Almas grāmata Alma—Almas Dēls

Almas 

Apraksts no Almas, kurš bija Almas dēls, pirmais un augstākais soģis pār Nefija tautu un arī augstais priesteris pār Baznīcu. Apraksts par soģu valdīšanu un kariem, un strīdiem tautas vidū. Un arī apraksts par karu starp nefijiešiem un lamaniešiem saskaņā ar Almas, pirmā un augstākā soģa, pierakstu.
1. nodaļa

Nehors māca viltus mācības, dibina baznīcu, ievieš viltus priesterību un nogalina Gideonu. Nehors tiek sodīts ar nāvi par saviem noziegumiem. Tautā izplatās viltus priesterība un vajāšanas. Priesteri paši sevi uztur, ļaudis rūpējas par nabagiem un Baznīca plaukst. Apmēram 91–88 g. pr. Kr.

2. nodaļa

Amlisijs tiecas kļūt par ķēniņu un ar tautas balsi tiek noraidīts. Viņa sekotāji padara viņu par ķēniņu. Amlisieši karo pret nefijiešiem un tiek sakauti. Lamanieši un amlisieši apvieno spēkus un tiek sakauti. Alma nonāvē Amlisiju. Apmēram 87 g. pr. Kr.

3. nodaļa

Amlisieši bija iezīmējuši sevi atbilstoši pravietojuma vārdam. Lamanieši ir tikuši nolādēti par savu sacelšanos. Cilvēki paši savam lāstam liek nākt pār sevi. Nefijieši sakauj vēl vienu lamaniešu karapulku. Apmēram 87–86 g. pr. Kr.

4. nodaļa

Alma kristī tūkstošiem pievērstos. Nekrietnība ienāk Baznīcā, un Baznīcas attīstība tiek traucēta. Nefihass tiek iecelts par augstāko soģi. Alma kā augstais priesteris velta sevi kalpošanai. Apmēram 86–83 g. pr. Kr.

Vārdi, kurus Alma, augstais priesteris saskaņā ar Dieva svēto kārtu, teica ļaudīm viņu pilsētās un ciematos visā zemē.

Ietver 5. nodaļu.

5. nodaļa

Lai iegūtu glābšanu, cilvēkiem ir jānožēlo grēki un jātur baušļi, jāpiedzimst no jauna, jāattīra savas drānas caur Kristus asinīm, jābūt pazemīgiem un jānovelk lepnība un skaudība, un jādara taisnības darbi. Labais Gans sauc savus ļaudis. Tie, kas dara ļaunus darbus, ir velna bērni. Alma liecina par Viņa mācības patiesumu un pavēl cilvēkiem nožēlot grēkus. Taisnīgo vārdi tiks ierakstīti dzīvības grāmatā. Apmēram 83 g. pr. Kr.

6. nodaļa

Zarahemlā draudze tiek attīrīta un sakārtota. Alma iet sludināt uz Gideonu. Apmēram 83 g. pr. Kr.

Almas vārdi, kurus viņš teica Gideonas ļaudīm, saskaņā ar viņa paša pierakstu.

Ietver 7. nodaļu.

7. nodaļa

Kristus piedzims Marijai. Viņš atraisīs nāves saites un nesīs Savu ļaužu grēkus. Tiem, kas nožēlo grēkus, top kristīti un tur baušļus, būs mūžīgā dzīve. Nešķīstība nevar iemantot Dieva valstību. Tiek prasīta pazemība, ticība, cerība un mīlestība. Apmēram 83 g. pr. Kr.

8. nodaļa

Alma sludina un kristī Melekā. Viņš tiek atraidīts Amonihā un atstāj to. Eņģelis pavēl viņam atgriezties un piesaukt ļaudis grēku nožēlošanai. Viņu pieņem Amuleks, un viņi abi sludina Amonihā. Apmēram 82 g. pr. Kr.

