Alma könyve Alma fiának a könyve

Alma 

Alma fiának, Almának a beszámolója, aki az első főbíró Nefi népe felett, és főpap is az egyház felett. Beszámoló a bírák uralmáról, valamint a háborúkról és a viszálykodásokról a nép között. Emellett beszámoló egy háborúról a nefiták és a lámániták között, Alma, az első főbíró feljegyzése szerint.
1. Fejezet

Nehór hamis tanokat tanít, egyházat alapít, bevezeti a papi mesterkedést és megöli Gedeont – Nehórt kivégzik a bűntetteiért – A papi mesterkedések és az üldöztetések elterjednek a nép között – A papok saját magukat tartják el, a nép gondoskodik a szegényekről és az egyház virágzik. Mintegy Kr.e. 91–88.

2. Fejezet

Amlici arra törekszik, hogy király legyen, és a nép hangja elutasítja – Követői királlyá teszik őt – Az amliciták háborúznak a nefiták ellen és vereséget szenvednek – A lámániták és az amliciták egyesítik erőiket és vereséget szenvednek – Alma megöli Amlicit. Mintegy Kr.e. 87.

3. Fejezet

Az amliciták a prófécia szava szerint megjelölték magukat – A lámániták lázadásukért lettek megátkozva – Az emberek önmaguk hozzák magukra az átkot – A nefiták legyőznek egy másik lámánita hadsereget. Mintegy Kr.e. 87–86.

4. Fejezet

Alma megtértek ezreit kereszteli meg – Gonoszság férkőzik az egyházba és akadályozza az egyház fejlődését – Nefihát nevezik ki főbírónak – Alma, főpapként, a szolgálatnak szenteli magát. Mintegy Kr.e. 86–83.

Azon szavak, melyeket Alma, az Isten szent rendje szerinti főpap a néphez intézett, városaikban és falvaikban szerte az országban.

Az 5. fejezet egészében.

5. Fejezet

A szabadulás elnyeréséhez az embereknek bűnbánatot kell tartaniuk és be kell tartaniuk a parancsolatokat, újjá kell születniük, és Krisztus vére által meg kell tisztítaniuk a ruházatukat, alázatosnak kell lenniük, és le kell vetniük magukról a kevélységet és az irigységet, és igazlelkű cselekedeteket kell tenniük – A jó pásztor hívja a népét – Akik gonosz cselekedeteket tesznek, azok az ördög gyermekei – Alma bizonyságot tesz tanainak igaz voltáról, és megparancsolja az embereknek, hogy tartsanak bűnbánatot – Az igazlelkűek nevei az élet könyvében lesznek felírva. Mintegy Kr.e. 83.

6. Fejezet

Zarahemlában megtisztítják és rendbe hozzák az egyházat – Alma Gedeonba megy prédikálni. Mintegy Kr.e. 83.

Alma szavai, melyeket a Gedeonban lévő népnek adott át, saját feljegyzése szerint.

A 7. fejezet egészében.

7. Fejezet

Krisztus Máriától fog megszületni – Megoldja a halál kötelékét, és magára veszi népének bűneit – Akik bűnbánatot tartanak, megkeresztelkednek, és betartják a parancsolatokat, azoknak örök életük lesz – Tisztátalanság nem örökölheti Isten királyságát – Az alázatosság, a hit, a remény és a jószívűség a követelmény. Mintegy Kr.e. 83.

8. Fejezet

Alma Melekben prédikál és keresztel – Ammonihában elutasítják és elmegy onnan – Egy angyal megparancsolja neki, hogy térjen vissza és hirdesse a népnek, hogy tartsanak bűnbánatot – Amulek befogadja, és ők ketten Ammonihában prédikálnak. Mintegy Kr.e. 82.

Alma szavai, és Amulek szavai is, melyeket az Ammoniha földjén lévő népnek hirdettek. És börtönbe is vetik őket, és Isten bennük lévő csodálatos hatalma által kiszabadulnak. Alma feljegyzése szerint.

A 9. fejezettől a 14-ig bezárólag.

