Knjiga Almina Sin Almin

Alma 

Izvješće o Almi, koji bijaše sin Almin, prvom i vrhovnom sucu nad narodom Nefijevim, a također i velikomu svećeniku nad Crkvom. Izvješće o vladavini sudaca, te ratovima i sukobima među narodom. I također izvješće o ratu između Nefijaca i Lamanaca, prema zapisu Alme, prvoga i vrhovnog suca.
Poglavlje 1

Nehor podučava lažne nauke, uspostavlja crkvu, uvodi nadrisvećeništvo i ubija Gideona — Nehor je pogubljen za svoje zločine — Nadrisvećeništvo i progoni šire se među narodom — Svećenici uzdržavaju sami sebe, narod se skrbi za siromašne i Crkva napreduje. Oko 91–88. pr. Kr.

Poglavlje 2

Amliki nastoji biti kralj, a glas naroda ga odbacuje — Njegovi ga sljedbenici postavljaju za kralja — Amlikijci vode rat s Nefijcima i poraženi su — Lamanci i Amlikijci udružuju snage i poraženi su — Alma ubija Amlikija. Oko 87. pr. Kr.

Poglavlje 3

Amlikijci obilježiše sebe prema proročkoj riječi — Lamanci bijahu prokleti zbog svoje pobune — Ljudi dovode svoje kletve sami na sebe — Nefijci poražavaju još jednu lamansku vojsku. Oko 87–86. pr. Kr.

Poglavlje 4

Alma krsti tisuće obraćenika — Bezakonje ulazi u Crkvu i napredak Crkve je ometen — Nefiha je postavljen za vrhovnog suca — Alma se, kao veliki svećenik, posvećuje službeništvu. Oko 86–83. pr. Kr.

Riječi koje Alma, Veliki svećenik prema svetomu redu Božjemu, iznese narodu u gradovima i selima njihovim diljem zemlje.

Počevši s poglavljem 5.

Poglavlje 5

Da bi stekli spasenje, ljudi se moraju pokajati i obdržavati zapovijedi, biti rođeni ponovno, očistiti haljine svoje kroz krv Kristovu, biti ponizni i svući sa sebe oholost i zavist, te činiti djela pravednosti — Dobri pastir poziva svoj narod — Oni koji čine zla djela djeca su đavlova — Alma svjedoči o istinitosti svojega nauka i zapovijeda ljudima da se pokaju — Imena pravednih bit će zapisana u knjizi života. Oko 83. pr. Kr.

Poglavlje 6

Crkva je u Zarahemli očišćena i dovedena u red — Alma odlazi u Gideon propovijedati. Oko 83. pr. Kr.

Riječi Almine koje on iznese narodu u Gideonu, prema zapisu njegovu.

Obuhvaća poglavlje 7.

Poglavlje 7

Krist će biti rođen od Marije — On će odriješiti uze smrti i ponijeti grijehe svojega naroda — Oni koji se pokaju, krste se i obdržavaju zapovijedi imat će vječni život — Prljavština ne može baštiniti kraljevstvo Božje — Poniznost, vjera, nada i dobrotvornost su neophodne. Oko 83. pr. Kr.

Poglavlje 8

Alma propovijeda i krsti u Meleku — Odbijen je u Amonihi i odlazi — Anđeo mu zapovijeda da se vrati i viče pokajanje narodu — Prima ga Amulek i njih dvojica propovijedaju u Amonihi. Oko 82. pr. Kr.

Riječi Almine, a također i riječi Amulekove, što bijahu naviještene narodu koji bijaše u zemlji Amonihinoj. I također, oni su bačeni u tamnicu i izbavljeni čudesnom moću Božjom koja bijaše u njima, prema zapisu Alminu.

Obuhvaća poglavlja 9 do 14.

Poglavlje 9

Alma zapovijeda narodu Amonihe da se pokaje — Gospod će biti milosrdan Lamancima u posljednje dane — Ako Nefijci odbace svjetlo, uništit će ih Lamanci — Sin Božji doći će uskoro — On će otkupiti one koji se pokaju, krste se i imaju vjeru u njegovo ime. Oko 82. pr. Kr.

