama langemisest ja Kristuse lunastusplaanist. Kuningas ja kogu tema kodakond pööratakse usule. Selgitatakse maade jagamist nefilaste ja laamanlaste vahel. Ligikaudu 90–77 eKr.

23. peatükk

Kuulutatakse välja usuvabadus. Laamanlased kokku seitsmel maal ja linnas pööratakse usule. Nad kutsuvad end anti-nefi-lehhilasteks ja nad vabastatakse needusest. Amalekid ja amulonlased hülgavad tõe. Ligikaudu 90–77 eKr.

24. peatükk

Laamanlased lähevad Jumala rahva vastu. Anti-nefi-lehhilased rõõmustavad Kristuse üle ja inglid külastavad neid. Nad eelistavad pigem surra kui end kaitsta. Üha enam laamanlasi pööratakse usule. Ligikaudu 90–77 eKr.

25. peatükk

Laamanlaste kallaletungid muutuvad ulatuslikumaks. Noa preestrite seeme hukkub, nagu Abinadi prohvetlikult kuulutas. Paljud laamanlased pööratakse usule ja nad ühinevad anti-nefi-lehhi rahvaga. Nad usuvad Kristusesse ja peavad kinni Moosese seadusest. Ligikaudu 90–77 eKr.

26. peatükk

Ammon rõõmutseb Issanda üle. Issand teeb usklikud tugevamaks ja neile antakse teadmisi. Usu läbi võivad inimesed tuua tuhandeid hingi meeleparandusele. Jumalal on kõik vägi ja ta mõistab kõiki asju. Ligikaudu 90–77 eKr.

27. peatükk

Issand käsib Ammonil juhtida anti-nefi-lehhi rahva kaitse alla. Kohates Almat, kurnab Ammoni rõõm tema jõu. Nefilased annavad anti-nefi-lehhilastele Jersoni maa. Neid hakatakse kutsuma Ammoni rahvaks. Ligikaudu 90–77 eKr.

28. peatükk

Laamanlased saavad lüüa kohutavas lahingus. Kümned tuhanded tapetakse. Pahelised antakse üle lõputu häda seisundisse, õigemeelsed saavutavad lõpmatu õnne. Ligikaudu 77–76 eKr.

29. peatükk

Alma soovib hüüda meeleparandust inglile omase innukusega. Issand annab õpetajaid kõikidele rahvastele. Alma rõõmutseb Issanda töö ja Ammoni ja tema vendade edu üle. Ligikaudu 76 eKr.

30. peatükk

Kristusevastane Korihor naeruvääristab Kristust, lepitust ja prohvetliku kuulutamise vaimu. Ta õpetab, et ei ole olemas ei Jumalat, ei inimese langemist, ei karistust patu eest ega Kristust. Alma tunnistab, et Kristus tuleb, ja kõik asjad näitavad, et Jumal on olemas. Korihor nõuab tunnustähte ja ta lüüakse tummaks. Kurat oli ilmunud Korihorile inglina ja õpetanud temale, mida öelda. Korihor tallatakse maha ja ta sureb. Ligikaudu 76–74 eKr.

31. peatükk

Alma juhib misjonitööd, et võita tagasi usust taganenud soramlased. Soramlased eitavad Kristust, on äravalituks osutumise osas valearvamusel ja kummardavad Jumalat kindlakujuliste palvetega. Misjonärid täidetakse Püha Vaimuga. Nende kannatused neelab rõõm Kristuses. Ligikaudu 74 eKr.

32. peatükk

Alma õpetab vaeseid, kelle kannatused on neid alandanud. Usk on lootus sellesse, mida ei nähta, kuid mis on tõsi. Alma tunnistab, et inglid teenivad mehi, naisi ja lapsi. Alma võrdleb sõna seemnega. See tuleb külvata ja selle eest tuleb hoolitseda. Siis kasvab sellest puu, millelt korjatakse igavese elu vilja. Ligikaudu 74 eKr.

