Liv Alma a pitit gason Alma a

Alma 

Istwa Alma, ki te pitit gason Alma, premye a ak jij anchèf sou tèt pèp Nefi a, Epi tou gran prèt alatèt legliz la. Istwa gouvènman jij yo ak lagè ak chirepit nan pami pèp la. Epi tou, yon istwa lagè nan pami Nefit ak Lamanit yo dapre rejis Alma, ki se premye a ak jij anchèf.
Chapit 1

Neyò preche fo doktrin, li tabli yon legliz, entwodui entrigdeprèt epi li touye Jedeon—Yo egzekite Neyò pou krim li yo—Entrigdeprèt ak pèsekisyon gaye nan pami pèp la—Prèt yo sipòte tèt pa yo, pèp la pran swen pòv yo, epi Legliz la pwospere. Anviwon 91–88 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 2

Amlisi bezwen vin wa, epi pèp la te rejte l pa mwayen bilten vòt yo—Patizan l yo te fè l wa yo—Amlisit yo fè lagè avèk Nefit yo e yo pèdi batay la—Lamanit ak amlisit yo mete fòs yo ansanm, epi yo pèdi batay—Alma touye Amlisi. Anviwon 87 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 3

Amlisit yo make kò yo dapre pwofesi ki te pale a—Lamanit yo modi poutèt rebelyon yo—Lèzòm rale malediksyon sou tèt yo poukont pa yo—Nefit yo bat yon lòt lame Lamanit. Anviwon 87–86 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 4

Alma batize plizè milye moun ki te konvèti—Inikite antre nan legliz la, epi pwogrè legliz la ralanti—Yo lonmen Nefiya jij anchèf—Alma, ki se gran prèt, konsakre tèt li nan travay predikasyon an. Anviwon 86–83 ANVAN JEZIKRI.

Pawòl ke Alma, Gran Prèt la, dapre prètriz sen Bondye a te preche pèp la nan vil ak vilaj toupatou nan peyi a.

Tout chapit 5 lan.

Chapit 5

Pou yo kapab sove, lèzòm dwe repanti e respekte kòmandman yo, fòk yo nedenouvo, lave rad yo nan san Kris la, gen imilite e debarase yo anba lògèy ak anvi, e fè zèv lajistis—Bon Bèje a rele pèp li a—Moun sa yo ki fè move zèv, se pitit dyab la yo ye—Alma temwaye konsènan verite doktrin li a e li kòmande lèzòm pou yo repanti—Non moun ki jis yo pral ekri nan liv lavi a. Anviwon 83 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 6

Legliz nan Zarayemla netwaye e li retounen nan lòd—Alma al preche nan Jedeon. Anviwon 83 ANVAN JEZIKRI.

Pawòl Alma te pale pou pèp Jedeon an, dapre istwa pa l.

Tout chapit 7 la.

Chapit 7

Se Mari ki pral fè Kris la—Kris la pral kase kòd lanmò, e li pral pote peche pèp li a—Moun ki repanti, ki batize, e ki respekte kòmandman yo pral gen lavi etènèl—Salte pa kapab eritye wayòm Bondye a—Imilite, lafwa, esperans ak charite endispansab. Anviwon 83 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 8

Alma preche e li batize moun nan peyi Melèk la—Moun Amoniya yo repouse l, e l ale—Yon zanj kòmande l pou l retounen al preche pèp la repantans—Amilèk resevwa l, e yo tou de al preche moun Amoniya yo. Anviwon 82 ANVAN JEZIKRI.

Pawòl Alma ak pawòl Amilèk te pale pèp ki te nan Amoniya a. Epi, yo te mete yo nan prizon tou, epi pouvwa mirak Bondye a te delivre yo dapre istwa Alma.

Depi nan chapit 9 jouk nan finisman chapit 14 la.