Poglavlje 10

Lehi potječe od Manašea — Amulek izlaže anđeosku zapovijed da se brine o Almi — Molitve pravednih uzrokuju da narod bude pošteđen — Nepravedni zakonoznanci i suci polažu temelj uništenju naroda. Oko 82. pr. Kr.

Poglavlje 11

Izložen je nefijski novčani sustav — Amulek se prepire sa Zezromom — Krist neće spasiti ljude u njihovim grijesima — Samo su oni koji baštine kraljevstvo nebesko spašeni — Svi će ljudi ustati u besmrtnost — Nema smrti nakon Uskrsnuća. Oko 82. pr. Kr.

Poglavlje 12

Alma govori sa Zezromom — Otajstva Božja mogu biti dana samo vjernima — Ljudima se sudi po njihovim mislima, vjerovanjima, riječima i djelima — Opaki će trpjeti duhovnu smrt — Ovaj je smrtni život stanje kušnje — Naum otkupljenja ostvaruje Uskrsnuće i, kroz vjeru, otpust grijeha — Raskajani imaju pravo na milosrđe preko Jedinorođenog Sina. Oko 82. pr. Kr.

Poglavlje 13

Muškarci su pozvani kao veliki svećenici radi svoje silne vjere i dobrih djela — Oni su dužni podučavati zapovijedi — Kroz pravednost oni su posvećeni i ulaze u počinak Gospodnji — Melkisedek bijaše jedan od ovih — Anđeli navješćuju radosnu vijest diljem zemlje — Oni će navijestiti stvarni dolazak Kristov. Oko 82. pr. Kr.

Poglavlje 14

Alma i Amulek su utamničeni i izudarani — Vjernici i njihova Sveta pisma spaljeni su vatrom — Gospod prima ove mučenike u slavu — Zidovi tamnice pucaju i padaju — Alma i Amulek su izbavljeni, a njihovi progonitelji pogibaju. Oko 82–81. pr. Kr.

Poglavlje 15

Alma i Amulek odlaze u Sidom i uspostavljaju crkvu — Alma iscjeljuje Zezroma, koji se priključuje Crkvi — Mnogi su kršteni i Crkva napreduje — Alma i Amulek odlaze u Zarahemlu. Oko 81. pr. Kr.

Poglavlje 16

Lamanci uništavaju narod Amonihe — Zoram vodi Nefijce u pobjedu nad Lamancima — Alma i Amulek te mnogi drugi propovijedaju riječ — Oni podučavaju da će se nakon svojeg Uskrsnuća Krist ukazati Nefijcima. Oko 81–77. pr. Kr.

Izvješće o sinovima Mosijinim, koji se odrekoše prava svojih na kraljevstvo poradi riječi Božje, te uziđoše u zemlju Nefijevu propovijedati Lamancima; o njihovim patnjama i izbavljenju — prema zapisu Alminom.

Obuhvaća poglavlja 17 do 27.

Poglavlje 17

Sinovi Mosijini imaju duha proroštva i objave — Oni odlaze svojim različitim putevima navješćivati riječ Lamancima — Amon odlazi u zemlju Jišmaelovu i postaje sluga kralja Lamonija — Amon spašava kraljeva stada i ubija njegove neprijatelje kod Vode Sebusa. Stihovi 1–3, oko 77. pr. Kr.; stih 4, oko 91–77. pr. Kr.; i stihovi 5–39, oko 91. pr. Kr.

Poglavlje 18

Kralj Lamoni pretpostavlja da je Amon Veliki Duh — Amon podučava kralja o stvaranju, Božjim djelovanjima s ljudima i otkupljenju koje dolazi kroz Krista — Lamoni vjeruje i pada na zemlju kao da je mrtav. Oko 90. pr. Kr.