Almas vārdi, un arī Amuleka vārdi, kas tika paziņoti ļaudīm, kas bija Amonihas zemē. Un arī viņi tiek iesviesti cietumā un atbrīvoti ar brīnumainu Dieva spēku, kas bija viņos, saskaņā ar Almas pierakstu.

Ietver no 9. līdz 14. nodaļai ieskaitot.

9. nodaļa

Alma pavēl Amonihas ļaudīm nožēlot grēkus. Tas Kungs būs žēlīgs pret lamaniešiem pēdējās dienās. Ja nefijieši atmetīs gaismu, viņi tiks lamaniešu iznīcināti. Dieva Dēls drīz nāks. Viņš atpestīs tos, kas nožēlo savus grēkus un top kristīti, un tic Viņa Vārdā. Apmēram 82 g. pr. Kr.

10. nodaļa

Lehijs cēlies no Manases. Amuleks atceras eņģeļa pavēli rūpēties par Almu. Taisnīgo lūgšanas ir par iemeslu tam, ka tauta tiek saudzēta. Netaisni likumu zinātāji un soģi liek pamatu tautas iznīcināšanai. Apmēram 82 g. pr. Kr.

11. nodaļa

Tiek izskaidrota nefijiešu naudas sistēma. Amuleks strīdas ar Zīzromu. Kristus neglābs ļaudis viņu grēkos. Tikai tie, kas iemanto Debesu valstību, tiek glābti. Visi cilvēki augšāmcelsies nemirstībā. Pēc augšāmcelšanās vairs nav nāves. Apmēram 82 g. pr. Kr.

12. nodaļa

Alma strīdas ar Zīzromu. Dieva noslēpumi var tikt doti tikai ticīgajiem. Cilvēki tiek tiesāti par savām domām, ticību, vārdiem un darbiem. Ļaunie cietīs garīgu nāvi. Šī mirstīgā dzīve ir pārbaudes stāvoklis. Pestīšanas iecere nes augšāmcelšanos un, caur ticību, grēku piedošanu. Grēkus nožēlojušiem ir tiesības uz žēlastību caur Vienpiedzimušo Dēlu. Apmēram 82 g. pr. Kr.

13. nodaļa

Vīrieši tiek aicināti par augstajiem priesteriem dēļ viņu ārkārtīgās ticības un labiem darbiem. Viņi ir, lai mācītu baušļus. Caur taisnīgumu viņi tiek iesvētīti un ieiet Tā Kunga atdusā. Melhisedeks bija viens no viņiem. Eņģeļi sludina prieka vēstis visā zemē. Viņi darīs zināmu patieso Kristus atnākšanu. Apmēram 82 g. pr. Kr.

14. nodaļa

Alma un Amuleks tiek ieslodzīti un sisti. Ticīgie un viņu Svētie Raksti tiek sadedzināti ugunī. Šie mocekļi tiek pieņemti Tā Kunga godībā. Cietuma sienas saplaisā un sabrūk. Alma un Amuleks tiek atbrīvoti un viņu vajātāji tiek nogalināti. Apmēram 82–81 g. pr. Kr.

15. nodaļa

Alma un Amuleks iet uz Sidomu un nodibina draudzi. Alma izdziedina Zīzromu, kurš pievienojas Baznīcai. Daudzi tiek kristīti un Baznīca plaukst. Alma un Amuleks iet uz Zarahemlu. Apmēram 81 g. pr. Kr.

16. nodaļa

Lamanieši iznīcina Amonihas ļaudis. Zorams vada nefijiešus uz uzvaru pār lamaniešiem. Alma un Amuleks, un daudzi citi sludina vārdu. Viņi māca, ka pēc Savas augšāmcelšanās Kristus parādīsies nefijiešiem. Apmēram 81–77 g. pr. Kr.

Apraksts par Mosijas dēliem, kas atteicās no savām tiesībām uz ķēniņvalsti Dieva vārda labad, un devās uz Nefija zemi sludināt lamaniešiem; viņu ciešanām un izglābšanu—saskaņā ar Almas pierakstu.