Chapit 9

Alma kòmande pèp Amoniya a pou yo repanti—Senyè a pral gen mizèrikòd pou Lamanit yo nan dènye jou yo—Si Nefit yo repouse limyè a, Lamanit yo ap detwi yo—Pitit Gason Bondye a pral vini talèkonsa—Li pral rachte moun ki repanti, ki batize, e ki gen lafwa nan non l. Anviwon 82 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 10

Leyi se desandan Manase—Amilèk rakonte istwa zanj la ki te kòmande l pou l pran swen Alma—Priyè moun ki jis yo epaye pèp la—Jij ak avoka ki pa jis yo poze fondasyon destriksyon pèp la. Anviwon 82 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 11

Sistèm monetè Nefit yo tabli—Amilèk diskite avèk Zizwòm—Kris la p ap sove moun nan peche yo—Se sèl moun yo ki eritye wayòm syèl la ki sove—Tout moun pral leve nan imòtalite—Pa gen lanmò apre Rezirèksyon an. Anviwon 82 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 12

Alma diskite avèk Zizwòm—Se sèl moun ki gen lafwa ki kapab resevwa mistè Bondye yo—Lèzòm pral jije poutèt panse yo, kwayans yo, pawòl yo, ak zèv yo—Mechan yo pral soufri lanmò espirityèl—Lavi mòtèl sa a se yon tan pou eprèv—Plan redanmsyon an mennen Rezirèksyon an, e pa lafwa yon padon pou peche—Moun ki repanti gen dwa reklame mizèrikòd pa mwayen Sèl Pitit Gason Literal la. Anviwon 82 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 13

Lèzòm resevwa apèl kòm gran prèt, poutèt gwo lafwa yo ak bon zèv yo—Yo dwe ansenye kòmandman yo—Poutèt lajistis yo, yo sanktifye, e yo antre nan repo Senyè a—Mèlkisedèk se te youn ladan yo—Zanj ap deklare bòn nouvèl nan tout peyi a—Y ap revele Kris la k ap vini an tout bon. Anviwon 82 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 14

Yo mete Alma ak Amilèk nan prizon, yo frape yo—Yo boule kwayan yo ak ekriti yo—Senyè a resevwa moun ki te matirize yo nan laglwa li—Miray prizon yo fann e yo tonbe—Alma ak Amilèk delivre, e pèsekitè yo mouri. Anviwon 82–81 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 15

Alma ak Amilèk al nan Sidòm, e yo tabli yon legliz—Alma geri Zizwòm ki vini nan legliz la—Anpil moun batize, e legliz la pwospere—Alma ak Amilèk al nan Zarayemla. Anviwon 81 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 16

Lamanit yo detwi pèp Amoniya a—Zoram mennen Nefit yo nan viktwa sou Lamanit yo—Alma, Amilèk ak anpil lòt preche pawòl la—Yo preche konsènan Kris la k ap vini nan pami Nefit yo apre li fin resisite. Anviwon 81–77 ANVAN JEZIKRI.

Istwa pitit gason Mozya yo ki te rejte dwa yo nan wayòm nan pou yo kapab preche pawòl Bondye, epi yo t ale nan peyi Nefi a pou y al preche Lamanit yo; soufrans yo ak delivrans yo—dapre rejis Alma yo.

Depi nan chapit 17 jouk nan finisman chapit 27 la.

Chapit 17

Pitit gason Mozya yo gen Lespri pwofesi ak Lespri revelasyon—Yo chak t ale anpil kote pou yo preche Lamanit yo—Amon ale nan peyi Ismayèl la e li tounen sèvitè Wa Lamoni—Amon sove bèt Wa Lamoni yo, epi li touye ènnmi yo bò dlo Sebis a. Vèsè 1–3, anviwon 77 ANVAN JEZIKRI; vèsè 4, anviwon 91–77 ANVAN JEZIKRI; epi vèsè 5–39, anviwon 91 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 18

Wa Lamoni konprann Amon se Gran Lespri a—Amon preche wa a konsènan Kreyasyon an, konsènan relasyon Bondye avèk lèzòm, e konsènan redanmsyon k ap vini pa mwayen Kris la—Lamoni kwè, e li tonbe atè a tankou l te mouri. Anviwon 90 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 19

Lamoni resevwa limyè lavi etènèl la, epi li wè redanmtè a—Tout moun ki te rete lakay li yo, te tonbe anba yon trans e anpil ladan yo wè zanj yo—Amon te epaye pa mirak—Li batize anpil moun epi li tabli yon legliz nan pami yo. Anviwon 90 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 20

Senyè a voye Amon Midoni pou l delivre frè l yo nan prizon—Amon ak Lamoni rankontre papa Lamoni ki wa alatèt peyi a—Amon fòse wa, ki gran moun nan, pou l aksepte lage frè l yo. Anviwon 90 ANVAN JEZIKRI.

