Almos knyga Šis Alma buvo Almos sūnus

Almos knyga 

Tai aprašymas Almos, kuris buvo Almos sūnus, Nefio žmonių pirmasis ir vyriausiasis teisėjas ir taip pat Bažnyčios aukštasis kunigas. Aprašymas apie teisėjų valdymą ir karus bei kovas tarp žmonių. Ir taip pat aprašymas apie karą tarp nefitų ir lamanitų pagal Almos, pirmojo ir vyriausiojo teisėjo, metraštį.
1 Skyrius

Nehoras moko klaidingų doktrinų, įsteigia bažnyčią, įveda piktnaudžiavimą kunigavimu ir nužudo Gideoną. Nehoras nubaudžiamas mirtimi už savo nusikaltimus. Piktnaudžiavimai kunigavimu ir persekiojimai pasklinda tarp žmonių. Kunigai išlaiko save, žmonės rūpinasi vargšais ir bažnyčia klesti. Apie 91–88 m. prieš Kristaus gim.

2 Skyrius

Amlisis siekia būti karalius ir atmetamas liaudies balsu. Jo pasekėjai padaro jį karaliumi. Amlisininkai surengia karą prieš nefitus ir yra nugalimi. Lamanitai ir amlisininkai sujungia pajėgas ir nugalimi. Alma nužudo Amlisį. Apie 87 m. prieš Kristaus gim.

3 Skyrius

Amlisininkai paženklino save pagal pranašišką žodį. Lamanitai prakeikti už maištavimą. Žmonės patys užsitraukia sau prakeiksmą. Nefitai nugali kitą lamanitų armiją. Apie 87–86 m. prieš Kristaus gim.

4 Skyrius

Alma krikštija tūkstančius atsivertusiųjų. Nedorybė įsiskverbia į bažnyčią, ir bažnyčios vystymasis sutrukdomas. Nefihas paskiriamas vyriausiuoju teisėju. Alma pasišvenčia tarnystei kaip aukštasis kunigas. Apie 86–83 m. prieš Kristaus gim.

Žodžiai, kuriuos Alma, aukštasis kunigas pagal šventąją Dievo tvarką, paskelbė žmonėms jų miestuose ir kaimuose visoje šalyje.

Tai aprašyta 5 skyriuje.

5 Skyrius

Kad įgytų išgelbėjimą, žmonės turi atgailauti ir laikytis įsakymų, užgimti iš naujo, išvalyti savo apdarus Kristaus krauju, būti nuolankūs ir nusiplėšti išdidumą bei pavydą, ir daryti teisumo darbus. Gerasis Ganytojas šaukia savo žmones. Tie, kurie daro piktus darbus, yra velnio vaikai. Alma liudija apie savo doktrinos tiesą ir įsako žmonėms atgailauti. Teisiųjų vardai bus užrašyti gyvenimo knygoje. Apie 83 m. prieš Kristaus gim.

6 Skyrius

Bažnyčia Zarahemloje išvalyta ir sutvarkyta. Alma išeina pamokslauti į Gideono žemę. Apie 83 m. prieš Kristaus gim.

Almos žodžiai, kuriuos jis pasakė žmonėms Gideone, pagal jo paties metraštį.

Tai aprašyta 7 skyriuje.

7 Skyrius

Kristus gims iš Marijos. Jis atriš mirties pančius ir neš savo žmonių nuodėmes. Tie, kas atgailauja, krikštijasi ir vykdo įsakymus, turės amžinąjį gyvenimą. Nešvara negali paveldėti Dievo karalystės. Nuolankumas, tikėjimas, viltis ir tikroji meilė yra būtini. Apie 83 m. prieš Kristaus gim.

8 Skyrius

Alma pamokslauja ir krikštija Meleke. Amonihe jis atmetamas ir iškeliauja. Angelas įsako jam grįžti ir šaukti atgailą žmonėms. Jį priima Amulekas, ir jie abu pamokslauja Amonihe. Apie 82 m. prieš Kristaus gim.

Žodžiai Almos ir taip pat žodžiai Amuleko, paskelbti žmonėms, buvusiems Amoniho žemėje. Jie įmetami į kalėjimą ir išlaisvinami juose esančia stebuklinga Dievo galia; visa tai – pagal Almos metraštį.

Tai aprašyta nuo 9 iki 14 skyriaus imtinai.