Ietver no 17. līdz 27. nodaļai ieskaitot.

17. nodaļa

Mosijas dēliem ir pravietojuma un atklāsmes gars. Viņi iet savus dažādos ceļus, lai sludinātu vārdu lamaniešiem. Amons iet uz Ismaēla zemi un kļūst par ķēniņa Lamonija kalpu. Amons izglābj ķēniņa ganāmpulkus un nogalina viņa ienaidniekus pie Sebus ūdeņiem. No 1. līdz 3.pantam apmēram 77 g. pr. Kr., 4.pants apmēram 91–77 g. pr. Kr. un no 5. līdz 39.pantam apmēram 91 g. pr. Kr.

18. nodaļa

Ķēniņš Lamonijs domā, ka Amons ir Diženais Gars. Amons māca ķēniņam par Radīšanu, Dieva darbiem ar cilvēkiem un par Pestīšanu, kas nāk caur Kristu. Lamonijs notic un krīt zemē kā miris. Apmēram 90 g. pr. Kr.

19. nodaļa

Lamonijs saņem mūžīgās dzīvības gaismu un redz Pestītāju. Viņa saime tiek aizrauta Garā un daudzi redz eņģeļus. Amons tiek brīnumaini pasargāts. Viņš kristī daudzus un nodibina draudzi viņu vidū. Apmēram 90 g. pr. Kr.

20. nodaļa

Tas Kungs sūta Amonu uz Midoniju atbrīvot viņa ieslodzītos brāļus. Amons un Lamonijs sastop Lamonija tēvu, kas ir ķēniņš pār visu zemi. Amons piespiež veco ķēniņu atļaut atbrīvot viņa brāļus. Apmēram 90 g. pr. Kr.

Apraksts par Ārona un Mulokija, un viņu brāļu sludināšanu lamaniešiem.

Ietver no 21. līdz 26. nodaļai ieskaitot.

21. nodaļa

Ārons māca amalekiešiem par Kristu un Viņa veikto Grēku Izpirkšanu. Ārons un viņa brāļi tiek ieslodzīti cietumā Midonijā. Pēc viņu atbrīvošanas viņi māca sinagogās un daudzus pievērš ticībai. Lamonijs dāvā ticības brīvību ļaudīm Ismaēla zemē. Apmēram 90–77 g. pr. Kr.

22. nodaļa

Ārons māca Lamonija tēvam par Radīšanu, Ādama Krišanu un pestīšanas ieceri caur Kristu. Ķēniņš un visa viņa saime tiek pievērsti ticībai. Tiek izskaidrots zemes sadalījums starp nefijiešiem un lamaniešiem. Apmēram 90–77 g. pr. Kr.

23. nodaļa

Tiek pasludināta ticības brīvība. Septiņās zemēs un pilsētās lamanieši tiek pievērsti. Viņi nosauc sevi par anti-nefij-lehijiešiem un tiek atbrīvoti no lāsta. Amalekieši un amulonieši noraida patiesību. Apmēram 90–77 g. pr. Kr.

24. nodaļa

Lamanieši atkal nāk pret Dieva tautu. Anti-nefij-lehijieši priecājas Kristū un viņus apmeklē eņģeļi. Viņi izvēlas drīzāk ciest nāvi nekā aizstāvēties. Vēl vairāk lamaniešu tiek pievērsti. Apmēram 90–77 g. pr. Kr.

25. nodaļa

Lamaniešu agresija izplatās. Noas priesteru pēcnācēji iet bojā, kā Abinadijs pravietoja. Daudzi lamanieši tiek pievērsti un pievienojas Anti-nefij-lehija tautai. Viņi tic Kristum un tur Mozus likumu. Apmēram 90–77 g. pr. Kr.