Istwa predikasyon Aawon ak Miloki ak frè l yo pami Lamanit yo.

Depi nan chapit 21 jouk nan finisman chapit 26 la.

Chapit 21

Aawon preche Amalekit yo konsènan Kris la ak ekspyasyon li a—Aawon ak frè l yo fèmen nan prizon Midoni—Lè yo fin delivre, yo preche nan sinagòg yo, e yo konvèti anpil moun—Lamoni bay pèp nan peyi Ismayèl la libète nan zafè relijyon. Anviwon 90–77 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 22

Aawon ansenye papa Lamoni konsènan kreyasyon an, chit Adan an, ak plan redanmsyon an, pa mwayen Kris la—Wa a ak tout moun lakay li konvèti—Esplikasyon konsènan divizyon tè ant Nefit ak Lamanit yo. Anviwon 90–77 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 23

Pwoklamasyon fèt pou libète relijyon—Lamanit nan sèt peyi ak vil konvèti—Yo rele tèt yo Anti-Nefi-Leyi yo, epi malediksyon an sòti sou yo—Amalekit yo ak Amilonit yo repouse verite a. Anviwon 90–77 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 24

Lamanit yo vini kont pèp Bondye a—Pèp Anti-Nefi-Leyi rejwi nan Kris la, e zanj yo te vizite yo—Yo pito chwazi pou yo te soufri lanmò tan pou yo ta defann tèt yo—Plis Lamanit vin konvèti. Anviwon 90–77 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 25

Agresyon Lamanit gaye—Desandan prèt Noe yo peri jan Abinadi te pwofetize a—Anpil Lamanit konvèti, e yo vini nan pami pèp Anti-Nefi-Leyi a—Yo kwè nan Kris la, e yo kenbe lalwa Moyiz la. Anviwon 90–77 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 26

Amon rejwi tèt li nan Senyè a—Senyè a bay moun ki gen lafwa yo fòs ak konesans—Avèk lafwa, lèzòm kapab mennen anpil milye nanm nan repantans—Bondye gen tout pouvwa e li konprann tout bagay. Anviwon 90–77ANVAN JEZIKRI.

Chapit 27

Senyè a kòmande Amon pou l mennen pèp Anti-Nefi-Leyi yo, yon kote ki byen pwoteje—Lè Amon rankontre Alma kontantman Amon depase fòs li—Nefit yo ba yo peyi Jèchon an—Yo rele yo pèp Amon an. Anviwon 90–77ANVAN JEZIKRI.

Chapit 28

Lamanit yo pèdi yon gwo batay—Anpil dizèn milye mouri—Mechan yo prale nan touman etènèl; moun ki jis yo prale nan bonè etènèl. Anviwon 77–76 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 29

Alma vle kriye repantans avèk devouman zanj yo—Senyè a bay enstriktè pou tout nasyon—Alma pran plèzi nan travay Senyè a, e nan siksè Amon ak frè l yo. Anviwon 76 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 30

Koriyò, anti-Kris la, moke Jezikri, Ekspyasyon an, ak lespri pwofesi a—Li ansenye pa gen Bondye, Adan pa t tonbe, pa gen pinisyon pou peche, e pa gen yon Kris—Alma temwaye Kris la pral vini, e tout bagay pwouve gen yon Bondye—Koriyò mande yon siy e li tonbe bèbè—Dyab la te parèt devan Koriyò tankou yon zanj, e li aprann li sa pou l di—Yo pilonnen Koriyò e li mouri. Anviwon 76–74 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 31