9 Skyrius

Alma įsako Amoniho žmonėms atgailauti. Paskutinėmis dienomis Viešpats bus gailestingas lamanitams. Jei nefitai atsižadės šviesos, jie bus sunaikinti lamanitų. Dievo Sūnus netrukus ateis. Jis išpirks tuos, kurie atgailauja, yra pakrikštyti ir tiki jo vardą. Apie 82 m. prieš Kristaus gim.

10 Skyrius

Lehis kilo iš Manaso. Amulekas papasakoja apie angelo įsakymą pasirūpinti Alma. Žmonių pasigailima dėl teisiųjų maldų. Neteisūs teisininkai ir teisėjai padeda tautos sunaikinimo pamatą. Apie 82 m. prieš Kristaus gim.

11 Skyrius

Aprašyta nefitų piniginė sistema. Amulekas žodžiu kovoja su Ziezromu. Kristus neišgelbės žmonių jų nuodėmėse. Tik tie, kurie paveldi dangaus karalystę, yra išgelbėti. Visi žmonės prisikels nemirtingi. Nėra mirties po prikėlimo. Apie 82 m. prieš Kristaus gim.

12 Skyrius

Alma žodžiu kovoja su Ziezromu. Dievo slėpiniai gali būti atskleidžiami tik ištikimiesiems. Žmonės teisiami savo minčių, įsitikinimų, žodžių ir darbų. Nelabieji patirs dvasinę mirtį. Šis mirtingasis gyvenimas yra bandomoji būsena. Išpirkimo planas įgyvendina prikėlimą ir, per tikėjimą, nuodėmių atleidimą. Atgailaujantieji turi teisę į gailestingumą per Viengimį Sūnų. Apie 82 m. prieš Kristaus gim.

13 Skyrius

Vyrai pašaukiami aukštaisiais kunigais dėl savo nepaprasto tikėjimo ir gerų darbų. Jie turi mokyti įsakymų. Per teisumą jie pašventinami ir įeina į Viešpaties atilsį. Melchizedekas buvo vienas iš jų. Angelai skelbia gerąją naujieną po visą šalį. Jie apreikš tikrąjį Kristaus atėjimą. Apie 82 m. prieš Kristaus gim.

14 Skyrius

Alma ir Amulekas įkalinami ir mušami. Tikintieji ir jų Šventieji Raštai deginami ant laužo. Šie kankiniai priimami į Viešpaties šlovę. Kalėjimo sienos plyšinėja ir griūva. Alma ir Amulekas išlaisvinami, o jų persekiotojai nužudomi. Apie 82–81 m. prieš Kristaus gim.

15 Skyrius

Alma ir Amulekas eina į Sidomą ir įsteigia bažnyčią. Alma išgydo Ziezromą, kuris prisijungia prie bažnyčios. Daug pakrikštijama, ir bažnyčia klesti. Alma ir Amulekas eina į Zarahemlą. Apie 81 m. prieš Kristaus gim.

16 Skyrius

Lamanitai sunaikina Amoniho žmones. Zoramas veda nefitus į pergalę prieš lamanitus. Alma ir Amulekas bei daugelis kitų skelbia žodį. Jie moko, kad po savo prisikėlimo Kristus pasirodys nefitams. Apie 81–77 m. prieš Kristaus gim.

Aprašymas apie Mozijo sūnus, kurie atsisakė savo teisių į karalystę vardan Dievo žodžio ir išėjo į Nefio žemę pamokslauti lamanitams; jų kentėjimai ir išvadavimas, pagal Almos metraštį.

Tai aprašyta nuo 17 iki 27 skyriaus imtinai.

17 Skyrius

Mozijo sūnūs turi pranašavimo ir apreiškimo dvasią. Jie eina skirtingomis kryptimis skelbti žodžio lamanitams. Amonas eina į Izmaelio žemę ir tampa karaliaus Lamonio tarnu. Amonas išgelbėja karaliaus bandas ir nužudo jo priešus prie Sebuso vandenų. 1–3 eilutė – apie 77 m. prieš Kristaus gim.; 4 eilutė – apie 91–77 m. prieš Kristaus gim.; ir 5–39 eilutė – apie 91 m. prieš Kristaus gim.

18 Skyrius

Karalius Lamonis mano, kad Amonas yra Didžioji Dvasia. Amonas moko karalių apie sukūrimą, apie Dievo reikalus su žmonėmis ir apie išpirkimą, kuris ateina per Kristų. Lamonis įtiki ir krinta žemėn kaip negyvas. Apie 90 m. prieš Kristaus gim.