33. peatükk

Seenos õpetas, et inimesed peaksid paluma ja kummardama Jumalat kõikides kohtades ja et kohtuotsused pööratakse ära Poja pärast. Seenok õpetas, et halastust antakse Poja pärast. Mooses oli tõstnud kõnnumaal üles Jumala Poja võrdkuju. Ligikaudu 74 eKr.

34. peatükk

Amulek tunnistab, et sõna on Kristuses päästeks. Kui lepitust ei tehta, peab kogu inimkond hukkuma. Kogu Moosese seadus osutab Jumala Poja ohverdusele. Igavene lunastusplaan on rajatud usule ja meeleparandusele. Paluge ajalikke ja vaimseid õnnistusi. See elu on inimestel aeg ette valmistuda, et kohata Jumalat. Teenige välja oma pääste kartusega Jumala ees. Ligikaudu 74 eKr.

35. peatükk

Sõna jutlustamine hävitab soramlaste pettuse – Nad heidavad välja usulepöördunud, kes ühinevad siis Jersonis Ammoni rahvaga – Alma kurvastab rahva pahelisuse pärast. Ligikaudu 74 eKr.

Alma käsud oma pojale Heelamanile.

Hõlmab peatükid 36 ja 37.

36. peatükk

Alma tunnistab Heelamanile oma usulepöördumisest pärast ingli nägemist – Ta kannatas neetud hinge valu; ta hüüdis Jeesuse nime ja sündis seejärel Jumalast – Sulnis rõõm täitis tema hinge – Ta nägi inglite hulkasid kiitmas Jumalat – Paljud usulepöördunud on maitsnud ja näinud, nagu tema on maitsnud ja näinud. Ligikaudu 74 eKr.

37. peatükk

Vaskplaate ja teisi pühakirju hoitakse, et tuua hingi päästele – Jeredlased hävitati nende pahelisuse pärast – Nende salajased vanded ja lepingud tuleb rahva eest varjul hoida – Kõikides oma toimetustes pea nõu Issandaga – Nagu Liahoona juhtis nefilasi, nii juhib Kristuse sõna inimesi igavesse ellu. Ligikaudu 74 eKr.

Alma käsud oma pojale Siblonile.

Hõlmab 38. peatüki.

38. peatükk

Siblonit kiusati taga õigemeelsuse pärast – Pääste on Kristuses, kes on maailma elu ja valgus – Ohjelda kõiki oma kirgi. Ligikaudu 74 eKr.

Alma käsud oma pojale Koriantonile.

Hõlmab peatükid 39–42 (kaasa arvatud).

39. peatükk

Seksuaalne patt on jäledus – Koriantoni patud hoidsid soramlasi sõna vastu võtmast – Kristuse lunastus ulatub tagasi nende usklike päästmisele, kes elasid enne seda. Ligikaudu 74 eKr.

40. peatükk

Kristus teeb teoks kõikide inimeste ülestõusmise – Õigemeelsed surnud lähevad paradiisi ja pahelised kõige äärmisemasse pimedusse, et oodata oma ülestõusmise päeva – Kõik taastatakse ülestõusmisel nende õigel ja täiuslikul kujul. Ligikaudu 74 eKr.

41. peatükk

Ülestõusmisel tulevad inimesed esile lõputu õnne või lõputu õnnetuse seisundisse – Pahelisus ei ole kunagi olnud õnn – Lihalikud inimesed on maailmas ilma Jumalata – Iga inimene saab taastamisel taas surelikkuses omandatud iseloomujooned ja omadused. Ligikaudu 74 eKr.

42. peatükk

Surelikkus on prooviaeg, et võimaldada inimesel parandada meelt ja teenida Jumalat – Langemine tõi ajaliku ja vaimse surma kogu inimkonnale – Lunastus tuleb läbi meeleparanduse – Jumal ise lepitab maailma patud – Halastus on nende jaoks, kes meelt parandavad – Kõik teised alluvad Jumala õiglusele – Halastus tuleb lepituse pärast – Päästetakse vaid tõelised patukahetsejad. Ligikaudu 74 eKr.