9. Fejezet

Alma megparancsolja Ammoniha népének, hogy tartsanak bűnbánatot – Az Úr az utolsó napokban irgalmas lesz a lámánitákhoz – Ha a nefiták elhagyják a világosságot, a lámániták el fogják pusztítani őket – Isten Fia hamarosan el fog jönni – Meg fogja váltani azokat, akik bűnbánatot tartanak, megkeresztelkednek és akiknek hitük van az ő nevében. Mintegy Kr.e. 82.

10. Fejezet

Lehi Manassétól származott – Amulek felidézi az angyal parancsát, hogy gondoskodjék Almáról – Az igazlelkűek imái okozzák, hogy megkímélik a népet – A hamislelkű törvénytudók és bírák fektetik le a nép pusztulásának alapjait. Mintegy Kr.e. 82.

11. Fejezet

A nefita pénzrendszer leírása – Amulek Zézrommal vitatkozik – Krisztus nem fogja megszabadítani bűneikben az embereket – Csak azok szabadulnak meg, akik öröklik a mennyek királyságát – Minden ember fel fog támadni halhatatlanságban – Nincs halál a feltámadás után. Mintegy Kr.e. 82.

12. Fejezet

Alma Zézrommal vitatkozik – Isten rejtelmei csak a hűségeseknek adhatók meg – Az emberek gondolataik, hitük, szavaik és cselekedeteik alapján lesznek megítélve – A gonoszok lelki halált fognak szenvedni – Ez a halandó élet próbatételi állapot – A megváltás terve véghezviszi a feltámadást, és hit által a bűnök bocsánatát – A bűnbánók az Egyszülött Fiú által jogot formálnak az irgalomra. Mintegy Kr.e. 82.

13. Fejezet

Rendkívüli hitük és jó cselekedeteik miatt hívnak el férfiakat főpapoknak – A parancsolatokat kell tanítaniuk – Igazlelkűség által szenteltetnek meg és mennek be az Úr nyugalmába – Melkisédek ezek egyike volt – Angyalok örvendetes híreket jelentenek ki szerte az országban – Ki fogják nyilatkoztatni Krisztus valóságos eljövetelét. Mintegy Kr.e. 82.

14. Fejezet

Almát és Amuleket bebörtönzik és megverik – A hívőket és szentírásaikat tűz által égetik el – Ezeket a vértanúkat az Úr fogadja dicsőségben – A börtönfalak meghasadnak és leomlanak – Alma és Amulek kiszabadulnak, üldözőik pedig meghalnak. Mintegy Kr.e. 82–81.

15. Fejezet

Alma és Amulek Szidómba mennek és megalapítanak egy gyülekezetet – Alma meggyógyítja Zézromot, aki csatlakozik az egyházhoz – Sokakat megkeresztelnek, és az egyház virágzik – Alma és Amulek Zarahemlába mennek. Mintegy Kr.e. 81.

16. Fejezet

A lámániták elpusztítják Ammoniha népét – Zorám győzelemre vezeti a nefitákat a lámániták ellen – Alma és Amulek és még sokan mások prédikálják az igét – Azt tanítják, hogy feltámadása után Krisztus meg fog jelenni a nefitáknak. Mintegy Kr.e. 81–77.

Beszámoló Móziás fiairól, akik Isten szaváért lemondtak jogukról a királyságra, és felmentek Nefi földjére a lámánitáknak prédikálni; szenvedéseik és megmenekülésük – Alma feljegyzése szerint.

A 17. fejezettől a 27-ig bezárólag.

17. Fejezet

Móziás fiai rendelkeznek a prófétálás és a kinyilatkoztatás lelkével – Különböző utakra mennek, hogy a lámánitáknak az igét hirdessék – Ammon Ismáel földjére megy és Lamóni király szolgája lesz – Ammon megmenti a király nyájait és megöli ellenségeit Szébus vizénél. 1–3. vers mintegy Kr.e. 77; 4. vers mintegy Kr.e. 91–77; és az 5–39. vers mintegy Kr.e. 91.

18. Fejezet

Lamóni király azt feltételezi, hogy Ammon a Nagy Lélek – Ammon a királynak a teremtésről, Istennek az emberekkel való cselekedeteiről és a megváltásról tanít, mely Krisztuson keresztül jön el – Lamóni hisz és a földre rogy, mintha halott lenne. Mintegy Kr.e. 90.