26. nodaļa

Amons gavilē Tai Kungā. Tas Kungs stiprina ticīgos un dod viņiem zināšanas. Ar ticību cilvēki var tūkstošiem dvēseļu atvest pie grēku nožēlošanas. Dievam ir visa vara un Viņš saprot visu. Apmēram 90–77 g. pr. Kr.

27. nodaļa

Tas Kungs pavēl Amonam aizvest Anti-nefij-lehija tautu drošībā. Satiekot Almu, Amona prieks atņem tam spēku. Nefijieši dod anti-nefij-lehijiešiem Jeršonas zemi. Viņi tiek nosaukti par Amona tautu. Apmēram 90–77 g. pr. Kr.

28. nodaļa

Lamanieši tiek sakauti lielā kaujā. Desmitiem tūkstošu ir nogalināti. Ļaunie tiek nodoti bezgalīgām bēdām; taisnie iegūst nebeidzamu laimi. Apmēram 77–76 g. pr. Kr.

29. nodaļa

Alma vēlas aicināt ļaudis grēku nožēlošanai ar eņģeļu dedzību. Tas Kungs dāvā skolotājus visām tautām. Alma gavilē par Tā Kunga darbu un Amona un viņa brāļu veiksmi. Apmēram 76 g. pr. Kr.

30. nodaļa

Korihors-antikrists izsmej Kristu, Izpirkšanu un pravietojuma garu. Viņš māca, ka Dieva nav, nav cilvēka krišanas, nav soda par grēku un nav Kristus. Alma liecina, ka Kristus nāks un ka viss norāda, ka Dievs ir. Korihors pieprasa zīmi un pēkšņi kļūst mēms. Velns bija parādījies Korihoram kā eņģelis un mācījis viņam, ko teikt. Korihors tiek samīdīts un mirst. Apmēram 76–74 g. pr. Kr.

31. nodaļa

Alma vada misiju, lai atgūtu atkritušos zoramiešus. Zoramieši noliedz Kristu, tic aplamam priekšstatam par izraudzīšanu un pielūdz Dievu ar noteiktām lūgšanām. Misionāri ir piepildīti ar Svēto Garu. Viņu bēdas pazūd priekā par Kristu. Apmēram 74 g. pr. Kr.

32. nodaļa

Alma māca nabagos, kuru bēdas ir padarījušas tos pazemīgus. Ticība ir cerība uz to, kas nav redzams, bet kas ir patiess. Alma liecina, ka eņģeļi kalpo vīriem, sievām un bērniem. Alma salīdzina Vārdu ar sēklu. Tam jātop iedēstītam un koptam. Tad tas izaug par koku, no kura tiek novākts mūžīgās dzīves auglis. Apmēram 74 g. pr. Kr.

33. nodaļa

Zēnoss mācīja, ka cilvēkiem ir jālūdz un jāpielūdz Dievs visur, un ka sodi tiek novērsti, pateicoties Dēlam. Zēnoks mācīja, ka žēlastība tiek dāvāta Dēla dēļ. Mozus bija tuksnesī pacēlis Dieva Dēla simbolu. Apmēram 74 g. pr. Kr.

34. nodaļa

Amuleks liecina, ka vārds ir Kristū, lai nāktu glābšana. Ja nebūtu Grēku Izpirkšanas, visai cilvēcei vajadzētu iet bojā. Viss Mozus likums norāda uz Dieva Dēla upuri. Mūžīgā pestīšanas iecere ir balstīta uz ticību un grēku nožēlošanu. Lūdziet laicīgas un garīgas svētības. Šī dzīve cilvēkiem ir laiks, lai sagatavotos stāties Dieva priekšā. Gādājiet par savu glābšanu ar bailēm Dieva priekšā. Apmēram 74 g. pr. Kr.

35. nodaļa

Vārda sludināšana iznīcina zoramiešu amatu. Viņi izdzen jaunpievērstos, kuri tad pievienojas Amona tautai Jeršonā. Alma bēdājas dēļ ļaužu bezdievības. Apmēram 74 g. pr. Kr.