19 Skyrius

Lamonis gauna nesibaigiančio gyvenimo šviesą ir mato Išpirkėją. Jo namiškiai įpuola į transą, ir daugelis mato angelus. Amonas stebuklingai apsaugomas. Jis daugybę pakrikštija ir įsteigia tarp jų bažnyčią. Apie 90 m. prieš Kristaus gim.

20 Skyrius

Viešpats siunčia Amoną į Midonio žemę išlaisvinti įkalintų jo brolių. Amonas ir Lamonis sutinka Lamonio tėvą, visos tos žemės karalių. Amonas priverčia senąjį karalių duoti sutikimą išlaisvinti jo brolius. Apie 90 m. prieš Kristaus gim.

Aarono, Mulokio ir jų brolių pamokslavimo lamanitams aprašymas.

Tai aprašyta nuo 21 iki 26 skyriaus imtinai.

21 Skyrius

Aaronas moko amalekininkus apie Kristų ir jo apmokėjimą. Aaronas ir jo broliai įkalinti Midonyje. Po išlaisvinimo jie moko sinagogose ir daugelį atverčia. Lamonis suteikia religinę laisvę Izmaelio žemės žmonėms. Apie 90–77 m. prieš Kristaus gim.

22 Skyrius

Aaronas moko Lamonio tėvą apie sukūrimą, Adomo nuopuolį ir išpirkimo per Kristų planą. Atverčiami karalius ir visi jo namiškiai. Paaiškinamas žemės padalinimas tarp nefitų ir lamanitų. Apie 90–77 m. prieš Kristaus gim.

23 Skyrius

Skelbiama tikėjimo laisvė. Septyniose žemėse ir miestuose lamanitai atverčiami. Jie pasivadina anti nefi lehiais ir išvaduojami nuo prakeiksmo. Amalekininkai ir amulonitai atmeta tiesą. Apie 90–77 m. prieš Kristaus gim.

24 Skyrius

Lamanitai ateina prieš Dievo žmones. Anti nefi lehiai džiaugiasi Kristumi ir lankomi angelų. Jie pasirenka verčiau iškęsti mirtį negu gintis. Atverčiama daugiau lamanitų. Apie 90–77 m. prieš Kristaus gim.

25 Skyrius

Lamanitų agresija plečiasi. Nojaus kunigų sėkla žūva, kaip pranašavo Abinadis. Daug lamanitų atverčiami ir prisijungia prie anti nefi lehių liaudies. Jie tiki Kristų ir laikosi Mozės įstatymo. Apie 90–77 m. prieš Kristaus gim.

26 Skyrius

Amonas giriasi Viešpačiu. Ištikimuosius Viešpats sustiprina ir duoda jiems pažinimą. Tikėjimu žmonės gali atvesti tūkstančius sielų į atgailą. Dievas turi visą galią ir supranta viską. Apie 90–77 m. prieš Kristaus gim.

27 Skyrius

Viešpats įsako Amonui vesti anti nefi lehių liaudį į saugią vietą. Sutikus Almą, Amono džiaugsmas išsekina jo jėgas. Nefitai duoda anti nefi lehiams Jeršono žemę. Jie pavadinami Amono žmonėmis. Apie 90–77 m. prieš Kristaus gim.

28 Skyrius

Lamanitai sumušami didžiulėse kautynėse. Nukauta dešimtys tūkstančių. Nelabieji paskiriami į begalinio vargo būseną; teisieji gauna niekada nesibaigiančią laimę. Apie 77–76 m. prieš Kristaus gim.

29 Skyrius

Alma trokšta šaukti atgailą su angelišku uolumu. Viešpats duoda mokytojus visoms tautoms. Alma giriasi Viešpaties darbu ir Amono bei jo brolių sėkme. Apie 76 m. prieš Kristaus gim.

30 Skyrius

Korihoras, antikristas, išjuokia Kristų, apmokėjimą ir pranašystės dvasią. Jis moko, kad nėra Dievo, žmogaus nuopuolio, bausmės už nuodėmę ir Kristaus. Almas paliudija, kad Kristus ateis ir kad viskas rodo, jog Dievas yra. Korihoras reikalauja ženklo ir ištinkamas nebylumu. Velnias buvo apsireiškęs Korihorui kaip angelas ir pamokė jį, ką sakyti. Korihoras sutrypiamas ir miršta. Apie 76–74 m. prieš Kristaus gim.