Poglavlje 19

Lamoni prima svjetlo vječnog života i vidi Otkupitelja — Njegov dom pada u trans i mnogi vide anđele — Amon je sačuvan čudesno — On krsti mnoge i uspostavlja crkvu među njima. Oko 90. pr. Kr.

Poglavlje 20

Gospod šalje Amona u Midoni da izbavi svoju utamničenu braću — Amon i Lamoni susreću Lamonijevog oca, koji je kralj nad cijelom zemljom — Amon prisiljava staroga kralja da odobri puštanje njegove braće. Oko 90. pr. Kr.

Izvješće o propovijedanju Arona i Mulokija, te braće njihove, Lamancima.

Obuhvaća poglavlja 21 do 25.

Poglavlje 21

Aron podučava Amalečane o Kristu i njegovom Pomirenju — Aron i njegova braća utamničeni su u Midoniju — Nakon svojeg izbavljenja, oni podučavaju u sinagogama i stječu mnogo obraćenika — Lamoni udjeljuje vjersku slobodu narodu u zemlji Jišmaelovoj. Oko 90–77. pr. Kr.

Poglavlje 22

Aron podučava Lamonijevog oca o Stvaranju, Padu Adamovu i naumu otkupljenja kroz Krista — Kralj i sav njegov dom se obraćaju — Objašnjena je podjela zemlje između Nefijaca i Lamanaca. Oko 90–77. pr. Kr.

Poglavlje 23

Proglašava se vjerska sloboda — Lamanci se u sedam zemalja i gradova obraćaju — Oni nazivaju sebe Anti-Nefi-Lehijcima i oslobođeni su kletve — Amalečani i Amulonci odbacuju istinu. Oko 90–77. pr. Kr.

Poglavlje 24

Lamanci navaljuju na narod Božji — Anti-Nefi-Lehijci se raduju u Kristu i posjećuju ih anđeli — Oni biraju trpjeti smrt radije nego se braniti — Više se Lamanca obraća. Oko 90–77. pr. Kr.

Poglavlje 25

Lamanski se nasrtaji šire — Potomstvo svećenika Noinih pogiba kao što je Abinadi prorokovao — Mnogi se Lamanci obraćaju i priključuju narodu Anti-Nefi-Lehijaca — Oni vjeruju u Krista i obdržavaju zakon Mojsijev. Oko 90–77. pr. Kr.

Poglavlje 26

Amon slavi u Gospodu — Vjerne osnažuje Gospod i dana im je spoznaja — Kroz vjeru ljudi mogu privesti tisuće duša k pokajanju — Bog ima svu moć i shvaća sve. Oko 90–77. pr. Kr.

Poglavlje 27

Gospod zapovijeda Amonu da odvede narod Anti-Nefi-Lehijaca u sigurnost — Prilikom susreta s Almom Amonova radost iscrpljuje njegovu snagu — Nefijci daju Anti-Nefi-Lehijcima zemlju Jeršon — Oni su nazvani narodom Amonovim. Oko 90–77. pr. Kr.

Poglavlje 28

Lamanci su poraženi u strahovitoj bitci — Na desetke tisuća ih je ubijeno — Opaki su izručeni stanju beskrajnog jada; pravedni postižu beskrajnu sreću. Oko 77–76. pr. Kr.

Poglavlje 29

Alma želi vikati pokajanje s anđeoskom revnošću — Gospod udjeljuje učitelje svim narodima — Alma je ushićen Gospodnjim djelom i uspjehom Amona i njegove braće. Oko 76. pr. Kr.

Poglavlje 30

Korihor antikrist ismijava Krista, Pomirenje i duh proroštva — On podučava da nema Boga, ni pada čovjekova, ni kazne za grijeh, niti Krista — Alma svjedoči da će Krist doći te da sve odaje da postoji Bog — Korihor zahtijeva znak i udaren je nijemošću — Đavao se ukaza Korihoru kao anđeo i poduči ga što da govori — Korihor je izgažen i umire. Oko 76–74. pr. Kr.