Almas pavēles savam dēlam Helamanam.

Ietver 36. un 37. nodaļu.

36. nodaļa

Alma liecina Helamanam par savu pievēršanu pēc eņģeļa ieraudzīšanas. Viņš izcieta nolādētas dvēseles sāpes; viņš piesauca Jēzus Vārdu un tad piedzima no Dieva. Salds prieks piepildīja viņa dvēseli. Viņš redzēja eņģeļu pulkus slavējam Dievu. Daudzi jaunpievērstie ir izbaudījuši un redzējuši to, ko izbaudīja un redzēja viņš. Apmēram 74 g. pr. Kr.

37. nodaļa

Plāksnes no misiņa un citi Raksti tiek saglabāti, lai vestu dvēseles uz glābšanu. Jaredieši tika iznīcināti savas bezdievības dēļ. Viņu slepenie zvēresti un derības ir jānoglabā no tautas. Apspriedieties ar To Kungu visā, ko jūs darāt. Kā Liahona vadīja nefijiešus, tā Kristus vārds vada cilvēkus uz mūžīgo dzīvi. Apmēram 74 g. pr. Kr.

Almas pavēles savam dēlam Šiblonam.

Ietver 38. nodaļu.

38. nodaļa

Šiblons tika vajāts taisnības dēļ. Glābšana ir Kristū, kurš ir dzīvība un pasaules gaisma. Savaldiet visi savas kaislības. Apmēram 74 g. pr. Kr.

Almas pavēles savam dēlam Koriantonam.

Ietver no 39. līdz 42. nodaļai ieskaitot.

39. nodaļa

Dzimumgrēks ir negantība. Koriantona grēki attur zoramiešus no Vārda pieņemšanas. Kristus pestīšanai ir atpakaļejošs spēks, glābjot tos ticīgos, kuri dzīvoja pirms tās. Apmēram 74 g. pr. Kr.

40. nodaļa

Kristus atnes augšāmcelšanos visiem cilvēkiem. Taisnie pēc nāves dodas uz paradīzi, un ļaunie ārējā tumsībā gaidīt savas augšāmcelšanās dienu. Augšāmcelšanās laikā visas lietas tiks atjaunotas savā īstā un pilnīgā ķermenī. Apmēram 74 g. pr. Kr.

41. nodaļa

Augšāmcelšanās reizē cilvēki uzceļas bezgalīgas laimes vai bezgalīgu bēdu stāvoklī. Bezdievība nekad nav bijusi laime. Miesas cilvēki pasaulē ir bez Dieva. Katrs cilvēks atjaunošanā saņem atkal tās pazīmes un īpašības, kas ir iegūtas mirstīgajā dzīvē. Apmēram 74 g. pr. Kr.

42. nodaļa

Mirstīgā dzīve ir pārbaudes laiks, lai dotu iespēju cilvēkam nožēlot grēkus un kalpot Dievam. Krišana atnesa laicīgo un garīgo nāvi visai cilvēcei. Pestīšana nāk caur grēku nožēlošanu. Dievs pats izpērk pasaules grēkus. Žēlastība ir tiem, kas nožēlo grēkus. Visi citi tiek pakļauti Dieva tiesai. Žēlastība nāk Izpirkšanas dēļ. Tikai tas, kas patiesi nožēlojis grēkus, tiek izglābts. Apmēram 74 g. pr. Kr.

43. nodaļa

Alma un viņa dēli sludina vārdu. Zoramieši un citi nefijiešu atkritēji kļūst par lamaniešiem. Lamanieši atkal nāk karā pret nefijiešiem. Moronijs apbruņo nefijiešus ar aizsargbruņām. Tas Kungs atklāj Almam lamaniešu nodomus. Nefijieši aizsargā savas mājas, brīvību, ģimenes un reliģiju. Moronija un Lehija karapulki aplenc lamaniešus. Apmēram 74 g. pr. Kr.