31 Skyrius

Alma vadovauja misijai atkritusiems zoramininkams sugrąžinti. Zoramininkai neigia Kristų, tiki klaidinga išrinktųjų idėja ir garbina nustatytomis maldomis. Misionieriai pripildomi Šventosios Dvasios. Jų kančios prarytos Kristaus džiaugsmo. Apie 74 m. prieš Kristaus gim.

32 Skyrius

Alma moko vargšus, kurių suspaudimai nužemino juos. Tikėjimas yra viltis to, kas nematoma, kas yra tikra. Alma liudija, kad angelai tarnauja vyrams, moterims ir vaikams. Alma prilygina žodį sėklai. Jis turi būti pasodintas ir puoselėjamas. Tada jis išauga į medį, nuo kurio renkami amžinojo gyvenimo vaisiai. Apie 74 m. prieš Kristaus gim.

33 Skyrius

Zenosas mokė, kad žmonės melstųsi ir garbintų visose vietose ir kad teismai yra nugręžti dėl Sūnaus. Zenokas mokė, kad gailestingumas suteiktas dėl Sūnaus. Mozė tyruose buvo iškėlęs Dievo Sūnaus pavaizdą. Apie 74 m. prieš Kristaus gim.

34 Skyrius

Amulekas liudija, jog išgelbėjimo žodis yra Kristuje. Jeigu nebūtų įvykdytas apmokėjimas, visa žmonija turėtų pražūti. Visas Mozės įstatymas nurodo į Dievo Sūnaus auką. Amžinasis išpirkimo planas pagrįstas tikėjimu ir atgaila. Melskite laikinųjų ir dvasinių palaiminimų. Šis gyvenimas yra laikas žmonėms pasiruošti susitikti su Dievu. Su baime priešais Dievą įgyvendinkite savo išgelbėjimą. Apie 74 m. prieš Kristaus gim.

35 Skyrius

Žodžio skelbimas griauna zoramininkų verslą. Jie išvaro atsivertusiuosius, kurie po to prisijungia prie Amono žmonių Jeršono žemėje. Alma sielvartauja dėl žmonių nelabumo. Apie 74 m. prieš Kristaus gim.

Almos įsakymai savo sūnui Helamanui.

Tai aprašyta 36 ir 37 skyriuose.

36 Skyrius

Alma liudija Helamanui apie savo atsivertimą išvydus angelą. Jis patyrė pasmerktos sielos kančias; jis šaukėsi Jėzaus vardo ir užgimė iš Dievo. Saldus džiaugsmas pripildė jo sielą. Jis matė būrius angelų, šlovinančių Dievą. Daug atsivertusiųjų patyrė ir pamatė tai, ką jis patyrė ir pamatė. Apie 74 m. prieš Kristaus gim.

37 Skyrius

Skaistvario plokštelės ir kiti Raštai saugomi sieloms atvesti į išgelbėjimą. Jareditai buvo sunaikinti dėl savo nelabumo. Jų slaptos priesaikos ir sandoros turi būti slepiamos nuo žmonių. Tarkitės su Viešpačiu visuose savo darbuose. Kaip Liahona vedė nefitus, taip Kristaus žodis veda žmones į amžinąjį gyvenimą. Apie 74 m. prieš Kristaus gim.

Almos įsakymai savo sūnui Šiblonui.

Tai aprašyta 38 skyriuje.

38 Skyrius

Šiblonas buvo persekiojamas dėl teisumo. Išgelbėjimas yra Kristuje, kuris yra pasaulio gyvybė ir šviesa. Pažabokite visas savo aistras. Apie 74 m. prieš Kristaus gim.

Almos įsakymai savo sūnui Koriantonui.

Tai aprašyta nuo 39 iki 42 skyriaus imtinai.

39 Skyrius

Seksualinė nuodėmė yra bjaurastis. Koriantono nuodėmės kliudė zoramininkams priimti žodį. Kristaus išpirkimas turi atgalinį poveikį gelbėjant prieš tai gyvenusius ištikimuosius. Apie 74 m. prieš Kristaus gim.

40 Skyrius

Kristus įgyvendina visų žmonių prikėlimą. Teisūs mirusieji eina į rojų, o nelabi eina į išorinę tamsą laukti savo prikėlimo dienos. Prikėlimo metu viskas bus atstatyta į savo deramą ir tobulą formą. Apie 74 m. prieš Kristaus gim.

41 Skyrius

Prikėlimo metu žmonės išeina į nesibaigiančios laimės arba nesibaigiančios nelaimės būseną. Nelabumas niekada nebuvo laimė. Kūniškas žmogus yra be Dievo pasaulyje. Kiekvienas asmuo atstatymo metu vėl atgauna mirtingojo gyvenimo metu įgytus bruožus ir savybes. Apie 74 m. prieš Kristaus gim.