Alma nan tèt yon misyon pou reklame Zoramit ki tonbe nan apostazi yo—Zoramit yo nye Kris la, yo kwè nan yon move fason pou fè eleksyon, e yo adore avèk yon lapriyè litani—Misyonè yo chaje avèk Lespri sen an—Afliksyon yo nwaye nan lajwa nan Kris la. Anviwon 74 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 32

Alma ansenye pòv yo ki gen imilite akòz afliksyon yo—Lafwa se yon esperans nan sa nou pa wè, men ki vre—Alma temwaye, pou fè konnen gen zanj ki preche gason, fi ak timoun—Alma konpare pawòl la avèk yon semans—Yo dwe plante l epi nouri l—Apre sa l ap grandi vin yon pyebwa ki pote fwi lavi etènèl la. Anviwon 74 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 33

Zenòs di konsa lèzòm dwe priye epi yo dwe adore Senyè a tout kote, epi jijman wete kò l poutèt Pitit Gason an—Zenòk di konsa mizèrikòd desann poutèt Pitit Gason an—Moyiz te leve yon modèl Pitit Gason Bondye a nan dezè a. Anviwon 74 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 34

Amilèk temwaye pou fè konnen, se nan Jezikri la pawòl sali a ye—Si yon ekspyasyon pa t fèt, tout moun t ap peri—Tout lalwa Moyiz la pwente sou sakrifis Pitit Gason Bondye a—Plan redanmsyon etènèl la baze sou lafwa ak repantans—Priye pou benediksyon tanporèl ak espirityèl—Lavi sa a se lè pou lèzòm prepare yo pou yo rankontre Bondye—Travay pou sali ou avèk lakrent devan Bondye. Anviwon 74 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 35

Predikasyon pawòl la detwi riz Zoramit yo—Yo ekspedye konvèti yo, konvèti yo al jwenn pèp Amon an nan Jèchon—Alma tris poutèt mechanste pèp la. Anviwon 74 ANVAN JEZIKRI.

Kòmandman Alma te bay Elaman, pitit gason li a.

Depi nan chapit 36 jis nan 37.

Chapit 36

Alma temwaye bay Elaman konsènan konvèsyon li apre Alma te fin wè yon zanj—Li te soufri doulè yon nanm kondane; li te rele non Jezi, epi li te refèt nan Bondye—Gwo lajwa te chaje nanm li—Li te wè yon pakèt kantite zanj ap louwe Bondye—Anpil moun konvèti te goute epi yo te wè menm jan li te goute epi li te wè a. Anviwon 74 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 37

Plakderen yo ak lòt ekriti yo prezève pou sove nanm—Jaredit yo te detwi poutèt mechanste yo—Sèman sekrè yo ak alyans sekrè yo pa dwe vin nan konesans pèp la—Pran konsèy nan men Senyè a nan tout sa w ap fè—Menm jan liyawona a te gide Nefit yo, se konsa pawòl Jezikri a pral dirije lèzòm nan lavi etènèl. Anviwon 74 ANVAN JEZIKRI.

Kòmandman Alma te bay Chiblon, pitit gason li a.

Nan chapit 38.

Chapit 38

Moun te pèsekite Chiblon poutèt li te jis—Se nan Jezikri a moun sove; Jezikri a se lavi ak limyè mond lan—Bride tout pasyon ou yo. Anviwon 74 ANVAN JEZIKRI.

Kòmandman Alma te bay Koryanton, pitit gason li a.

Depi nan chapit 39 jis nan finisman chapit 42.