44. nodaļa

Moronijs pavēl lamaniešiem noslēgt miera derību, vai arī viņi tiks iznīcināti. Zerahemnass noraida piedāvājumu un kauja atsākas. Moronija karapulki sakauj lamaniešus. Apmēram 74–73 g. pr. Kr.

Apraksts par Nefija tautu, un viņu kariem un strīdiem Helamana dienās, saskaņā ar Helamana pierakstu, ko viņš veda savās dienās.

Ietver no 45. līdz 62. nodaļai ieskaitot.

45. nodaļa

Helamans tic Almas vārdiem. Alma pravieto par nefijiešu iznīcināšanu. Viņš svētī un nolād zemi. Alma varētu būt Gara paņemts tāpat kā Mozus. Šķelšanās Baznīcā pieaug. Apmēram 73 g. pr. Kr.

46. nodaļa

Amalikija perina plānus kļūt par ķēniņu. Moronijs paceļ brīvības karogu. Viņš pulcina ļaudis aizsargāt savu reliģiju. Patiesi ticīgie tiek saukti par kristiešiem. Jāzepa atlikums tiks saglabāts. Amalikija un atkritēji aizbēg uz Nefija zemi. Tie, kas neatbalsta brīvības lietu, tiek nodoti nāvei. Apmēram 73–72 g. pr. Kr.

47. nodaļa

Amalikija izmanto nodevību, slepkavības un intrigas, lai kļūtu par lamaniešu ķēniņu. Nefijiešu atkritēji ir daudz ļaunāki un nežēlīgāki nekā lamanieši. Apmēram 72 g. pr. Kr.

48. nodaļa

Amalikija musina lamaniešus pret nefijiešiem. Moronijs sagatavo savu tautu aizstāvēt kristiešu lietu. Viņš priecājas par brīvību un neatkarību un ir varens Dieva vīrs. Apmēram 72 g. pr. Kr.

49. nodaļa

Iebrukušie lamanieši nespēj ieņemt nostiprinātās Amonihas un Noas pilsētas. Amalikija nolād Dievu un zvēr dzert Moronija asinis. Helamans un viņa brāļi turpina stiprināt Baznīcu. Apmēram 72 g. pr. Kr.

50. nodaļa

Moronijs nostiprina nefijiešu zemes. Tie ceļ daudzas jaunas pilsētas. Kari un posts nāk pār nefijiešiem viņu ļaundarību un negantību dienās. Moriantonu un viņa atkritējus sakauj Teankums. Nefihass mirst, un viņa dēls Pahorans ieņem soģa krēslu. Apmēram 72–67 g. pr. Kr.

51. nodaļa

Ķēniņa piekritēji tiecas izmainīt likumu un iecelt ķēniņu. Pahorans un brīvības piekritēji tiek atbalstīti ar tautas balsi. Moronijs piespiež ķēniņa piekritējus aizsargāt savu valsti, vai arī tikt nodotiem nāvei. Amalikija un lamanieši sagrābj daudzas nocietinātās pilsētas. Teankums atvaira lamaniešu iebrukumu un nogalina Amalikiju viņa teltī. Apmēram 67–66 g. pr. Kr.

52. nodaļa

Amorons nāk Amalikija vietā kā lamaniešu ķēniņš. Moronijs, Teankums un Lehijs vada nefijiešus uzvarošajā karā pret lamaniešiem. Muleka pilsēta tiek atgūta un zoramietis Jēkabs tiek nogalināts. Apmēram 66–64 g. pr. Kr.

53. nodaļa

Lamaniešu gūstekņi tiek izmantoti, lai nostiprinātu Pārpilnības pilsētu. Šķelšanās nefijiešu starpā rada lamaniešu uzvaras. Helamans uzņemas divi tūkstoši jaunekļu—Amona tautas dēlu—komandēšanu. Apmēram 64–63 g. pr. Kr.