Poglavlje 31

Alma predvodi misiju za povratak otpalih Zoramaca — Zoramci niječu Krista, vjeruju u lažan pojam odabranja, te se klanjaju s unaprijed utvrđenim molitvama — Misionari su ispunjeni Svetim Duhom — Njihove su nevolje progutane u radosti Kristovoj. Oko 74. pr. Kr.

Poglavlje 32

Alma podučava siromašne koje su njihove nevolje ponizile — Vjera je nada u ono što se ne vidi, što je istinito — Alma svjedoči da anđeli poslužuju muškarcima, ženama i djeci — Alma uspoređuje riječ sa sjemenom — Ona mora biti posijana i njegovana — Tada ona izrasta u stablo s kojeg se bere plod vječnog života. Oko 74. pr. Kr.

Poglavlje 33

Zenos podučavaše da se ljudi trebaju moliti i štovati na svim mjestima, te da se sudovi odvraćaju zbog Sina — Zenok podučavaše da je milosrđe udijeljeno zbog Sina — Mojsije uzdignu u divljini prauzor Sina Božjega. Oko 74. pr. Kr.

Poglavlje 34

Amulek svjedoči da je riječ u Kristu na spasenje — Osim ako se pomirenje ne izvrši, sav ljudski rod mora propasti — Cijeli zakon Mojsijev ukazuje na žrtvu Sina Božjega — Vječni naum otkupljenja zasnovan je na vjeri i pokajanju — Molite se za vremenite i duhovne blagoslove — Ovaj je život vrijeme da se ljudi priprave za susret s Bogom — Ostvarite svoje spasenje sa strahom pred Bogom. Oko 74. pr. Kr.

Poglavlje 35

Propovijedanje riječi uništava spletkarenje Zoramaca — Oni istjeruju obraćenike, koji se tada pridružuju narodu Amonovu u Jeršonu — Alma se žalosti zbog opačine naroda. Oko 74. pr. Kr.

Zapovijedi Almine sinu njegovu Helamanu.

Obuhvaća poglavlja 36 i 37.

Poglavlje 36

Alma svjedoči Helamanu o svojem obraćenju nakon što vidje anđela — On je trpio boli proklete duše; prizvao je ime Isusa i tad bijaše rođen od Boga — Slatka radost ispuni dušu njegovu — On vidje zborove anđela kako hvale Boga — Mnogi su obraćenici okusili i vidjeli kao što on okusi i vidje. Oko 74. pr. Kr.

Poglavlje 37

Mjedene ploče i druga Pisma sačuvani su kako bi priveli duše k spasenju — Jaredovci bijahu uništeni zbog svoje opačine — Njihove tajne prisege i savezi ne smiju se odati narodu — Savjetujte se s Gospodom u svim djelima svojim — Kao što je Lijahona vodila Nefijce, tako riječ Kristova vodi ljude u vječni život. Oko 74. pr. Kr.

Zapovijedi Almine sinu njegovu Šiblonu.

Obuhvaća poglavlje 38.

Poglavlje 38

Šiblon bijaše progonjen zbog pravednosti — Spasenje je u Kristu, koji je život i svjetlo svijeta — Zauzdajte sve strasti svoje. Oko 74. pr. Kr.

Zapovijedi Almine sinu njegovu Korijantonu.

Obuhvaća poglavlja 39 do 42.

Poglavlje 39

Seksualni je grijeh odvratnost — Korijantonovi grijesi spriječili su da Zoramci prime riječ — Kristovo otkupljenje djeluje unatrag u spašavanju vjernih koji su mu prethodili. Oko 74. pr. Kr.

Poglavlje 40

Krist ostvaruje uskrsnuće svih ljudi — Pravedni mrtvi odlaze u raj, a opaki u krajnju tamu kako bi čekali dan uskrsnuća svojega — Sve mora biti pripojeno svojem pravom i savršenom tijelu u Uskrsnuću. Oko 74. pr. Kr.

Poglavlje 41

Tijekom Uskrsnuća ljudi ustaju u stanje beskrajne sreće ili beskrajne bijede — Opačina nikad ne bijaše sreća — Svjetovni su ljudi bez Boga u svijetu — Svaka osoba prima ponovno tijekom Obnove karakteristike i odlike stečene u smrtnosti. Oko 74. pr. Kr.