42 Skyrius

Mirtingasis gyvenimas yra bandomasis laikotarpis, suteikiantis žmogui galimybę atgailauti ir tarnauti Dievui. Nuopuolis atnešė laikinąją ir dvasinę mirtį visai žmonijai. Išpirkimas ateina per atgailą. Pats Dievas apmoka pasaulio nuodėmes. Gailestingumas yra tiems, kurie atgailauja. Visi kiti pajungti Dievo teisingumui. Gailestingumas teikiamas dėl apmokėjimo. Išgelbėjami tik nuoširdžiai atgailaujantys. Apie 74 m. prieš Kristaus gim.

43 Skyrius

Alma ir jo sūnūs skelbia žodį. Zoramininkai ir kiti nefitų atskalūnai tampa lamanitais. Lamanitai ateina kariauti su nefitais. Moronis apginkluoja nefitus gynybine ginkluote. Viešpats apreiškia Almai lamanitų karinį planą. Nefitai gina savo namus, laisves, šeimas ir religiją. Moronio ir Lehio armijos apsupa lamanitus. Apie 74 m. prieš Kristaus gim.

44 Skyrius

Moronis įsako lamanitams sudaryti taikos sandorą, antraip jie bus sunaikinti. Zerahemnas atmeta pasiūlymą, ir kautynės atsinaujina. Moronio armijos nugali lamanitus. Apie 74–73 m. prieš Kristaus gim.

Aprašymas apie Nefio žmones ir jų karus bei nesutarimus Helamano dienomis, pagal Helamano metraštį, kurį jis vedė savo dienomis.

Tai aprašyta nuo 45 iki 62 skyriaus imtinai.

45 Skyrius

Helamanas patiki Almos žodžiais. Alma pranašauja nefitų sunaikinimą. Jis palaimina ir prakeikia tą žemę. Manoma, kad Alma paimtas Dvasios kaip Mozė. Nesutarimas bažnyčioje auga. Apie 73 m. prieš Kristaus gim.

46 Skyrius

Amalikijas rengia sąmokslą, kad taptų karaliumi. Moronis iškelia laisvės vėliavą. Jis sutelkia žmones ginti savo religiją. Tikri tikintieji pavadinami krisčionimis. Juozapo likutis bus išsaugotas. Amalikijas ir atskalūnai pabėga į Nefio žemę. Nenorintys remti laisvės reikalo, atiduodami mirčiai. Apie 73–72 m. prieš Kristaus gim.

47 Skyrius

Amalikijas naudoja klastą, žmogžudystę ir intrigas, kad taptų lamanitų karaliumi. Nefitų atskalūnai yra nelabesni ir žiauresni už lamanitus. Apie 72 m. prieš Kristaus gim.

48 Skyrius

Amalikijas kursto lamanitus prieš nefitus. Moronis paruošia savo žmones ginti krisčionių reikalą. Jis džiaugiasi nepriklausomybe bei laisve ir yra galingas Dievo vyras. Apie 72 m. prieš Kristaus gim.

49 Skyrius

Įsiveržusieji lamanitai nepajėgūs paimti įtvirtintų Amoniho ir Nojaus miestų. Amalikijas keikia Dievą ir prisiekia gerti Moronio kraują. Helamanas ir jo broliai toliau stiprina Bažnyčią. Apie 72 m. prieš Kristaus gim.

50 Skyrius

Moronis įtvirtina nefitų žemes. Jie pastato daug naujų miestų. Karai ir sunaikinimai ištiko nefitus jų nelabumo ir bjaurumų dienomis. Moriantoną ir jo atskalūnus nugali Teankumas. Nefihas miršta, ir jo sūnus Pahoranas užima teismo krasę. Apie 72–67 m. prieš Kristaus gim.

51 Skyrius

Karalininkai kėsinasi pakeisti įstatymą ir paskirti karalių. Pahoranas ir laisvės šalininkai paremiami liaudies balsu. Moronis priverčia karalininkus ginti savo šalį, antraip jie bus atiduoti mirčiai. Amalikijas ir lamanitai užgrobia daug įtvirtintų miestų. Teankumas atremia lamanitų įsiveržimą ir nužudo Amalikiją jo palapinėje. Apie 67–66 m. prieš Kristaus gim.