43. peatükk

Alma ja tema pojad jutlustavad sõna – Soramlased ja teised nefilastest teisitimõtlejad saavad laamanlasteks – Laamanlased lähevad nefilaste vastu sõtta – Moroni varustab nefilased kaitserüüga – Issand ilmutab Almale laamanlaste strateegia – Nefilased kaitsevad oma kodusid, vabadusi, perekondi ja usundit – Moroni ja Lehhi sõjaväed piiravad laamanlased ümber. Ligikaudu 74 eKr.

44. peatükk

Moroni käsib laamanlastel teha rahuleping või muidu nad hävitatakse – Serahemna lükkab ettepaneku tagasi ja lahing jätkub – Moroni sõjavägi võidab laamanlasi. Ligikaudu 74–73 eKr.

Aruanne Nefi rahvast ja nende sõdadest ja lahkhelidest Heelamani päevil vastavalt Heelamani ülestähendustele, mida ta kirjutas oma päevil.

Hõlmab peatükid 45–62 (kaasa arvatud).

45. peatükk

Heelaman usub Alma sõnu – Alma kuulutab prohvetlikult nefilaste hävitamisest – Ta õnnistab ja neab maad – Vaim võis Alma üles võtta otsekui Moosese – Lahkhelid Kirikus kasvavad. Ligikaudu 73 eKr.

46. peatükk

Amalikia teeb salasepitsusi, et saada kuningaks – Moroni püstitab vabaduse tähise – Ta kogub rahva oma usundit kaitsma – Tõelisi usklikke kutsutakse kristlasteks – Joosepi jääki hoitakse – Amalikia ja teisitimõtlejad põgenevad Nefi maale – Need, kes ei taha toetada vabaduse aadet, surmatakse. Ligikaudu 73–72 eKr.

47. peatükk

Amalikia kasutab reetlikkust, mõrvu ja salasepitsust, et saada laamanlaste kuningaks – Nefilastest teisitimõtlejad on pahelisemad ja metsikumad kui laamanlased. Ligikaudu 72 eKr.

48. peatükk

Amalikia kihutab laamanlasi üles nefilaste vastu – Moroni valmistab oma rahvast ette kristlaste aadet kaitsma – Ta rõõmustab vabaduse üle ja on vägev Jumala mees. Ligikaudu 72 eKr.

49. peatükk

Sissetungivad laamanlased ei suuda enda kätte võtta kindlustatud Ammoniiha ja Noa linna – Amalikia neab Jumalat ja vannub, et joob Moroni verd – Heelaman ja tema vennad jätkavad Kiriku tugevdamist. Ligikaudu 72 eKr.

50. peatükk

Moroni kindlustab nefilaste maad – Nad ehitavad palju uusi linnu – Sõjad ja hävitused saavad nefilaste osaks nende pahelisuse ja jäleduste päevadel – Teankum võidab Moriantonit ja tema teisitimõtlejaid – Nefiiha sureb ja tema poeg Pahoran asub kohtujärjele. Ligikaudu 72–67 eKr.

51. peatükk

Kuningamehed püüavad seadust muuta ja kuningat troonile seada – Rahva hääl toetab Pahorani ja vabadusemehi – Moroni sunnib kuningamehi kas kaitsma oma riiki või surema – Amalikia ja laamanlased vallutavad mitmed kindlustatud linnad – Teankum tõrjub laamanlaste sissetungi tagasi ja surmab Amalikia tema telgis. Ligikaudu 67–66 eKr.

52. peatükk

Ammoron järgneb Amalikiale kui laamanlaste kuningas – Moroni, Teankum ja Lehhi juhivad nefilasi võidukas sõjas laamanlaste vastu – Muleki linn võetakse tagasi ja Jaakob, soramlane, tapetakse. Ligikaudu 66–64 eKr.