Poglavlje 42

Smrtnost je vrijeme kušnje koje omogućuje čovjeku da se pokaje i služi Bogu — Pad je doveo vremenitu i duhovnu smrt na cijeli ljudski rod — Otkupljenje dolazi kroz pokajanje — Sam Bog pomiruje za grijehe svijeta — Milosrđe je za one koji se pokaju — Svi su drugi podložni Božjoj pravdi — Milosrđe dolazi zbog Pomirenja — Samo su istinski raskajani spašeni. Oko 74. pr. Kr.

Poglavlje 43

Alma i njegovi sinovi propovijedaju riječ — Zoramci i drugi nefijski odmetnici postaju Lamanci — Lamanci dolaze protiv Nefijaca u rat — Moroni naoružava Nefijce obrambenim oklopom — Gospod objavljuje Almi strategiju Lamanaca — Nefijci brane svoje domove, sloboštine, obitelji i vjeroispovijest — Čete Moronija i Lehija opkoljuju Lamance. Oko 74. pr. Kr.

Poglavlje 44

Moroni zapovijeda Lamancima da sklope savez mira ili će biti uništeni — Zerahemna odbacuje ponudu i bitka se nastavlja — Moronijeve čete poražavaju Lamance. Oko 74–73. pr. Kr.

Izvješće o narodu Nefijevu, te njihovim ratovima i razdorima u dane Helamanove, prema zapisu Helamanovu, koji on vođaše u dane svoje.

Obuhvaća poglavlja 45 do 62.

Poglavlje 45

Helaman vjeruje riječima Alminim — Alma prorokuje uništenje Nefijaca — On blagoslivlja i kune zemlju — Alma je možda uznesen od Duha, isto kao Mojsije — Razdor raste u Crkvi. Oko 73. pr. Kr.

Poglavlje 46

Amalikija sprema urotu da postane kraljem — Moroni uzdiže geslo slobode — On okuplja narod u obranu svoje vjeroispovijesti — Istinski se vjernici nazivaju kršćanima — Ostatak Josipov bit će sačuvan — Amalikija i odmetnici bježe u zemlju Nefijevu — Oni koji ne žele podržati stvar slobode pogubljeni su. Oko 73–72. pr. Kr.

Poglavlje 47

Amalikija koristi izdaju, umorstvo i spletku da postane kralj Lamanaca — Nefijski su odmetnici opakiji i okrutniji od Lamanaca. Oko 72. pr. Kr.

Poglavlje 48

Amalikija podjaruje Lamance protiv Nefijaca — Moroni priprema svoj narod da obrani stvar kršćana — On se raduje u slobodi i neovisnosti i moćan je čovjek Božji. Oko 72. pr. Kr.

Poglavlje 49

Nadirući Lamanci ne uspijevaju osvojiti utvrđene gradove Amonihu i Nou — Amalikija kune Boga i zaklinje se da će se napiti krvi Moronijeve — Helaman i braća njegova nastavljaju jačati Crkvu. Oko 72. pr. Kr.

Poglavlje 50

Moroni utvrđuje zemlje Nefijaca — Oni grade mnoge nove gradove — Ratovi i uništenja dogodiše se Nefijcima u danima njihove opačine i odvratnostī — Morijantona i njegove odmetnike poražava Teankum — Nefiha umire, i njegov sin Pahoran popunjava sudačku stolicu. Oko 72–67. pr. Kr.

Poglavlje 51

Kraljevci nastoje promijeniti zakon i postaviti kralja — Pahoran i slobodari podržani su glasom naroda — Moroni prisiljava kraljevce da brane svoju domovinu ili će biti pogubljeni — Amalikija i Lamanci zauzimaju mnoge utvrđene gradove — Teankum odbija lamansku najezdu i ubija Amalikiju u njegovom šatoru. Oko 67–66. pr. Kr.