Chapit 39

Peche seksyèl se yon abominasyon—Peche Koryanton yo anpeche Zoramit yo resevwa pawòl la—Redanmsyon Jezikri a pral sove kwayan yo ki te viv redanmsyon an. Anviwon 74 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 40

Jezikri a reyalize rezirèksyon tout moun—Mò ki jis yo, ale nan paradi epi mechan yo ale deyò nan tenèb pou yo ret tann jou rezirèksyon yo a—Tout bagay pral restore nan nòmal yo, nan yon eta pafè, lè Rezirèksyon an. Anviwon 74 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 41

Nan Rezirèksyon an, lèzòm pral leve nan yon eta byennere san fen oubyen malere san fen—Inikite pa t janm bonè—Moun chanèl pa gen Bondye nan mond lan—Nan restorasyon an, chak moun pral resevwa karaktè ak kalite yo te posede nan lavi mòtèl la. Anviwon 74 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 42

Mòtalite se yon tan eprèv pou pèmèt lèzòm pou yo repanti epi pou yo sèvi Bondye—Chit Adan an mennen lanmò tanporèl ak lanmò espirityèl sou tout limanite—Redanmsyon vini pa mwayen repantans—Bondye pou tèt pa l ekspye peche mond lan—Mizèrikòd se pou moun ki repanti—Tout lòt moun dwe soumèt yo anba lajistis Bondye—Mizèrikòd vini akòz Ekspyasyon an—Se sèl moun ki repanti toutbon ki sove. Anviwon 74 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 43

Alma ak pitit gason li yo preche pawòl la—Zoramit yo ak lòt rebèl Nefit yo vin tounen Lamanit—Lamanit yo vini pou yo fè lagè kont Nefit yo—Mowoni ame Nefit yo avèk zam pou defans yo—Senyè a revele Alma plan Lamanit yo—Nefit yo defann kay yo, libète yo, fanmi ak relijyon yo—Lame Mowoni yo ak lame Leyi yo antoure Lamanit yo. Anviwon 74 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 44

Mowoni kòmande Lamanit yo pou yo fè yon alyans lapè oubyen y ap detwi—Zarayemna refize kondisyon an, e batay la kontinye—Lame Mowoni yo bat Lamanit yo. Anviwon 74–73 ANVAN JEZIKRI.

Istwa pèp Nefi a, lagè ak divizyon lè Elaman t ap viv, dapre rejis Elaman te kenbe lè l te vivan.

Depi nan chapit 45 jouk nan finisman chapit 62.

Chapit 45

Elaman kwè nan pawòl Alma yo—Alma pwofetize sou destriksyon Nefit yo—Li beni tè a e li modi tè a—Sanble Lespri a te anpòte Alma ale menm jan li te anpòte Moyiz ale a—Disansyon grandi nan Legliz la. Anviwon 73 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 46

Amalikya fè konplo pou l vin wa—Mowoni leve anblèm libète a—Li mete tèt ansanm avèk pèp la pou defann relijyon yo—Vrè kwayan yo rele kretyen—Yon rès nan desandan Jozèf yo pral prezève—Amalikya ak separatis yo kouri ale nan peyi Nefi a—Moun ki pa sipòte kòz libète a ap pase anba lanmò. Anviwon 73–72 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 47

Amalikya fè koken, li touye moun epi li fè mètdam pou l kapab vin Wa Lamanit yo—Nefit separatis yo pi mechan, pi fewòs pase Lamanit yo. Anviwon 72 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 48

Amalikya pouse Lamanit yo kont Nefit yo—Mowoni prepare pèp li a pou defann kòz kretyen yo—Li pran plèzi nan libète epi li se yon nonm puisan nan Bondye. Anviwon 72 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 49

Lamanit ki te anvayi yo pa t kapab pran vil fòtifye Amoniya yo ak vil Noe yo—Amalikya modi Bondye e li fè sèman pou l bwè san Mowoni—Elaman ak frè l yo kontinye ranfòse legliz la. Anviwon 72 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 50

Mowoni fòtifye peyi Nefit yo—Yo bati anpil vil tounèf—Lagè ak destriksyon anpare Nefit yo nan jou mechanste ak abominasyon yo—Teyankòm bat Moryanton ak pa tizan l yo—Nefiya mouri, epi pitit gason li a, Paoran responsab fotèy jijman an. Anviwon 72–67 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 51