52 Skyrius

Amoronas pakeičia Amalikiją kaip lamanitų karalius. Moronis, Teankumas ir Lehis vadovauja nefitams pergalingame kare prieš lamanitus. Susigrąžinamas Muleko miestas ir nukaunamas Jokūbas, zoramininkas. Apie 66–64 m. prieš Kristaus gim.

53 Skyrius

Lamanitų belaisviai naudojami įtvirtinti Dosnųjį miestą. Nefitų susiskaldymas atneša pergalę lamanitams. Helamanas apsiima vadovauti dviems tūkstančiams jaunųjų Amono liaudies sūnų. Apie 64–63 m. prieš Kristaus gim.

54 Skyrius

Amoronas ir Moronis veda derybas dėl pasikeitimo belaisviais. Moronis reikalauja, kad lamanitai pasitrauktų ir nutrauktų savo žudikiškus antpuolius. Amoronas reikalauja, kad nefitai sudėtų savo ginklus ir taptų pavaldūs lamanitams. Apie 63 m. prieš Kristaus gim.

55 Skyrius

Moronis atsisako keistis belaisviais. Lamanitų sargybiniai suviliojami pasigerti, ir nefitų belaisviai išlaisvinami. Gido miestas paimamas be kraujo praliejimo. Apie 63–62 m. prieš Kristaus gim.

56 Skyrius

Helamanas siunčia Moroniui laišką, aprašantį karo su lamanitais padėtį. Antipas ir Helamanas pasiekia didelę pergalę prieš lamanitus. Du tūkstančiai jaunųjų Helamano sūnų su stebuklinga jėga kovoja, ir nė vienas iš jų nežūva. 1 eilutė – apie 62 m. prieš Kristaus gim; 2–19 eilutės – apie 66 m. prieš Kristaus gim; 20–57 eilutės – apie 65–64 m. prieš Kristaus gim.

57 Skyrius

Helamanas aprašo Antiparo užėmimą ir Kumenio pasidavimą bei vėlesnį gynimą. Jo amonininkų jaunuoliai narsiai kaunasi; visi sužeidžiami, bet nė vienas nežūva. Gidas praneša apie lamanitų belaisvių žudymą ir pabėgimą. Apie 63 m. prieš Kristaus gim.

58 Skyrius

Helamanas, Gidas ir Teomneris paima Mančio miestą, panaudodami karinę gudrybę. Lamanitai atsitraukia. Amono žmonių sūnūs apsaugomi, kai jie tvirtai stovi, gindami savo laisvę ir tikėjimą. Apie 63–62 m. prieš Kristaus gim.

59 Skyrius

Moronis prašo Pahoraną pastiprinti Helamano pajėgas. Lamanitai paima Nefiho miestą. Moronis pyksta ant vyriausybės. Apie 62 m. prieš Kristaus gim.

60 Skyrius

Moronis išreiškia nepasitenkinimą Pahoranui dėl vyriausybės nesirūpinimo armijomis. Viešpats leidžia teisiesiems žūti. Nefitai privalo panaudoti visą savo galią ir priemones, kad išsivaduotų iš savo priešų. Moronis grasina kovosiąs su vyriausybe, jei nebus suteikta pagalba jo armijoms. Apie 62 m. prieš Kristaus gim.

61 Skyrius

Pahoranas pasakoja Moroniui apie sukilimą ir maištą prieš vyriausybę. Karalininkai užgrobia Zarahemlą ir sudaro sąjungą su lamanitais. Pahoranas prašo karinės pagalbos prieš maištininkus. Apie 62 m. prieš Kristaus gim.

62 Skyrius

Moronis žygiuoja į Gideono žemę padėti Pahoranui. Karalininkai, kurie atsisako ginti savo šalį, atiduodami mirčiai. Pahoranas ir Moronis atsiima Nefihą. Daugelis lamanitų prisijungia prie Amono žmonių. Teankumas nužudo Amoroną ir pats taip pat nužudomas. Lamanitai išvaromi iš šalies, ir įtvirtinama taika. Helamanas grįžta tarnystėn ir stiprina bažnyčią. Apie 62–57 m. prieš Kristaus gim.

63 Skyrius

Šiblonas, o vėliau Helamanas savo žinioje turi šventuosius metraščius. Daugelis nefitų iškeliauja į žemę šiaurėje. Hagotas pastato laivus, kuriuos nuleidžia į vakarinę jūrą. Moronihas mūšyje nugali lamanitus. Apie 56–52 m. prieš Kristaus gim.