Poglavlje 52

Am-Moron nasljeđuje Amalikiju kao kralj Lamanaca — Moroni, Teankum i Lehi vode Nefijce u pobjednički rat protiv Lamanaca — Grad Mulek ponovno je zauzet, a Jakov Zoramac je ubijen. Oko 66–64. pr. Kr.

Poglavlje 53

Lamanski se zarobljenici koriste za utvrđivanje grada Izobila — Razdori među Nefijcima uzrokuju lamanske pobjede — Helaman preuzima zapovjedništvo nad dvije tisuće mladih sinova naroda Amonova. Oko 64–63. pr. Kr.

Poglavlje 54

Am-Moron i Moroni pregovaraju o razmjeni zarobljenika — Moroni zahtijeva da se Lamanci povuku i prestanu sa svojim ubilačkim napadima — Am-Moron zahtijeva da Nefijci polože oružje svoje i postanu podložni Lamancima. Oko 63. pr. Kr.

Poglavlje 55

Moroni odbija razmijeniti zarobljenike — Lamanski su čuvari namamljeni na pijanstvo i nefijski su zarobljenici oslobođeni — Grad Gid zauzet je bez krvoprolića. Oko 63–62. pr. Kr.

Poglavlje 56

Helaman šalje poslanicu Moroniju, koja izlaže stanje rata s Lamancima — Antipus i Helaman postižu veliku pobjedu nad Lamancima — Helamanovih dvije tisuće mladih sinova bori se s čudesnom moću, i nijedan od njih nije ubijen. Stih 1, oko 62. pr. Kr; stihovi 2–19, oko 66. pr. Kr; i stihovi 20–57, oko 65–64. pr. Kr.

Poglavlje 57

Helaman prepričava zauzimanje Antipare te predaju i kasniju obranu Kumenija — Njegovi se amonski mladići bore neustrašivo; svi su ranjeni, ali nitko nije ubijen — Gid izvješćuje o ubijanju i bijegu lamanskih zarobljenika. Oko 63. pr. Kr.

Poglavlje 58

Helaman, Gid i Teomner zauzimaju grad Manti lukavim naumom — Lamanci se povlače — Sinovi naroda Amonova sačuvani su dok stoje čvrsto u obrani svoje slobode i vjere. Oko 63–62. pr. Kr.

Poglavlje 59

Moroni traži od Pahorana da ojača snage Helamanove — Lamanci zauzimaju grad Nefihu — Moroni se srdi na vladu. Oko 62. pr. Kr.

Poglavlje 60

Moroni prigovara Pahoranu gledom na vladino zanemarivanje vojske — Gospod dopušta da pravedni budu ubijeni — Nefijci moraju upotrijebiti svu svoju moć i sredstva kako bi se izbavili od neprijatelja svojih — Moroni prijeti da će se boriti protiv vlade, osim ako se pomoć ne dostavi četama njegovim. Oko 62. pr. Kr.

Poglavlje 61

Pahoran govori Moroniju o ustanku i pobuni protiv vlade — Kraljevci zauzimaju Zarahemlu i u savezu su s Lamancima — Pahoran traži vojnu pomoć protiv pobunjenika. Oko 62. pr. Kr.

Poglavlje 62

Moroni kroči u pomoć Pahoranu u zemlju Gideon — Kraljevci koji odbijaju braniti domovinu svoju usmrćeni su — Pahoran i Moroni ponovno zauzimaju Nefihu — Mnogi se Lamanci priključuju narodu Amonovu — Teankum ubija Am-Morona i zauzvrat je ubijen — Lamanci su protjerani iz zemlje i mir je uspostavljen — Helaman se vraća službeništvu i izgrađuje Crkvu. Oko 62–57. pr. Kr.

Poglavlje 63

Šiblon i kasnije Helaman preuzimaju svete zapise — Mnogi Nefijci putuju u zemlju na sjeveru — Hagot gradi lađe, koje isplovljavaju na zapadno more — Moroniha poražava Lamance u boju. Oko 56–52. pr. Kr.