53. peatükk

Laamanlastest vange kasutatakse Küllusliku linna kindlustamiseks – Lahkhelid nefilaste seas soodustavad laamanlaste võite – Heelaman võtab Ammoni rahva kahe tuhande noore poja juhtimise enda peale. Ligikaudu 64–63 eKr.

54. peatükk

Ammoron ja Moroni peavad läbirääkimisi vangide vahetamiseks – Moroni nõuab, et laamanlased taganeksid ja lõpetaksid oma mõrvarlikud rünnakud – Ammoron nõuab, et nefilased paneksid maha oma relvad ja saaksid laamanlaste alamateks. Ligikaudu 63 eKr.

55. peatükk

Moroni keeldub vange vahetamast – Laamanlaste valvureid meelitatakse end purju jooma ja nefilastest vangid vabastatakse – Giidi linn võetakse ära ilma verevalamiseta. Ligikaudu 63 eKr.

56. peatükk

Heelaman saadab Moronile kirja, jutustades sõjaolukorrast laamanlastega – Antipus ja Heelaman saavutavad suure võidu laamanlaste üle – Heelamani kaks tuhat noort poega võitlevad imepärasel väel ja mitte kedagi neist ei tapeta. Salm 1, ligikaudu 62 eKr; salmid 2–19, ligikaudu 66 eKr; ja salmid 20–57, ligikaudu 65–64 eKr.

57. peatükk

Heelaman jutustab Antipara vallutamisest ja alistumisest ja hiljem Kumeni kaitsmisest – Tema ammonlastest noorukid võitlevad sangarlikult; kõik saavad haavata, aga mitte keegi ei saa surma – Giid teatab laamanlastest vangide tapmisest ja põgenemisest. Ligikaudu 63 eKr.

58. peatükk

Heelaman, Giid ja Teomner võtavad Manti linna ära sõjakavalusega – Laamanlased taanduvad – Ammoni rahva poegi hoitakse, kui nad püsivad kindlana oma vabaduse ja usu kaitsmisel. Ligikaudu 63–62 eKr.

59. peatükk

Moroni palub Pahoranil tugevdada Heelamani vägesid – Laamanlased võtavad ära Nefiiha linna – Moroni on vihane valitsuse peale. Ligikaudu 62 eKr.

60. peatükk

Moroni kaebab Pahoranile, et valitsus jätab sõjaväed hooletusse – Issand laseb õigemeelsetel saada tapetud – Nefilased peavad kasutama kõiki oma võimeid ja vahendeid, et päästa end vaenlaste käest – Moroni ähvardab valitsuse vastu sõtta tulla, kui tema sõjaväele abi ei anta. Ligikaudu 62 eKr.

61. peatükk

Pahoran jutustab Moronile ülestõusust ja valitsusele vastuhakkamisest – Kuningamehed vallutavad Sarahemla ja on liidus laamanlastega – Pahoran palub sõjaväe abi vastuhakkajate vastu. Ligikaudu 62 eKr.

62. peatükk

Moroni marsib Pahorani aitamiseks Giideoni maale – Kuningamehed, kes keelduvad oma maad kaitsmast, surmatakse – Pahoran ja Moroni vallutavad tagasi Nefiiha – Palju laamanlasi ühineb Ammoni rahvaga – Teankum surmab Ammoroni ja ka ta ise saab surma – Laamanlased aetakse maalt välja ja kehtestatakse rahu – Heelaman läheb tagasi teenimistööle ja ehitab üles Kiriku. Ligikaudu 62–57 eKr.

63. peatükk

Siblon ja hiljem Heelaman saavad endale pühad ülestähendused – Paljud nefilased rändavad põhjapoolsele maale – Haagot ehitab laevu, mis purjetavad läänemerele – Moroniiha võidab laamanlasi lahingus. Ligikaudu 56–52 eKr.