Moun wa yo vle chanje lalwa a e yo mete yon wa—Pèp la sipòte Paoran ak moun lib yo—Mowoni oblije moun wa yo defann peyi yo, otreman, l ap touye yo—Amalikya ak Lamanit yo sezi anpil vil fòtifye—Teyankòm pouse anvayisman Lamanit yo, epi li touye Amalikya nan tant li. Anviwon 67–66 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 52

Ammowon ranplase Amalikya kòm Wa Lamanit yo—Mowoni, Teyankòm ak Leyi mennen Nefit yo nan viktwa kont Lamanit yo—Yo repran vil Melèk la, epi yo touye Jakòb, Zoramit la. Anviwon 66–64 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 53

Prizonye Lamanit yo sèvi pou fòtifye vil Abondans la—divizyon nan pami Nefit yo fasilite viktwa Lamanit yo—Elaman kòmande de mil jèn pitit gason pèp Amon yo. Anviwon 64–63 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 54

Ammowon ak Mowoni fè negosyasyon pou boukante prizonye—Mowoni mande pou Lamanit yo wete kò yo epi pou yo sispann atak sanginè yo—Ammowon mande pou Nefit yo depoze lèzam pou yo livre tèt yo bay Lamanit yo. Anviwon 63 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 55

Mowoni refize chanje prizonye—Gad Lamanit yo soule epi prizonye Nefit yo libere—Yo pran vil Jid la san okenn san pa t koule. Anviwon 63–62 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 56

Elaman voye yon lèt bay Mowoni pou l rakonte sitiyasyon lagè avèk Lamanit yo—Antipous ak Elaman gen gwo viktwa sou Lamanit yo—De mil jèn pitit gason Elaman yo goumen avèk yon pouvwa mirak, e youn ladan yo pa t mouri. Vèsè 1, anviwon 62 ANVAN JEZIKRI; vèsè 2–19, anviwon 66 ANVAN JEZIKRI; ak vèsè 20–57, anviwon 65–64 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 57

Elaman rakonte jan yo te pran Antipara, delivre e pita defann Kimeni—Jèn Amonit Elaman yo goumen avèk vanyans; yo tout blese, men yo youn pa t mouri—Jid fè rapò sou prizonye Lamanit ki mouri e sove yo. Anviwon 63 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 58

Elaman, Jid ak Teyomnè pran vil Manti a avèk yon trik—Lamanit yo rale kò yo—Pitit gason moun pèp Amon yo prezève, lè yo kenbe fèm nan defann libète yo ak lafwa yo. Anviwon 63–62 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 59

Mowoni mande Paoran pou l ranfòse twoup Elaman yo—Lamanit yo pran vil Nefiya a—Mowoni fache kont gouvènman an. Anviwon 62 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 60

Mowoni pote plent bay Paoran poutèt gouvènman an neglije lame yo—Senyè a kite moun touye moun ki jis yo—Nefit yo dwe itilize tout pouvwa yo ak kapasite yo pou delivre tèt yo anba men ènmi yo—Mowoni menase pou l goumen kont gouvènman an, si lame li yo pa jwenn sipò. Anviwon 62 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 61

Paoran pale Mowoni sou revòl ak rebelyon ki genyen kont gouvènman an—Moun wa yo pran Zarayemla e yo fè yon sèl ak Lamanit yo—Paoran mande sekou militè pou l goumen avèk rebèl yo. Anviwon 62 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 62

Mowoni mache pou l al ede Paoran nan peyi Jedeon an—Yo touye moun wa yo ki te refize defann peyi a—Paoran ak Mowoni repran Nefiya—Anpil Lamanit mete ansanm avèk pèp Amon an—Teyankòm touye Ammowon e yo touye l tou—Yo chase Lamanit yo nan peyi a, e lapè tabli—Elaman retounen al preche e li fòtifye Legliz la. Anviwon 63–57 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 63

Chiblon e pita Elaman kenbe rejis sakre yo—Anpil Nefit vwayaje al nan nò—Agòt bati bato ki vwayaje sou lanmè lwès la—Mowoniya bat Lamanit yo nan batay. Anviwon 56–52 ANVAN JEZIKRI.