19. Fejezet

Lamóni elnyeri az örökké tartó élet fényét és látja a Megváltót – Háza népe révületbe esik és sokan angyalokat látnak – Ammon csodálatosképpen megőriztetik – Sokakat megkeresztel és megalapít közöttük egy gyülekezetet. Mintegy Kr.e. 90.

20. Fejezet

Az Úr Ammont Middóniba küldi, hogy kiszabadítsa bebörtönzött testvéreit – Ammon és Lamóni találkoznak Lamóni atyjával, aki király az egész ország felett – Ammon arra kényszeríti az öreg királyt, hogy hagyja jóvá testvérei szabadon bocsátását. Mintegy Kr.e. 90.

Beszámoló Áron és Muloki és testvéreik prédikálásáról a lámánitáknak.

A 21. fejezettől a 26-ig bezárólag.

21. Fejezet

Áron az amalekitáknak Krisztusról és az ő engeszteléséről tanít – Áront és testvéreit Middóniban bebörtönzik – Szabadulásuk után a zsinagógákban tanítanak és sokakat megtérítenek – Lamóni vallásszabadságot biztosít a népnek Ismáel földjén. Mintegy Kr.e. 90–77.

22. Fejezet

Áron Lamóni atyját a teremtésről, Ádám bukásáról és a Krisztus általi megváltás tervéről tanítja – A király és egész háza népe megtér – Az ország felosztásának magyarázata a nefiták és a lámániták között. Mintegy Kr.e. 90–77.

23. Fejezet

Kihirdetik a vallásszabadságot – Hét ország és város lámánitái megtérnek – Anti-nefi-lehitáknak nevezik magukat és megszabadulnak az átoktól – Az amalekiták és az amuloniták elutasítják az igazságot. Mintegy Kr.e. 90–77.

24. Fejezet

A lámániták Isten népe ellen jönnek – Az anti-nefi-lehiták örvendeznek Krisztusban és angyalok látogatják meg őket – Inkább a halál elszenvedését választják, semhogy megvédjék magukat – Még több lámánita megtér. Mintegy Kr.e. 90–77.

25. Fejezet

Terjed a lámánita erőszak – Amint Abinádi megjövendölte, Noé király papjainak magja elveszik – Sok lámánita megtér és Anti-Nefi-Lehi népéhez csatlakozik – Hisznek Krisztusban és betartják Mózes törvényét. Mintegy Kr.e. 90–77.

26. Fejezet

Ammon örvendezik az Úrban – A hűségeseket megerősíti az Úr, és tudás adatik nekik – Hit által lelkek ezreit vezetheti bűnbánatra az ember – Istennél van minden hatalom és ő minden dolgot felfog. Mintegy Kr.e. 90–77.

27. Fejezet

Az Úr megparancsolja Ammonnak, hogy vezesse biztonságba Anti-Nefi-Lehi népét – Almával találkozván Ammon öröme kimeríti az erejét – A nefiták az anti-nefi-lehitáknak adják Jerson földjét – Ammon népének nevezvén őket. Mintegy Kr.e. 90–77.

28. Fejezet

Egy óriási csatában legyőzik a lámánitákat – Tízezreket ölnek meg – A gonoszok a végtelen jaj állapotának kiszolgáltatottjai lesznek; az igazlelkűek pedig soha véget nem érő boldogságot nyernek el. Mintegy Kr.e. 77–76.

29. Fejezet

Alma angyali buzgósággal szeretne bűnbánatot hirdetni – Az Úr minden nemzetnek ad tanítókat – Alma örvendezik az Úr munkájában, valamint Ammon és testvérei sikerében. Mintegy Kr.e. 76.

30. Fejezet

Korihór, az antikrisztus, nevetség tárgyává teszi Krisztust, az engesztelést és a prófétálás lelkét – Azt tanítja, hogy nincs Isten, nincs az ember bukása, nincs büntetés a bűnért, és nincs Krisztus – Alma bizonyságot tesz róla, hogy Krisztus el fog jönni, és hogy minden dolog azt mutatja, hogy van Isten – Korihór jelt követel és erre megnémul – Az ördög angyalként jelent meg Korihórnak, és betanította neki, hogy mit kell mondania – Korihórt letapossák és meghal. Mintegy Kr.e. 76–74.