54. nodaļa

Amorons un Moronijs ved sarunas par gūstekņu apmaiņu. Moronijs pieprasa, lai lamanieši aizietu un pārtrauktu savus asiņainos uzbrukumus. Amorons pieprasa, lai nefijieši noliktu savus ieročus un pakļautos lamaniešiem. Apmēram 63 g. pr. Kr.

55. nodaļa

Moronijs atsakās mainīties gūstekņiem. Lamaniešu sargi tiek iekārdināti piedzerties, un nefijiešu gūstekņi tiek atbrīvoti. Gidas pilsēta tiek ieņemta bez asinsizliešanas. Apmēram 63–62 g. pr. Kr.

56. nodaļa

Helamans sūta vēstījumu Moronijam, atstāstīdams kara stāvokli ar lamaniešiem. Antipus un Helamans gūst lielu uzvaru pār lamaniešiem. Helamana divi tūkstoši jaunekļu cīnās ar brīnumainu spēku un neviens no tiem netiek nogalināts. 1. pants apmēram 62 g. pr. Kr., no 2. līdz 19. pantam apmēram 66 g. pr. Kr. un no 20. līdz 57. pantam apmēram 65–64 g. pr. Kr.

57. nodaļa

Helamans atkārto par Antiparas ieņemšanu un par Kūmenas padošanos un vēlāko aizstāvību. Viņa amoniešu jaunieši cīnās varonīgi, visi ir ievainoti, bet neviens nav nogalināts. Gids ziņo par lamaniešu gūstekņu nogalināšanu un izbēgšanu. Apmēram 63 g. pr. Kr.

58. nodaļa

Helamans, Gids un Teomners ar kara viltību ieņem Manti pilsētu. Lamanieši atkāpjas. Amona tautas dēli tiek pasargāti, tā kā viņi stingri stāv savas brīvības un ticības aizstāvībai. Apmēram 63–62 g. pr. Kr.

59. nodaļa

Moronijs prasa Pahoranam stiprināt Helamana spēkus. Lamanieši ieņem Nefihas pilsētu. Moronijs ir dusmīgs uz valdību. Apmēram 62 g. pr. Kr.

60. nodaļa

Moronijs sūdzas Pahoranam par valdības nevērību pret karapulkiem. Tas Kungs pieļauj, ka taisnīgie tiek nokauti. Nefijiešiem ir jāpieliek visi savi spēki un iespējas, lai atbrīvotos no saviem ienaidniekiem. Moronijs draud cīnīties pret valdību, ja netiks sniegta palīdzība viņa karapulkiem. Apmēram 62 g. pr. Kr.

61. nodaļa

Pahorans stāsta Moronijam par dumpi un sacelšanos valdībā. Ķēniņa piekritēji ieņem Zarahemlu un izveido savienību ar lamaniešiem. Pahorans lūdz karaspēka palīdzību pret dumpiniekiem. Apmēram 62 g. pr. Kr.

62. nodaļa

Moronijs dodas palīgā Pahoranam uz Gideona zemi. Ķēniņa piekritēji, kas atsakās aizstāvēt savu valsti, tiek nodoti nāvei. Pahorans un Moronijs atgūst Nefihasu. Daudzi lamanieši pievienojas Amona tautai. Teankums nogalina Amoronu un savukārt pats tiek nogalināts. Lamanieši tiek izdzīti no zemes un tiek nodibināts miers. Helamans atgriežas pie kalpošanas un stiprina Baznīcu. Apmēram 62–57 g. pr. Kr.

63. nodaļa

Šiblons un vēlāk Helamans pārņem svētos pierakstus. Daudzi nefijieši ceļo uz zemi ziemeļos. Hagots būvē kuģus, kuri burā rietumu jūrā. Moronihass sakauj lamaniešus kaujā. Apmēram 56–52 g. pr. Kr.