31. Fejezet

Alma missziót vezet a hitehagyott zorámiták visszatérítésére – A zorámiták tagadják Krisztust, hamis elképzelésben hisznek a kiválasztottságot illetően, és megadott imákkal hódolnak – A misszionáriusok eltelnek a Szent Lélekkel – Megpróbáltatásaik feloldódnak Krisztus örömében. Mintegy Kr.e. 74.

32. Fejezet

Alma a szegényeket tanítja, akiket megpróbáltatásaik alázatossá tettek – A hit reménység abban, ami nem látható, de igaz – Alma bizonyságot tesz arról, hogy angyalok szolgálnak férfiaknak, nőknek és gyermekeknek – Alma az igét egy maghoz hasonlítja – Azt el kell ültetni és táplálni – Akkor fává növekszik, melyről az örök élet gyümölcsét szedi az ember. Mintegy Kr.e. 74.

33. Fejezet

Zénos azt tanította, hogy az emberek mindenhol imádkozzanak és hódoljanak, és hogy az ítéletek a Fiú miatt fordíttatnak el – Zénok azt tanította, hogy a Fiú miatt adatik az irgalom – Mózes a vadonban Isten Fiának egy mintaképét emelte fel. Mintegy Kr.e. 74.

34. Fejezet

Amulek bizonyságot tesz arról, hogy Krisztusban van a szabadulást hozó ige – Ha nem történik engesztelés, akkor az egész emberiségnek el kell vesznie – Mózes törvényének egésze Isten Fiának áldozatára mutat – A megváltás örök terve a hiten és a bűnbánaton alapszik – Imádkozzatok fizikai és lelki áldásokért – Ez az élet a felkészülés ideje az embereknek az Istennel való találkozásra – Isten előtti félelemmel vigyétek véghez a szabadulásotokat. Mintegy Kr.e. 74.

35. Fejezet

Az ige prédikálása romba dönti a zorámiták mesterkedéseit – Kiűzik a megtérteket, akik azután Ammon népéhez csatlakoznak Jersonban – Alma bánkódik a nép gonoszsága miatt. Mintegy Kr.e. 74.

Alma parancsolatai fiának, Hélamánnak.

A 36. fejezettől a 37-ig bezárólag.

36. Fejezet

Alma tanúbizonyságot tesz Hélamánnak azt követő megtéréséről, hogy látott egy angyalt – Egy ítélet alá került lélek fájdalmait szenvedte; Jézus nevét szólította, és ezt követően Istentől született – Édes öröm töltötte el lelkét – Angyalok seregét látta, amint azok Istent dicsérték – Sok megtért ízlelte és látta azt, amit ő ízlelt és látott. Mintegy Kr.e. 74.

37. Fejezet

A rézlemezek és más szentírások azért őriztettek meg, hogy szabadulásra vezessenek lelkeket – A járediták gonoszságuk miatt pusztultak el – Titkos esküiket és szövetségeiket távol kell tartani a néptől – Minden dolgodban tanácskozz az Úrral – Amint a Liahóna a nefitákat vezérelte, ugyanúgy vezérli Krisztus szava örök életre az embereket. Mintegy Kr.e. 74.

Alma parancsolatai fiának, Siblonnak.

A 38. fejezet egészében.

38. Fejezet

Siblont a igazlelkűség miatt üldözték – A szabadulás Krisztusban van, aki a világ élete és világossága – Zabolázzátok meg minden szenvedélyeteket. Mintegy Kr.e. 74.

Alma parancsolatai fiának, Koriántonnak.

A 39. fejezettől a 42-ig bezárólag.

39. Fejezet

A szexuális bűn utálatosság – Koriánton bűnei tartották vissza a zorámitákat az ige befogadásától – A Krisztusi megváltás visszahat, megszabadítva a hithűeket, akik azelőtt éltek. Mintegy Kr.e. 74.

40. Fejezet

Krisztus véghezviszi minden ember feltámadását – Az igazlelkűek, akik meghaltak, a paradicsomba mennek, a gonoszok pedig a külső sötétségre, és ott várják meg feltámadásuk napját – A feltámadásban minden dolog visszaállíttatik annak megfelelő és tökéletes formájához. Mintegy Kr.e. 74.

41. Fejezet

A feltámadáskor az emberek előjönnek a végtelen boldogság, vagy a végtelen nyomorúság állapotába – A gonoszság sohasem volt boldogság – A testi emberek Isten nélkül vannak a világban – A visszaállításnál minden ember a halandóságban szerzett sajátosságokat és tulajdonságokat kapja vissza. Mintegy Kr.e. 74.

42. Fejezet

A halandóság egy próbatételi idő, mely lehetővé teszi az embernek, hogy bűnbánatot tartson és Istent szolgálja – A bukás időleges halált és lelki halált hozott az egész emberiségre – A megváltás a bűnbánaton keresztül jön el – Isten maga hoz engesztelést a világ bűneiért – Az irgalom azoknak van, akik bűnbánatot tartanak – Mindenki más Isten igazságosságának van kitéve – Az irgalom az engesztelés miatt jön el – Csak az igazán töredelmesek szabadulnak meg. Mintegy Kr.e. 74.

43. Fejezet

Alma és fiai prédikálják az igét – A zorámiták és más nefita szakadárok lámánitákká lesznek – A lámániták a nefiták ellen jönnek háborúba – Moróni védőfegyverzettel fegyverezi fel a nefitákat – Az Úr kinyilatkoztatja Almának a lámániták haditervét – A nefiták otthonaikat, szabadságukat, családjaikat és vallásukat védik – Moróni és Lehi seregei körülveszik a lámánitákat. Mintegy Kr.e. 74.

44. Fejezet

Moróni megparancsolja a lámánitáknak, hogy kössenek békeszövetséget, különben elpusztítják őket – Zerahemna visszautasítja az ajánlatot, és a csata újra elkezdődik – Moróni csapatai megverik a lámánitákat. Mintegy Kr.e. 74–73.

Beszámoló Nefi népéről, valamint háborúikról és széthúzásaikról Hélamán napjaiban, Hélamán feljegyzése szerint, melyet napjai során vezetett.

A 45. fejezettől a 62-ig bezárólag.

45. Fejezet

Hélamán hisz Alma szavainak – Alma megjövendöli a nefiták pusztulását – Megáldja és megátkozza ezt a földet – Lehetséges, hogy Almát felragadta a Lélek, mint Mózest – Az Egyházban növekszik a széthúzás. Mintegy Kr.e. 73.

46. Fejezet

Amalikiás ármánykodással király akar lenni – Moróni felemeli a szabadság zászlaját – Összegyűjti a népet, hogy védjék meg vallásukat – Az igaz hívőket keresztényeknek hívják – József maradéka megőriztetik – Amalikiás és a szakadárok Nefi földjére menekülnek – Azokat, akik nem támogatják a szabadság ügyét, megölik. Mintegy Kr.e. 73–72.

47. Fejezet

Amalikiás árulás, gyilkosság és ármánykodás útján lesz a lámániták királya – A nefita elszakadók gonoszabbak és kegyetlenebbek, mint a lámániták. Mintegy Kr.e. 72.

48. Fejezet

Amalikiás a lámánitákat a nefiták ellen uszítja – Moróni felkészíti népét a keresztények ügyének megvédésére – Isten hatalmas embere ő, aki örül a függetlenségnek és a szabadságnak. Mintegy Kr.e. 72.

49. Fejezet

A beözönlő lámániták nem tudják bevenni Ammoniha és Noé megerősített városait – Amalikiás Istent átkozza és megesküszik, hogy iszik Moróni véréből – Hélamán és testvérei folytatják az egyház megerősítését. Mintegy Kr.e. 72.

50. Fejezet

Moróni megerősíti a nefiták földjeit – Sok új várost építenek – Háborúk és pusztítások várnak a nefitákra gonoszságuk és utálatosságaik napjaiban – Teánkum megveri Moriántont és szakadárjait – Nefiha meghal, és fia, Pahorán tölti be a bírói széket. Mintegy Kr.e. 72–67.

51. Fejezet

A királypártiak a törvény megváltoztatására törekednek, és királyt állítanak – Pahoránt és a szabadságpártiakat a nép hangja támogatja – Moróni a királypártiakat országuk védelmére kényszeríti, vagy kivégezteti őket – Amalikiás és a lámániták sok megerősített várost bevesznek – Teánkum visszaveri a lámánita megszállást, és megöli Amalikiást a sátrában. Mintegy Kr.e. 67–66.

52. Fejezet

Ammoron követi Amalikiást a lámániták királyaként – Moróni, Teánkum és Lehi vezetik a nefitákat győztes háborúban a lámániták ellen – Visszaveszik Mulek városát és megölik a zorámita Jákóbot. Mintegy Kr.e. 66–64.

53. Fejezet

A lámánita foglyokat Bőség városának a megerősítésére használják – A nefiták közötti széthúzások lámánita győzelmeket eredményeznek – Hélamán átveszi a parancsnokságot Ammon népe kétezer ifjú fia felett. Mintegy Kr.e. 64–63.

54. Fejezet

Ammoron és Moróni a foglyok kicseréléséért folytatnak tárgyalásokat – Moróni követeli, hogy a lámániták vonuljanak vissza és hagyjanak fel gyilkos támadásaikkal – Ammoron azt követeli, hogy a nefiták tegyék le a fegyvereiket és legyenek a lámániták alattvalói. Mintegy Kr.e. 63.

55. Fejezet

Moróni visszautasítja a foglyok kicserélését – A lámánita őröket arra csábítják, hogy részegedjenek le, és kiszabadítják a nefita foglyokat – Gid városát vérontás nélkül beveszik. Mintegy Kr.e. 63–62.

56. Fejezet

Hélamán levelet küld Moróninak, amely beszámol a lámánitákkal folytatott háború állásáról – Antipus és Hélamán nagy győzelmet aratnak a lámániták felett – Hélamán kétezer ifjú fia csodálatos erővel harcol, és egy sem esik el közülük. 1. vers: mintegy Kr.e. 62; 2–19. versek: mintegy Kr.e. 66; 20–57. versek: mintegy Kr.e. 65–64.

57. Fejezet

Hélamán felidézi Antipára bevételét, és hogy Kuméni városa megadta magát, majd később megvédték – Ammonita ifjai vitézül harcolnak; mind megsebesülnek, de egy sem esik el – Gid jelenti a lámánita foglyok legyilkolását és elmenekülését. Mintegy Kr.e. 63.

58. Fejezet

Hélamán, Gid és Teomner csellel beveszik Manti városát – A lámániták visszavonulnak – Ammon népének fiai megőriztetnek, amikor megállnak szabadságuk és hitük védelmében. Mintegy Kr.e. 63–62.

59. Fejezet

Moróni kéri Pahoránt, hogy erősítse meg Hélamán hadait – A lámániták beveszik Nefiha városát – Moróni haragszik a kormányra. Mintegy Kr.e. 62.

60. Fejezet

Moróni elpanaszolja Pahoránnak, hogy a kormány nem törődik a seregekkel – Az Úr eltűri, hogy az igazlelkűeket megöljék – A nefitáknak minden erejüket és eszközüket fel kell használni, hogy megszabadítsák magukat az ellenségeiktől – Moróni azzal fenyegetőzik, hogy harcolni fog a kormány ellen, ha nem gondoskodnak segítségről seregeinek. Mintegy Kr.e. 62.

61. Fejezet

Pahorán beszél Moróninak a kormány elleni felkelésről és lázadásról – A királypártiak beveszik Zarahemlát és szövetkeznek a lámánitákkal – Pahorán katonai segítséget kér a lázadók ellen. Mintegy Kr.e. 62.

62. Fejezet

Moróni Pahorán segítségére vonul Gedeon földjére – A királypártiakat, akik visszautasítják hazájuk megvédését, kivégzik – Pahorán és Moróni visszaveszik Nefihát – Sok lámánita csatlakozik Ammon népéhez – Teánkum megöli Ammoront, mire őt is megölik – A lámánitákat kiűzik az országból és békét teremtenek – Hélamán visszatér a szolgálathoz és felépíti az egyházat. Mintegy Kr.e. 62–57.

63. Fejezet

Siblon, később pedig Hélamán birtokába kerülnek a szent feljegyzések – Sok nefita az északi földre megy – Hagót hajókat épít, amelyekkel elhajóznak a nyugati tengeren – Moróniha csatában megveri a lámánitákat. Mintegy Kr.e. 56–52.